Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị học

Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác LêNin

Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác LêNin
... môn hûäu hònh vâ hao môn vư hònh Hao môn hûäu hònh lâ hao môn vïì giấ trõ sûã dng, quấ trònh sûã dng vâ tấc àưång ca tûå nhiïn mâ bõ hao môn Côn hao môn vư hònh lâ hao môn vïì giấ trõ quấ trònh ... xûúãng, thi ët bõ, mốc) tham gia toân bưå vâo quấ trònh sẫn xët, nhûng giấ trõ ca nố àûúåc chuín dêìn dêìn vâo sẫn phêím Tû bẫn cưë àõnh sûã dng dâi vâ bõ hao môn dêìn Cố hai loẩi hao môn: hao môn ... tâi ngun, v.v Thïë nâo lâ tùng trûúãng kinh tïë vâ hiïåu quẫ kinh tïë? Hiïåu quẫ kinh tïë xết vïì mùåt kinh tïë - k thåt vâ kinh tïë - xậ hưåi? Tùng trûúãng kinh tïë lâ sûå tùng lïn cấc ëu tưë ca...
 • 94
 • 369
 • 0

tài liệu ôn thi môn kinh tế chính trị lớp cao cấp chính trị hành chính

tài liệu ôn thi môn kinh tế chính trị lớp cao cấp chính trị hành chính
... 2 TÀI LIỆU ÔN THI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ LỚP CAO CẤP CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH thi t để làm sản phẩm giảm xuống, tức giá trị đơn vị hàng hoá giảm xuống Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng ... việc gì, nghề tạo lượng giá trị nhau? TÀI LIỆU ÔN THI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ LỚP CAO CẤP CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH Thực tế Trong lao động, chuyuên viên máy tính tạo nhiều giá trị người rửa bát Bởi lao ... phải biến phần giá trị thặng dư thành tư phụ thêm 11 TÀI LIỆU ÔN THI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ LỚP CAO CẤP CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH Thí dụ: nhà tư ứng 1.000 đôla, sản xuất 200 đôla giá trị thặng dư tiêu...
 • 19
 • 321
 • 4

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn kinh tế chính trị

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn kinh tế chính trị
... trò thống trị, kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế, kinh tế tư bản, kinh tế tư nhân giữ vai trò chủ đạo sở hữu công cộng TLSX, tức công hữu bao gồm : kinh tế nhà nước, kinh tế tập ... nghĩa : kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tư tư nhân, kinh tế tư nhà nước ,kinh tế có vốn đầu tư nước Sự tồn thành phần kinh tế nước ta tất yếu, sau giai cấp công nhân ... hội,nền kinh tế nhiều thành phần dựa sở hữu khác tư liệu sản xuất Trong kinh tế đó, kinh tế quốc doanh chủ đạo với kinh tế tập thể làm tảng cho kinh tế quốc gia, kinh tế tư nhân kinh tế cá thể...
 • 26
 • 209
 • 1

Tài liệu ôn thi môn Kinh tế chính trị

Tài liệu ôn thi môn Kinh tế chính trị
... nghiên cứu môn học QHSX môn học không ngừng lại việc nghiên cứu tượng bên mà sâu vào nghiên cứu chất, phạm trù kinh tế, quy luật kinh tế Phạm trù kinh tế khái niệm phản ánh chất tượng kinh tế như: ... thành phần kinh tế, làm cho tiềm kinh tế công dân, vùng kinh tế, ngành kinh tế, thành phần kinh tế phát huy mạnh mẽ có hiệu Đại hội X khẳng định, nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị ... hướng gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức yếu tố quan trọng kinh tế CNH – HĐH ? Trả lời : NGHIÊM CẤM IN SAO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Tài liệu Kinh Tế Chính Trị PX 35 ...
 • 52
 • 273
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn THI môn KINH tế CHÍNH TRỊ lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG ôn THI môn KINH tế CHÍNH TRỊ lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ
... Xô nước XHCN Đông Âu sụp đổ, kinh tế TG cải tổ, đổi Nền kinh tế nước ta lại kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp, lưu thông bị kìm hãm, can thi p nhà nước vào kinh tế cách thái quá… ... thành phần kinh tế theo chủ trương ĐH XI gồm: thành phần kinh tế NN, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước Thực theo chủ trương UBND tỉnh khuyến khích thành phần kinh tế phát ... chủ đạo Kinh tế tập thể không ngừng củng cố phát triển Kinh tế tư nhân động lực kinh tế Kinh tế có vốn đầu tư nước khuyến khích phát triển Thực trạng nước ta suất lao động, hiệu sx, kinh doanh...
 • 23
 • 101
 • 0

