THI THỬ TN THPTQG 914

BỘ ĐỀ THI THỬ TN THPTQG 2015 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN

BỘ ĐỀ THI THỬ TN THPTQG 2015 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN
... NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đề thi gồm 01 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu (2,0 điểm) Cho hàm số ... hóa luyện thi Đại học Thành Nhân Lô A14 Trần Lê, Đà Lạt - Ngày thi 5.07.2014 - ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 Môn Toán; Khối A khối A1 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu (2 điểm) a) Khảo sát biến thi n vẽ ... Nguyễn Tất Thành ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA LUYỆN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2013  2014 Môn thi TOÁN; Khối A, A1, B Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Đáp án Đáp án Câu Ý Điểm Cho...
 • 81
 • 351
 • 0

Đề thi thử TN tiếng anh THPTQG số 5 Quảng La

Đề thi thử TN tiếng anh THPTQG số 5 Quảng La
... 23 A 24 B 25 A 26 B 27 A 28 D 29 B 30 D 31 A 32 A 33 D 34 B 35 B 36 C 37 C 38 A 39 D 40 B 41 D 42 C 43 D 44 B 45 C 46 B 47 D 48 A 49 D 50 D 51 C 52 A 53 B 54 C 55 A 56 C 57 B 58 B 59 A 60 B 61 ... -THE END ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TN THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 -SỐ Mã đề thi: 2 85 Phần trắc nghiệm: (64 câu - câu 0,1 25 điểm) D D C B B D B B A 10 C 11 A 12 C 13 D 14 C 15 B 16 B 17 A 18 C 19 A ... each of the blank from 55 to 64 The UK Government ensures that all schools in the UK (55 ) _ certain standards, and this includes independent schools as well as those that are (56 ) _ by the...
 • 6
 • 240
 • 1

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ 1

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ 1
... án đề thi: 02 1[ 1] d 2[ 1] b 3[ 1] c 4[ 1] b 5[ 1] d 6[ 1] a 7[ 1] b 8[ 1] d 9[ 1] c 10 [ 1] b 11 [ 1] d 12 [ 1] d 13 [ 1] b 14 [ 1] c 15 [ 1] a 16 [ 1] b 17 [ 1] c 18 [ 1] d 19 [ 1] a 20[ 1] c 21[ 1] b ... 21[ 1] b 22[ 1] d 23[ 1] b 24[ 1] d 25[ 1] a 26[ 1] b 27[ 1] c 28[ 1] b 29[ 1] b 30[ 1] b 31[ 1] d 32[ 1] a 33[ 1] c 34[ 1] a 35[ 1] b 36[ 1] d 37[ 1] a 38[ 1] c 39[ 1] c 40[ 1] b ... nuclêôtit 13 , 14 , 15 c cặp nuclêôtit 4, 5, d cặp nuclêôtit 10 , 11 , 12 36/ Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn d gây ra, gen D qui định bình thường Những người bạch tạng gặp với tần số 0.09% Cấu trúc di...
 • 3
 • 255
 • 1

11 de thi thu TN theo cau truc BGD

11 de thi thu TN theo cau truc BGD
... a ; Log1218 = b TÝnh Log2524 theo a vµ b C©u Cho h×nh chãp SABC cã ®¸y lµ tam giac ®Ịu c¹nh b»ng a , c¸c mỈt bªn t¹o víi ®¸y mét gãc 30o a) tÝnh thĨ tÝch khèi chãp theo a b) X¸c ®Þnh t©m vµ b¸n ... gi¸c SBD theo a b) TÝnh thĨ tÝch tø diƯn SBCD c) X¸c ®Þnh t©m vµ b¸n kÝnh mỈt cÇu ngo¹i tiÕp tø diƯn SABD C©u IV a) : LËp PT h×nh chiÕu cđa (d1) − x y −1 z −1 = = x −7 y −3 − z = = theo ph¬ng ... +1 C¾t (c) t¹i hai ®iĨm ph©n biƯt thc hai nh¸nh kh¸c C©u II a) Gi¶i PT: Log3x + Log9x + Log27x = 11 b) Gi¶i BPT: 3-x+3x+2 < 10 c) TÝnh tÝch ph©n I = ∫ln( x +1)dx C©u III Cho tam g¸c ABC c©n ë A...
 • 11
 • 221
 • 0

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ 2

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ 2
... nói, tư Đáp án đề thi: 03 1[ 1]b 2[ 1]b 9[ 1]d 10[ 1]a 17[ 1]a 18[ 1]c 25 [ 1]d 26 [ 1]d 33[ 1]b 34[ 1]a 3[ 1]d 11[ 1]b 19[ 1]a 27 [ 1]a 35[ 1]b 4[ 1]d 12[ 1]b 20 [ 1]b 28 [ 1]b 36[ ... 36[ 1]a 5[ 1]c 13[ 1]b 21 [ 1]a 29 [ 1]d 37[ 1]c 6[ 1]d 14[ 1]c 22 [ 1]b 30[ 1]d 38[ 1]a 7[ 1]d 15[ 1]c 23 [ 1]d 31[ 1]c 39[ 1]c 8[ 1]d 16[ 1]c 24 [ 1]c 32[ 1]b 40[ 1]c ... tương đối alen A phần quần thể : 0,9 Cấu trúc di truyền quần thể cân là: a 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa b 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa c 0,09AA : 0,42Aa : 0,49aa d 0 ,27 AA : 0,66Aa : 0,07aa 39/ Nguyên nhân...
 • 3
 • 224
 • 0

Đê,ĐA Thi thu TN THPT_VL_234

Đê,ĐA Thi thu TN THPT_VL_234
... A) Không phụ thu c vào nhiệt độ chất nguồn B) Phụ thu c vào nhiệt độ chất nguồn Mã đề thi_ VL_234 trang Đề thi_ Mã VL_234 gồm trang C) Chỉ phụ thu c vào nhiệt độ nguồn D) Chỉ phụ thu c vào chất ... C có: A) prôtôn 14 nơtron B) prôtôn nơtron C) prôtôn êlectrôn D) prôtôn nơtron Mã đề thi_ VL_234 trang Đề thi_ Mã VL_234 gồm trang 22) Trong phương trình phản ứng hạt nhân: Be + α → X + n Hạt nhân ... m/s Công thoát êlectrôn kim lọai làm catốt là: A) 1,5eV B) 1,2eV C) 2eV D) 3eV Mã đề thi_ VL_234 trang Đề thi_ Mã VL_234 gồm trang Đáp án đề số : VL_234 Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA dCbâdua ĐA b 11 b 21...
 • 5
 • 223
 • 0

Đề,ĐA Thi thu TN THPT_VL 345

Đề,ĐA Thi thu TN THPT_VL 345
... D) Chậm pha π/2 với hiệu điện hai đầu mạch Đáp án đề số : VL _345 Câu ĐA b b c c b d c d a 10 c Mã đề thi_ VL _345 trang Đề thi_ Mã_VL345 gồm trang Câu ĐA Câu ĐA dCbâdua ĐA 11 d 21 a 31 d 12 d 22 ... ghép nào? 10 −4 π A) C = F, ghép nối tiếp B) C = 10 −4 2π F, ghép song song Mã đề thi_ VL _345 trang Đề thi_ Mã_VL345 gồm trang C) C = 10 −4 π 10 −4 D) C = π F, ghép nối tiếp F, ghép song song 32) ... Công thoát êlectrôn kim lọai làm catốt là: A) 3eV B) 2eV C) 1,2eV D) 1,5eV Mã đề thi_ VL _345 trang Đề thi_ Mã_VL345 gồm trang 21) Mắt cận thị mắt, không không điều tiết, có tiêu điểm: A) Nằm trước...
 • 5
 • 155
 • 0

