Luận văn tóm tắt ổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính và khảo sát khả năng tách loại phẩm màu azo trong môi trường nước

TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ TÍNH KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI PHẨM MÀU AZO TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC (TÓM TẮT)

TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ CÓ TỪ TÍNH VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI PHẨM MÀU AZO TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC (TÓM TẮT)
... 3.2.1 Khảo sát số điều kiện hấp phụ phẩm màu metyl đỏ vật liệu hấp phụ FMM-C31 a Khảo sát thời gian cân hấp phụ vật liệu FMM-C31 phẩm màu metyl đỏ Bảng 56Bảng 3.6 Khảo sát thời gian cân hấp phụ vật ... hợp chất tạo màu họ azo vật liệu hấp phụ từ tính, qua xác định điều kiện thích hợp để xử lý nước thải dệt nhuộm thực tế nên đề tài luận văn Tổng hợp vật liệu hấp phụ từ tính khảo sát khả ... biểu diễn phụ thuộc Ct/qt vào Ct alizarin vàngG KẾT LUẬN 18 Qua trình thực đề tài luận văn nghiên cứu ‘ Tổng hợp vật liệu hấp phụ từ tính khảo sát khả tách loại phẩm màu azo môi trường nước ,...
 • 19
 • 231
 • 0

TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ TÍNH KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI PHẨM MÀU AZO TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC (2)

TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ CÓ TỪ TÍNH VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI PHẨM MÀU AZO TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC (2)
... cứu ‘ Tổng hợp vật liệu hấp phụ từ tính khảo sát khả tách loại phẩm màu azo môi trường nước , thu kết sau: - Đã tổ hợp vật liệu Chitosan/Fe3O4 từ loại chitosan thương mại bán thị trường ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Vũ Mai Phương TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ CÓ TỪ TÍNH VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI PHẨM MÀU AZO TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC LUẬN VĂN THẠC ... hành tổng hợp vật liệu với quy trình cách tiến hành nêu dùng vật liệu FMM-C31 để khảo sát khả hấp phụ phẩm màu Alizarin vàng G Methyl đỏ 41 3.2.1 Khảo sát số điều kiện hấp phụ phẩm màu metyl đỏ vật...
 • 53
 • 274
 • 2

Tổng hợp vật liệu hấp phụ từ tính khảo sát khả năng tách loại phẩm màu azo trong môi trường nước

Tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính và khảo sát khả năng tách loại phẩm màu azo trong môi trường nước
... hấp phụ từ tính, qua xác định điều kiện thích hợp ểxửlý nước thải dệt nhuộm thựctếnênđềtàiluậnvăn Tổng hợp vật liệu hấp phụ từ tính khảo sát khả tách loại phẩm màu azo môi trường nước đãđược ... - Vũ Mai Phƣơng TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ CÓ TỪ TÍNH VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI PHẨM MÀU AZO TRONG MÔI TRƢỜNG NƢỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Chuyên ngành: Hóa Môi Trường Mã số: 60440120 ... 3.2.1 Khảo sát số điều kiện hấp phụ phẩm màu metyl đỏ vật liệu hấp phụ FMM-C31 Error! Bookmark not defined 3.2.2 Tiến hành khảo sát khả hấp phụ alizarin vàng G vật liệu FMMC31 Error!...
 • 15
 • 56
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ từ tính khảo sát khả năng ứng dụng trong xử lý nước nước thải

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính và khảo sát khả năng ứng dụng trong xử lý nước và nước thải
... tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng chitin chitosan trinh tổng hợp vật liệu lấp phụ từ tính Từ loại vật liệu tổng hợp bước đầu khảo sát rng dụng xử nước nước thái síội dung nghiên cứu: ... hình nghiên cứu tổng hợp ứng dụng vật liệu hấp phụ từ tính Nghiên cứu điều kiện tổng hợp vật liệu hấp phụ từ tính I Chuán bị nguyên liệu Tinh tuyển sát từ Chuẩn bị chitosan Tổng ... thập tài liệu tổng quan vật liệu hấp phụ từ tính ứng dụng lĩnh vực xử môi trường lĩnh vực khác • Phàn tích khảo sát điều kiện tổng hợp vật liệu hấp phụ từ tính từ chitosan oxít sắt từ •...
 • 34
 • 288
 • 0

Các điều kiện tổng hợp ứng dụng vật liệu hấp phụ từ tính để xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ, bước đầu thử nghiệm hấp phụ phẩm màu alizarin vàng

