Nghiên cứu điều kiện phân tích các sulfamit bằng phương pháp sắc ký

Nghiên cứu điều kiện phân tích các sulfamit bằng phương pháp sắc

Nghiên cứu điều kiện phân tích các sulfamit bằng phương pháp sắc ký
... pic sắc chất S - diện tích pic sắc chất k - số điều kiện thực nghiệm tách sắc b - số chất, nhận giá trị vùng: < b ≤ 2.3 Giới thiệu chung phƣơng pháp chiết pha rắn Khi lượng chất phân tích ... diện tích pic sắc Tại nồng độ dung dịch đệm định pha động hệ số dung tích chất phân tích có khác rõ rệt, có tách tốt chất trình sắc Với khoảng nồng độ đệm tiến hành khảo sát pic sắc sắc ... cầu này, lựa chọn phương pháp nghiên cứu phương pháp HPLC hấp phụ pha ngược, detector ghép nối detector UV-Vis 2.1.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Với mục tiêu trên, luận văn nghiên cứu tách xác định đồng...
 • 17
 • 390
 • 0

nghiên cứu điều kiện phân tích các sulfamit bằng phương pháp sắc

nghiên cứu điều kiện phân tích các sulfamit bằng phương pháp sắc ký
... HỌC KHOA HỌC TƢ̣ NHIÊN - Bùi Minh Thái NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH CÁC SULFAMIT BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẮC KÝ Chuyên ngành: Hóa Phân Tích Mã số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... hoá điều kiện xử lý mẫu phân tích:  Chọn phương pháp xử lý mẫu xác định hiệu suất thu hồi Xây dựng quy trình phân tích ứng dụng quy trình nghiên cứu để phân tích số mẫu tôm 2.6 Phƣơng pháp nghiên ... trình nghiên cứu xác định Metronidazole phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) …………………………………… 1.2.3 Một số công trình nghiên cứu xác định đồng thời sulfamit metronidazole phương pháp sắc lỏng...
 • 70
 • 386
 • 1

Nghiên cứu điều kiện phân tích beta lactam bằng phương pháp điện di mao quản

Nghiên cứu điều kiện phân tích beta lactam bằng phương pháp điện di mao quản
... Đánh giá thống kê phương pháp phân tích - Áp dụng phân tích số mẫu nước tiểu - Đánh giá ưu khuyết điểm phương pháp 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu: Phƣơng pháp điện di mao quản điện động học kiểu ... phƣơng pháp điện di mao quản điện động học kiểu mixen (MECC) Phương pháp MECC phương pháp phân tích đại cho độ tin cậy hiệu tách cao Phương pháp xác định nhiều đối tượng khác bao gồm chất mang điện ... β -Lactam Sau khảo sát điều kiện chạy điện di phân tách đồng thời β -lactam, tổng kết điều kiện tối ưu để nghiên cứu sau Bảng 3.8 Tổng kết điều kiện tối ưu Các yếu tố Điều kiện Detetor DAD, loại...
 • 14
 • 477
 • 0

Nghiên cứu điều kiện phân tích các hợp chất cơ clo PCB trong mẫu môi trường bằng phương pháp GC MS

Nghiên cứu điều kiện phân tích các hợp chất cơ clo PCB trong mẫu môi trường bằng phương pháp GC MS
... độ lặp phương pháp thông qua việc phân tích mẫu trắng, mẫu thêm  Phân tích số mẫu thực, đánh giá khả áp dụng phương pháp - Phân tích mẫu đất, trầm tích So sánh phương pháp qua phân tích mẫu thử ... hành nghiên cứu điều kiện phân tích 12 WHO -PCB mẫu môi trường phương pháp sắc ký khí - khối phổ (GC/ MS) với độ xác cao, độ lặp tốt Áp dụng kết nghiên cứu thu để xác định hàm lượng đồng loại WHO -PCB ... phân tích 12 chất đồng loại WHO -PCB đối tượng nêu phương pháp sắc kí khí-khối phổ (GC/ MS) Tập trung nghiên cứu vấn đề sau:  Tối ưu điều kiện phân tích 12 đồng loại WHO -PCB thiết bị GC/ MS - Khảo...
 • 11
 • 589
 • 1

nghiên cứu điều kiện phân tích các hợp chất cơ clo pcb trong mẫu môi trường bằng phương pháp gc ms

nghiên cứu điều kiện phân tích các hợp chất cơ clo pcb trong mẫu môi trường bằng phương pháp gc ms
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Lê Bảo Hưng NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT CƠ CLO PCB TRONG MẪU MÔI TRƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GC/ MS Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã ... lặp phƣơng pháp thông qua việc phân tích mẫu trắng, mẫu thêm  Phân tích số mẫu thực, đánh giá khả áp dụng phương pháp - Phân tích mẫu đất, trầm tích - So sánh phƣơng pháp qua phân tích mẫu thử ... thí nghiệm trở thành công cụ đắc lực phân tích lƣợng vết hợp chất clo đối tƣợng mẫu môi trƣờng 19 Một số kết nghiên cứu PCB phương pháp GC/ MS Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Hải dƣơng học, Sidney,...
 • 103
 • 311
 • 1

Phân tích acid amin bằng phương pháp sắc ppsx

Phân tích acid amin bằng phương pháp sắc ký ppsx
... Định lượng axit amin phương pháp sắc lỏng cao áp(HPLC) Nguyên tắc phương pháp: • HPLC phương pháp sắc phát triển dựa phương pháp ghi sắc cột, chất phân tích qua cột sắc có lực khác ... góp phần phân tích acid amin trở nên thuận lợi có độ xác cao Cùng với sụ đời thiết bị sắc kí với nhiều ưu điểm bật tốc độ phân tích độ xác, phương pháp phân tích acid amin phương pháp sắc đặc ... axit amin phương pháp sắc lỏng cao áp(HPLC) Xử lý kết quả:  Với: A – nồng độ axit amin i mẫu, mg/g  SM – diện tích peak axit amin i sắc đồ mẫu  SC - diện tích peak axit amin i sắc đồ...
 • 26
 • 1,071
 • 4

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ
... dạng PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ CÁC ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ  Phân tích đồng thời lúc  Độ phân giải cao  Độ nhạy cao (ppm-ppb)  Thể tích tiêm mẫu nhỏ (1-100uL) CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ   Các phương ... tên cho phương pháp phương pháp sắc ( nghóa ghi mầu) 1931 sau Vinterstin Lederer dùng phương pháp tách caroten thành α ß caroten nhận thấy gía trò phương pháp bắt đầu phương pháp sác phát ... ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LỌAI CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ   Sắc qúa trình tách liên tục vi phân hỗn hợp chất phân bố không đồng chúng pha tónh pha động cho pha động xuyên qua pha tónh Sắc qúa trình...
 • 124
 • 431
 • 0

Nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ β – lactam trong các mẫu sinh học và dược phẩm

Nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ β – lactam trong các mẫu sinh học và dược phẩm
... người Trong đề tài này, chất phân tích mà chọn để nghiên cứu ampicillin (AMP), cephalexin (CEP), cefaclor (CEF) kháng sinh β - Lactam sử dụng phổ biến 2.1.2 Nội dung nghiên cứu Tập trung vào nghiên ... phương pháp - Phân tích mẫu dược phẩm (mẫu thuốc) - Phân tích mẫu sinh học (mẫu nước tiểu mẫu máu) - So sánh với số phương pháp khác 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp RP-HPLC Hình 2.1 Sơ ... 2,5-2,8 tùy vào cấu trúc phân tử Trong môi trường axit, kiềm, β- lactamase có tác dụng phân cắt khung phân tử, mở vòng β- lactam làm kháng sinh tác dụng 1.1.4 Tình hình lạm dụng kháng sinh Việt Nam...
 • 12
 • 217
 • 0

nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ p - lactam trong các mẫu sinh học và dược phẩm

nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ p - lactam trong các mẫu sinh học và dược phẩm
... tích mẫu thực, đánh giá khả p dụng phương ph p - Phân tích mẫu dược phẩm (mẫu thuốc) - Phân tích mẫu sinh học (mẫu nước tiểu mẫu máu) - So sánh với số phương ph p khác 2.2 Phƣơng ph p nghiên cứu ... nhiều sinh mạng 1.2 Các phƣơng ph p phân tích định lƣợng β -lactam 1.2.1 Phương ph p quang học Phương ph p đo quang phương ph p phân tích dựa tính chất quang học chất cần phân tích tính h p thụ ... với chế có phương ph p tiến hành tách khác nhau: - Sắc ký h p phụ (chất h p phụ pha thường NP-HPLC) h p phụ pha ngược RP-HPLC) - Sắc ký trao đổi ion (EX-HPLC) - Sắc ký rây phân tử (Gel-HPLC) Sơ...
 • 88
 • 178
 • 0

nghiên cứu điều kiện phân tích β-lactam bằng phương pháp điện di mao quản

nghiên cứu điều kiện phân tích β-lactam bằng phương pháp điện di mao quản
... 2.2.4 Mao quản mao quản trước tách 24 2.2.5 Chọn phương pháp bơm mẫu 26 2.2.6Thiết bị phương pháp điện di mao quản 27 2.2.7 Phân loại kiểu (mode) phương pháp điện di mao quản ... thuật điện di mao quản đưa mẫu vào mao quản ba phương pháp phương pháp điện động học (electrokinetic), phương pháp thủy động học (hydrodynamic) phương pháp Xiphong (siphon) Trong phương pháp điện ... kính mao quản lớn 50µm tăng đường kính mao quản làm giảm dòng EOF, chí d > 200µm dòng EOF hẳn 2.2.3 Phƣơng pháp điện di mao quản điện động học kiểu Mixen (MECC) Phương pháp điện di mao quản điện...
 • 94
 • 420
 • 2

nghiên cứu điều chế bột manggandioxit điện giải bằng phương pháp điện phân dung dịch mangan sunfat

nghiên cứu điều chế bột manggandioxit điện giải bằng phương pháp điện phân dung dịch mangan sunfat
... nhiều đường khác phương pháp hóa học, phương pháp thủy nhiệt hay phương pháp điện phân Mỗi đường điều chế có ưu nhược điểm riêng song phương pháp điện phân dung dịch mangan sunfat sử dụng rộng rãi ... Pha dung dịch NaCl 0,01N .35 2.3.6 Pha dung dịch Na2S2O3 0,1N 35 2.4 ĐIỀU CHẾ EMD BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH MANGAN SUNFAT 35 2.4.1 Thực nghiệm điều chế ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - - LÊ VĂN THỦY NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ BỘT MANGAN ĐIOXIT ĐIỆN GIẢI BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH MANGAN SUNFAT CHUYÊN NGÀNH : HOÁ VÔ CƠ MÃ SỐ: 60.44.25 LUẬN...
 • 82
 • 517
 • 4

Nghiên cứu điều chế chấm lượng tử CdS bằng phương pháp hoá học với kích thước có thể điều khiển được, khảo sát các tính chất quang của nano CdS bằng các phương pháp quang phổ

Nghiên cứu điều chế chấm lượng tử CdS bằng phương pháp hoá học với kích thước có thể điều khiển được, khảo sát các tính chất quang của nano CdS bằng các phương pháp quang phổ
... sinh học Trong phạm vi luận văn thực mục tiêu sau: Nghiên cứu điều chế chấm lượng tử CdS phương pháp hoá học với kích thước điều khiển Từ khảo sát tính chất quang nano CdS phương pháp quang phổ Điều ... quan tới kích thước khối lượng phân tử trung bình CS ( tính chất chung tất dung dịch polyme) Tính chất hoá học CS CS nhóm NH2 nên tính chất hoá học mang tính chất hoá học amin, bazơ, khả ... dùng điều chế màng CdS đa tinh thể 1.3.2.3 Phương pháp ăn mòn điện hoá Phương pháp tạo CdS cấu trúc tổ ong, kích thước nano, diện tích bề mặt lớn 1.4 Chế tạo màng tinh thể nano bán dẫn CdS...
 • 83
 • 321
 • 0

Nghiên cứu vi cấu trúc của các ôxit bằng phương pháp simplex

Nghiên cứu vi cấu trúc của các ôxit bằng phương pháp simplex
... khác Mục đích đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu luận văn ôxit SiO2 có T=300 K áp suất khác Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề sau: a Nghiên cứu vi cấu trúc SiO2 theo áp suất: hàm ... thấp (có cấu trúc tứ diện) sang pha mật độ cao (có cấu trúc bát diện) Khi nghiên cứu vật liệu điển hình SiO2 thấy có xuất đơn vị cấu trúc SiO5 số đơn vị cấu trúc SiO4 giảm xuống Đơn vị cấu trúc SiO5 ... nghiên cứu 13 Nguyễn Thanh Hoa Cao học Vật lý 2009 vi cấu trúc chuyển pha thù hình trạng thái lỏng rắn VĐH vật liệu SiO2 nhiều năm Các kết nghiên cứu liên kết đơn vị cấu trúc tạo thành mạng cấu...
 • 60
 • 296
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 1 nghiên cứu điêu kiện phân tích p lactam bảng phương háp hplc với detector ưv visnghiên cửu đièu kiện phân tích p lactam bằng phươngnghiên cứll đièư kiện phân tích beta lactam bằng phương pháp điện di mao quảnphân tích nhanh mycotoxin bằng phương pháp sắc ký ái lực miễn dịchnghiên cứu đièu kiện phân tích thuốc kháng sinh họ p lactam bâng phương pháp sác kí lỏng hiệu năng cao sử dụng detector huỳnh quangloại bỏ albumin và igg và phân tích các peptide bằng phương pháp nanolc ms mskỷ thuật phân tách các chất bằng phương pháp sắc kíxác định thành phần lycopene từ gấc bằng phương pháp sắc ký khíxác định điều kiện phân tích các chất nghiên cứu bằng phương pháp sắc ký khíphân tích các nguyên tắc phương pháp luận và từ việc nghiên cứu hai nguyên lý cơ bản và ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vậtphân tích các nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu hai nguyên lý cơ bản và ba quy luật cơ bản 6 phép biện chứng duy vậtphan tich cac nguyen tac phuong phap luan rut ra tu viec nghien cuu 2 nguyen ly co ban va 3 quy luat co ban cua phep bien chung duy vat2 phân tích các nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu hai nguyên lý cơ bản và ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vậtphân tích các nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu hai nguyên lý cơ bản và ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vậtphân tích các nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu hai nguyên tắc cơ bản và ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vậtMột số thuật toán tổng quát để phát triển tư duy cho học sinh lớp 10a1, 10a2 trường THPT quan sơnNHỮNG vấn đề cần lưu ý KHI GIẢI một số bài TOÁN HÌNH học TRONG lập TRÌNHPhối hợp nhiều phương pháp giúp học tốt bài toán và thuật toán tin học 10Phương pháp giúp học sinh học tốt bài 4 bài toán và thuật toán SGK tin học 10Phân tích và khắc phục những sai lầm thường gặp của học sinh khi giải một số dạng bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 THPTPhương pháp dạy bài phân bón hóa học lớp 11 bằng tích hợp liên môn và vận dụng thực tiễnTuyển tập đề thi thử THPT các trường có đáp án ( phần 6 )TOEIC 900a + NGỮ PHÁP+TỪ VỰNGBÀI GIẢI LISTENING tự LUYỆN TOEIC 900bTUYỂN tập 136 bài LUẬN ANH văn mẫu HAY NHẤTTuyển tập bộ đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng môn tiếng anh hoàng thị lệRèn luyện kỹ năng viết phương trình xảy ra trên các điện cực để giúp học sinh rút ra bản chất của cách giải bài tập điện phân trong dung dịchTuyển tập bài tập đảo ngữ , mệnh đề , câu điều kiện ôn thi THPT môn tiếng anhTuyển tập bài tập hay nhầm lẫn , chuyên đề so sánh ,câu tường thuật ôn thi THPT môn tiếng anhXây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong quá trình dạy bài phenolmẫu giáo án chủ nhiệmNghiên cứu ảnh hưởng chất thải của phòng thí nghiệm chung đến môi trường và chất lượng, độ an toàn của thực phẩm là động thực vật được nuôi trồng ở khu vực xung quanhSử dụng hình vẽ thí nghiệm hóa học hữu cơ 11 trong việc tuyển chọn và xây dựng bài tập hóa học nhằm nâng cao hiệu quả trong ôn luyện học sinh giỏi và ôn thi THPT quốc giaSử dụng một số dạng bài tập hóa học để phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh tại trường THPT tĩnh gia 4Tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong bài 16 hợp chất của cacbon – hóa học 11 (chương trình chuẩn)