340 402 PHAN 2 CHUONG 11 TRU

340 402 PHAN 2 CHUONG 11 TRU

340 402 PHAN 2 CHUONG 11 TRU
... P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P 12 20 .25 0 20 .25 0 20 .25 0 20 .25 0 0.000 0.000 0.000 0.000 20 .25 0 20 .25 0 20 .25 0 20 .25 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0. 021 61 0. 021 61 0. 021 61 0. 021 61 0. 021 61 0. 021 61 0. 021 61 ... 0. 021 61 0. 021 61 0. 021 61 0. 021 61 0. 021 61 0. 021 61 0. 021 61 0.79 522 0.79 522 0.79 522 0.79 522 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.79 522 0.79 522 0.79 522 0.79 522 ruw=rwu cosβi sinβi cosβ*Ji/L2Mi xi (m) x*sinβcosβFi/LNI ... 9. 42 1.88 9. 42 9. 42 9. 42 9. 42 9. 42 2.36 9. 42 2.36 86.90 96. 52 106.13 40. 02 220 .73 129 .86 154.84 32. 01 679. 72 383.03 420 .47 457.90 495.33 126 .17 23 1.35 58.96 Trang : 117 ĐATN : TK Cầu Đúc Hẫng -28 .86...
 • 64
 • 228
 • 0

Giáo trình máy điện 1 - Phần 2 - Chương 11 potx

Giáo trình máy điện 1 - Phần 2 - Chương 11 potx
... gian 11 .2. 3 Stâ ca dáy qún mäüt låïp bỉåïc â Xẹt stâ: (hçnh .10 .4) τ δ τ 23 τ 2 α γ=qα α F 1 2 3’ Fq1 Fq1 Fpt1 Cäüng stâ ca pháưn tỉí - Hçnh 10 .4 Stâ ca dáy qún mäüt låïp bỉåïc â cọ q=3 α 1) ... : ν = 1, 3, 5, cọ thãø chia thnh ba nhọm: 1) ν = mk = 3k (våïi k = 1, 3, thç ν = 3, 9, 15 , ) 3) ν = 2mk + = 6k + (våïi k = 0, 1, 2, thç ν = 1, 7, 13 , ) 4) ν = 2mk - = 6k - (våïi k = 1, 2, thç ... (hçnh 10 .5) τ τ τ δ τ Ff1 y=βτ Fq2 Fq1 ( 1- β)π F γ= ( 1- β)π Ff1 Cäüng stâ cå bn ca hai låïp dáy qún mäüt pha - Fq1 α π Hçnh 10 .5 Stâ ca dáy qún mäüt låïp bỉåïc â cọ q=3 Âäúi våïi sọng cå bn ν = 1, ...
 • 10
 • 209
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 11 pptx

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 11 pptx
... tầng 2m -2 giao tiếp với m giao tiếp với n Thang máy cửa mở: boolean Hình 11. 4 Sơ đồ lớp 1 32 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn Nút sáng lên: boolean Nút thang máy Nút tầng 2m -2 giao ... thời gian Thang máy tiếp tục đến tầng với ngời B Hình 11 .2 Một kịch thông thờng 129 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn 10 11 12 13 14 Ngời A nhấn nút UP tầng để yêu cầu thang máy Ngời ... thang máy 128 Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM http://www.ebook.edu.vn 10 11 12 13 14 Ngời A nhấn nút UP tầng để yêu cầu thang máy Ngời A muốn đến tầng Nút UP sáng lên Một thang máy đến tầng Trong thang...
 • 12
 • 218
 • 0

Giáo trình sức bền vật liệu 2 - Chương 11

Giáo trình sức bền vật liệu 2 - Chương 11
... tpnt20 02@ yahoo.com 8 (20 ) ®¹i häc 11 .2 Thanh thành mỏng chịu uốn ngang phẳng Chapter 11 Tran Minh Tu – University of Civil Engineering E-mail: tpnt20 02@ yahoo.com 9 (20 ) ®¹i häc 11 .2 Thanh thành mỏng ... University of Civil Engineering E-mail: tpnt20 02@ yahoo.com 19 (20 ) ®¹i häc Chapter 11 Tran Minh Tu – University of Civil Engineering E-mail: tpnt20 02@ yahoo.com 20 (20 ) ... τzx - Thành phần ứng suất tiếp cánh ngang c Q.S x Q h Qhx t.x = τ zx = = t.I x t.I x 2I x Chapter 11 Tran Minh Tu – University of Civil Engineering E-mail: tpnt20 02@ yahoo.com 13 (20 ) ®¹i häc 11. 2...
 • 20
 • 733
 • 0

