103 121 PHAN 2 CHUONG 01 THIET KE TONG THE

103 121 PHAN 2 CHUONG 01 THIET KE TONG THE

103 121 PHAN 2 CHUONG 01 THIET KE TONG THE
... (m) 20 12. 18 7. 82 20 6.18 13. 82 20 8.18 82 20 10.18 9. 82 20 12. 18 7. 82 20 14.18 5. 82 20 8.18 82 20 1155 4 622 64 16 .21 4805 32 110 06 29 8.34098 CĐTK (m) CĐTK (‰) 28 24 20 16 12 1 12 16 20 24 28 ... S15 2. 4 9.3 3. 529 0.555 S16 2. 4 11.7 3 .22 9 0.505 S17 2. 4 14.1 2. 9 62 0.460 S18 2. 4 16.5 2. 727 0. 421 S19 19.5 2. 480 0.380 S20 22 .5 2. 284 0.347 S21 25 .5 2. 139 0. 323 S 22 28.5 2. 045 0.308 S23 31.5 2. 003 ... 10664 10664 10664 10664 3 92. 9 3 92. 9 3 92. 9 3 92. 9 3 92. 9 3 92. 9 3 92. 9 3 92. 9 3 92. 9 3 92. 9 3 92. 9 3 92. 9 3 92. 9 3 92. 9 37 42 31 12 2734 23 88 20 75 17 52 1474 124 0 1051 890 788 744 7 42 37 42 881.9 858.0 838.3 814.9...
 • 20
 • 164
 • 0

022 081 PHAN 1 CHUONG 01 THIET KE SO BO PHUONG AN 1

022 081 PHAN 1 CHUONG 01 THIET KE SO BO PHUONG AN 1
... -64 311 092 15 78 15 0 -7 913 20 14 64 15 0 514 33428 13 70 15 0 95903958 12 99 15 0 13 619 9724 12 50 15 0 14 512 7840 12 29 15 0 15 1703038 12 28 15 0 15 1703038 12 28 15 0 12 13624 31 1232 15 0 910 218 23 12 37 15 0 606 812 15 12 41 ... 2373 218 4 2023 19 21 1627 yt0 (mm) I0 10 9(mm4) 2 514 4 911 1 2037 313 30 18 16 24550 16 17 14 41 1287 11 52 10 15 906 827 776 754 2502 211 4 18 85 16 79 14 96 13 10 11 50 10 19 917 830 775 754 19 228 15 087 11 895 ... -5.35 S15 9724795 98 815 36 19 108 19 442 19 442 19 03 19 26 19 26 14 77 -2.02 -5 .14 S16 912 4937 9264263 15 0 01 15230 15 230 17 80 18 00 18 00 13 04 -1. 11 -4.76 S17 8573200 869 511 0 11 786 11 940 12 005 16 71 1687 16 82...
 • 60
 • 177
 • 0

BM.PM.04.01 (Thiet ke tong the)

BM.PM.04.01 (Thiet ke tong the)
... trị CSDL Tên database Size Trang 3/5 BM.PM.04.01 NBH: 3.2 Yêu cầu chung database Bảng Yêu cầu chung database STT Yêu cầu chung Mục đích Trang 4/5 BM.PM.04.01 NBH: Kế hoạch đánh giá ... 4.3 Mô hình trao đổi thông tin Bảng Mô tả mô hình trao đổi thông tin Trang 2/5 Ghi BM.PM.04.01 NBH: Thiết kế chức 2.1 Sơ đồ khối mô tả chức Bảng Mô tả chức STT Cấp Tên ... BM.PM.04.01 NBH: Thiết kế hệ thống 1.1 Yêu cầu cấu hình phần cứng Bảng Cấu hình phần...
 • 5
 • 185
 • 0

Giáo trình phân tích nguyên tắc thiết kế tổng thể nền áo đường và nguyên tắc tạo một kết cấu kín p10 potx

