BPTC ket cau khung BTCT

Kết cấu khung BTCT

Kết cấu khung BTCT
... Khung nhiãưu táưng: - Mäüt nhëp - Nhiãưu nhëp Hãû khung nh l mäüt hãû khäng gian Tu trỉåìng håüp củ thãø m cọ thãø khung phàóng hồûc khung khäng gian Våïi nh khạ di, khung âàût theo ... âỉåüc xem cạc khung phàóng Cạc khung phàóng âỉåüc giàòng våïi båíi cạc dáưm dc Khi màût bàòng ca nh vng hồûc gáưn vng, giọ v cạc ti trng ngang khạc tạc dủng theo phỉång báút k , âọ khung âỉåüc ... WC, ä cáưu thang) cọ kh nàng chëu ti trng ngang låïn Do âọ khung cáưn xẹt âãún úu täú ny 1.2 Chn hçnh thỉïc khung: Hai bäü pháûn cå bn ca khung l cäüt v x ngang Cäüt thỉåìng lm thàóng, liãn kãút...
 • 11
 • 413
 • 7

Công trình nhà hát múa rối TW Hà Nội, cao 16,8m gồm 5 tầng, kết cấu khung BTCT tường bao che bằng gạch chỉ dày 220

Công trình nhà hát múa rối TW Hà Nội, cao 16,8m gồm 5 tầng, kết cấu khung BTCT tường bao che bằng gạch chỉ dày 220
... KN/m3 γ dn = 8, 85 KN/m3 5, 0 4,304 0,109 gl σ zi bt σ zi (KPa) (KPa) 139,90 31,10 137 ,52 34,68 112,62 39 ,50 79,74 44,33 51 ,90 49, 15 35, 95 53,98 25, 74 58 ,80 19,03 63,62 14 ,55 11,61 68, 45 73,76 Giíi ... x©y dùng khãa 2004 - 2008 50 0 390 50 0 1300 750 1080 2380 2300 2300 2800 1 250 4600 1 250 300 1360 2100 1140 4600 C D CÊu t¹o mãng 50 0 250 250 250 50 0 250 - 0. 450 ĐẤT LẤP 16 ,5 KN/m3 γ = MNN 1800 TÝnh ... 0. 450 γ ĐẤT LẤP = 16 ,5 KN/m 1200 - 1 .50 0 - 2. 250 34,68 γđn 8,36 KN/m3 = Ε0 = 55 30 KPa3 112,62 79,74 51 ,9 CÁT PHA XỐP γ= 18 ,5 KN/m3 68, 45 - 2. 450 137 ,52 7600 139,9 MNN SÉT DẺO MỀM γ= 17,9 KN/m3 54 00...
 • 39
 • 159
 • 0

Sử dụng vật liệu composite thay thế cốt thép trong thiết kế kết cấu khung BTCT

Sử dụng vật liệu composite thay thế cốt thép trong thiết kế kết cấu khung BTCT
... đề tài: Sử dụng vật liệu Composite thay cốt thép thiết kế kết cấu khung BTCT I Cơ sở khoa học tính thực tiễn đề tài: - Cơ sở khoa học: Vật liệu composit vật liệu tổ hợp từ hai nhiều vật liệu có ... Trên sở tổ hợp nội lực, giả thiết trước cốt thép tính toán khả chịu lực tiết diện 2.2 Sử dụng vật liệu Composite sợi thủy tinh thay cốt thép thiết 30 kế kết cấu khung BTCT Bảng 2.1 - Các ký hiệu ... nghị, kết luận III Phương pháp nghiên cứu: - Về lý thuyết: + Giới thiệu tổng quan về vật liệu Composite + Phân tích, đánh giá sử dụng vật liệu Composite thay cốt thép thiết kế kết cấu khung...
 • 115
 • 340
 • 2

Đồ án BTCT 2 tính toán và thiết kế kết cấu khung phẳng

Đồ án BTCT 2 tính toán và thiết kế kết cấu khung phẳng
... trát trần 0.01 22 00 1.1 22 24 .2 0.03 1600 1.3 48 62. 4 0.08 25 00 1.1 20 0 22 0 0.015 1600 1.3 24 31 .2 337.8 62. 4 TỔNG 0.03 1600 1.3 29 4 48 0.08 25 00 1.1 20 0 22 0 0.015 1600 1.3 24 31 .2 2 72 313.6 TỔNG ... Huỳnh Quốc Hùng ĐỒ ÁN BTCT D1 D S2 S2 D2 C S1 S1 D3 K9 K8 K10 S1 S1 D4 B S3 S3 D5 A 10 Sơ đồ kết cấu khung trục tầng 2, 3 Sơ đồ kết cấu khung trục tầng mái Mặt bố trí kết cấu dầm sàn khung trục 9( ... bảng tính thép cột sau: C3 25 X30 C6 25 X40 C9 25 X40 C 12 25X30 Atts=130mm2 Atts=654mm2 Atts=650mm2 Atts=130mm2 2 16 3φ 18 Achs=402mm2 Achs=763mm2 3φ 18 2 16 Achs=763mm2 Achs=402mm2 C2 25 X30 C5 25 X40...
 • 54
 • 421
 • 0

Kết cấu khung phẳng

Kết cấu khung phẳng
... phân tích nội lực kết cấu có nhiều trường hợp tải trọng độc lập khác tác động lên kết cấu cần phải tiến hành kết hợp trường tải trọng đồng thời xảy theo xu hướng tăng nội lực kết cấu, trình gọi ... Frames, lúc hình sơ đồ khung phẳng cần tạo 1.1.3 Hiệu chỉnh gán liên kết Chọn nút chân cột cần hiệu chỉnh liên kết Assign > Joint > Restraints … Nhấp chọn vào biểu tượng liên kết ngàm 1.2 Đặc trưng ... hình File > New Model … Chọn sơ đồ 1.6 (hàng cột 6) 2D Frames (Khung phẳng) , xuất hộp thoại 2D Frames cho phép đònh thông số cho khung phẳng cần tạo Trang112 - Number of Stories (Số tầng): Story...
 • 41
 • 1,532
 • 13

Kết cấu khung sàn không gian

Kết cấu khung sàn không gian
... ⇒ Chọn sơ đồ 2.1 (hàng cột 1) 3D Frames (Khung không gian) Trang170 Trang171 §1 KHUNG SÀN 3D – NHÀ PHỐ TẦNG - Sơ đồ tính: Khung sàn 3D cho nhà phố tầng MB 4x15m, cao tầng 5x3.6m = ... 1) 3D Frames (Khung không gian) Sau chọn biểu tượng 3D Frames hộp thoại New Model, xuất hộp thoại cho phép đònh thông số cho hệ không gian cần tạo Trang174 - 3D Frame Type (Loại khung 3D): Chọn ... lỗ cầu thang cho sàn lầu -> 4: + Xóa ô sàn trục 2-3&A-B sàn lầu -> 4: Chọn ô sàn trục 23&A-B sàn lầu -> (mp xy, z = 7.2, 10.8, 14.4), bấm phím Delete + mp xy, z = 3.6, chọn dầm sàn khu vực cầu...
 • 16
 • 860
 • 12

THỰC HÀNH THIẾT kế kết cấu KHUNG BÊTÔNG cốt THÉP

THỰC HÀNH THIẾT kế kết cấu KHUNG BÊTÔNG cốt THÉP
... tính cốt thép dầm (ô màu đỏ), nội lực liên kết từ sheet TH M Dầm Ta bảng tính thép dọc dầm sau: b Tính toán cốt thép đai cho dầm :thực tương tự tính cốt thép dọc cho dầm, ta kết sau: c Tính cốt thép ... Mmin: Nếu Mmax& Mmin   cốt thép phía tính theo Mmax, cốt thép phía đặt theo cấu tạo ( As  minbh0 ) Nếu Mmax& Mmin   cốt thép phía tính theo Mmin, cốt thép phía đặt theo cấu tạo ( As  minbh0 ... môđun đàn hồi bêtông Es : môđun đàn hồi cốt thép  Es Eb I : momen quán tính tiết diện bê tông I s : momen quán tính cốt thép Do ban đầu chưa biết As nên giả thiết trước hàm lượng cốt thép t ...
 • 20
 • 479
 • 1

Kết cấu bê tông cốt thép 2 (phần kết cấu nhà cửa) chương 3: kết cấu khung bê tông cốt thép

Kết cấu bê tông cốt thép 2 (phần kết cấu nhà cửa) chương 3: kết cấu khung bê tông cốt thép
... = a1 a2 l1.l2 S 5+α R F k= α = µ a1 , γ = 4,5 − 3,5 , = 4,5α Rn Fcot l2 L2 l1 L1 n1, n2 - säú thẹp theo phỉång l1, l2; fa1, fa2: - diãûn têch tiãút diãûn cạc thẹp theo phỉång l1, l2 l1, l2 - chiãưu ... ca lỉåïi thẹp n f l + n f l µk = a1 a2 l1.l2 S Cäút xiãn : φ ≤ n1, n2 - säú thẹp theo phỉång l1, l2; fa1, fa2: - diãûn têch TD thẹp theo phỉång l1, l2 l1, l2 - chiãưu di thẹp theo cạc phỉång S ... xúng måí gọc 2, 5δ Fh = 2, 5δ [ 2h1 + 2( b1-5δ)] Fâ = ( c+ 3δ)( d+ 3δ) N ≤ θ Rn Ftxuc Trong âọ Ftxuc = Fh + Fâ σ cb = δ Ftxuc 2 F Lỉûc âỉåìng hn chëu : θ = 3÷4 Nh = N Fh Ftxuc 2, 2, 5δ 1,5δ 1,5δ...
 • 11
 • 866
 • 17

KẾT CẤU KHUNG THÉP 3D pdf

KẾT CẤU KHUNG THÉP 3D pdf
... Analysis – Thực hành kết cấu khung thép 18 2.7 Tạo khung kết cấu công trình 3D Khi thực việc chép khung, tất đặc tính g ắn với tải trọng, tiết diện, gối đỡ v.v chép theo Mở khung nhìn 3D cách: • Ra ... Analysis – Thực hành kết cấu khung thép 23 PHÂN TÍCH KẾT CẤU – STRUCTURE ANALYSIS Sau đ ịnh nghĩa xong khung kết cấu 3D đơn giản, bắt đầu trình phân tích 3.1 Chọn phương án tự động kết hợp Chúng ta ... Autodesk Robot Structural Analysis – Thực hành kết cấu khung thép 31 10 Nhấn nút để xem kết biểu đồ 11 Kết biến dạng hình 12 Đóng hộp thoại khung nhìn 3D Stress Analysis 13 Nhấn vào nút  ô góc bên...
 • 34
 • 1,623
 • 11

Đề tài: Kết cấu khung gầm ô tô 2 pptx

Đề tài: Kết cấu khung gầm ô tô 2 pptx
... Trang 28 Kết cấu khung gầm ô GV Nguyễn Xuân Ngọc Số (tay số D S) Số (tay số D S) Trang 29 Kết cấu khung gầm ô GV Nguyễn Xuân Ngọc Số (tay số D S) Số lùi (tay số R) Trang 30 Kết cấu khung gầm ... kết hợp truyền công suất 1.6 .2 Sơ đồ điều khiển điện tử: Trang Kết cấu khung gầm ô GV Nguyễn Xuân Ngọc Trang Kết cấu khung gầm ô GV Nguyễn Xuân Ngọc 1.6.3 Bố trí phận chính: Trang Kết cấu ... tín hiệu khóa biến mô Ο : ON cài khớp, OFF sau cài khớp Trang 26 Δ Kết cấu khung gầm ô GV Nguyễn Xuân Ngọc Số (dãy tay số S) Số (tay số D S) Trang 27 Kết cấu khung gầm ô GV Nguyễn Xuân Ngọc...
 • 40
 • 946
 • 3

Kết cấu khung pptx

Kết cấu khung pptx
... gỗ … Theo sơ đồ liên kết Khung cứng Khung có liên kết khớp Theo tính chất chòu lực : Khung phẳng, khung không gian Theo giải pháp thi công : Toàn khối, lắp ghép II KẾT CẤU KHUNG BÊTÔNG CỐT THÉP ... cứng Liên kết cột – dầm BTCT đặt cốt cứng Liên kết cột – dầm BTCT đặt cốt cứng Nút khung Nút khung nơi tập trung ứng suất lớn, cần bố trí cốt thép hợp lý II KẾT CẤU KHUNG BÊTÔNG CỐT THÉP Khung ... khe nứt III KẾT CẤU KHUNG THÉP Khái niệm chung:     Khung thép sử dụng nhiều nhà công nghiệp công trình dân dụng nhiều tầng Kết cấu khung thép thi công nhanh, khả chòu lực lớn Hệ khung thép...
 • 85
 • 447
 • 6

Báo cáo " PHÂN TÍCH KẾT CẤU KHUNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN KHOẢNG" doc

Báo cáo
... t ti mt nỳt, nhng nỳt cũn li ti trng t bng pi1 = pi pi j = với j = 2, , t (10) Phõn tớch khung siờu tnh Khung phng gm cú din tớch A1, A2, A3; mụ un n hi E, mụmen quỏn tớnh I1, I2, I3; chu ti trng ... khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG U5 q U6 U4 P A II B I 4m III C U9 U15 U13 U12 U10 U7 U17 U2 U18 U16 U3 U1 D 3m 4m U14 U11 U8 a) b) Hỡnh Khung siờu tnh cú liờn kt tuyt ... thay i c lp khong giỏ tr ca chỳng c im ny cú Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Số 15/3-2013 19 KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG nh hng ln n vic xõy dng phng phỏp PTHH khong phng phỏp ny cho nghim...
 • 11
 • 223
 • 0

Báo cáo khoa học "ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ DAO ĐỘNG CỦA KẾT CẤU KHUNG NHIỀU TẦNG CÓ THIẾT BỊ GIẢM CHẤN HDR " potx

Báo cáo khoa học
... ngang thiết bị cách chấn đáy HDR Các tham số lại kết cấu xem mức độ ảnh hưởng không nhiều đến nội lực biến dạng kết cấu, tham số chiều cao HDR, hay tham số  tính toán xác khâu thiết kế thiết bị ... Cột Z K2 C2 X Y Cách chấn đáy HDR C2 HDR C1 Hệ toạ độ K2 K1 K1 >> K2 Móng b) Khung HDR a) Chi tiết sơ đồ tính HDR Hình Sơ đồ tính kết cấu khung thiết bị giảm chấn HDR Cơ sở lý thuyết tính ... Thiết kế công trình chịu động đất, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2006 TRẦN TUẤN LONG Dao động tự kết cấu khung nhà nhiều tầng thiết bị giảm chấn HDR Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Xây dựng, 2007 J.M...
 • 5
 • 582
 • 7

Kết cấu mái BTCT pot

Kết cấu mái BTCT pot
... α h − h ' c DN MẠI Dn mại BTCT l kãút cáúu âåỵ mại, liãn kãút khåïp våïi cäüt Sỉí dủng räüng ri nh dán dủng, cäng nghiãûp v cáưu âỉåìng Trong xáy dỉûng nh cỉía, dn BTCT thêch håüp våïi nhëp 18 ... dn Våïi dn BTCT ỈLT giai âoản chãú tảo cäút thẹp ỈLT âỉåüc cạnh cọ biãún dảng, âọ cạc màõt dn åí cạnh cọ chuøn vë gáy näüi lỉûc ban âáưu (ch úu l mä men) cạc bủng Vç váûy våïi dn BTCT ỈLT cáưn ... bãn trãn v bãn dỉåïi Thanh càng: Cọ thãø bàòng thẹp (thẹp trn, thẹp hçnh) hồûc BTCT, våïi cạc vm låïn nãn dng bàòng BTCT ỈLT Chụ neo, hn chàõc chàõn vo gäúi tỉûa q P N 3.2.Ngun tàõc toạn vm: y...
 • 12
 • 310
 • 3

Báo cáo khoa học " DAO ĐỘNG CỦA KẾT CẤU KHUNG THÉP CÓ LIÊN KẾT MỀM PHI TUYẾN " pot

Báo cáo khoa học
... phân tích dao động khung thép liên kết mềm phi tuyến Tác giả xây dựng chương trình DASF (Dynamic Analysis of Steel Frame) để phân tích dao động hệ khối lượng phân bố liên kết mềm phi tuyến ... hiệu toán học trạng thái liên kết hai đầu phần tử Đối với toán liên kết đàn hồi tuyến tính, hệ số độ mềm liên kết đầu phần tử số Đối với toán liên kết đàn hồi phi tuyến, hệ số độ mềm liên kết thay ... mềm DASF tác giả lập, đủ độ tin cậy để phân tích dao động khung thép liên kết mềm phi tuyến TÀI LIỆU THAM KHẢO NGUYỄN VĂN PHƯỢNG Động lực học công trình.NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2005...
 • 4
 • 220
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: kết cấu khung không giankết cấu khung nhiều tầngkết cấu khung thépbài giảng kết cấu khungtài liệu kết cấu khungkết cấu khung gỗkết cấu khung bê tôngkết cấu khung ngangtính kết cấu khung théptính toán kết cấu khung thépbản vẽ kết cấu khung thépkết cấu khung nhà thépkết cấu khung thép hộpkết cấu khung thép chịu lựckết cấu khung thép tiền chếDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng VươngBài 16. Hợp chất của cacbonCấu hình và vận hình MPLS VPNskkn “ Một số biện pháp dạy từ đồng âm, từ nhiều nghĩa; phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa”KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP cử NHÂN LUẬT bản sửa đổiGiáo án môn GDCD lớp 6 mô hình trường học mớiKĨ NĂNG CASIO VẬT LÝPhân tích sự cần thiết và vai trò của CFO trong doanh nghiệp hiên nayKH bai day hinh 6 truong hoc moiNghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mức tưới cho lúa vùng Trung du miền núi phía BắcPhân tích về nhà lãnh đạo chuyên nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nayQuản trị dự án là gì, các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quản trị dự án hiệu quảĐỀ MINH HỌA LẦN 2 MÔN TOÁN THPT QUỐC GIABài 7. Áp suấtSKKN “Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 ”Đề minh họa môn Toán THPT quốc gia 2018thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmShow and tell 1 student book fullSuper minds 1 grammar practice bookTiny talk 2a workbook