Ảnh hưởng của Mangan tới huỳnh quang diệp lục và hàm lượng nitơ hạt của đậu tương trong điều kiện thiếu nước

Nghiên cứu sự biến đổi huỳnh quang diệp lục hàm lượng diệp lục của một số giống đậu tương trong pha hạn pha phục hồi trên đất bạc màu

Nghiên cứu sự biến đổi huỳnh quang diệp lục và hàm lượng diệp lục của một số giống đậu tương trong pha hạn và pha phục hồi trên đất bạc màu
... giống đậu tương pha hạn pha phục hồi đất bạc màu nhằm đánh giá khả chịu hạn số giống đậu tương Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu biến đổi huỳnh quang diệp lục hàm lượng ... diệp lục giống đậu tương gây hạn nhân tạo phục hồi trồng đất bạc màu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định huỳnh quang diệp lục hàm lượng diệp lục a, diệp lục b, diệp lục tổng số đậu tương gây hạn ... Bảng Biến động hàm lượng diệp lục giống đậu tương theo ngày thời kỳ hoa (mg/g) Pha Ngày Giống Hàm lượng diệp lục a x Gây hạn δ Hàm lượng diệp lục b x Chỉ số δ Chỉ số Hàm lượng diệp lục tổng số...
 • 52
 • 527
 • 0

Sự biến động huỳnh quang diệp lục hàm lượng Prolin củađậu tương trong quá trình gây hạn

Sự biến động huỳnh quang diệp lục và hàm lượng Prolin của lá đậu tương trong quá trình gây hạn
... nghiên cứu biến động huỳnh quang diệp lục hàm lượng prolin đậu tương trình gây hạn Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu biến động huỳnh quang diệp lục hàm lượng prolin giống đậu tương ĐT22 trình gây hạn Nhiệm ... Sự biến động huỳnh quang diệp lục đậu tương trình gây hạn 3.1.1 Sự biến động huỳnh quang diệp lục trình gây hạn giai đoạn non Bảng Sự biến động huỳnh quang diệp lục trình gây hạn giai đoạn non ... thấy ảnh hưởng hạn đến máy quang hợp trình bị hạn dần phục hồi 3.1.4 Sự biến động huỳnh quang diệp lục trình gây hạn giai đoạn Bảng Sự biến động huỳnh quang diệp lục trình gây hạn giai đoạn Giai...
 • 68
 • 176
 • 1

Sự biến động huỳnh quang diệp lục hàm lượng prolin củađậu tương trong quá trình gây hạn (LV00292)

Sự biến động huỳnh quang diệp lục và hàm lượng prolin của lá đậu tương trong quá trình gây hạn (LV00292)
... 2 Bộ GIáO DụC ĐàO TạO TRƯờNG đại học sư phạm hà nội Bùi bá đạt biến động huỳnh quang diệp lục hàm lượng prolin đậu tương trình gây hạn Chuyên ngành : Sinh học thực ... Hm lng prolin v hunh quang ca ging u tng T22 Phng phỏp nghiờn cu Thc nghim Gi thuyt khoa hc Trong quỏ trỡnh gõy hn hm lng prolin s tng v gim dn quỏ trỡnh phc hi ti nc tr li Hn lm hunh quang dip ... cn thit giai on ny 1.2 Vai trũ ca prolin v hunh quang dip lc vic ỏnh giỏ kh nng chu hn 1.2.1 Prolin v vai trũ ca prolin Cụng thc cu to Cu trỳc khụng gian Prolin hay - pirolidin cacboxylic l...
 • 71
 • 93
 • 0

Ảnh hưởng của hạn đến huỳnh quang diệp lục năng suất một số giống khoai tây trồng trong chậu

Ảnh hưởng của hạn đến huỳnh quang diệp lục và năng suất một số giống khoai tây trồng trong chậu
... 3.1.a Ảnh hưởng thiếu nước đến huỳnh quang ổn định (F0) số giống khoai tây trồng chậu giai đoạn 30 ngày Bảng 3.1.b Ảnh hưởng thiếu nước đến huỳnh quang ổn định (F0) số giống khoai tây trồng chậu ... 3.2.a Ảnh hưởng thiếu nước đến huỳnh quang cực đại (Fm) số giống khoai tây trồng chậu giai đoạn 30 ngày Bảng 3.2.b Ảnh hưởng thiếu nước đến huỳnh quang cực đại (Fm) số giống khoai tây trồng chậu ... 3.3.a Ảnh hưởng thiếu nước đến huỳnh quang biến đổi (Fvm) số giống khoai tây trồng chậu giai đoạn 30 ngày Bảng 3.3.b Ảnh hưởng thiếu nước đến huỳnh quang biến đổi (Fvm) số giống khoai tây trồng chậu...
 • 43
 • 229
 • 0

Một số đặc điểm sinh lí, hóa sinh của đậu tương trong điều kiện nhiệt độ thấp

Một số đặc điểm sinh lí, hóa sinh của đậu tương trong điều kiện nhiệt độ thấp
... non Trong giống nghiên cứu, giống DT2008 hàm lƣợng diệp lục giảm so DT84 V74 trồng điều kiện nhiệt độ thấp 2.2.6 C ỜNG ĐỘ QUANG HỢP CỦA ĐẬU T NHIỆT ĐỘ THẤP NG TRONG ĐIỀU KIỆN Quang hợp trình sinh ... luận 2.2.1 TỶ LỆ NẢY MẦM CỦA HẠT ĐẬU T NHIỆT ĐỘ THẤP NG TRONG ĐIỀU KIỆN Điều kiện ngoại cảnh thƣờng tác động lớn đến trình nảy mầm hạt Trong thí nghiệm thấy rõ nhiệt độ thấp ảnh hƣởng rõ rệt đến ... lục tổng số cƣờng độ quang hợp giảm trồng nhiệt độ thấp, đƣợc xử lý mầm điều kiện nhiệt độ thấp có mức độ giảm so với nảy mầm điều kiện bình thƣờng Hàm lƣợng diệp lục tổng số cƣờng độ quang hợp...
 • 12
 • 164
 • 0

Ảnh hưởng của việc phun bổ sung KCL lên lá đến khả năng hùynh quang diệp lục năng suất 4 giống khoai tây mariella; CV38 6; redstar trên nền đất vĩnh phúc

Ảnh hưởng của việc phun bổ sung KCL lên lá đến khả năng hùynh quang diệp lục và năng suất 4 giống khoai tây mariella; CV38 6; redstar trên nền đất vĩnh phúc
... 3.1 ảnh hưởng việc phun bổ sung dung dịch KCl lên đến hàm lượng diệp lục giống khoai tây Hình 3.2 ảnh hưởng việc phun bổ sung dung dịch KCl lên đến suất giống khoai tây Hình 3.3 ảnh hưởng việc phun ... 3.3 ảnh hưởng việc phun bổ sung dung dịch KCl lên đến khả huỳnh quang giống khoai tây giai đoạn 50 ngày Bảng 3 .4 ảnh hưởng việc phun bổ sung dung dịch KCl lên đến khả huỳnh quang giống khoai tây ... 3.1 ảnh hưởng việc phun bổ sung dung dịch KCl lên đến hàm lượng diệp lục giống khoai tây Bảng 3.2 ảnh hưởng việc phun bổ sung dung dịch KCl lên đến khả huỳnh quang giống khoai tây giai đoạn 40 ...
 • 31
 • 138
 • 0

Động thái huỳnh quang diệp lục cường độ quang hợp của cây ngô (zea mays l ) trong quá trình bị khô hạn

Động thái huỳnh quang diệp lục và cường độ quang hợp của cây ngô (zea mays l ) trong quá trình bị khô hạn
... suất huỳnh quang ngô trình bị khô hạn giai đoạn chuẩn bị hoa 43 Bảng 3.7 Động thái cƣờng độ quang hợp ngô trình bị khô hạn giai đoạn 47 Bảng 3.8 Động thái cƣờng độ quang hợp ngô trình bị khô hạn ... 3.1.1.3 Động thái hiệu suất huỳnh quang ngô trình bị khô hạn giai đoạn 34 3.1.2 Động thái huỳnh quang diệp l c ngô trình bị khô hạn giai đoạn chuẩn bị hoa 37 3.1.2.1 Động thái huỳnh quang ... l số liệu 25 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 3.1 Động thái huỳnh quang diệp l c ngô trình bị khô hạn 26 3.1.1 Động thái huỳnh quang diệp l c ngô trình bị khô...
 • 71
 • 125
 • 0

Nghiên cứu huỳnh quang diệp lục năng suất của giống khoai tây diamant trong điều kiện đủ nước gây hạn nhân tạo

Nghiên cứu huỳnh quang diệp lục và năng suất của giống khoai tây diamant trong điều kiện đủ nước và gây hạn nhân tạo
... pha gây hạn sâu pha phục hồi giống khoai tây Diamant Huỳnh quang hữu hiệu Fvm phản ánh hiệu sử dụng lượng ánh sáng phản ứng quang hóa Nghiên cứu huỳnh quang hữu hiệu Fvm giống khoai tây Diamant ... phần mềm M.Excel 2003 Kết thảo luận 3.1 Huỳnh quang ổn định (F0) pha gây hạn sâu pha phục hồi giống khoai tây Diamant Gây han nhân tao cho giông khoai tây Diamant băng cach ngưng tươi nươc cho ... tiêu suất giống khoai tây Diamant Nghiên cứu môt sô chỉ tiêu suất cua giông khoai tây Diamant điêu kiên thiêu nươc ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ trình bày bảng Bảng Ảnh hưởng thiếu nước đến một số tiêu suất...
 • 8
 • 169
 • 0

Huỳnh quang diệp lục của mốt số giống đậu tương trong điều kiện gây hạn

Huỳnh quang diệp lục của mốt số giống đậu tương trong điều kiện gây hạn
... trồng trọt 1.2 Huỳnh quang diệp lục tình hình nghiên cứu huỳnh quang diệp lục thực vật nói chung đậu tương nói riêng 1.2.1 Huỳnh quang diệp lục thực vật Huỳnh quang diệp lục xạ diệp lục phát với ... gặp điều kiện bất lợi, Fvm giảm chứng tỏ giống chống chịu với điều kiện bất lợi Như vậy, giống đậu tương nghiên cứu giống ĐT12 chịu hạn kém, giống lại chịu hạn 3.2 Huỳnh quang diệp lục đậu tương ... cứu: Huỳnh quang diệp lục số giống đậu tương điều kiện gây hạn nhằm góp phần làm rõ chất vấn đề nêu mở triển vọng ứng dụng đánh giá khả chịu hạn giống đậu tương Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu huỳnh...
 • 35
 • 180
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN HẠN ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU XANH TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN HẠN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU XANH TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI
... kể tỷ lệ đậu ảnh hưởng đến suất mức độ suy giảm suất Giống ĐX22 điều kiện tưới nước đầy đủ suất cá thể đạt 4,65 g, điều kiện hạn suất cá thể giảm 30,94 % 3,21g Giống VN5 điều kiện hạn suất 2,78 ... rõ rệt đến số thân Đến thời kỳ vào mẩy số thân ổn định hạn không làm ảnh hưởng đến số thời kỳ Bảng Ảnh hưởng hạn đến số tiêu sinh trưởng, phát triển giống đậu xanh ĐX22 VN5 Thời kỳ gây hạn Thời ... (2007) Ảnh hưởng điều kiện hạn đến số tiêu sinh suất số giống đậu tương điều kiện nhà lưới Tạp chí khoa học phát triển Tập V, số : 17-22 Vũ Ngọc Thắng, Trần Anh Tuấn, Vũ Đình Hòa (2008) Ảnh hưởng...
 • 8
 • 328
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: huỳnh quang diệp lục và khô hạnphản ứng của một số giống đậu tương khi nảy mầm trong điều kiện thiếu nướcảnh hưởng huỳnh quang diệp lục khô hạnảnh hưởng của tán sắc trong sợi quangảnh hưởng của tư tưởng nho giáo về giáo dục tới lĩnh vực giáo dục khoa cử việt nam từ thế kỷ xi đến thế kỷ xvphân tích ảnh hưởng của đầu tư tới tổng cầu hay là gdpphân tích ảnh hưởng của đầu tư tới tổng cungvà ảnh hưởng của độ ph trong nước tưới tới cây trồngtình hình bất động sản năm 2012 rơi vào khủng hoảng thị trường đóng băng chưa có dấu hiệu hồi phục cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất và kinh doanh của công tyảnh hưởng của mật độ trồng đến các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây diệp hạ châuảnh hưởng của mật độ trồng đến động thái tăng trưởng chiều cao cây diệp hạ châuảnh hưởng của mật độ trồng đến động thái tăng trưởng số lá thân chính của cây diệp hạ châuảnh hưởng của mật độ trồng đến mức độ nhiễm sâu bệnh trên cây diệp hạ châuảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất dược liệu diệp hạ châuhuỳnh quang diệp lục của lá đậu tương khi gây hạnBAI TAP ON HE MON TOAN 4DE GIAO LUU HSG MON TOAN LOP 4(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KC357(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KC485bai tap toan lop 6 so chinh phuongChuyên đề 3 lũy thừachuyên đề hỗn số số thập phân phần trămChuyên đề 4 dấu hiệu chia hết lớp 6Chuyên đề 5 số nguyên tốChuyên đề gócChuyên đề phân sốChuyên đề tia hai tia đối nhauChuyên đề trung điểm đoạn thẳng31 NQ HDQT ve phuong an chuyen doi trai phieu PHYTOPHARMA1 Thu moi hop DHCD 2017 ngay 27 3 2017(1)5 Bao cao HDQT cho DHCD 2017 final7 Cac to trinh DHCD 2017 4 to trinh(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12 HE 2017(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TO N KHONG CHUYENWongs essentials of pediatric nursing 9th edition hockenberry test bank