Phần II chương 11 Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam

Phần II chương 11 Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam
... vững vàng) Thanh thiếu niên có số điểm thấp (20%) (đã cảm thấy không chút lạc quan nào, khả ứng phó giảm sút tự 87 Điều tra Quốc gia thành niên Thanh niên Việt Nam 11. 4 Tình trạng mâu thuẫn gia ... Điều tra Quốc gia thành niên Thanh niên Việt Nam thuộc nhóm có yếu tố nguy tăng cho biết tỷ lệ uống rượu, bia 50,3% so ... tích người gia đình đánh 2,2%, thiếu niên nhóm có yếu tố nguy cao (ít gắn bó với gia đình) có nhiều khả bò người gia đình đánh bò thương tích (3,8%) so với niên có mức độ gắn bó với gia đình cao...
 • 3
 • 174
 • 0

Phần 2 - Chương III

Phần 2 - Chương III
... Numbering  thẻ Outline Numberred 24 V CHIA CỘT  Chia đoạn văn làm 2, 3, … cột 25 CHIA CỘT  Cách thực hiện:  Chọn phần văn cần chia cột  Vào menu Format  Columns 26 VI DROP CAP  Cho phép phóng ... Format  Bullets and Numbering  thẻ Bulleted 22 Tạo Numbering  Chọn đoạn văn cần tạo Numbering  Vào menu Format  Bullets and Numbering  thẻ Numbered 23 Tạo Numbering Bullets phân cấp  Chọn đoạn ... Tạo ký tự Drop Cap 28 VII KẺ ĐƯỜNG VIỀN VÀ TÔ NỀN VĂN BẢN  Đường viền màu dùng để nhấn mạnh, làm phần toàn văn tài liệu  Kẻ viền tô màu cho khối văn  Tô màu cho toàn văn 29 Cách kẻ đường viền:...
 • 33
 • 172
 • 0

ĐỒ ÁN " ĐỒ ÁN " MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM -PHẦN 2"( CHƯƠNG 3 TỔNG QUAN VỀ BÁO HIỆU CCS7)

ĐỒ ÁN
... thông tin báo hiệu sử dụng để qua mạng báo hiệu điểm báo hiệu nguồn điểm báo hiệu đích gọi chùm tuyến báo hiệu cho mối quan hệ báo hiệu 3. 3.1.6 Các tin báo hiệu báo hiệu kênh chung, thông tin ... báo hiệu Chùm kênh báo hiệu Hình 3. 4 Phương thức báo hiệu gần kết hợp Các điểm báo hiệu thông tin báo hiệu qua gọi điểm chuyển giao báo hiệu (STP) 3. 3.1.4 Các loại điểm báo hiệu Điểm báo hiệu ... hợp : thông tin báo hiệu liên quan đến gọi chuyển nhiều chùm kênh báo hiệu tandem qua nhiều điểm báo hiệu khác với điểm báo hiệu nguồn điểm báo hiệu đích thông tin báo hiệu Các thông tin báo hiệu...
 • 11
 • 324
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN " ĐỒ ÁN " MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM -PHẦN 2 ( CHƯƠNG 5 MẠNG BÁO HIỆU SỐ 7) pdf

Tài liệu ĐỒ ÁN
... Số tin báo trung bình cho gọi 15 tin báo Trung bình tin báo dài 30 octet = 24 0 bit nên tổng số bit cho gọi 24 0 × 15 = 3600 bit Số bit báo hiệu giây = 3600 × 2, 5 = 9000 bit/s Erlang kênh báo hiệu ... tuyến 850 0 gọi = 2, 3 gọi / giây Tin báo sử dụng tuyến BSSAP, MAP, SCCP Số tin báo trung bình cho gọi : 15 tin báo Trung bình tin báo dài 30 octet = 24 0 bit nên tổng số bit cho gọi 24 0 × 15 = 3600 ... ISUP Số lượng tin báo ISUP cho gọi tin báo, tương đương với 800 bit (trung bình 160 bit / tin báo) Số bit giây trao đổi = 0,083 × 800 = 66,4 bit/s - Số tin báo phục vụ roaming 0,13 tin báo /...
 • 6
 • 264
 • 4

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- phần 2- chương 5-Tri thức và lập luận - Logic mệnh đề ppt

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- phần 2- chương 5-Tri thức và lập luận - Logic mệnh đề ppt
... công thức từ tập công thức Chẳng hạn, logic mệnh đề, luật modus ponens từ hai công thức A AB suy công thức B Chúng ta hiểu lập luận suy diễn trình áp dụng luật suy diễn để từ tri thức sở tri thức ... cho ta đa vào nhiều khái niệm quan trọng logic 5.2 Cú pháp ngữ nghĩa logic mệnh đề 5.2.1 Cú pháp: Cú pháp logic mệnh đề đơn giản, cho phép xây dựng nên công thức Cú pháp logic mệnh đề bao gồm ... công thức (P=> Q) v l(R v lS) đợc đa dạng chuẩn hội (lP v Q v lR) (lP v Q v S) Khi biểu diễn tri thức công thức logic mệnh đề, sở tri thức tập công thức Bằng cách chuẩn hoá công thức, sở tri thức...
 • 10
 • 544
 • 5