Các điều kiện tổng hợp và ứng dụng vật liệu hấp phụ có từ tính để xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ, bước đầu thử nghiệm hấp phụ phẩm màu alizarin vàng
... vật liệu hấp phụ từ tính để xử chất ô nhiễm hữu cơ, bước đầu thử nghiệm hấp phụ phẩm màu Alizarin vàng Nội dung gồm phần sau: - Khảo sát điều kiện thích hợp để tổng hợp vật liệu: khảo sát ... Thí nghiệm ứng dụng vật liệu xử phẩm màu hữu cơ: + Bước đầu thử nghiệm khả hấp phụ giải hấp Alizarin vàng vật liệu + Khảo sát ảnh hưởng chất ô nhiễm khác: Cd2+, Thymol xanh đến khả hấp phụ vật ... từ tính vật liệu [6 ] Kết hợp tài liệu tham khảo cho thấy Chitosan kết hợp oxit sắt từ khả xử chất màu hữu anion Vì em thực nghiên cứu đề tài Các điều kiện tổng hợp ứng dụng vật liệu hấp...
 • 43
 • 219
 • 0

Điều chế khảo sát khả năng tách loại Asen của ôxit hỗn hợp Fe-Mn

Điều chế và khảo sát khả năng tách loại Asen của ôxit hỗn hợp Fe-Mn
... nâng cao hiệu xử lý asen nớc, khoá luận tiến hành nghiên cứu: Điều chế khảo sát khả tách loại Asen ôxit hỗn hợp Fe-Mn Với phơng pháp điều chế đơn giản, vật liệu ôxit hỗn hợp Fe-Mn có tải trọng ... Thờng dạng hợp chất hữu asen độc hại so với hợp chất asen vô 1.2 Tính chất hoá lý asen [2] Asen tồn vài dạng thù hình: dạng kim loại, dạng vàng, dạng xám dạng nâu Asen kim loại asen xám bền điều kiện ... có nút kín 2.4.3 Khảo sát khả hấp phụ tĩnh VL1 As(III) a Khảo sát ảnh hởng pH đến khả hấp phụ As(III) VL1 * Cách tiến hành: - Cho vào bình tam giác 250 ml, bình 100 ml dung dịch asen( III) có nồng...
 • 64
 • 508
 • 1

Điều chế khảo sát khả năng tách loại asen của oxit hỗn hợp Fe - Mn

Điều chế và khảo sát khả năng tách loại asen của oxit hỗn hợp Fe - Mn
... nâng cao hiệu xử lý asen nớc, khoá luận tiến hành nghiên cứu: Điều chế khảo sát khả tách loại Asen ôxit hỗn hợp Fe- Mn Với phơng pháp điều chế đơn giản, vật liệu ôxit hỗn hợp Fe- Mn có tải trọng hấp ... hấp phụ asen( III )của VL1 giải thích nh sau: 24 pE 20 Fe 16 H3As04 Fe( 0H) 2+ 3+ 10 02 H2As04 Fe( 0H) 12 Fe( 0H)+ 2- HAs04 H3As03 Fe 2+ Fe( 0H) AsS(s) 0 - AsS -4 Fe( 0H)+ H2As03 -5 -8 H2 -1 2 -1 0 10 ... thái bền asen điều kiện oxi hoá khử pH Điều kiện khử Điều kiện oxi hoá pH As(III) pH As(V) 0-9 H3AsO3 0-2 H3AsO4 1 0-1 2 H2AsO 3- 3-6 H2AsO4 13 HAsO3 2- 7-1 1 HAsO4 2- 14 AsO3 3- 1 2-1 4 AsO4 3- Trong hầu...
 • 64
 • 318
 • 2

điều chế khảo sát khả năng tách loại Asen của ôxít hỗn hợp Fe-Mn

điều chế và khảo sát khả năng tách loại Asen của ôxít hỗn hợp Fe-Mn
... nâng cao hiệu xử lý asen nớc, khoá luận tiến hành nghiên cứu: Điều chế khảo sát khả tách loại Asen ôxit hỗn hợp Fe-Mn Với phơng pháp điều chế đơn giản, vật liệu ôxit hỗn hợp Fe-Mn có tải trọng ... chất asen vô nh khoáng vật: đá thiên thạch, reagal, orpiment, arsenolite, arsenopyrite hợp chất asen với carbon hydrô gọi hợp chất asen hữu Thờng dạng hợp chất hữu asen độc hại so với hợp chất asen ... với hợp chất asen vô 1.2 Tính chất hoá lý asen [2] Asen tồn vài dạng thù hình: dạng kim loại, dạng vàng, dạng xám dạng nâu Asen kim loại asen xám bền điều kiện thờng đun nóng Nhìn bề thấy chúng...
 • 35
 • 286
 • 0

