Luận văn nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của cây côm (elaeocarpus griffithi)

Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính gây độc tế bào của cây côm (elaeocarpus griffithi)

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của cây côm (elaeocarpus griffithi)
... t bo ca cõy Cụm (Elaeocarpus griffithi) vi ni dung nghiờn cu nh sau: Ni dung - Nghiờn cu phõn lp v xỏc nh cu trỳc ca cỏc hp cht dch chit etylaxetat - ca cõy Cụm (Elaeocarpus griffithi), thuc ... h cõy ny mc rng gõy trng nm hng [1,2] Hỡnh 1: Cõy Cụm (Elaeocarpus griffithi) thuc h Cụm (Elaeocarpaceae) 1.1.2 Phõn b sinh thỏi Cụm (Elaeocarpus griffithii) l loi cõy nhit i v cn nhit i, vi ... bng Hz (ppm) chuyn dch húa hc tớnh bng ppm Lun Thc s 2013 DANH MC CC HèNH Hỡnh 1: Cõy Cụm (Elaeocarpus griffithi) thuc h Cụm (Elaeocarpaceae) Hỡnh Mt s hp cht alkaloid t loi Elaeocarpus grandis...
 • 90
 • 306
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính gây độc tế bào của cây Bạch trinh biển (Hymenocallis littoralis) Việt Nam

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của cây Bạch trinh biển (Hymenocallis littoralis) Việt Nam
... Bch trinh (Hymenocallis) v loi Bch trinh bin (Hymenocallis littoralis) 1.1.1 Thc vt h Thy tiờn (Amaryllidaceae) 1.1.2 Thc vt chi Bch trinh (Hymenocallis) v loi Bch trinh bin (Hymenocallis ... Bch trinh (Hymenocallis) v loi Bch trinh bin (Hymenocallis littoralis) 11 1.3 Hot tớnh sinh hc ca h Thy tiờn (Amaryllidaceae), chi Bch trinh (Hymenocallis) v loi Bch trinh bin (Hymenocallis ... [1] Vit Nam h Thy tiờn cú 12 chi, 22 loi Mt s loi c nhp v lm cnh vỡ hoa p v lm thuc [2] 1.1.2 Thc vt chi Bch trinh (Hymenocallis) v loi Bch trinh bin (Hymenocallis littoralis) Chi Bch trinh l...
 • 152
 • 280
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học của ba loài thuộc chi bách bộ (stemona) mọc ở lào

tóm tắt luận án nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của ba loài thuộc chi bách bộ (stemona) mọc ở lào
... Thành phần hóa học Bách Bộ Phần lớn nghiên cứu thành phần hóa học Bách Bộ tập trung phần củ Bách Bộ phần chi m tỷ trọng lớn so với toàn hoạt chất tập trung Các nghiên cứu nước quốc tế rằng, hoạt ... 29 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI oOo - VONGANATHA KHAMKO NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA BA LOÀI THUỘC CHI BÁCH BỘ (STEMONA) MỌC LÀO ... chưa có tài liệu khoa học công bố thành phần hóa học Bách Bộ mọc Lào 1.2.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam Việt Nam năm 1996 TS Vũ Ngọc Kim người nghiên cứu thành phần hóa học loài S tuberosa, S...
 • 31
 • 242
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu thành phần hóa học xác định cấu trúc một số chất trong dịch chiết thân rễ của cây riềng (alpinia purpurata) ở thành phố Hội An - Quảng Nam doc

Luận văn:Nghiên cứu thành phần hóa học và xác định cấu trúc một số chất trong dịch chiết thân rễ của cây riềng (alpinia purpurata) ở thành phố Hội An - Quảng Nam doc
... 24,21 - Gurjunene 0,37 3.2 Thành ph n hóa h c d ch chi t RQH2 dung môi n- 39 24,33 Selina-3,7(11 )- iene 0,46 hexan 40 24,78 Germacrene B 1,36 41 26,97 β -Maaliene 0,34 - 22 - - 21 - B ng 3.2 Thành ... phthalate 0,33 30 21,68 α - Humulene 1,22 55 35,74 Phosphoric acid, 4-methoxypheny… 0,63 31 22,59 1,1-Biphenyl, methyl 0,46 56 36,12 Oxirane, 2-bromo-3-chloro- 2-( 1- 0,47 32 22,68 β - Selinene 0,52 57 ... K T QU - 18 VÀ BÀN LU N 3.1 Thành ph n hóa h c d ch chi t RQH1 dung môi n hexan D ch chi t thân r dung môi n - hexan ñư c xác ñ nh TPHH d a vào k t qu phân tích GC/MS este methyl 9,12,15-Octadecatrienoat...
 • 13
 • 287
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học hai loài sơn trà (eriobotrya lindl) một loài cau chuột (pinanga blume) của việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học hai loài sơn trà (eriobotrya lindl) và một loài cau chuột (pinanga blume) của việt nam
... Chuyển hóa hóa học hợp chất phân lập có hàm lượng lớn; Thử hoạt tính sinh học chất phân lập dẫn xuất chuyển hóa Ý nghĩa khoa học luận án Luận án đóng góp kết nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính ... tính sinh học loài Sơn trà (Eriobotrya) loài Cau chuột núi (Pinanga duperreana) Việt Nam, số dẫn xuất bán tổng hợp từ axit ursolic Các kết luận án tạo tiền đề cho nghiên cứu chi Sơn trà chi Cau chuột ... hóa không mạnh 23 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Đây lần thành phần hóa học hoạt tính sinh học loài Sơn trà poilane (E Poilanei) công bố Việt Nam giới Từ Sơn trà poilane (E poilanei J E...
 • 24
 • 213
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học của hai loại khố sâm mềm (brucea mollis wall. ex kurz) cơm rượu trái hẹp (glycosmis stenocarpa (drake) guilaum) ở việt

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loại khố sâm mềm (brucea mollis wall. ex kurz) và cơm rượu trái hẹp (glycosmis stenocarpa (drake) guilaum) ở việt
... sâu nghiên cứu thành phần hóa học tác dụng dược lý hai này, lựa chọn đề tài: "Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học hai loài Khổ sâm mềm (Brucea mollis Wall ex Kurz) Cơm rượu trái hẹp ... hoạt tính sinh học hợp chất phân lập Ý nghĩa khoa học luận án Luận án đóng góp hiểu biết thành phần hóa học hoạt tính sinh học hai loài Khổ sâm mềm (Brucea mollis Wall ex Kurz) loài Cơm rượu trái ... từ hai loài Khổ sâm mềm (Brucea mollis Wall ex Kurz) loài Cơm rượu trái hẹp (Glycosmis stenocarpa (Drake) Guillaum) 4 Nguyên liệu: Cây Khổ sâm mềm (Brucea mollis Wall ex Kurz) thu hái vào tháng...
 • 27
 • 490
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học của 3 loài cây thuộc họ thầu dầu (euphorbiaceae) ở việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của 3 loài cây thuộc họ thầu dầu (euphorbiaceae) ở việt nam
... hợp tài liệu quốc tế nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học loài Cleistanthus Macaranga Giới thiệu thực vật học tổng hợp nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học loài nghien cứu Cách hoa đông dương ... chất thiên nhiên có cấu trúc hóa học hoạt tính sinh học thú vị Do nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học loài hướng nghiên cứu có nhiều triển vọng - Việc bán tổng hợp dẫn xuất cleistantoxin ... việc sàng lọc hoạt tính sinh học khác  Lần loài Săng bù (M kurzii) nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học - Từ loài Săng bù 17 hợp chất phân lập xác định cấu trúc hóa học Trong hợp...
 • 35
 • 347
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính chống ung thư của cây giác đế đài to (goniothalamus macrocalyx ban) giác đế cuống dài (goniothalamus gracilipes ban) họ na (annonaceae)

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây giác đế đài to (goniothalamus macrocalyx ban) và giác đế cuống dài (goniothalamus gracilipes ban) họ na (annonaceae)
... Giác đế (Goniothalamus) , đặc điểm thực vật lài Giác đế đài to (Goniothalamus macrocalyx Ban) Giác đế cuống dài (Goniothalamus gracilipes Ban) Các nghiên cứu nước giới hóa học hoạt tính sinh học ... thành phần hóa học hoạt tính sinh học: (1) Về thành phần hóa học loài Giác đế đài to (G macrocalyx Ban):  Từ vỏ Giác đế đài to phân lập xác định cấu trúc 10 hợp chất gồm styryl-lactone: altholactone ... (Goniothalamus macrocalyx Ban) Giác đế cuống dài (Goniothalamus gracilipes Ban) Việt Nam lần đầu nghiên cứu cách có hệ thống thành phần hóa học hoạt tính sinh học:  Từ Giác đế đài to phân lập hợp chất...
 • 32
 • 254
 • 0

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính chống ung thư của cây giác đế đài to (goniothalamus macrocalyx ban) giác đế cuống dài (goniothalamus gracilipes ban) họ na (annonaceae)

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây giác đế đài to (goniothalamus macrocalyx ban) và giác đế cuống dài (goniothalamus gracilipes ban) họ na (annonaceae)
... Do lựa chọn hai loài Goniothalamus làm đối tượng nghiên cứu Luận án với mục tiêu: (1) Nghiên cứu thành phần hóa học Giác đế đài to (G macrocalyx Ban) Giác đế cuống dài (G gracilipes Ban) nhằm ... 4.10 Hoạt tính gây độc tế bào hợp chất từ Giác đế đài to Giác đế cuống dài 140 Bảng 4.11 Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định hợp chất từ Giác đế đài to Giác đế cuống dài ... nhóm bệnh ung thư phổi, ung thư dày, ung thư gan, ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư cổ tử cung ung thư tiền liệt tuyến Gần 2/3 số ca tử vong ung thư xảy nước có thu nhập thấp trung bình...
 • 187
 • 112
 • 0

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính chống ung thư của cây giác đế đài to

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây giác đế đài to
... tượng nghiên cứu Luận án với mục tiêu: (1) Nghiên cứu thành phần hóa học Giác đế đài to (G macrocalyx Ban) Giác đế cuống dài (G gracilipes Ban) nhằm phát hợp chất có hoạt tính chống ung thư (2) ... nhóm bệnh ung thư phổi, ung thư dày, ung thư gan, ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư cổ tử cung ung thư tiền liệt tuyến Gần 2/3 số ca tử vong ung thư xảy nước có thu nhập thấp trung bình ... hoạt tính sinh học cho thấy howiinol A (15) có hoạt tính chống ung thư in vitro nhiều dòng tế bào ung thư người ung thư máu -13- L1210, HL-60, ung thư biểu mô KB, ung thư buồng trứng A2780, ung...
 • 180
 • 116
 • 1

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính chống ung thư

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư
... nhóm bệnh ung thư phổi, ung thư dày, ung thư gan, ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư cổ tử cung ung thư tiền liệt tuyến Gần 2/3 số ca tử vong ung thư xảy nước có thu nhập thấp trung bình ... hoạt tính sinh học cho thấy howiinol A (15) có hoạt tính chống ung thư in vitro nhiều dòng tế bào ung thư người ung thư máu -13- L1210, HL-60, ung thư biểu mô KB, ung thư buồng trứng A2780, ung ... thể hoạt tính sinh học phong phú hoạt tính gây độc tế bào, chống khối u, trừ sâu, kháng vi sinh vật kiểm định, kháng trùng sốt rét, kháng lao hoạt tính chống oxi hóa; hoạt tính gây độc tế bào nghiên...
 • 165
 • 125
 • 1

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học cây dấu dầu lá nhẵn (tetradium glabrifolium(benth ) hartl )

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây dấu dầu lá nhẵn (tetradium glabrifolium(benth ) hartl )
... Nhằm mục đích nghiên cứu làm rõ thành phần hóa học hoạt tính sinh học dấu dầu nhẵn (Tetradium glabrifolium), lựa chọn đề tài: ‘ Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học dấu dầu nhẵn Tetradium ... [108] Kết luận: Mặc dù dấu dầu nhẵn sử dụng y học cổ truyền, Việt Nam chưa có nghiên cứu loài Việc nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học góp phần làm sáng tỏ thêm thành phần hóa học kinh ... VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC TRƯƠNG THỊ THU HIỀN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CÂY DẤU DẦU LÁ NHẴN Tetradium glabrifolium (Benth.)...
 • 186
 • 106
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học cây dấu dầu lá nhẵn tetradium glabrifolium (benth ) hartl

Tóm tắt luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây dấu dầu lá nhẵn tetradium glabrifolium (benth ) hartl
... trang); danh mục công trình liên quan đến luận án (1 trang) II NỘI DUNG LUẬN ÁN MỞ ĐẦU Phần mở đầu đề cập đến ý nghĩa khoa học, tính thực tiễn, mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu luận án, đóng góp luận ... khác nghiên cứu, nhiều phương pháp tiêu chuẩn hóa xây dựng Nhưng để nghiên cứu giải thích cách khoa học xác độ độc độc tính; trình sinh hóa, sinh địa hóa; trình chuyển hóa tích lũy sinh học … vết ... LOQ dạng nghiên cứu thấp: LODSe(IV) = 0,029 (ppb); LODSe-Cyst = 0,241 (ppb); LODDMDSe= 0,195 (ppb) LOQSe(IV) = 0,097 (ppb); LOQSe-Cyst = 0,803 (ppb); LOQDMDSe = 0,649 (ppb) - Khoảng tuyến tính hai...
 • 26
 • 210
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học của cây Vông nem

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Vông nem
... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN 1- Xây dựng quy trình chiết thích hợp để điều chế phần chiết chứa hợp chất hữu thiên nhiên từ lá, vỏ thân gỗ Vông nem 2- Nghiên cứu quy ... hái vào mùa xuân, chọn bánh tẻ, dùng tươi hay phơi khô, thu hái vỏ quanh năm Dưới ảnh cây, hoa vỏ thân Vông nem Hình 1: Cây Vông nem (Erythrina orientalis L., Fabaceae) Hình 2: Hoa Vông nem (Erythrina ... Krukoff 1.2 CÂY VÔNG NEM (Erythrina orientalis (L.) Murr.) 1.2.1 Thực vật học [1, 2] Cây Vông nem gọi nhiều tên gọi khác là lá Vông, Hải đồng bì, Thích đồng bì, tên khoa học Erythrina...
 • 66
 • 945
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây vông nem erythrina orientalis l murrnghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây dấu dầu lá nhẵn tetradium glabrifoliumbenth hartlnghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây giác đế đài to goniothalamus macrocalyx ban và giác đế cuống dài goniothalamus gracilipes ban họ na annonaceaenghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây giác đế đài to goniothalamus macrocalyx ban và giác đế cuống dài goniothalamus gracilippes ban họ na annonaceaenghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài alpinia zingiberaceae việt namluận văn nghiên cứu thành phần hoá học tinh dầu hoa quả màng tang litsea cubeba lour pers thuộc họ long não lauraceae mọc hoang ở hà tĩnhkhảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu gừng zingiber officinale roscoe và tinh dầu tiêu piper nigrum l potxnghiên cứu thành phần hóa học có trong tinh dầu và một số dịch chiết của củ nghệ vàng kon tumthành phần hóa học và hoạt tính sinh học của quả quất hồng bìluận văn nghiên cứu thành phần nguyên tố vi lượng cu zn mo mn v trong đất trồng vải thiều thanh hà hải dương luận văn thạc sỹ hóa họcphạm hải yến phan văn kiện lê ngọc thanh nguyễn xuân nhiệm châu văn minh 2008 nghiên cứu thành phần hóa học cây xích thược paeonia veitchii lynch verbenaceae tạp chí hóa học 46 3 tr 292 297nghiên cứu thành phần hoá họcnghiên cứu thành phần hóa học thân cây cẩu tíchnghiên cứu thành phần hóa học của cây thài lài trắngnghiên cứu thành phần hóa học của cây hàm ếchCông ty cổ phần ô tô TMT thông báo ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 .Công bố thông tin số 517 TB-TMT-HĐQT ngày 09 05 2016Bao cao tai chinh hop nhat nam 2015 addCông bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 116 TMT-TCKTCBTT 871 QD867 thoigiuchucvu KTTCBTT số 556 ngày 12 06 2014CV 280 giai trinh KQSXKD Quy 1 nam 2014 truoc kiem toanNgh quy t H QT s 562 TMT Thanh l p C(ng ty ConCong bo thong tin ky ket HD kiem toan BCTC nam 2013Giay uy quyen thuc hien công bo thông tin so 902 UQ-TMT-HDQT ngày 06 12 2013.Cái trống trường emChuyên đề hóa hữu cơ phần cacbohidrat của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần andehit xeton của tác giả lưu huỳnh văn longPhân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ logaritBài tham luận về bạo lực học đườngthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnTin hoc 6 nam hoc 2016 2017ASIC trên cơ sở thư viện phần tử logic chuẩnKy thuat tao thuan cam thu ban the than kinh co 22292710112072014kiem tra 1 tiet li 7 kieu ky