Đề,ĐA Thi thu TN THPT_VL456

Đề,ĐA Thi thu TN THPT_VL456
... 30) Quang phổ liên tục nguồn sáng : A) Phụ thu c vào nhiệt độ chất nguồn B) Chỉ phụ thu c vào nhiệt độ nguồn C) Chỉ phụ thu c vào chất nguồn D) Không phụ thu c vào nhiệt độ chất nguồn 238 206 31) ... ω = 10rad/s Nếu lấy gia tốc trọng trường g = 10m/s vị trí cân độ giãn lò xo là: Mã đê thi. _VL_456 Trang Đề thi _ Mã đề - VL _ 456 gômg trang B) cm A) cm C) 10 cm D) cm 22) Hiệu điện đặt vào hai ... biến đổi từ 92 U thành 82 Pb xảy phóng xạ α β- Số lần phóng xạ α βlần lượt là: Mã đê thi. _VL_456 Trang Đề thi _ Mã đề - VL _ 456 gômg trang B) 10 A) 10 C) D) 32) Chu kì dao động điện từ tự mạch...
 • 5
 • 307
 • 0

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)
... d 0,25 28/ Phát biểu chọn lọc tự nhiên(CLTN) không đúng: a tác dụng CLTN quần thể có vốn gen thích nghi thay quần thể thích nghi b quần thể đa hình CLTN đảm bảo sống sót sinh sản ưu cá thể mang ... gen quần thể c CLTN không tác động gen riêng rẽ mà tác động với toàn kiểu gen, không tác động với cá thể riêng rẽ mà quần thể d CLTN làm cho tần số tương đối alen gen biến đổi theo hướng xác định ... Bào tử, hạt phấn d Bầu noãn 21/ Sự hình thành loài theo Lamac là: a loài hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, tác dụng chọn lọc tự nhiên, theo đường phân li tính trạng từ nguồn gốc chung...
 • 4
 • 191
 • 0

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)01

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)01
... tổng hợp prôtêin gen qui định d phân tích tế bào học NST người để đánh giá số lượng cấu trúc NST ¤ Đáp án đề thi: 02 1[ 1]c 2[ 1]c 9[ 1]d 10[ 1]d 17[ 1]c 18[ 1]d 25[ 1]b 26[ 1]c 33[ 1]a ... người phương pháp di truyền tế bào phương pháp a sử dụng kĩ thuật ADN tái tổ hợp để nghiên cứu cấu trúc gen b nghiên cứu trẻ đồng sinh sinh từ trứng hay khác trứng c tìm hiểu chế hoạt động gen ... trồng d chọn lọc nhân tạo 22/ Sự hình thành loài theo Lamac là: a loài hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, tác dụng chọn lọc tự nhiên, theo đường phân li tính trạng từ nguồn gốc chung...
 • 3
 • 172
 • 0

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)02

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)02
... 1971) đề xuất quan niệm đại đa số đột biến cấp độ phân tử trung tính dựa nghiên cứu: a biến đổi cấu trúc axit nuclêic b biến đổi cấu trúc ADN c biến đổi cấu trúc phân tử prôtêin d biến đổi cấu trúc ... để nghiên cứu cấu trúc gen c phân tích tế bào học NST người để đánh giá số lượng cấu trúc NST d tìm hiểu chế hoạt động gen qua trình mã tổng hợp prôtêin gen qui định ¤ Đáp án đề thi: 03 1[ 1]a ... thích nghi giữ lại ngững dạng thích nghi 29/ Dạng cách li điều kiện cần thi t để nhóm cá thể phân hoá tích luỹ đột biến theo hướng khác dẫn đến sai khác ngày lớn kiểu gen a cách li sinh thái b...
 • 3
 • 167
 • 0

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)03

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)03
... loài thi n nhiên 31/ Điều kiện để đột biến alen lặn biểu thành kiểu hình: a trình giao phối thời gian cần thi t để alen lặn có điều kiện xuất trạng thái đồng hợp b trình giao phối thời gian cần thi t ... kiểu gen khác 24/ Trong quần thể giao phối ngẫu nhiên có alen A a, tần số tương đối alen A 0,2, cấu trúc di truyền quần thể là: a 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa b 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa c 0,32AA : 0,64Aa ... làm thay đổi tần số alen từ hình thành loài d xoá nhoà khác biệt vốn gen quần thể phân li 23/ Cấu trúc di truyền quần thể tự phối: a tăng thể dị hợp giảm thể đồng hợp b chủ yếu trạng thái dị hợp...
 • 3
 • 200
 • 1

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)04

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)04
... thể tác dụng ngoại cảnh hay tập quán hoạt động 23/ Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu sau: 36AA : 16aa Nếu quần thể giao phối ngẫu nhiên cấu trúc di truyền quần thể sau 10 hệ là: a 0,25AA : 0,50Aa ... 4%aa b 64%A-:32%Aa : 4%aa c 80%A-: 20%aa d 98%A-: 2%aa 26/ Một quần thể có cấu trúc ban đầu sau: 21AA : 10Aa : 10aa Cấu trúc di truyền quần thể sau hệ giao phối ngẫu nhiên, giả sử tác động chọn ... 3/8 d 1/ 19/ Các tia phóng xạ có khả gây ra: a Đột biến gen b Đột biến số lượng NST c Đột biến cấu trúc NST d Tất 20/ Bằng phương pháp gây đột biến chọn lọc tạo chủng: a vi sinh vật không gây bệnh...
 • 3
 • 164
 • 0

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)05

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)05
... học NST người để đánh giá số lượng cấu trúc NST b nghiên cứu trẻ đồng sinh sinh từ trứng hay khác trứng c sử dụng kĩ thuật ADN tái tổ hợp để nghiên cứu cấu trúc gen d tìm hiểu chế hoạt động gen ... tử di truyền sinh sản, đảm bảo cho sống sinh sôi, nảy nở trì liên tục c ADN có khả tự mẫu nó, cấu trúc ADN trì tính đặc trưng, ổn định bền vững qua hệ d tổ chức sống hệ mở, thường xuyên trao đổi ... hợp kiểu gen 27/ Trong quần thể giao phối ngẫu nhiên có alen A a, tần số tương đối alen A 0,2, cấu trúc di truyền quần thể là: a 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa b 0,01AA : 0,18Aa : 0,81aa c 0,32AA : 0,64Aa...
 • 4
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử tn văn 12đề thi thử tn thpt môn văn năm 2013đề thi thử tn toán 12đề thi thử tn thpt môn toán trường lương thế vinhđề thi thử tn thpt môn toán tỉnh ninh thuậnđề thi thử tn thpt môn toán thành phố hà nộiđề thi thử tn thpt môn toán tỉnh thái bìnhđề thi thử tn thpt môn toán tỉnh nghệ anđề thi thử tn thpt môn toán tự luậnđề thi thử tn thpt môn toán năm 2013đề thi thử tn thpt môn toánđề thi thử tn thpt môn toán năm 2012đề thi thử tn thpt môn sinhđề thi thử tn thpt môn toán 2013đề thi thử tn thpt môn toán năm 2014309 общая и неорганическая химия в схемах, рис , табл гаршин а п 2013 288сTro tu cuoi cau trong Tieng NhatBí quyết làm content marketing hiệu quảBài giảng an toàn mạng máy tính bài 1 tổng quan về an ninh mạng tài liệuCấu hình và vận hình MPLS VPNTỔNG KẾT C5: SÓNG ÁNH SÁNGBáo cáo tiểu luận tuần 4 debug matlabskkn “Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học”KĨ NĂNG CASIO VẬT LÝNghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mức tưới cho lúa vùng Trung du miền núi phía BắcBài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điệnĐỀ MINH HỌA LẦN 3 THPT QUỐC GIA MÔN TOÁNBài tập về thống kê khoa học ra quyết địnhQuản trị dự án là gì, các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quản trị dự án hiệu quảUnit 03. Music. Lesson 6. WritingTiny talk 2a workbookTiny talk 2b workbookTiny talk 3 teachers bookTiny talk 3a workbookTiny talk 3b workbook