ĐIỀU CHẾ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI ASEN CỦA ÔXIT HỖN HỢP Fe-Mn

ĐIỀU CHẾ VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI ASEN CỦA ÔXIT HỖN HỢP Fe-Mn
... / l asenat 300 àg / l 30 àg / l asenit 300 àg / l 249 àg / l asenat 100 àg / l àg / l asenit 100 àg / l khụng hi u qu asenat 100 àg / l ...
 • 68
 • 136
 • 0

Luận văn NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU GỐM DIOPSIT CaO.MgO.2SiO2 ẢNH HƯỞNG CỦA ZrO2 ĐẾN CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU

Luận văn NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU GỐM DIOPSIT CaO.MgO.2SiO2 VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ZrO2 ĐẾN CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU
... chọn đề tài cho luận văn: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm diopsit CaO.MgO.2SiO2 nghiên cứu ảnh hưởng ZrO2 đến cấu trúc, tính chất vật liệu Luận văn tốt nghiệp Hóa Vô Chương 1- TỔNG QUAN 1.1 ... TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN 2.1.1 Mục tiêu luận văn Nghiên cứu tổng hợp gốm Diopsit CaO.MgO.2SiO2 ảnh hưởng Ziriconi (IV) oxit đến cấu trúc tính chất gốm 2.1.2 Các nội dung nghiên cứu luận văn ... * Nghiên cứu khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến điều chế gốm Diopsit - Chất khoáng hóa - Hàm lượng chất khoáng hóa * Nghiên cứu cấu trúc, tính chất gốm - Nghiên cứu ảnh hưởng Ziriconi (IV) oxit đến...
 • 68
 • 263
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu phát triển phương pháp phổ alpha xác định hàm lượng 226ra khảo sát sự phân bố, hành vi của nó trong môi trường biển

Tóm tắt luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu phát triển phương pháp phổ alpha xác định hàm lượng 226ra và khảo sát sự phân bố, hành vi của nó trong môi trường biển
... góp luận án (1) Nghiên cứu phát triển phương pháp tách làm giàu để định lượng 226Ra đối tượng môi trường biển (nước biển, trầm tích sinh vật biển) Kiểm tra độ tin cậy phương pháp xác lập Đây nghiên ... giàu để định lượng 226Ra đối tượng môi trường biển, tạo tiền đề phân tích nguyên tố đối tượng môi trường khác (3) Cung cấp sở liệu hàm lượng phân bố 226Ra đối tượng môi trường biển vùng biển Ninh ... phương pháp thu góp, xử lý, bảo quản định lượng 226Ra phương pháp phổ alpha kết hợp với phổ gamma mẫu môi trường biển Chương ba kết thảo luận Chương tập trung xây dựng phát triển phương pháp tách...
 • 24
 • 379
 • 0

Tổng hợp ligand hữu Axít dicarboxylic khảo sát khả năng hình thành vật liệu khung kim

Tổng hợp ligand hữu cơ Axít dicarboxylic và khảo sát khả năng hình thành vật liệu khung cơ kim
... loại vật liệu có cấu trúckhung mạng hữu : - Vật liệu khung mạng hữu ZIF - Vật liệu khung mạng hữu COF - Vật liệu khung hữu kim loại MOF 2.1.1/ Vật liệu khung hữu ZIF ZIF tạo thành từ nguyên tử kim ... trúc vật liệu có tiềm lớn Những vật liệu gọi vật liệu khung hữu kim loại Hình 2.1: Cấu trúc khung hữu kim loại nghiên cứu theo năm 14 Vật liệu khung hữu kim loại tạo thành từ liên kết ion kim ... 13  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ KIM LOẠI  2.1/ Tổng quan vật liệu có cấu trúc xốp .14  2.1.1/ Vật liệu khung hữu ZIF 16  2.1.2/ Vật liệu khung mạng hữu COF ...
 • 92
 • 401
 • 2

Tổng hợp, nghiên cứu vật liệu hấp phụ compozit từ polyanilin các phụ phẩm nông nghiệp hướng đến ứng dụng xử lý môi trường

