Giáo trình bảo vệ kim loại chương (2)

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 2 ppt

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 2 ppt
... khí O2, CO2, H2O, H2 tác dụng với cácbít sắt Fe3C thép: 2Fe3C + O2 = 6Fe + 2CO 2CO +O2 2CO2; = 3Fe + 2CO -/ Fe3C + CO2 Fe3C + H2O = 3Fe + CO + H2 -/ Fe3C + 2H2 = 3Fe + CH4 -/ Tác dụng mạnh H2O đến ... Hình - 25 Sơ đồ bố trí trục dây chuyền cán 63 Error! Hình 2- 2 0 Sơ đồ nguyên lý máy cán bi thép Hình 2- 2 6 Sơ đồ công nghệ bố trí trục cán Hình 2- 2 7 Sơ đồ nguyên lý bố trí trục cán Hình - 28 Sơ ... tật kim loại b Sơ đồ trình cán kim loại D R A N A T C I B A L Ho B T P H B A A A B Hình 2- 1 8 Sơ đồ nguyên lý cán kim loại - phôi; - sản phẩm; - trục cán - chiều cao trớc sau cán Ho, H1 Bo, B1 -...
 • 55
 • 286
 • 4

GIÁO TRÌNH MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 2 MÁY TIỆN pot

GIÁO TRÌNH MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 2 MÁY TIỆN pot
... trình xích cắt ren 27 24 26 52 52 26 30 48 55 55 1vtc 39 52 39 26 55 35 35 55 39 x = t p 39 26 52 22 a c 22 b d 21 24 26 39 26 52 52 39 52 26 27 36 26 39 26 39 26 52 52 39 52 39 52 26 Đường truyền ... 55 35 35 55 22 a c 22 b d 39 52 39 26 30 48 26 52 21 24 27 36 26 52 52 26 26 39 26 52 52 39 52 26 26 39 26 39 26 52 52 39 52 39 52 26 45 39 39 45 24 60 L2 L3 38 47 4713 25.2. 14 55 x = Sn = Sd ... 39 29 47 55 38 28 35 42 42 64 97 95 50 I 35 L2 26 26 28 38 60 60 27 88 49 VII 32 36 40 40 48 35 L'3 XI 28 38 25 35 28 36 28 48 25 45 35 44 28 L3 25 V VI 54 28 X 22 49 IV 22 60 60 VIII 28 42 56...
 • 28
 • 691
 • 13

Giáo trình bảo vệ rơ le (chương 2)

Giáo trình bảo vệ rơ le (chương 2)
... så âäư näúi dáy giỉỵa cạc r le dng v BI Trong mäüt säú så âäư näúi r le, dng âi vo r le khäng bàòng dng thỉï cáúp ca cạc BI Vê dủ näúi r le vo hiãûu dng pha, dng vo r le IR(3) tçnh trảng âäúi xỉïng ... ⋅ I lv max k tv k tv = Nhỉ váûy: I KÂ (2 .2) (2.3) Cạc r le lê tỉåíng cọ hãû säú tråí vãư ktv = 1; thỉûc tãú ln ln cọ ktv < Dng khåíi âäüng IKÂR ca r le khạc våïi dng khåíi âäüng IKÂ ca bo vãû ... 1,1 ÷1 ,2) Tỉì âiãưu kiãûn âm bo sỉû tråí vãư ca bo vãû âoản AB, cọ thãø viãút : Itv = kat.kmm.Ilvmax (2.1) Tè säú giỉỵa dng tråí vãư ca r le (hồûc ca bo vãû) âäúi våïi dng khåíi âäüng ca r le (hồûc...
 • 13
 • 62
 • 0

GIÁO TRÌNH MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 8 ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY TỰ ĐỘNG ppsx

GIÁO TRÌNH MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 8 ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY TỰ ĐỘNG ppsx
... dao tăng suất máy 185 MÁY TỰ ĐỘNG 186 IV Sơ đồ động máy tự động IV.1 Sơ đồ động máy thuộc nhóm 1: IV.1.1.1 Đặc điểm nguyên lý làm việc: Đặc Điểm: - Máy tiện tự động đònh hình ngang ,máy toàn chu ... điều khiển tự động toàn chu trình làm việc máy Ở hành trình làm việc, trục FF quay chậm 209 Truyền động bắt nguồn từ trục II -( D1 = 88 ,96,102,109,1 18, và D2 = a 18 38 - - L1 ,- -L3 - trục vít ... tên máy, máy tiện vạn tự động, máy tiện chuyên dùng tự động, máy lắp ráp tự động, máy kiểm tra tự động, … Nhiều trường hợp máy có nhiều nguyên công khác với khối lượng gia công nhau,thì máy không...
 • 41
 • 244
 • 1

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 1 pps

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 1 pps
... đồng Trung bình Cực đại K ngy K 27 5-4 00 30 0-4 20 1, 0 9 -1 ,05 1 ,2 5 -1 ,20 18 0 -2 50 20 0 -2 50 1, 1 1- 1 ,09 1, 3 0 -1 ,25 12 5 -1 50 14 0 -1 70 1, 1 2- 1 ,13 1, 5 0 -1 ,40 3 0-5 0 4 0-6 0 1, 3 3 -1 ,20 2, 0 0 -1 ,80 thnh phố lớn mức sống cao ... nam 19 6,5 485 ,1 167,7 26 3,3 536,4 355 ,1 824 ,0 24 27 ,2 4 12 2 ,8 6 21 5,9 18 9 ,1 20 7,6 26 9,4 11 3,4 47,7 88,6 16 ,1 47,8 31, 5 44,0 12 2 ,7 513 10 97 15 38 41, 6 34 ,1 39 ,2 1, 97 1 12 , 6 21 ,0 15 1,8 27 0 69,3 12 9 585 ... lại cộng km 19 70 20 00 3 21 0 14 410 4570 820 0 11 760 23 90 10 ,0 10 ,4 2, 8 6,6 0,6 1, 0 3 ,1 7,6 2, 2 2, 0 0,4 0,5 23 ,0 22 ,7 3,3 15 ,8 2, 6 2, 5 7.5 13 ,9 5,5 3,4 1, 1 1 ,2 44540 5,8 3,4 13 ,0 5,7 1. 4 Những biến...
 • 25
 • 207
 • 0

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 2 docx

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 2 docx
... tử; - vị trí đổ nớc giếng, thấm từ đất tới, tiêu; - đoạn gần đập sông quan trọng ng nghiệp; - chỗ sinh sống v trú đông loại khác có giá trị; - tuyến khống chế sông lớn v trung bình đổ vo 28 7 ... - số thủy trực với tầng sau đây: độ sâu cha đến 5m - từ tầng mặt, độ sâu - 10 m từ tầng mặt v tầng đáy; độ sâu 10 m - bổ sung thêm tầng trung gian (trung bình) Với diện thang nhiệt thủy vực 28 9 ... viết soạn thảo hệ tự động quan trắc v kiểm soát trạng thái nớc ANKOC - B (B - nớc) để 29 1 kiểm tra trạng thái khí có ANKOC - A (A- khí quyển) Các hệ thống ny quan trắc nhanh ô nhiễm nớc v không khí...
 • 7
 • 106
 • 0

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 4 docx

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 4 docx
... bảng 4. 1 Bảng 4. 1 Giá trị m v N phụ thuộc vo c c 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 m 13 16,5 20 ,5 23 ,5 27 30,5 34 37,5 41 44 ,5 48 48 48 N 13,3 25 ,2 40 ,8 59,9 82, 6 108 139 1 72 209 24 9 29 4 318 ... vùng đó, m Hình 4. 4 Toán đồ để xác định vận tốc trung bình dòng chảy gió Bảng 4. 3 Giá trị k phụ thuộc vo hệ số Chezi C C 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0,1 0,18 0 ,27 0, 34 0, 42 0,50 0,55 0,60 ... (4. 10) dùng cho độ sâu nhỏ 60 m Vận tốc pha sóng với H > 0,5 L tìm đợc theo công thức: c= gL (4. 11) H < 0,5 L theo công thức c = g ( H + h) Trong quan hệ (4. 11) v (4. 12) L - bớc sóng, m; h -...
 • 7
 • 204
 • 0

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 5 doc

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 5 doc
... đến đặc điểm địa lý tự nhiên địa phơng lãnh thổ, tính chất tới v nh định mức v thời hạn tới Giá trị tính toán dòng chảy tự nhiên thờng l lu lợng nớc cực tiểu 30 ngy suất đảm bảo 80 - 85 % vo thời ... tính toán đợc thực 3 62 Qn + Qc Qr Qd Qt = với việc áp dụng tơng quan tuyến tính bội (5. 1) với Qn - nhập lu nớc sông qua tuyến đổ vo; Qr - dòng xuất từ đoạn qua tuyến ra; Qc - nhập lu từ khu giã ... vật lý trình thủy động lực, trình lý hóa v trình khác diễn thủy vực v sông ngòi v tính đến qui luật thay đổi trạng thái đối tợng nớc với thay nhân tố xác định trạng thái ny - mô hình hóa trình...
 • 5
 • 93
 • 0

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 6 pdf

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 6 pdf
... nhiễm bảo thủ hay không bảo thủ, nh thiếu hụt ôxy nớc với xả nớc thải từ bờ (Phancovskaia v cộng sự, 19 82) : - lu lợng nớc cực tiểu suất đảm bảo 95 % tuyến xả - độ sâu v độ rộng trung bình dòng - ... ngang dòng - độ dốc thủy lực v bán kính lòng dẫn dòng chảy - vận tốc động lực v trung bình dòng chảy - nồng độ v độ hụt ôxy - hệ số tốc độ nhu cầu sinh hóa ôxy - hệ số tốc độ thông khí - lu lợng ... vực bo mòn Điieù ny thúc đẩy bảo ton hay khôi phục chất lợng nớc tự nhiên v chừng mực no lm chế độ nớc tốt Các vùng nh gọi l vùng bảo vệ nớc ven bờ hay l dải bảo vệ nớc cận lòng dẫn Trong vùng...
 • 4
 • 132
 • 0

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 7 pot

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 7 pot
... thuộc vo điều kiện đất - thổ nhỡng v địa hình không 374 50 - 100m Phụ thuộc vo kích thớc sông v điều kiện tơng ứng dải ny theo chiều rộng trùng với vùng bảo tồn nớc ven bờ hay l phần Các dải rừng ... bờ gốc Chiều rộng dải rừng thờng từ 20 - 40 m Giữa dải rừng canh tác nông nghiệp Các dải rừng phòng hộ có khả bảo ton độ v độ lớn nớc sông ngòi v hồ Chơng Bảo vệ sông nhỏ Một số lợng áp đảo sông ... lợng áp đảo sông thuộc Liên bang Xô viết thuộc hạng nhỏ Chiều di không 100 - 150 km, diện tích lu vực từ 1000 - 20 00 km2 Các sông bé, hình thnh dòng chảy sông vừa v lớn, đóng vai trò quan trọng...
 • 3
 • 148
 • 0

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 8 potx

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 8 potx
... 1 986 414 17 ( ) ., 1 986 4 08 ., 1 988 139 18 ., , 1979 24 6 19 () ., , 19 78 549 20 ., 1975 41 21 ., 1 987 22 ., , 1979 23 ., , 19 82 ... ., - , 1 983 54 ., , 1 985 44 ., , 1970 188 ' ., , 1976 22 2 ., , 19 78 116 ( ) ., , 1 985 300 ., , 1 988 40 10 ., , 19 82 317 379 380 ... 1 985 27 0 bảo vệ đại dơng giới 12 ., , 1 981 471 13 ., , 1 987 28 5 Chơng 14 ., , 1974 Nguồn gốc v dạng ô nhiễm Đại dơng Thế giới 15 ., ., V ., , 1 989 ,...
 • 4
 • 136
 • 0

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 1 pot

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 1 pot
... 016 0 ,16 ữ 0, 315 nhỏ 016 02 - 016 - 01 0 ,1 ữ 0,2 nhỏ 01 016 - 01 - 0063 10 mịn bột 0063 005 0,063 ữ 0 ,16 0,05 ữ 0 ,1( < 0,05) 01 - 0063 - 005 0063 - 005 - nhỏ Theo thành phần thạch anh ( SiO2) Loại ... có 11 rây: Bảng 1- 1 Tên cát Nhóm Số hiệu rây liền kề Kích thớc hạt (mm ) cát thô 063 - 063 - 04 0,4 ữ to 04 063 - 04 - 0 315 0, 315 ữ 0,63 to 0 315 04 - 0 315 - 02 0,2 ữ 0,4 vừa 02 0 315 - 02 - 016 ... v.v 1. 8 .1 Đúc khuôn kim loại Đúc khuôn kim loại rót kim loại lỏng vào khuôn đợc làm từ kim loại 33 Hình 1- 3 2 Hình dáng bên khuôn kim loại b Ưu nhợc điểm Ưu điểm đúc khuôn kim loại Khuôn kim loại...
 • 41
 • 354
 • 5

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 3 doc

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 3 doc
... kim loại hút vào Lớp không khí bị kim loại hấp thụ Lớp oxyd kim loại Lớp bị kim loại bị biến dạng Lớp kim loại tinh khiết (Vùng kim loại bản) Hình - 51 Cấu tạo lớp bề mặt kim loại 3. 5.2 Quá trình ... đồ nguyên lý trình hàn ép chảy gián đoạn 1- Lớp kim loại nóng chảy bề mặt kim loại tách xa 2- Lớp kim loại nóng chảy kim loại tiếp tục tiếp xúc 3- Lớp kim loại bắn toé Có giai đoạn trình hàn : ... hĂn trÔi) 3. 4.7 Cắt kim loại khí Cắt kim loại khí đốt cháy kim loại lửa khí cháy , cháy ôxy kỹ thuật Sơ đồ trình cắt kim loại lửa khí O2 C2H2 121 Hình 3- 46 Sơ đồ nguyên lý trình cắt kim loại lữa...
 • 39
 • 272
 • 2

GIÁO TRÌNH MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 10 ĐIỀU CHỈNH MÁY TIỆN TỰ ĐỘNG pdf

GIÁO TRÌNH MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 10 ĐIỀU CHỈNH MÁY TIỆN TỰ ĐỘNG pdf
... dụ điều chỉnh máy tự động: II.1 Điều chỉnh máy tự động nhóm 1: Điều chỉnh máy tiện tự động đònh hình dọc: * Nội dung công việc điều chỉnh: 1) Lập vẽ 2) Chuẩn bò máy, dụng cụ cắt, phôi, đồ gá 3) ... rãnh cho cam bàn dao đứng 259 II.2 Điều chỉnh máy tiện loại 3:( Máy tiện tự động rêvolve) * Nội dung công việc điều chỉnh : II.2 Lập vẽ II.2 Chuẩn bò máy, dụng cụ cắt, phôi, đồ gá II.2 Sơ đồ bố trí ... CHƯƠNG X ĐIỀU CHỈNH MÁY TỰ ĐỘNG I Nội dung công việc điều chỉnh: I Lập vẽ I Chuẩn bò máy, dụng cụ cắt, phôi, đồ gá I Sơ đồ bố trí bàn dao I Lập sơ đồ gia công I Xác đònh chế độ cắt I Xác...
 • 32
 • 485
 • 2

Xem thêm