Hướng dẫn ôn tập môn kinh tế vi mô

Hướng dẫn ôn tập môn kinh tế vi mô
... sách HƯỚNG DẪN HỌC KINH TẾ VI MÔ (HDHKTVM) Ba vấn đề tổ chức kinh tế định nghĩa kinh tế học o Đọc trang 10 sách Kinh tế vi (KTVM) trang 10 sách HDHKTVM Kinh tế học vi kinh tế học vĩ o Đọc ... Khái quát kinh tế học Quy luật khan hiếm; thể quy luật khan qua đường giới hạn khả sản xuất Ba vấn đề tổ chức kinh tế định nghĩa kinh tế học Kinh tế học vi kinh tế học vĩ Kinh tế học thực ... Bài tập mẫu có lời giải, thực hành tập tự luận, từ trang 250 đến trang 267 sách KTVM Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Kinh tế Vi | Trang PHẦN HƯỚNG DẪN...
 • 16
 • 1,152
 • 0

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG dẫn ôn THI môn LUẬT HÀNH CHÍNH PHẦN 1 3

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG dẫn ôn THI môn LUẬT HÀNH CHÍNH PHẦN 1 3
... công chức theo quy định pháp luật hành ( Điều 8, 9 ,10 , 11 , 12 , 13 ,14 Luật cán công chức 2008) Câu 21 : Nếu quy định điều Cán - công chức không làm theo quy định Luật cán - công chức (Điều 18 , 19 , ... pháp luật hành Để trở thành chủ thể Luật hành cần có lực chủ thể pháp luật hành Năng lực chủ thể pháp luật hành bao gồm hai yếu tố: lực pháp luật hành chính( điều kiện cần) lực hành vi pháp hành ... liên quan mật thi t với Cá nhân hay tổ chức muốn trở thành chủ thể quan hệ pháp luật hành đồng thời phải có lực pháp luật hành lực hành vi pháp luật hành Các chủ thể Luật hành công dân Việt Nam,...
 • 29
 • 2,072
 • 0

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG dẫn ôn THI môn LUẬT HÀNH CHÍNH PHẦN 2 2

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG dẫn ôn THI môn LUẬT HÀNH CHÍNH PHẦN 2 2
... đất ông Nguyễn Văn B • Hành vi hành Ngoài việc xét xử định hành chính, Tòa án xét xử hành vi hành Hành vi hành hành vi quan hành nhà nước người có thẩm quyền quan hành nhà nước thực nhiệm vụ, công ... điều 42, Luật xử lý vi phạm hành 20 12 Công chức hải quan thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn B, thi hành công vụ lại thực hành vi phạt tiền công ty C ... luật cán bộ, công chức nhà nước Cũng giống định hành chính, hành vi hành có phạm vi rộng đa dạng; hành vi hành rõ ràng trái pháp luật tòa án tuyên bố chấm dứt hành vi hành Ví dụ: Theo điều 42, ...
 • 23
 • 2,062
 • 0

Câu hỏi và đáp án đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

Câu hỏi và đáp án đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị
... động kinh tế, trừ hoạt động kinh tế vượt sức doanh nghiệp Hãy để “bàn tay vô hình” điều tiết kinh tế 15 Adam Smith không đánh giá tiền tệ, coi tiền môi giới giản đơn Đúng Adam Smith không đánh ... hoá, tự kinh tế, tự trao đổi 14 Adam Smith cho Nhà nước phải can thiệp vào tất hoạt động kinh tế, đặc biệt hoạt kinh tế vượt sức doanh nghiệp Sai Adam Smith cho Nhà nước không nên can thiệp vào hoạt ... thông hàng hoá Đúng Adam Smith coi tiền “bánh xe vĩ đại lưu thông” 17 Trong lý luận giá trị lao động, Adam Smith cho giá trị sử dụng định giá trị trao đổi Sai Adam Smith cho giá trị sử dụng không...
 • 4
 • 3,459
 • 40

Tài liệu ôn tập Môn: Kinh tế chính trị

Tài liệu ôn tập Môn: Kinh tế chính trị
... qui luật kinh tế thị trường gọi kinh tế thị trường Kinh tế thị trường kinh tế hàng hoá phát triển trình độ cao, kinh tế hàng hoá kinh tế thị trường Đặc trưng ưu kinh tế hàng hoá: Kinh tế hành ... truyền thống Kinh tế tự nhiên phát triển tạo điều kiện tiền đề để phát triển kinh tế hàng hoá Kinh tế hàng hoá đời “phá vỡ” kinh tế tự nhiên, kinh tế hàng hoá ngày phát triển, kinh tế tự nhiên ... kinh tế cách tự giác + Qui luật kinh tế phát sinh, phát huy tác dụng mang tính lịch sử, gắn liền với điều kiện kinh tế định Phân biệt Qui luật kinh tế Chính sách kinh tế: + Qui luật kinh tế hoạt...
 • 127
 • 536
 • 7

Tài liệu ôn tập môn Kinh tế chính trị

Tài liệu ôn tập môn Kinh tế chính trị
... qui luật kinh tế thị trường gọi kinh tế thị trường Kinh tế thị trường kinh tế hàng hoá phát triển trình độ cao, kinh tế hàng hoá kinh tế thị trường Đặc trưng ưu kinh tế hàng hoá: Kinh tế hành ... truyền thống Kinh tế tự nhiên phát triển tạo điều kiện tiền đề để phát triển kinh tế hàng hoá Kinh tế hàng hoá đời “phá vỡ” kinh tế tự nhiên, kinh tế hàng hoá ngày phát triển, kinh tế tự nhiên ... kinh tế cách tự giác + Qui luật kinh tế phát sinh, phát huy tác dụng mang tính lịch sử, gắn liền với điều kiện kinh tế định Phân biệt Qui luật kinh tế Chính sách kinh tế: + Qui luật kinh tế hoạt...
 • 91
 • 564
 • 3

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
... cng gi vng vai trũ ch o nn kinh t quc dõn Hai l, Kinh t th Kinh t th l thnh phn kinh t bao gm nhng c s kinh t ngi lao ng t nguyn gúp vn, cựng kinh doanh, t qun lý Kinh t th da trờn s hu ca cỏc ... Giá trị hàng hoá lao động xã hội ngời sản xuất hàng hoá kết tinh hàng hoá ú Giá trị trao đổi hàng hoá hình thức biểu bên giá trị hàng hoá, giá trị hàng hoá nội dung, sở giá trị trao đổi Giá trị ... Qui luật giá trị qui luật kinh tế sản xuất trao đổi hàng hoá Bất đâu có sản xuất trao đổi hàng hoá tồn hoạt động qui luật giá trị - Yêu cầu qui luật giá trị: yêu cầu qui luật giá trị sản xuất...
 • 33
 • 1,317
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: ôn thi môn kinh tế chính trịđề cương ôn thi môn kinh tế chính trịcâu hỏi ôn thi môn kinh tế chính trịtài liệu ôn thi môn kinh tế chính trịtài liệu ôn tập môn kinh tế chính trịđể thi môn kinh tế chính trịđề cương ôn tập môn kinh tế chính trịôn tập môn kinh tế chính trịđáp án đề thi môn kinh tế chính trịđáp án thi môn kinh tế chính trịđề thi môn kinh tế chính trịđề thi môn kinh tế chính trị hệ trung cấpđề thi môn kinh tế chính trị có đáp ánđề cương ôn tập môn kinh tế chính trị mác lêninhướng dẫn giải bài tập kinh tế chính trịKế hoạch 176 KH-UBND năm 2016 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017Kế hoạch 178 KH-UBND năm 2016 công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếKế hoạch 175 KH-UBND năm 2016 rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017Kế hoạch 709 KH-UBND năm 2016 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trong cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017Kế hoạch 751 KH-UBND năm 2016 triển khai Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ AnThông báo 381 TB-NHNN năm 2016 tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhHaiDuong Department Of Planning And InvestmentKế hoạch 7084 KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn đến năm 2020Bi tri phong sinh hoat GVCN CVHT ngay 25 5 15 Kiem traWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dươngphuong phap hoc va on thi thpt quoc gia mon toanII 8 TB su dung mau con dauTien do hoc tap nam hoc 2017 2018CTrinh HD xay dung KCHT theo NQTW4Thong tu 176 phi le phi DKDNThong tu 106 (bo sung Thong tu 176).docWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương ...Website Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương ...Website Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải DươngWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương QD880 TTg QHCN