Tổng hợp, nghiên cứu vật liệu hấp phụ compozit từ polyanilin và các phụ phẩm nông nghiệp hướng đến ứng dụng xử lý môi trường
... hợp, nghiên cứu vật liệu hấp phụ compozit từ polyanilin phụ phẩm nông nghiệp hướng đến ứng dụng xử môi trường Mục tiêu đề tài - Tổng hợp vật liệu hấp phụ compozit từ polyanilin phụ phẩm nông ... học THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung: - Tên đề tài: Tổng hợp, nghiên cứu vật liệu hấp phụ compozit từ polyaniline phụ phẩm nông nghiệp hƣớng đến ứng dụng xử môi trƣờng - Mã số: ĐH2011-07-11 ... hiện: từ tháng 01năm 2011 đến tháng 12 năm 2012 Mục tiêu: - Tổng hợp vật liệu hấp phụ compozit từ polyaniline phụ phẩm nông nghiệp - Khảo sát khả hấp phụ số ion kim loại nặng vật liệu hấp phụ dung...
 • 79
 • 244
 • 1

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ĐIỆN CỰC PbO2 TRÊN NỀN CARBON GRAPHIT KHẢO SÁT KHẢ NĂNG OXI HÓA PHENOL TRÊN ĐIỆN CỰC PbO2 pptx

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ĐIỆN CỰC PbO2 TRÊN NỀN CARBON GRAPHIT VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG OXI HÓA PHENOL TRÊN ĐIỆN CỰC PbO2 pptx
... thấy khả khoáng hóa chất dung dịch thành CO H2O điện cực PbO2 nghiên cứu tổng hợp tăng dần theo thời gian 2.2 Khả chuyển hóa phenol điện cực PbO2 Với điều kiện điện phân 2.1, khả oxi hóa điện hóa ... xuất PbO2 dạng α d = 2,78093 (2θ =32 o), Điều phù hợp với lý thuyết điện kết tinh PbO2 [2] Kết khảo sát khả oxi hóa điện cực PbO2 với phenol 2.1 Khả khoáng hóa dung dịch chứa phenol điện cực PbO2 ... điện cực PbO2 Khảo sát khả khoáng hóa (chuyển thành CO2 H2O) phản ứng oxi hóa phenol điện cực PbO2 tổng hợp thông qua việc đánh giá số COD ( nhu cầu oxi hóa học) với điều kiện điện phân [1] sau:...
 • 8
 • 445
 • 1

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến khả năng ứng dụng trong gốm sứ, thủy tinh

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit có hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến và khả năng ứng dụng trong gốm sứ, thủy tinh
... hoạt tính xúc tác quang vùng khả kiến khả ứng dụng gốm sứ, thủy tinh thực với mục tiêu nghiên cứu khả làm nâng cao tính chất quang vật liệu nano TiO2 vùng ánh sáng khả kiến ứng dụng chế tạo ... thác ứng dụng vật liệu với kích thích ánh sáng vùng nhìn thấy mục tiêu cho nhiều công trình nghiên cứu hướng đến Vì đề tài đặt cho Luận án là: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit hoạt tính ... xúc tác quang TiO2 bao gồm: Ứng dụng xúc tác quang TiO2 tác dụng kháng khuẩn tự làm tới vật liệu gạch ceramic, ứng dụng xúc tác quang TiO2 vật liệu xi măng bê tông cho mục đích tự làm sạch, ứng...
 • 28
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn tóm tắt nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tại eximbank chi nhánh đà nẵngnghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ trên cơ sở zeolite 4a ứng dụng cho việc xử lí lưu huỳnh trong xăng và xăng dung môivật liệu hấp phụ than hoạt tínhnghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcchế tạo vật liệu hấp phụ than hoạt tính silicagenphan lap phân lập chủng vi khuẩn lactic và khảo sát khả năng sinh tổng hợp bacteriocintổng hợp tách tinh chế và khảo sát khả năng ứng dụng lipaza từ nấm men candida rugosaluận văn về kế toán nguyên vật liệuluận văn tóm tắt tổ chức kế toán quản trị chi phí về sản xuất bánh kẹo trong các doanh nghiệp ở việt nam 2012luận văn tóm tắtluận văn về quản lý nguyên vật liệuluan van tom tattóm tắt công thức vật lý đại cương cơ nhiệtnghiên cứu tổng hợp oxít sắt từ fe3o4 ứng dụng làm vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nướcbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả