Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu phát triển lý thuyết hệ điều khiển nhiều tầng trong điều khiển quá trình nhiệt trên cơ sở chỉ số dao động mềm (tt)

Luận án tiếnNghiên cứu phát triển vắc xin viêm gan A bất hoạt trên dòng tế bào MRC5 ở quy mô phòng thí nghiệm (TT)

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu phát triển vắc xin viêm gan A bất hoạt trên dòng tế bào MRC5 ở quy mô phòng thí nghiệm (TT)
... vc xin viờm gan A trờn MRC5, hn na vic chuyn giao cụng ngh sn xut vc xin viờm gan A vo Vit Nam cũn khú khn tin ti t lc sn xut vc xin viờm gan A trờn t bo MRC5 Vit Nam nhm nhm gim giỏ thnh ca ... viờm gan A HM 175 trờn t bo MRC5 sn xut vc xin viờm gan A Xõy dng quy trỡnh sn xut vc xin viờm gan A bt hot trờn nuụi cy t bo MRC5 quy mụ phũng thớ nghim 2 ỏnh giỏ cht lng vc xin viờm gan A quỏ ... polyacrylamid) VABIOTECH Cụng ty Vc xin v Sinh phm s VGA Viờm gan A VXVGA Vc xin viờm gan A WSV Working seed virus (Chng vi rỳt sn xut) WHO World Health Organization (T chc Y t th gii) T VN Viờm gan...
 • 28
 • 328
 • 1

tóm tắt luận án tiếnnghiên cứu phát triển và ứng dụng phương pháp thống kê sau mô hình tổ hợp (EMOS) vào dự báo thời tiết ở việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu phát triển và ứng dụng phương pháp thống kê sau mô hình tổ hợp (EMOS) vào dự báo thời tiết ở việt nam
... phát triển ứng dụng phương pháp thống sau hình tổ hợp (EMOS) vào dự báo thời tiết Việt Nam Trong khuôn khổ luận án, tác giả ứng dụng thử nghiệm số phương pháp thống để hiệu chỉnh kết dự ... luận kiến nghị CHƢƠNG DỰ BÁO TỔ HỢP VÀ VẤN ĐỀ HIỆU CHỈNH THỐNG KÊ CHO DỰ BÁO TỔ HỢP 1.1 Dự báo tổ hợp vai trò dự báo tổ hợp Theo Kalnay (2003) [66], EF tập hợp dự báo xác định thời điểm hướng đến ... vi nghiên cứu: toàn lãnh thổ Việt Nam đại diện 174 vị trí trạm quan trắc khí tượng bề mặt;  Phương pháp nghiên cứu: luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu gồm phương pháp thống kê, phương pháp...
 • 24
 • 276
 • 0

tóm tắt luận án tiếnNghiên cứu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Phú Thọ

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Phú Thọ
... 2.3 Ch tiêu nghiên c u 2.3.1 Ch tiêu ph n ánh v phát tri n ngu n nhân l c ch t lư ng cao 2.3.1.1.Ch tiêu ph n ánh v s lư ng ngu n nhân l c ch t lư ng cao - T ng s nhân l c ch t lư ng cao: NNLCLC ... T NH PHÚ TH 3.1 Th c tr ng phát tri n NNL ch t lư ng cao c a t nh Phú Th 3.1.1 T ng quan v phát tri n ngu n nhân l c ch t lư ng cao 3.1.1.1 Công tác phát tri n ngu n nhân l c ch t lư ng cao Theo ... ngu n nhân l c ch t lư ng cao c a t nh Phú Th " làm lu n án ti n c a M c tiêu nghiên c u Khái quát hóa làm rõ nh ng v n ñ lý lu n liên quan ñ n phát tri n NNLCLC ðánh giá th c tr ng phát tri...
 • 24
 • 163
 • 0

tóm tắt luận án tiếnNghiên cứu phát triển nông nghiệp ở thành phố Thái Nguyên theo hướng đô thị sinh thái

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu phát triển nông nghiệp ở thành phố Thái Nguyên theo hướng đô thị sinh thái
... sinh thái thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên 4.2 Ph m vi nghiên c u ð tài ñư c ti n hành nghiên c u ñ a bàn thành ph Thái Nguyên t nh Thái Nguyên t tháng 12/2007 ñ n tháng 12/2010 Nh ng ñóng ... LI U 1.1 Cơ s lý lu n v nông nghi p ñô th , nông nghi p ñô th sinh thái Các v n ñ nông nghi p sinh thái, nông nghi p ñô th nông nghi p ñô th sinh thái ñã ñư c lu n án nghiên c u làm rõ thêm ð ... xét chung th c tr ng phát tri n nông nghi p thành ph Thái Nguyên 3.2.6.1 Nh ng k t qu ñ t ñư c Nông nghi p thành ph Thái Nguyên bư c ñ u ñã phát tri n theo hư ng ñô th sinh thái, ñã có m t s s...
 • 24
 • 142
 • 0

Tóm tắt luận án tiếnnghiên cứu phát triển công nghệ đúc lưu biến áp lực (rheo diecasting) cho hợp kim nhôm a356

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu phát triển công nghệ đúc lưu biến áp lực (rheo diecasting) cho hợp kim nhôm a356
... nghiên cứu đề Kết nghiên cứu cho thấy việc kết hợp đúc lưu biến đúc áp lực cho phép thực công nghệ đơn giản, không tốn kém, dễ vận hành mà đạt hiệu cao Kết mô cho thấy công nghệ đúc lưu biến- áp lực ... hóa không cao đúc xúc biến 1.2.3 Phối hợp đúc lưu biến- đúc áp lực (Rheo diecasting- RDC) Các phương pháp đúc lưu biến kết hợp với phương pháp đúc áp lực là: khuấy thủy động từ, đúc gần nhiệt ... liệu công bố kết hợp với thực tế công nghệ đúc Lưu biến- áp lực - Nghiên cứu mô phần mềm MAGMAsoft ANSYS - Nghiên cứu thực nghiệm mẫu: + Chế tạo mẫu thử phương pháp công nghệ Lưu biến- áp lực ...
 • 24
 • 154
 • 0

Nghiên cứu phát triển thuyết hệ điều khiển nhiều tầng trong điều khiển quá trình nhiệt trên sở chỉ số dao động mềm

Nghiên cứu phát triển lý thuyết hệ điều khiển nhiều tầng trong điều khiển quá trình nhiệt trên cơ sở chỉ số dao động mềm
... Ďiều khiển hệ tầng Thực tiễn nêu Ďã Ďịnh hƣớng tác giả lựa chọn nội dung nghiên cứu luận án: Nghiên cứu phát triển thuyết hệ điều khiển nhiều tầng điều khiển trình nhiệt sở số dao động mềm ... có quán tính có trễ Phạm vi nghiên cứu luận án: Luận án nghiên cứu phát triển thuyết cho hệ Ďiều khiển tầng tổng quát (hệ nhiều tầng nói chung), sau Ďó áp dụng Ďể Ďiều khiển Ďối tƣợng nhiệt ... Ďiều chỉnh) gây 1.2 Hệ thống điều khiển trình nhiệt nhiều tầng Hệ thống Ďiều khiển tầng Ďƣợc ứng dụng nhiều công nghiệp, Ďặc biệt hệ thống Ďiều khiển trình nhiệt ví dụ lò nhà máy nhiệt Ďiện có hệ...
 • 144
 • 209
 • 0

Luận án tiếnnghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnh

Luận án tiến sĩ nghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnh
... TỔNG QUAN VỀ PHÁT HIỆN MẪU CHẤT LIỆU TRONG ẢNH 23 1.1 Chất liệu toán phát mẫu chất liệu ảnh 23 1.1.1 Chất liệu mẫu chất liệu ảnh .23 1.1.2 Bài toán phát mẫu chất liệu ảnh 26 1.1.3 ... thuật toán biểu diễn phát mẫu chất liệu dựa tiếp cận Fractal 22 Chương TỔNG QUAN VỀ PHÁT HIỆN MẪU CHẤT LIỆU TRONG ẢNH Phần trình bày khái quát chất liệu, mẫu chất liệu toán phát mẫu chất liệu ảnh, ... mẫu chất liệu 26 Sơ đồ hệ thống phát mẫu chất liệu ảnh: Hình 1.4 Sơ đồ hệ thống phát mẫu chất liệu tổng quát 1.1.3 Các thách thức phát mẫu chất liệu ảnh Khó khăn lớn toán phát mẫu chất liệu ảnh...
 • 134
 • 181
 • 0

Luận án tiếnnghiên cứu phát hiện luật kết hợp hiếm và ứng dụng (TT)

Luận án tiến sĩ nghiên cứu phát hiện luật kết hợp hiếm và ứng dụng (TT)
... phát luật kết hợp luận án ✾✡ng PHÁT HIỆN LUẬT KẾT HỢP VÀ LUẬT KẾT HỢP HIẾM Ch 1.1 Luật kết hợp phương pháp chung phát luật kết hợp ✳ 1.1.1 Bài toán phát luật kết hợp Mục đích toán phát luật kết ... cứu, phát triển lý thuyết ứng dụng vấn đề phát luật kết hợp Qua phân tích kết đạt hạn chế nêu nghiên cứu trước luật kết hợp hiếm, luận án đề xuất số vấn đề luật kết hợp Sporadic đạt số kết quả: ... cứu ứng dụng liên quan đến phát luật kết hợp tiếp tục hình thành Một vấn đề phát luật kết hợp nhận nhiều quan tâm nhà nghiên cứu phát luật kết hợp [26, 47, 49, 50, 53, 58, 66, 68, 80] Luật kết hợp...
 • 14
 • 208
 • 0

Luận án tiếnnghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnh (TT)

Luận án tiến sĩ nghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnh (TT)
... QUAN VỀ PHÁT HIỆN MẪU CHẤT LIỆU TRONG ẢNH 1.1 Chất liệu toán phát mẫu chất liệu ảnh 1.1.1 Chất liệu mẫu chất liệu Mẫu chất liệu hiểu theo hai khía cạnh: 1) Mẫu chất liệu có mô hình biểu diễn: ... luận mẫu chất liệu ảnh 2.3.4 Thuật toán phát mẫu chất liệu DMBLIF  Vào: Mẫu chất liệu (dưới dạng ảnh) , ảnh cần tìm chất liệu  Ra: Tập gồm vùng chứa mẫu chất liệu ảnh  Các bước thuật toán: ... ta được, xem ảnh 1.1.2 Bài toán phát mẫu chất liệu Đầu vào: Mẫu chất liệu ảnh vào Đầu ra: Xác định vùng chứa mẫu chất liệu ảnh 1.1.3 Các thách thức phát mẫu chất liệu ảnh Phần luận án trình bày...
 • 27
 • 181
 • 0

tóm tắt luận án tiếnNghiên cứu tính chất hóa đất và một số biện pháp thâm canh cam trên đất đỏ bazan Phủ Quỳ - Nghệ An

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu tính chất lý hóa đất và một số biện pháp thâm canh cam trên đất đỏ bazan Phủ Quỳ - Nghệ An
... n ñ m ñ t ñ bazan tr ng cam; - Nghiên c u m t s tính ch t hóa h c ñ t tr ng cam 2.2.3 Nghiên c u bi n pháp k thu t thâm canh nâng cao su t, ch t lư ng cam ñ t ñ bazan Ph Quỳ - Nghiên c u nh ... cho cam 3.2.2 Nghiên c u m t s tính ch t hóa h c ñ t ñ bazan tr ng cam Ph Quỳ - Ngh An Qua k t qu nghiên c u ph u di n cho th y ñ t ñ bazan Ph quỳ Ngh An tính ch t hóa h c sau: ð t ñ bazan ... t i vùng Ph Quỳ - Ngh An - ðánh giá ñi u ki n t nhiên; - Tình hình s n xu t cam t i Ph Quỳ - Ngh An 2.2.2 Nghiên c u m t s tính ch t ñ t ñ bazan tr ng cam t i Ph Qu - Ngh An - Nghiên c u di n...
 • 24
 • 187
 • 0

Luận án tiếnnghiên cứu nồng độ erythropoietin, ferritin và transferrin huyết thanh ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối chỉ định lọc máu chu kỳ

Luận án tiến sĩ nghiên cứu nồng độ erythropoietin, ferritin và transferrin huyết thanh ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có chỉ định lọc máu chu kỳ
... sát nồng độ erythropoietin, ferritin độ bão hòa transferrin huyết bệnh nhân suy thận mạn tính định lọc máu chu kỳ Đánh giá biến đổi nồng độ erythropoietin, ferritin độ bão hòa transferrin huyết ... MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ NỒNG ĐỘ ERYTHROPOIETIN, VÀ SẮT HUYẾT THANH BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH 1.5.1 Nghiên cứu giới 1.5.11 Nghiên cứu nồng độ EPO huyết bệnh nhân suy thận mạn tính Trên giới nhiều ... EPO bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ 1.5.1.2 Nghiên cứu nồng độ ferritin độ bão hòa transferrin huyết bệnh nhân suy thận mạn tính Trên giới nhiều nghiên cứu tình trạng sắt bệnh nhân STMT chể...
 • 157
 • 245
 • 1

tóm tắt luân án tiến sĩ: Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứuphát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế

tóm tắt luân án tiến sĩ: Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế
... chọn đề tài Nghiên cứu hình đánh giá tác động tài trợ cho hoạt động nghiên cứu phát triển điều kiện thông tin bất cân xứng tăng trưởng kinh tế làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ Mục ... KINH TẾ VÀ TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Chương luận án giới thiệu tổng quan tăng trưởng kinh tế, tài trợ cho ... nhà kinh CHƯƠNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Trong chương này, sở nghiên...
 • 28
 • 556
 • 0

tóm tắt luận án tiếnnghiên cứu tác động của quá trình chuyển đổi cấu sử dụng đất đến phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tác động của quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đến phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên
... bàn huyện Văn Lâm 3.3.4 Xác định mức độ tác động chuyển đổi cấu sử dụng đất đến phát triển nông nghiệp, nông thôn Để xác định mức độ tác động chuyển đổi cấu sử dụng đất đến phát triển nông nghiệp, ... tiêu nghiên cứu + Xác định tác động trình chuyển đổi cấu sử dụng đất đến nông nghiệp, nông thôn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên + Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu trình thực chuyển đổi cấu sử dụng đất ... để phát triển bền vững? Xuất phát từ vấn đề nêu trên, việc thực đề tài: "Nghiên cứu tác động trình chuyển đổi cấu sử dụng đất đến phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên ...
 • 27
 • 478
 • 2

tóm tắt luận án tiếnnghiên cứu tiềm năng và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại một số trọng điểm vùng du lịch bắc trung bộ

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tiềm năng và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại một số trọng điểm vùng du lịch bắc trung bộ
... xuất giải pháp luận án Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI -1.1 Một số vấn đề lý luận nghiên cứu tiềm phát triển du lịch sinh thái ... -3.1 Nghiên cứu tiềm du lịch sinh thái số trọng điểm Vùng du lịch Bắc Trung Bộ 3.1.1 Giới thiệu tiềm du lịch sinh thái Vùng du lịch Bắc Trung Bộ Luận án sâu giới thiệu số tiềm DLST tiêu biểu gồm: ... PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI MỘT SỐ TRỌNG ĐIỂM VÙNG DU LỊCH BẮC TRUNG BỘ 4.1 Định hướng phát triển du lịch sinh thái 4.1.1 Quan điểm định hướng Một số quan điểm định hướng phát triển...
 • 24
 • 411
 • 0

tóm tắt luận án tiếnnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển và sử dụng 2 cây họ đậu (keo giậu, stylosanthes) làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển và sử dụng 2 cây họ đậu (keo giậu, stylosanthes) làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ
... 49,53b 45,42b 54,71b 50,17b 5 ,20 b 4,79c 5,82b 5 ,21 b 53,32a 50,54a 0, 52 57,90b 55,88a 5,65b 5,50a 0 ,24 5,89b 5,78a 25 ,24 d 28 ,31d 25 ,25 d 25 ,12c 2, 70c 3,03d 2, 12c 2, 49c 30,72b 35,52b 29 ,54b 30,17b ... 30,17b 3,40b 3,94b 2, 57b 3 ,25 b 33,90a 40,63a 32, 92a 34,2a 3,90a 4,67a 2, 93a 3,67a 23 ,42e 24 ,80e 23 ,51d 25 ,08c 2, 44c 2, 58e 1,95c 2, 37c 28 ,25 c 31,33c 26 ,80c 30,03b 3 ,22 b 3,57c 2, 29c 3,18b 30,50b ... 3,45c 4,09b 0,08 2, 63b 3,56a 29 ,51c 25 ,54c 2, 83c 2, 45c 2, 50c 36 ,25 b 31,73b 3,44b 3,01b 3,03a 38,70a 32, 62a 3,75a 3,51a 3,16a 28 ,24 c 23 ,40d 2, 68c 2, 25c 2, 31c 34,82ab 29 ,92b 3,37b 2, 84b 2, 66b 36,31b...
 • 24
 • 405
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luạn án tiến sĩ nghiên cứu sử dụng lpg làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hànhluận văn tiến sĩ kinh tế phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam trong quá trình hội nhập quốc tếtóm tắt luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý quy trình ứng dụng internet marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt namluận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp việt namkhái quát tình hình phát triển chung của hệ thống nhtm việt nam trong thời gian quaáp dụng phương pháp tuyến tính hóa chính xác và lấy kết quả của việc nghiên cứu phương pháp này ta đi xây dựng cấu trúc tách kênh trực tiếp thiết kế trên cơ sở phương pháp tthcxluận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả thắt giãn tĩnh mạch thực quản kết hợp propranolol trong dự phòng xuất huyết tái phát và tác động lên bệnh dạ dày tăng áp cửa do xơ ganhướng dẫn nghiên cứu và viết luận án tiến sĩđề cương nghiên cứu luận án tiến sĩluận văn nghiên cứu phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại các ngân hàng thương mại việt namluận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên trữ lượng vàng gốc vùng phước sơn quảng namluan an tien si phat trien ben vung cay trongnghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng luận án tiến sĩ nông nghiệp hμ néiluận án tiến sĩ kinh tế giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở việt namluận án tiến sĩ y học chấn thương chỉnh hình và tạo hình nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương sai khớp chi dướichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả