Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha ở chế độ tiết kiệm năng lượng

Điều khiển động không đồng bộ ba pha chế độ tiết kiệm năng lượng

Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha ở chế độ tiết kiệm năng lượng
... tượng động không đồng hoạt động chế độ tiết kiệm lượng Đề xuất phương pháp thiết kế điều khiển động không đồng chế độ tiết kiệm lượng Thiết kế giải thuật điều khiển động không đồng chế độ tiết kiệm ... từ Đối với động khởi động trực tiếp gặp vấn đề giảm điện trở rotor tăng dòng khởi động mômen khởi động bị giảm, động khởi động converter không Để cải thiện cách sử dụng quạt làm mát động nhiên ... tế, động điện tiêu thụ khoảng 55.6% tổng lượng điện, động không đồng chiếm 96% [6, tr.1] Điều chứng tỏ khoảng 53% tổng điện tiêu thụ động không đồng Do vấn đề tiết kiệm lượng cho động không đồng...
 • 112
 • 202
 • 0

Điều khiển động không đồng bộ ba pha chế độ tiết kiệm năng lượng

Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha ở chế độ tiết kiệm năng lượng
... kiệm lượng điều khiển tốc độ 14 Chƣơng VẤN ĐỀ TỔN HAO VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TỐI ƢU NĂNG LƢỢNG CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 16 3.1 Tổn hao hệ thống động không đồng thay đổi tốc độ 16 3.1.1 Bộ ... tháng 10/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LÊ VIỆT SÔ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG NGÀNH: ... NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG 2.1 Thống kê sử dụng động không đồng 2.2 Điều khiển hiệu lượng ứng dụng HVAC 2.3 Tiết kiệm lượng ứng dụng HVAC điều khiển biến tốc 11 2.4 Các ứng dụng với khả tiết kiệm...
 • 22
 • 57
 • 0

Điều khiển động không đồng bộ chế độ tiết kiệm năng lượng

Điều khiển động cơ không đồng bộ ở chế độ tiết kiệm năng lượng
... đối tượng động điện hoạt động chế độ tiết kiệm lượng Đề xuất phương pháp thiết kế điều khiển động điện chế độ tiết kiệm lượng Thiết kế giải thuật điều khiển động điện chế độ tiết kiệm lượng Xây ... TÀI: Điều khiển động không đồng chế độ tiết kiệm lượng II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: - Nghiên cứu đối tượng động điện hoạt động chế độ tiết kiệm lượng - Đề xuất phương pháp thiết kế điều khiển động ... khiển động điện chế độ tiết kiệm lượng - Thiết kế giải thuật điều khiển động điện chế độ tiết kiệm lượng - Xây dựng mô hình mô phần mềm điều khiển động điện chế độ tiết kiệm lượng - Khảo sát...
 • 95
 • 151
 • 1

tính toán động không đồng bộ ba pha mất số liệu và kiểm nghiệm sau khi sửa chữa

tính toán động cơ không đồng bộ ba pha mất số liệu và kiểm nghiệm sau khi sửa chữa
... CHƢƠNG III : TÍNH TOÁN DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA MẤT SỐ LIỆU I TÍNH TOÁN DÂY QUẤN STATOR ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ PHA MẤT SỐ LIỆU  Ghi nhận số liệu cần thiết:  Các số liệu cần thiết ... MẤT SỐ LIỆU……………………………………………………………………… 25 I : Phƣơng pháp tính toán dây quấn stator động không đồng ba pha số liệu ………………………………………………………………………………… 25 II : Tính toán dây quấn động không đồng ba pha ... × 10-4 (kg) Với : 1,1 : hệ số dự phòng 8,9 : khối lƣợng riêng đồng (Cu) (kg/dm3) 27 II : TÍNH TOÁN DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA MẤT SỐ LIỆU SAU Ghi nhận số liệu cần thiết : Đƣờng kính...
 • 37
 • 228
 • 0

Thiết kế điều khiển đồng bộ robot 4 bậc tự do

Thiết kế điều khiển đồng bộ robot 4 bậc tự do
...  C4 - S  S C4 A4 =  0  0 0 a C4  a S4     2.2.1 .4. Tính ma tr n bi n ñ i thu n nh t T C 34 -S 34 a 4C 34 + a3C3   C4 - S a C4  S  S C4 a S  ; C 34 a S 34 + a3 S3   T4 =   T4 = ... = θ 3m 3 .4. 1 .4 H phương trình tr ng thái chuy n ñ ng cho kh p th tư  dx41  dt = x42   dx  42 = K a u4 a (t ) − Ra x42 − K a K b x41 La J 44 La La J 44   dt • y4 = x41 = θ m 3 .4. 2 Thi t ... 34 0       0 0  0   C2 34 -S 2 34 S C2 34 T4 =  2 34 0  0  a 4C2 34 + a3C23 + a2C2  a S2 34 + a3 S23 + a2 S2     C1C2 34 −C1S 2 34 S1 a 4C1C2 34 + a3C1C23 + a2C1C2  S C − S1S 234...
 • 13
 • 450
 • 4

Tài liệu Mạch ba pha chế độ xác lập điều hòa pptx

Tài liệu Mạch ba pha ở chế độ xác lập điều hòa pptx
... mỉïc ca mäüt pha l âỉåüc Ta gi mäùi bäü pháûn (ngưn, âỉåìng dáy, ti) håüp thnh hãû thäúng ba pha l mäüt pha ca mảch âiãûn ba pha Vê dủ : mäüt pha ca ngưn, mäüt pha ca ti Mảng âiãûn pha dáy thỉåìng ... lãûch pha 1200 bàòng nãn : (10-6) P = PA + PB + PC = 3UIcosϕ = const Hãû ba pha tha mn âiãưu kiãûn trãn gi l hãû ba pha cán bàòng Tênh mảch ba pha âäúi xỉïng : Do âàûc âiãøm ca mảch ba pha âäúi ... gäưm mäüt pha l tủ, cn hai pha l ân såüi âäút näúi thç cọ thãø qua âọ chè âỉåüc thỉï tỉû cạc pha A l pha cọ tủ, pha B l pha cọ ân sạng, pha C l pha cọ ân täúi Âọ l thiãút bë chè thỉï tỉû pha Tênh...
 • 16
 • 260
 • 2

Tài liệu Mạch ba pha chế độ xác lập điều hòa doc

Tài liệu Mạch ba pha ở chế độ xác lập điều hòa doc
... mỉïc ca mäüt pha l âỉåüc Ta gi mäùi bäü pháûn (ngưn, âỉåìng dáy, ti) håüp thnh hãû thäúng ba pha l mäüt pha ca mảch âiãûn ba pha Vê dủ : mäüt pha ca ngưn, mäüt pha ca ti Mảng âiãûn pha dáy thỉåìng ... lãûch pha 1200 bàòng nãn : (10-6) P = PA + PB + PC = 3UIcosϕ = const Hãû ba pha tha mn âiãưu kiãûn trãn gi l hãû ba pha cán bàòng Tênh mảch ba pha âäúi xỉïng : Do âàûc âiãøm ca mảch ba pha âäúi ... gäưm mäüt pha l tủ, cn hai pha l ân såüi âäút näúi thç cọ thãø qua âọ chè âỉåüc thỉï tỉû cạc pha A l pha cọ tủ, pha B l pha cọ ân sạng, pha C l pha cọ ân täúi Âọ l thiãút bë chè thỉï tỉû pha Tênh...
 • 16
 • 227
 • 3

Điều khiển động không đồng bộ ba pha theo phương pháp SINPWM, sử dụng vi điều khiển

Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp SINPWM, sử dụng vi điều khiển
... VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN 2.1 Giới thiệu biến tần nguồn áp điều khiển theo phương pháp V/f Được sử dụng ... dừng lại điều khiển vòng hở động không đồng ba pha hi vọng đề tài tiếp tục phát triển tương lai x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ CHƯƠNG ... số điều biên ma = U dk U carry 12 (2) CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN 2.3.1.2 Cách thức điều khiển Sau nói phương pháp điều khiển V/f=const phương pháp điều khiển nghịch lưu áp theo...
 • 121
 • 697
 • 7

Điều khiển động không đồng bộ ba pha theo phương pháp SINPWM, sử dụng vi điều khiển dsPIC30F6010

Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp SINPWM, sử dụng vi điều khiển dsPIC30F6010
... VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN 2.1 Giới thiệu biến tần nguồn áp điều khiển theo phương pháp V/f Được sử dụng ... dừng lại điều khiển vòng hở động không đồng ba pha hi vọng đề tài tiếp tục phát triển tương lai x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ CHƯƠNG ... số điều biên ma = U dk U carry 12 (2) CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN 2.3.1.2 Cách thức điều khiển Sau nói phương pháp điều khiển V/f=const phương pháp điều khiển nghịch lưu áp theo...
 • 121
 • 584
 • 4

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA14

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA14
... CHƯƠNG CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA Các yêu cầu đặt việc điều khiển động Những động trước thường chế tạo để làm việc với tải không đổi suốt trình làm việc Điều ... dẫn đến việc điều khiển động không đồng đạt chất lượng cao Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng ba pha Có nhiều phương pháp điều chỉnh tốc độ động như: - Điều chỉnh cách thay đổi điện ... động sử dụng động không đồng điều chỉnh tần số ngày phát triển Sau xin trình bày phương pháp điều chỉnh động không đồng cách thay đổi tần số nguồn f1 Điều chỉnh động không đồng cách thay đổi...
 • 90
 • 261
 • 0

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
... CHƯƠNG CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA Các yêu cầu đặt việc điều khiển động Những động trước thường chế tạo để làm việc với tải không đổi suốt trình làm việc Điều ... dẫn đến việc điều khiển động không đồng đạt chất lượng cao Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng ba pha Có nhiều phương pháp điều chỉnh tốc độ động như: - Điều chỉnh cách thay đổi điện ... Đặc tính động điện không đồng ba pha 2.1 Phương trình đặc tính Theo lý thuyết máy điện, coi động lưới điện lý tưởng, nghĩa ba pha động đối xứng, thông số dây quấn điện trở điện kháng không đổi,...
 • 90
 • 347
 • 0

Thiết kế hệ thống điều khiểnkhống chế động điện không đồng bộ ba pha

Thiết kế hệ thống điều khiển và khống chế động cơ điện không đồng bộ ba pha
... Ngnh o to : K thut in Tờn ti: Thit k h thngiu khin v khng ch ng c in khụng ng b ba pha - Cú o chiu quay - Khi ng qua ba cp in tr ph vi thi gian ln lt l 1s,2s v 1,5s - Bo v cỏc s c quỏ ti, ngn mch, ... khụng ng b o chiu ng c KDB,ta cn o chiu quay ca t trng starto to ra.Mun vy ch cn o chiu hai pha bt k ba pha ngun cp cho starto.c tớnh c o chiu quay nm gúc phn t th III S o chiu quay ng c KB v ... ngi v thit b 2.1.2 Khõu bo v ngn mch Trong h thng iu khin t ng truyn ng in bt k l ngn mch pha hay pha u rt nguy him v bo v cn ct nhanh h thng li in Bo v ngn mch cú th thc hin bng cu chỡ, rle...
 • 41
 • 368
 • 0

Điều khiển động không đồng bộ ba pha theo phương pháp Sinpwm, sử dụng vi điều khiển DSPLC30F6010

Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp Sinpwm, sử dụng vi điều khiển DSPLC30F6010
... VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN 2.1 Giới thiệu biến tần nguồn áp điều khiển theo phương pháp V/f Được sử dụng ... dừng lại điều khiển vòng hở động không đồng ba pha hi vọng đề tài tiếp tục phát triển tương lai x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ CHƯƠNG ... số điều biên ma = U dk U carry 12 (2) CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN 2.3.1.2 Cách thức điều khiển Sau nói phương pháp điều khiển V/f=const phương pháp điều khiển nghịch lưu áp theo...
 • 121
 • 476
 • 2

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP " ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA THEO PHƯƠNG PHÁP SINPWM, SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN dsPIC30F6010 "

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
... dừng lại điều khiển vòng hở động không đồng ba pha hi vọng đề tài tiếp tục phát triển tương lai x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ CHƯƠNG ... CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN 2.1 Giới thiệu ... số điều biên ma = U dk U carry 12 (2) CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN 2.3.1.2 Cách thức điều khiển Sau nói phương pháp điều khiển V/f=const phương pháp điều khiển nghịch lưu áp theo...
 • 121
 • 359
 • 0

Tài liệu Hệ thống điều khiển số (động không đồng bộ ba pha) pptx

Tài liệu Hệ thống điều khiển số (động cơ không đồng bộ ba pha) pptx
... giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) T©B CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ Chương 1: Bộ nghịch lưu ba pha Vector khơng gian Vector khơng gian Bộ nghịch lưu ba pha (4,5T) Chương 2: Hệ qui ... động Hệ thống điều khiển số động khơng đồng ba pha Bộ biến tần (6T) (21 tiết) (42 tiết) 2/7/2007 Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) T©B Chương 1: VECTOR KHƠNG GIAN VÀ BỘ NGHỊCH LƯU BA PHA ... hồi tiếp) Điều khiển khơng dùng cảm biến (sensorless) (3T) Chương 8: Bộ điều khiển động khơng đồng ba pha Cấu trúc hệ thống điều khiển động Cảm biến đo lường Một số ưu điểm sử dụng điều khiển tốc...
 • 19
 • 280
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: dieu khien toc do dong co khong dong bo ba phanghien cuu he dieu khien toc do dong co khong dong bo ba pha roto long soc bang phuong phap dieu khien vec to tua tu thong roto focđiều khiển trực tiếp momen dtc cho động cơ không đồng bộ ba pha bằng bộ biến tần nguồn ápđồ án tổng hợp hệ thống điện cơ nghiên cứu hệ điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha roto lồng sóc bằng phương pháp điều khiển vecto tựa từ thông roto focđiều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha dùng matlabđiều khiển trực tiếp momen dtc cho động cơ không đồng bộ ba pha roto lồng sóc im bằng bộ biến tần nguồn áplắp đặt mạch điện điều khiển tự động mở máy động cơ không đồng bộ ba pha rô to lồng sóc bằng phương pháp đổi nối y lắp đặt mạch điện điều khiển tự động mở máy động cơ không đồng bộ ba pha rô to lồng sóc bằng phương pháp đổi nối sao tam giácxây dựng cấu trúc và tổng hợp hệ thống điều khiển vector biến tần động cơ không đồng bộ ba phatổng hợp hệ thống điều khiển vector biến tần động cơ không đồng bộ ba phathiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha rôto dây quấn bằng phương pháp điện trở xungcác phương pháp điều khiển quá trình mở máy v hm ng c không đồng bộ ba pha rôto dây quấnphương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba phavấn đề điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba phadùng phương pháp nối tầng để điều chỉnh tốc đọ động cơ không đồng bộ ba pha điều chỉnh công suất trược%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 4To trinh phat hanh tang von dieu le 2014%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 313. Giay uy quyen du hop_r11. DuThaoNghiQuyet 2014 SHA_rNgh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft H%c4%90QT Th%c3%b4ng qua m%e1%bb%99t s%e1%bb%91 n%e1%bb%99i dung t%e1%ba%a1i k%e1%bb%b3 h%e1%bb%8dp H%c4%90QT th%c3%a1ng 4.2013Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 201120 đề thi thử tiếng Anh THPT Quốc Gia 2018 lần 1Điều lệ công ty (bản sửa đổi 2012)3.Bao cao HDQT 2015-SHASHA06- Bao cao HDQT 2016SHA07-Bao cao BTG Dai hoi 2016SHA08- Bao cao BKS 2016SHA09-Tao cao BTG Dai hoi 201602. Chuongtrinhdaihoi2015_SHA07.TTphanpholoinhuan2015 SHA13. Giay uy quyen du hop 2015-SHAGiay xac nhan tham duĐẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa theo hướng bền vững trong điều kiện hội nhập quốc tế, giai đoạn 20172020Phát huy Di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 2021