Giáo trình phân tích nguyên tắc thiết kế tổng thể nền áo đường và nguyên tắc tạo một kết cấu kín p10 potx
... y b ng ủ d c taluy ủ ng ủo theo (0,7 ữ 1,2)m mộp n n Nền đừơng 0,3m nhiờn t i thi u l 0,3m, t :m * Chi u sõu tớnh t m t ủ t t Rãnh biên a) Nền đừơng Hình 10.3 Tiết diện rãnh dọc a- hình thang ... nh theo tớnh toỏn thu l c v 0,20 rónh cỏch mộp rónh ớt 1: 1,5m ủ m b o m c n c tớnh toỏn 1: 1,5 Nền đừơng 1,5 nh t 20cm, ủ ng th i khụng 0,5m sõu quỏ 1,5m Hình 10.4 Tiết diện rãnh đỉnh * Taluy ... (rãnh biên) 5m Rãnh đỉnh trớ cỏch mộp taluy n n ủ ng ủo ớt nh t l 5m ủ trỏnh xúi mũn v tr t mỏi Nền đừơng Đê đất thừa 1m d c n n ủ ng ủo ủ t b th 2% Rãnh đỉnh Con trạch 0,25 ữ 0,50m m t (vỡ...
 • 5
 • 182
 • 0

Giáo trình phân tích nguyên tắc thiết kế tổng thể nền áo đường và nguyên tắc tạo một kết cấu kín p5 pot

Giáo trình phân tích nguyên tắc thiết kế tổng thể nền áo đường và nguyên tắc tạo một kết cấu kín p5 pot
... 100 5000 1000 (tr c/ngày ñêm/làn) 1,0 0,8 0,65 0,6 H s K2 V i k t c u áo l có gia c l y h s K2 = 1,0; riêng v i k t c u áo l có t ng m t lo i c p th p B1 ñư c l y K2 = 1,23 K3 : H s xét ñ n s ... n h p ñá tr n nh a, l p ñ t, cát gia c , ñá gia c ch t liên k t vô s d ng k t c u áo TS Phan Cao Th 92 Công trình ñ ng ôtô - B môn ñ ng ôtô – ñ ng thành ph ñư ng c p cao A1 A2 Riêng ñ i v ... Trong ñó: p : Áp l c bánh c a t i tr ng tr c tính toán (kN) kb : h s xét ñ n ñ c ñi m phân b ng su t k t c u áo ñư ng dư i tác d ng c a t i tr ng tính toán bánh ñôi ho c bánh ñơn + C m bánh ñôi...
 • 5
 • 150
 • 0

Giáo trình phân tích nguyên tắc thiết kế tổng thể nền áo đường và nguyên tắc tạo một kết cấu kín p3 potx

Giáo trình phân tích nguyên tắc thiết kế tổng thể nền áo đường và nguyên tắc tạo một kết cấu kín p3 potx
... th c (3.26) fl: h s phân ph i s tr c xe tính toán m i xe B ng 3.5 : H s xét ñ n s phân b xe ch y xe Trư ng h p tính toán H s f1 ðư ng ch có xe 1,0 ðư ng có ho c xe ch y d i phân cách gi a 0,55 ... ðư ng có xe có d i phân cách gi a 0,35 ðư ng xe tr lên có d i phân cách gi a 0,3 S tr c xe tính toán k t c u l có gia c : lg N tt c = (35 ÷ 50)%.N tt : ph n xe ch y l d i phân cách bên lg N tt ... xe tr lên có d i phân cách gi a 3.2.4.3 TÍNH TOÁN CƯ NG ð (B DÀY) C A K T C U ÁO M M THEO TIÊU CHU N ð VÕNG ðÀN H I ði u ki n tính toán dv Ech ≥ K cd Eyc TS Phan Cao Th 82 Công trình ñ ng ôtô...
 • 5
 • 142
 • 0

Giáo trình phân tích nguyên tắc thiết kế tổng thể nền áo đường và nguyên tắc tạo một kết cấu kín p2 pptx

Giáo trình phân tích nguyên tắc thiết kế tổng thể nền áo đường và nguyên tắc tạo một kết cấu kín p2 pptx
... n n m t b bi n d ng áo đư ng b lún xu ng dư i d ng đư ng cong g i vòng tròn lún v i đ lún l Các l p áo đư ng dày, c ng (E l n) áp l c c a bánh xe truy n xu ng phân b di n tích r ng hơn, áp l ... áo m ng, m m áp l c c a bánh xe truy n xu ng sâu di n phân b nh - ð lún l n ng su t kéo b m t dư i l p v t li u l n - ð lún c a áo đư ng đ c trưng cho đ c ng, cho kh ch ng l i bi n d ng c a áo ... c u áo đư ng (Mpa) Eyc: Mơ đun đàn h i u c u c a c k t c u áo đư ng su t q trình khai thác E yc = p.D.(1 − µ ) l gh (3-20) Trong : p: Là áp l c c a bánh xe tác d ng lên m t đư ng D: ðư ng kính...
 • 5
 • 126
 • 0

Giáo trình phân tích nguyên tắc thiết kế tổng thể nền áo đường và nguyên tắc tạo một kết cấu kín p1 pdf

Giáo trình phân tích nguyên tắc thiết kế tổng thể nền áo đường và nguyên tắc tạo một kết cấu kín p1 pdf
... t ñư ng ph n c a n n ñư ng sau: b m t áo ñư ng, l ñư ng b m t phân cách có l p ph có ñ d c ngang t i thi u qui ñ nh; thoát nư c mưa xâm nh p vào k t c u áo ñư ng t m t ñư ng b ng cách b trí rãnh ... ñáy móng) 3.2.4 TÍNH TOÁN CƯ NG ð ÁO ðƯ NG M M 3.2.4.1 ð C ðI M C A T I TR NG XE CH Y TÁC D NG LÊN M T ðƯ NG VÀ NH HƯ NG C A NÓ ð N CƠ CH LÀM VI C C A K T C U ÁO ðƯ NG ð c ñi m c a t i tr ng xe ... v t ti p xúc ñ i v hai vòng tròn nh ñư ng kính d b)Bánh ñôi có v t ti p xúc ñ i v m t vòng tròn có ñư ng kính D (dùng trư ng h p ñ tính toán) ðư ng kính c a v t bánh xe tương ñương (D) ñư c xác...
 • 5
 • 146
 • 1

Giáo trình Thiết kế trang phục IV - Phần 2: Phương pháp thiết kế - Chương 3 pot

Giáo trình Thiết kế trang phục IV - Phần 2: Phương pháp thiết kế - Chương 3 pot
... HCM http://www.hcmute.edu.vn Giáo trình Thiết kế trang phục IV Biên soạn : KS Huỳnh Thị Kim Phiến CÂU HỎI GỢI Ý - Trình bày phương pháp đo áo bà ba khác với phương pháp học mà bạn nghiên cứu ... http://www.hcmute.edu.vn Giáo trình Thiết kế trang phục IV Biên soạn : KS Huỳnh Thị Kim Phiến TÀI LIỆU THAM KHẢO - - [1] Hồ Thị Hồng Thắm, Trần Thị Thu Vân Thiết kế phương tiện dạy học môn y phục truyền ... http://www.hcmute.edu.vn Giáo trình Thiết kế trang phục IV Biên soạn : KS Huỳnh Thị Kim Phiến H Su ng D ruo K pham y th n©T quye an B Hình Trang 62 M P HC uat T Thu vien DH SPKT TP HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn...
 • 6
 • 475
 • 4

Giáo trình Thiết kế trang phục IV - Phần 2: Phương pháp thiết kế - Chương 2 pdf

Giáo trình Thiết kế trang phục IV - Phần 2: Phương pháp thiết kế - Chương 2 pdf
... http://www.hcmute.edu.vn Giáo trình Thiết kế trang phục IV Biên soạn : KS Huỳnh Thị Kim Phiến c Phương pháp thiết kế * Thân sau (Hình 2. 3)  Dài sau = Số đo – 4cm chiết ngực + = 124 cm  Hạ eo = 36 ... http://www.hcmute.edu.vn Giáo trình Thiết kế trang phục IV Biên soạn : KS Huỳnh Thị Kim Phiến * Thân sau (Hình 1 .2)  AA1 : Dài sau = 62 cm  AA2 : Hạ eo sau = 35 cm  AC = Vai /2 = 36 /2 = 18 cm  Vẽ cổ ... n©T quye an B Hình 2. 2 Hình 2. 3 Trang 56 Thu vien DH SPKT TP HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Truong DH SPKT TP HCM http://www.hcmute.edu.vn Giáo trình Thiết kế trang phục IV Biên soạn : KS...
 • 10
 • 412
 • 1

Xem thêm