Tài liệu ĐỒ ÁN " MẠNG DI ĐỘNG GSM" PHẦN 2 ( CHƯƠNG 5 MẠNG BÁO HIỆU SÔ S7) docx

Tài liệu ĐỒ ÁN
... kênh báo hiệu cho đích liên quan Nếu chùm kênh báo hiệu có đường báo hiệu, phần mã nhận dạng mạch (CIC) dùng để định kênh báo hiệu chùm kênh báo hiệu nên sử dụng Tất đích (DEST) điểm báo hiệu ... :  Kênh báo hiệu thiết lập từ hai kênh số liệu 64 kbit/s hai hướng ngược (Hình 5. 4) Một kênh báo hiệu Thiết bị báo hiệu đầu cuối SP1 Thiết bị báo hiệu đầu cuối SP2 Hình 5. 4 Kênh báo hiệu Lưu ... hợp 5 .2 Đánh số điểm báo hiệu Để thuận tiện cho việc nhận dạng tổng đài mạng, tất điểm chuyển giao báo hiệu điểm báo hiệu đánh số theo hệ thống xác định trước Khi thông báo gửi từ điểm báo hiệu...
 • 10
 • 247
 • 0

Tài liệu Tiền và hoạt động ngân hàng Phần IV- Chương 11&12 docx

Tài liệu Tiền và hoạt động ngân hàng Phần IV- Chương 11&12 docx
... dân hoạt động kinh tế Ngày nay, thay đổi có bàn tay người Cho nên, người ta gọi tác động sách tiền tệ 297 Tiền hoạt động ngân hàng - TS Lê Vinh Danh 2) Chính sách tiền tệ hình thành từ hoạt động ... P.14 285 Tiền hoạt động ngân hàng - TS Lê Vinh Danh tài Chúng ta vào phần lý thuyết định lượng nhu cầu cung ứng tiền từ xưa đến Bởi sách tiền tệ việc phải xác định cho số lượng cầu cung tiền tệ ... giới 306 Chương 12 - Tác động sách tiền tệ Tiền có giá Giá tiền số lượng đơn vị hàng hóa mà đơn vị tiền trao đổi Nếu gọi giá hàng hóa P, giá đơn vị tiền Như P vậy, hàng hóa dùng đơn vị tiền tệ...
 • 45
 • 97
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Học Sinh Giỏi Lớp 8 Toán 2013 - Phần 2 - Đề 11 pptx

Tài liệu Đề Thi Thử Học Sinh Giỏi Lớp 8 Toán 2013 - Phần 2 - Đề 11 pptx
... (0,5đ) Bài (1đ): A= 20 07 x  x .20 07  20 07 x  x .20 07  20 07 20 06 x = + 20 07 x 20 07 x 20 07 x ( x  20 07) 20 06 20 06   20 07 20 07 20 07 x 20 06 A = x - 20 07 = hay x = 20 07 (0,5đ) 20 07 = ... giá trị nguyên => phải nguyên hay 2x - ước nguyên (0,5đ) 2x  * 2x - = => x = * 2x - = -1 => x = * 2x - = => x = * 2x - = -5 => x = -2 (0,5đ) Vậy x =  ;0;3; 2 P có giá trị nguyên Khi giá trị ... Vì: 1 1  + 98 96 94 92 Do : x + 100 =  x = -1 00 Vậy phương trình có nghiệm: x = -1 00 (0 ,25 đ) Bài (2 ): x  3x  (2 x  x )  (4 x  2)  5 P=   x 2 2x  2x  2x 1 (0,5đ) x nguyên...
 • 3
 • 304
 • 3

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A1, D Anh 2013 - Phần 2 - Đề 11 pdf

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối A1, D Anh 2013 - Phần 2 - Đề 11 pdf
... started to rain C We stopped playing tennis because it started to rain D We stopped playing tennis because it rain starts 1.C 11. B 21 B 31.C 41 C 51 D 61 B 71 D A 12 A 22 C 32 B 42 C 52 C 62 A 72 ... 13 A 23 D 33 B 43 B 53 D 63 C 73 C D 14 A 24 D 34 B 44 A 54 D 64 C 74 C A 15 A 25 C 35 A 45 C 55 D 65 A 75.B D 16 C 26 C 36 B 46 D 56 B 66 C 76 .D B 17 A 27 C 37 D 47 B 57 B 67 D 77 A B 18 C 28 ... changed a pound? 65 "I don't think John will come", said Bill A.Bill doubted whether John would come B Bill said he doesn't think John will come C.Bill said he don't think John would come D Bill...
 • 7
 • 260
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Giáo án tuần 1 sách hướng dẫn tin học 3,4,5-2017-2018Giáo án tuần 3 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAMBài 2. Các giới sinh vậtBài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)Bài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Phát triển tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà.Quản trị rủi ro rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bình ĐịnhQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Á - chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Quảng Nam.Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam ( Vietin Bank) - CN Đà Nẵng.Bài 13. Trang trí cái bátBài 1. eBài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đìnhBài 15. Vệ sinh thần kinhBài 13. Hoạt động thần kinhTăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển - chi nhánh Hải Vân.Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu.