Leveled vocabulary readers kindergarten k 6 2 snow

KIEM TRA TIET K 6 lan 2 HKII

KIEM TRA TIET K 6 lan 2 HKII
... take 15 My friends always _ strong boots in the winter A have B travel C go 16 Lan wants by minibus A travel B to travel C travel II Reading D on D travel D wear D traveling Hoa likes ... like in the mountain A walks B walking C to walk D walk 14 Do you go jogging _ it’s cold? A how B but C when D and 15 My mother _ hot weather A likes B to like C like D liking 16 ... week She usually goes with two her friends They often go on the weekend They usually go by bike When they go camping Mai always takes food, water Hoa takes noodles, milk and a camping stove Lan...
 • 4
 • 164
 • 0

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm 2015

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm 2015
... 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 A 0 ,25 III: (3 Điểm) B 0 ,25 10 A 0 ,25 11 D 0 ,25 12 A 0 ,25 13 B 0 ,25 14 B 0 ,25 15 A 0 ,25 16 D 0 ,25 17 B 0 ,25 18 C 025 19 D 0 ,25 20 C 0 ,25 IV: (1 Điểm) 21 B 0 ,25 22 A 0 ,25 23 ... 0 ,25 24 D 0 ,25 V: (2 Điểm) 25 watch 0 ,25 26 is playing 0 ,25 27 are going to go 0 ,25 28 is reading 0 ,25 29 jogs 0 ,25 30 does 0 ,25 31 has 0 ,25 32 am going to 0 ,25 VI: (1 Điểm) 33.is  are 0 ,25 ... _ 36 He goes never camping _ HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKII - NĂM HỌC 20 14 – 20 15 Môn thi : Anh Văn - LỚP Nội dung I: (2 Điểm) Điểm *Bài...
 • 5
 • 131
 • 0

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 trường THCS Võ Thị Sáu, Bà Rịa Vũng Tàu

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 trường THCS Võ Thị Sáu, Bà Rịa Vũng Tàu
... school finishes? …………………………………………………………………………… What is she going to this winter? …………………………………………………………………………… V Do as directed (2. 5 pts) We are going to stay in the hotel tonight (Make questions ... the school finishes? Yes, she does What is she going to this winter? She is going to ski with her friends in the mountain V Do as directed (2. 5 pts) We are going to stay in the hotel tonight (Make ... often in the evening ? I (listen)……………… to music How much …………………… (be) two kilos of rice? I am thirsty I’d like (drink)……………………some iced tea She (stay)…………… in Sai Gon tourist hotel for two...
 • 5
 • 164
 • 0

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 chương trình thí điểm trường THCS Dương Xá (Đề 2)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 chương trình thí điểm trường THCS Dương Xá (Đề 2)
... TRA HỌC KỲ II PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM Môn: Tiếng Anh (chương trình thí điểm) TRƯỜNG THCS DƯƠNG XÁ LỚP: 6A NĂM HỌC: 20 14 – 20 15 Thời gian làm bài: 45 phút Đề số Part A: (2, 0 điểm) – GV cho điểm ... students Part C: (2, 0 điểm) - Mỗi câu 0 ,25 điểm A reduce C most peaceful A visited C telling B hasn’t left D Although A is / will go C thought Part D: (2, 0 điểm) - Mỗi câu 0 ,25 điểm I Choose the ... Thời gian làm bài: 45 phút Đề số Part A: (2, 0 điểm) – GV cho điểm nói HS trình học Part B: (2, 0 điểm) - Mỗi câu 0 ,25 điểm I Mi and Nam are talking about what they will if they become the president...
 • 5
 • 119
 • 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 chương trình thí điểm trường THCS Dương Xá (Đề 1)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 chương trình thí điểm trường THCS Dương Xá (Đề 1)
... KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS DƯƠNG XÁ Môn: Tiếng Anh (chương trình thí điểm) LỚP: 6A NĂM HỌC: 20 14 – 20 15 Thời gian làm bài: 45 phút Đề số Part A: (2, 0 điểm) – GV cho điểm nói HS trình học Part ... students Part C: (2, 0 điểm) - Mỗi câu 0 ,25 điểm D Although B is / will go C hasn’t left B during C visited A reduce C most peaceful B.cow Part D: (2, 0 điểm) - Mỗi câu 0 ,25 điểm I Choose the correct ... gian làm bài: 45 phút Đề số Part A: (2, 0 điểm) – GV cho điểm nói HS trình học Part B: (2, 0 điểm) - Mỗi câu 0 ,25 điểm I Mi and Nam are talking about what they will if they become the president of...
 • 5
 • 498
 • 1

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 trường THCS Hồ Xuân Hương

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 trường THCS Hồ Xuân Hương
... câu đúng) GV mở phần C6 unit 12 sgk lớp trang 1 32 - 133 cho hs nghe lần the goes often wear food camp II 1,5 điểm ( 0,3 điểm cho câu đúng) Câu Đáp án C B A D A III điểm (0 ,25 điểm cho câu đúng) ... Câu Đáp án D A B A A VI điểm (0 ,25 điểm cho câu đúng) No, She doesn’t It’s black She goes shopping with her friends She likes listening to music most VII điểm (0 ,25 điểm cho câu đúng) How many ... or D) to show the mistake in each sentence, and the correction in the answer box : Why don’t we travel by coach to Huong pagoda? That’s an good idea A B C D What you go to school ? – I go to school...
 • 4
 • 130
 • 0

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 trường THCS Cự Nẫm, Quảng Bình

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 trường THCS Cự Nẫm, Quảng Bình
... Trường THCS Cự Nẫm BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II - (20 14 - 20 15) Họ tên: Môn: Tiếng Anh (Thời gian 45 phút) Lớp … Số báo danh: Phòng thi số: GT1: GT2: Điểm ... Trường THCS Cự Nẫm BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II - (20 14 - 20 15) Họ tên: Môn: Tiếng Anh (Thời gian 45 phút) Lớp … Số báo danh: Phòng thi số: GT1: GT2: Điểm ... book / now ………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn Tiếng Anh - Năm học 20 14 - 20 15 Đề I Listen to the passage three times Write True (T) or False (F)...
 • 6
 • 145
 • 0

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 trường THCS Đức Thạnh, Quảng Ngãi

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 trường THCS Đức Thạnh, Quảng Ngãi
... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI MÔN: TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC: 20 14 - 20 15 PART A LISTENING: You will listen the passage about the 3R S club three times (2pts) Section I: Listen and write T (True) ... 0 ,2 5c 0 ,2 10% 5c 5c 0 ,2 10% 5c 10% 10c 10% 10c 0,1 5C 13c 5c 12. 5% 32. 5% 12. 5% 10c 22 c 23 c 12. 5% 10 10 55% 45% PART SPEAKING (2pts) I Ask and answer (in pairs) about a favourite TV programme/ ... số 12c câu 30% Tổng số điểm Tỉ lệ phần trăm TL TN TL 5c 0 ,2 Application Lower level High level TN TL TN TL Total (%) TN TL 5c 5c 1 10% 10% 7c 14% 3c 6% 3c 0 ,2 5c 5c 0 ,2 5c 0 ,2 10% 5c 5c 0 ,2 10%...
 • 6
 • 279
 • 0

Công nghiệp silicat 6.2

Công nghiệp silicat 6.2
... xây VẬT LIỆU CHỊU LỬA ALUMINOSILICAT • Nhóm bán axit: SiO2≥65%, Al2O3≤30% • Nhóm Samot: Al2O3=30-45% • Nhóm giàu alumin: Al2O3>45% VẬT LIỆU CHỊU LỬA SAMOT (dùng công nghiệp luyện kim, gốm sứ, thủy ... phương pháp tạo hình: + Ép dẻo, ép bán khô + Đúc rót từ hồ chất nóng chảy + Gia công từ quặng • Theo phương pháp gia công nhiệt: + Loại nung + Loại không nung + Đúc từ chất nóng chảy • Theo đặc ... thuật: + Nhóm chứa silic: quartz, dinas + Nhóm alumosilicat: bán axit, samot, cao nhôm + Sản phẩm kiềm tính: manhedi, cromit,… + Nhóm chứa zircon silicat + Sản phẩm chứa cacbon + Các sản phẩm đặc...
 • 16
 • 467
 • 4

Mạch điện tử - Chương 6.2

Mạch điện tử - Chương 6.2
... phần mạch cực S Phần mạch cực D đoạn tương đương DS : (µ + 1) Ví dụ: Phân tích lại mạch CD cách phản ánh trở kháng vào phần mạch cực S Mạch tương đương: Chương 24 Phân tích mạch: KVL, KCL Chương ... +1 Chương 26 6.6.6 Mạch khuếch đại cực cổng chung (CG): Mạch CG: Trở kháng ngõ vào: Phản ánh vào mạch cực S: rds + Rd µ +1 Trở kháng ngõ ra: Phản ánh vào mạch cực D: ⇒ Chương Zi = Rsg = 27 ⇒ Chương ... rộng 6.7.1 FET kênh p: p-channel JFET Cấu tạo: Đặc tuyến VA: Chương 29 p-channel MOSFET Cấu tạo: Đặc tuyến VA: Chương 30 Nhận xét: p-channel FET (iSD, vSD, vSG) tương tự n-channel FET (iDS, vDS,...
 • 18
 • 407
 • 2

Kinh tế xây dựng - Chương 6.2

Kinh tế xây dựng - Chương 6.2
... kế, xây dựng công trình III PP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DỰNG 1)Đơn giá xây dựng bản(tt) b Phân loại đơn giá xây dựng Đơn giá xây dựng phân chia thành: Đơn giá xây dựng chi tiết Đơn giá xây dựng ... thi công đơn vị xây lắp  Kết áp dụng tiến khoa học kỹ thuật Ngành xây dựng III PP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DỰNG 1)Đơn giá xây dựng bản(tt) a Khái niệm Đơn giá xây dựng tiêu kinh tế quy định chi ... chọn thầu định thầu chủ đầu tư chủ thầu xây dựng II CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH A Căn để xác định chi phí xây dựng công trình Khi xây dựng chi phí xây dựng công trình phải tuân theo hướng dẫn...
 • 15
 • 334
 • 0

Báo động trẻ bị béo phì tăng 6,2 lần

Báo động trẻ bị béo phì tăng 6,2 lần
... năm 2009 gia tăng so với năm 2000 đáng báo động Với trẻ em tuổi, mức tăng số bị thừa cân béo phì 6,2 lần Bà mẹ có tuổi bị béo phì tăng từ 3% lên 5,8% Phụ nữ độ tuổi sinh đẻ béo phì tăng từ 4,6% ... 7,9% Đáng ý tốc độ tăng lượng người béo phì lại tập trung nông thôn nhanh thành thị, trẻ em nuôi dưỡng không cách, thời gian xem ti vi nhiều, không theo dõi tăng trưởng tư vấn tăng trưởng Ngoài ... dinh dưỡng trẻ em cân nặng theo tuổi giảm từ 36,7% năm 1999 xuống 18,9% năm 2009 Tỉ lệ thiếu dinh dưỡng bà mẹ có nhỏ tuổi giảm từ 26,7% xuống 19,4% Tuy nhiên, tình trạng thừa cân béo phì trẻ em phụ...
 • 4
 • 343
 • 1

Kết cấu thép 2 Chương 6.2

Kết cấu thép 2 Chương 6.2
... 94 .2 2L200x 12 390.5 153 .2 390.5 6 .22 8. 62 31 45 0.8885 0.85 15 .28 15.86 B2 B3 B4 B5 B6 B7 984 .21 -178.4 -666.1 301.64 -25 9.4 141 .26 57.8 2L 125 x 12 24.6 2L80x8 57.8 2L 125 x 12 18.84 2L70x7 27 .8 2L90x8 ... 2L90x8 9.6 2L50x5 390.5 28 0 431.4 431.4 340 476.3 156 .2 224 1 72. 6 345.1 27 2 381 390.5 28 0 431.4 431.4 340 476.3 3. 82 2.44 3. 82 2.14 2. 76 1.53 5. 62 3. 62 5. 62 3 .2 4.01 2. 38 41 92 45 161 99 24 9 69 77 ... -1737 -23 01 -23 01 153 153 153 153 2L200x20 2L200x20 2L200x20 2L200x20 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 301.5 6. 12 6. 12 6. 12 6. 12 8.86 8.86 8.86 8.86 49 49 49 49...
 • 2
 • 382
 • 1

Xem thêm