BC thực hành kinh tế lượng

BAI TAP THUC HANH KINH TE LUONG.doc

BAI TAP THUC HANH KINH TE LUONG.doc
... kiểm định White Hồi quy mô hình: e2i = α + α Si + α S2i + α 4Si Ki + α 5Ki + α 6K2i + Vi Ta có kết hồi quy: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.559244 Obs*R-squared 7.153735 Test Equation: ... criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0332 0.0000 235.3000 103.7345 10.38071 10.48028 101.0946 0.000000 Kiểm định cặp giả thiết: Ho : α2 = (mô hình đa cộng tuyến) Kinh ... cáo eviews: Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 04/24/11 Time: 08:18 Sample(adjusted): 1991 2009 Included observations: 19 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error...
 • 7
 • 3,641
 • 72

Báo cáo thực hành Kinh tế lượng

Báo cáo thực hành Kinh tế lượng
... hồi qui mô tả mối quan hệ biến kinh tế: Có nhiều dạng hàm mô tả quy luật kinh tế nêu (mối quan hệ biến), dạng hàm tuyến tính đưa tốt dựa giả định lý thuyết kinh tế Thực tiễn cho thấy Tổng sản phẩm ... giai đoạn 1995-2009 Nhập tiêu quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế quốc gia Dựa vào nghiên cứu kinh tế vĩ mô lý thuyết kinh tế, thấy Tổng sản phẩm quốc nội Tỷ giá hối đoái nhân tố có ảnh ... số góc Ui: sai số ngẫu nhiên III - Ước lượng mô hình hồi qui Với số liệu từ mẫu trên, hồi quy mô hình phần mềm Eviews ta thu báo cáo sau: Báo cáo Kết ước lượng mô hình hồi qui IM theo GDP ER Dependent...
 • 10
 • 7,629
 • 157

Tài liệu Bài thực hành kinh tế lượng docx

Tài liệu Bài thực hành kinh tế lượng docx
... không lượng cầu trung bình hoa hồng 10861.04(lố/quý) ∧ α2 =-2227.704:có nghĩa Giá bán trung bình hoa hồng quý tăng lên hay giảm xuống usd/lố lượng cầu trung bình hoa hồng giảm xuống hay tăng lên lượng ... usd/lố lượng cầu trung bình hoa hồng tăng lên lượng tương ứng 1251.141(lố/quý), điều kiện yếu tố khác không đổi ∧ α4 =6.2829 có nghĩa thu nhập khả dụng hộ gia đình quý tăng lên usd/lố lượng cầu ... lên lượng tương ứng 6.2829(lố/quý), điều kiện yếu tố khác không đổi ∧ α5 =-197.39 có nghĩa biến xu quý tăng lên hay giảm xuống usd/lố lượng cầu trung bình hoa hồng giảm xuống hay tăng lên lượng...
 • 14
 • 1,431
 • 12

Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng ver2 0

Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng ver2 0
... thích, ví dụ: COST AGE MILES COST 1 .00 000 0 0. 948823 0. 926548 AGE 0. 948823 1 .00 000 0 0. 996465 MILES 0. 926548 0. 996465 1 .00 000 0 Nhận xét: Hệ số tương quan AGE MILES 0. 996465 (tương quan đồng biến, mức ... Coefficient Std Error t-Statistic Prob C INC AR(1) -178.7796 0. 694 401 0. 5 202 35 41.73934 0. 007 911 0. 15 309 3 -4.2832 40 87.77467 3.3981 60 0 .00 01 0. 000 0 0. 001 7 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression ... Date: 03 /09 /09 Time: 22:59 Sample: 1959 1997 Included observations: 39 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C INC -184.2362 0. 6963 30 21.44656 0. 004 201 -8.5 904 77 165.7 706 0. 000 0 0. 000 0...
 • 32
 • 275
 • 0

Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng Eview

Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng Eview
... viên sử dụng thực hành làm việc máy tính Các bước thực hành trình bày chủ yếu câu lệnh hàm (commands function) “hộp thoại nóng” phần mềm Eview mục đích tinh gọn tài liệu Tuy vậy, thực hành, bạn ... Hyppothesis; Some further Results, 1983” trích dẫn Kinh tế lượng Gujarati, thuộc dịch Cao Hào Thi, Chương 8, trang 31) Trần Đức Luân Kinh tế lượng (Econometrics) Trang 32/32 ... 0.000000 - Kiểm định tự tương quan bậc 1: Trần Đức Luân Kinh tế lượng (Econometrics) Trang 29/32 Trần Đức Luân Kinh tế lượng (Econometrics) Trang 30/32 Giả thuyết: Ho: ρ1 = (không...
 • 32
 • 3,084
 • 1

Bài tập mẫu báo cáo thực hành kinh tế lượng: Nghiên cứu mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp quốc tế (FDI) với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và lãi suất

Bài tập mẫu báo cáo thực hành kinh tế lượng: Nghiên cứu mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp quốc tế (FDI) với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và lãi suất
... mẫu: SRF: log(Ŷ) = -7.505865 + 0.653382*log(X2) + 0.080107*X3 • Khi tổng sản phẩm quốc nội lãi suất đầu quốc tế trung bình giảm 7.505865% • Khi tổng sản phẩm quốc nội tăng 1% đầu quốc tế ... tế trung bình giảm 7.505865% • β2=0.653382 cho biết tổng sản phẩm quốc nội tăng 1% đầu quốc tế tăng 0.653382% với % lãi suất không đổi • β3=0.080107 cho biết lãi suất tăng 1% đầu quốc tế ... Đầu Tỷ USD quốc tế GDP Tổng sản Nghìn phẩm tỷ quốc nội đồng LS Lãi suất 12 % tháng III Mô hình kinh tế lượng Mô hình hồi quy tổng thể: PRM: Yi = β1 + β2*X2i + β3*X3i + Ui Mô hình hồi quy mẫu: ...
 • 16
 • 3,289
 • 5

bài báo cáo thực hành kinh tế lượng

bài báo cáo thực hành kinh tế lượng
... dự báo sản lượng IM sau: Năm IMF 2012 2737.275 2013 3358.611 2014 4234.797 Page 22 101.9422 84.04997 9.550053 0.047415 0.000000 0.008570 0.991430 Báo cáo kinh tế lượng Ta thực dự báo sản lượng ... đầu cao hay thấp Từ báo cáo 1, ta có: Lần lượt hồi quy mô hình sau: -Hồi quy mô hình : LOG(IMi) = α1 + α2GDPi + Vi a Bằng Eview ta kết sau: ta Page 11 Báo cáo kinh tế lượng Báo cáo 4: Dependent ... 0.007277 V.Dự báo giá trị biến phụ thuộc Ta thực dự báo sản lượng nhập năm 2012, 2013, 2014 Năm ER GDP 2012 8010 69984.75 21 Page 2013 8105 76983.23 2014 8110 84681.55 Báo cáo kinh tế lượng Dùng...
 • 26
 • 1,285
 • 6

bài tập thực hành kinh tế lượng

bài tập thực hành kinh tế lượng
... thịt gà? b Anh/chị thêm biến X6 vào mô hình câu a ước lượng lại hệ số mô hình Anh/chị có nhận xét kết ước lượng? c Hãy đề xuất mô hình theo ước lượng trực tiếp hệ số co dãn X theo Y so sánh với hệ ... dấu kỳ vọng hệ số β mô hình (1) b Sử dụng Eviews để ước lượng mô hình (1) (2) Giải thích kết ước lượng mô hình c Theo Anh/Chị mô hình dự báo lượng cầu hoa hồng tốt hơn? Giải thích lập luận riêng ... Cột Mã hộ: đánh số thứ tự từ –360 Cột Lượng thịt heo tiêu thụ bình quân/hộ/tuần (kg/hộ/tuần) Cột Lượng thịt bò tiêu thụ bình quân/hộ/tuần (kg/hộ/tuần) Cột Lượng thịt gà tiêu thụ bình quân/hộ/tuần...
 • 17
 • 996
 • 0

Mẫu đề thực hành Kinh tế lượng (3) docx

Mẫu đề thực hành Kinh tế lượng (3) docx
... lại giá trị ước lượng kí hiệu ZMU Độ lệch chuẩn ước lượng cảu hệ số chặn = Giá trị DW = Giá trị ước lượng thứ 10 = Tạo biến ZMU2 = ZMU2 , OLS mô hình: Z = ao + a1ZMU2 + u ước lượng hệ số góc ... cảu mô hình [2] = Hiệp phương sai ước lượng hệ số góc tương ứng X2, X3 = ước lượng mô hình [2] phương pháp corane_ocutt Máy tính tự động tính Hệ số biến X ước lượng lại = Hệ số có ý nghĩa thống ... ( Có / Không) ĐỀ X Y 18 19 28 18 14 17 52 46 15 Giá trị trung bình X = Giá trị trung bình Y = Hệ số tương quan biến X Y = Hồi quy Y theo X có hế số chặn ( mô hình [1] ) OLS ước lượng hệ số góc...
 • 3
 • 393
 • 0

thực hành kinh tế lượng

thực hành kinh tế lượng
... 0,89 993 1575 41 2501 2304 29 2493 71 185 327 409 117 179 234 Ước lượng hồi quy mô hình +) với số liệu từ mẫu tiến hành ước lượng mô hình phần mềm Gretl ta kết bảng sau: Model 1: OLS, using observations ... biến kinh tế sau: -p-value(Popdens), p-value(Pasturech) < 0,01 => biến có ý nghĩa thống kê mức 1% -p-value(Cropch)=0,6982 > 0,1 => biến Cropch ý nghĩa thống kê mức 10% • Ý nghĩa hệ số ước lượng: ... Forest_loss = 0,4658 + 0,00097.popdens + 0,01295.pasturech +ei Mức độ phù hợp mô hình so với thực tế cao R2 = 86,31% Diễn giải mô hình + Khi mật độ dân số (Popdens) tăng đơn vị (trong điều kiện...
 • 19
 • 517
 • 0

Bài tập thực hành kinh tế lượng pot

Bài tập thực hành kinh tế lượng pot
... phù hợp với lý thuyết kinh tế số 1.32845 cho biết thu nhập tăng lên triệu USD GDP tăng 1.32845 triệu USD ( đầu tư không đổi) β3 =2.512572 > kết phù hợp với lý thuyết kinh tế số 2.512572 cho biết ... từ kết ước lượng ta có: Fqs = 0.684747 Với α =0.05, ta có F0.05(1,7) = 3.59 Fqs < F0.05(1,7) => chưa có sở để bác bỏ H0 Vậy mô hình định §ç Minh DÇn 10 K43/05.01 Bµi tËp thùc hµnh kinh tÕ lîng ... + Vt §ç Minh DÇn K43/05.01 Bµi tËp thùc hµnh kinh tÕ lîng Kiểm định mô hình sau khắc phục đa cộng tuyến: * Kiểm định đa cộng tuyến hồi quy phụ Tiến hành hồi quy mô hình: : X*2t= α + α X*3t + Vt...
 • 12
 • 430
 • 4

Tài liệu hướng dẫn thực hành kinh tế lượng bằng phần mềm eviews 4.0

Tài liệu hướng dẫn thực hành kinh tế lượng bằng phần mềm eviews 4.0
... hành v ên b h nh ên, tài li Eviews4 V t hành c s T ic riêng cho mô hình kinh t ày phù h ình ch ình Eviews có bi c - ws4, vi ù t ành phiên b ình gi ùh ch C ên b c Thanh ch Nh ình xu bi ình Eviews ... ình Eviews4 có th kinh t www.mfe.edu.vn ên c m Các th t ân: D - ph ài li òng g haitkt@gmail.com www.mfe.edu.vn/buiduonghai ÀNH EVIEWS – BÙ – – 2014 M Eviews ph thi chu h Hi ã có phiên b Eviews5 ... thoát kh ình ÀNH EVIEWS – BÙ C s l Có th nút s gi Thanh ch – 2014 Thoát kh Eviews ên bàn phím, dòng task bar l nh ok chu Ví d Khi gi nút File; ch - õ phím F t ên ph d Thanh ch d – c Eviews dùng ”...
 • 78
 • 2,470
 • 2

tài liệu hướng dẫn thực hành kinh tế lượng bằng phần mềm eviews 4.0

tài liệu hướng dẫn thực hành kinh tế lượng bằng phần mềm eviews 4.0
... ch H M NG D N TH C HÀNH EVIEWS – BÙI D NG H I – HKTQD – 2013 U Eviews ph n m m c thi t k riêng cho mô hình kinh t l ng chu i th i gian Ph n m m phù h p cho gi ng d y h c t p kinh t l ng cho i ... n th ng m i Eviews7 , t phiên b n Eviews5 có yêu c u cài t c ng nh b n quy n Eviews4 không yêu c u cài t b n quy n, có th t i v t trang m ng khoa Toán kinh t Khi ã n m c k n ng v i Eviews4 , vi ... ph n th p phân c a m t s , Eviews dùng d u ch m “.” www.mfe.edu.vn/buiduonghai H NG D N TH C HÀNH EVIEWS – BÙI D NG H I – HKTQD – 2013 M t s ch th c b n c a Eviews Eviews làm vi c v i m t s d...
 • 72
 • 165
 • 0

Thực hành kinh tế lượng

Thực hành kinh tế lượng
... 2,53E-06 Lower 95% -2,97439 0,619389 Upper 95% 23,54582 0,825849 Thực hành hàm EXCEL Trong thực hàm EXCEL cần đặt tên cho vùng liệu, cách thực sau: Chọn vùng liệu (chỉ chứa số), sau đó: Chọn INSERT/NAME/DEFINE, ... tạo thêm vùng ma trận X nhập mtx cho vị trí tên liệu B2:D15 chọn Add Cuối chọn OK Muốn thực phép toán kinh tế lượng dùng hàm sau:  Nhân ma trận hàm MMULT:cú pháp MMULT(Array1, Array2…)  Tính ma ... - Thực tổ hợp phím CTRL+SHIFT+ENTER Nên đặt tên cho vùng mtxty (như cách thực trên) Cách tính ma trận (XTX)-1 sau: Vì ma trận có 3x3 nên: - Chọn vùng A25:C27 - Nhập hàm: =MINVERSE(mtxtx) - Thực...
 • 8
 • 309
 • 0

Bài tập thực hành kinh tế lượng eview

Bài tập thực hành kinh tế lượng eview
... X: Lượng lao động – ngàn người Z: Vốn cố định – triệu pesos năm 1960  Lập hàm hổi quy mẫu : Ŷ = -166494,9 + 31,17814Xi + 0,095825Zi  Đồ thị phần dư e:  Tính phần dư e:  Tính giá trị ước lượng ... 1/x x3 = z/x  Hồi quy mẫu với biến  Thu đươc đồ thị phần dư e1  Thu đươc phần dư e1  Và ước lượng Y1  Kiểm định lại phương pháp Park P-value = 0.0549 > 0.05 => tượng phương sai sai số thay...
 • 17
 • 476
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập thực hành kinh tế lượngđề tài thực hành kinh tế lượngsố liệu thực hành kinh tế lượngbảng số liệu thực hành kinh tế lượnggiải bài tập thực hành kinh tế lượngbài tập thực hành kinh tế lượng có lời giảibài thực hành kinh tế lượngđề thực hành kinh tế lượng svktqdthực hành kinh tế lượng svktqdthực hành kinh tế lượng trên eviewthực hành kinh tế lượng trên exceltải phần mềm thực hành kinh tế lượngbài mẫu thực hành kinh tế lượngbáo cáo thực hành kinh tế lượnghướng dẫn thực hành kinh tế lượngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây