GA lop 4 tuan 12 CKTKN KNSBVMTHoang thu

GA LỚP 4-TUẦN 12(CKTKN)

GA LỚP 4-TUẦN 12(CKTKN)
... hai khối lớp xếp 17 + 15 = 32 ( hàng ) Số học sinh hai khối lớp 11 x 32 = 352 ( học sinh ) Đáp số : 352 học sinh - HSY nêu - HS nhân nhẩm nêu cách nhân trước lớp - HS K,G lên bảng làm , lớp làm ... đề - HS lên bảng làm , lớp làm vào Bài giải Số học sinh khối lớp 11 x 17 = 187 ( học sinh ) Số học sinh khối lớp có 11 x 15 = 165 ( học sinh ) Số học sinh củacả hai khối lớp 187 + 165 = 352 ( ... làm , HS lớp theo nhận xét làm bạn + HS thực - HS nghe giới thiệu - HSY lên bảng , lớp làm vào - HS nhẩm : 345 x = 690 Vậy 345 x 200 = 69 000 + HS nêu trước lớp - HS lên bảng làm , lớp làm vào...
 • 43
 • 167
 • 0

GA lop 4 - tuan 12-CKTKN+BVMT.doc

GA lop 4 - tuan 12-CKTKN+BVMT.doc
... ) = x = 24 x - x = 54 - 30 = 24 x - x = 40 - 24 = 24 8 x ( - 2) = x = 24 - Gäi HS nªu nhËn xÐt gi¸ trÞ cđa c¸c biĨu thøc Bµi 3(SGK): - HS ®äc ®Ị, c¶ líp ®äc thÇm - Gäi HS ®äc ®Ị bµi - HS x¸c ... chÝnh x¸c - Gäi HS nªu ý ®o¹n * ý 1: L - -n¸c-®« khỉ c«ng vÏ trøng theo lêi khuyªn ch©n thµnh cđa thÇy Vª-r«ki-« - Y/c HS ®äc ®o¹n - HS ®äc tríc líp - L - -n¸c-®« thµnh ®¹t nh thÕ nµo? - HS ph¸t ... cđa L - -n¸c-® - ®avin-xi - Gäi HS nªu néi dung chÝnh cđa bµi §¹i ý: Bµi v¨n ca ngỵi sù khỉ c«ng rÌn lun cđa l - -n¸c-® - a-vin-xi nhê ®ã mµ «ng trë thµnh danh ho¹ nỉi tiÕng c §äc diƠn c¶m: - Gäi...
 • 26
 • 161
 • 0

GA LỚP 4 TUẦN 12

GA LỚP 4 TUẦN 12
... làm bảng con, trình bày - HS làm nhóm 47 x = 47 x(10-1) = 47 x 10 - 47 x = 42 3 24 x 99 = 24 x (100 - 1) = 24 x 100 - 24 x = 2376 - HS làm vào vở, HS làm bảng lớp - GV chữa bài, nhận xét làm HS Bài ... 136 12 84 41 14 146 2 16692 47 311 Bài 2: HS nêu yêu cầu, làm phiếu theo nhóm - HS làm việc theo nhóm m 30 230 m x 78 2 34 2 340 17 940 - HS thảo luận = phút Bài 3: HS đọc đề toán HS giải theo nhóm 4, ... làm bảng lớp x 53 x 24 - GV chữa Củng cố lại cách làm cho HS 258 628 43 0 3 14 4558 3768 Bài 2: HS nêu yêu cầu( Tính giá trị biểu thức ) - HS làm nháp, trình bày 45 x a với a = 13 45 x a = 45 x 13...
 • 17
 • 226
 • 0

ga lop 5 tuan 12*CKTKN

ga lop 5 tuan 12*CKTKN
... x 100 = 90 15, 5 x10 = 155 5, 12 x 100 = 51 2 2 ,57 1 x 1000 = 2 ,57 1 0,1 x 1000 = 100 b) 8, 05 phải nhân lần lợt với 10, 100, Bài 2: Đọc yêu cầu làm a) 7,69 b) 50 384 ,50 c) 12,82 40 51 28,0 3.4 Hoạt ... 2,1 x 100 = 210 25, 08 x 100 = 250 8 7,2 x 1000 = 7200 5, 32 x 1000 = 53 20 - Học sinh trao đổi- trình bày- nhận xét 10,4 dm = 104 cm 12,6 m = 1260 cm 0, 856 m = 85, 6 cm 5, 75 dm = 57 ,5 cm - Học sinh, ... dụng phần a 7,38 x 1, 25 x 80 = 7,38 x (1, 25 x 80) 9, 65 x 0,4 x 2 ,5 = 9, 65 x (0,4 x 2 ,5) = 7,38 x 100,0 = 9, 65 x = 738 = 9, 65 Lớp 21 Quàng Văn Cờng Trng TH Phỡnh Sỏng 0, 25 x 40 x 9,48 = 10 x9,84...
 • 24
 • 182
 • 0

GA-LOP 4 TUAN 5-CKTKN+BVMT(daiLK)

GA-LOP 4 TUAN 5-CKTKN+BVMT(daiLK)
... c¶ líp ®äc thÇm Bµi gi¶i Trung b×nh mçi giê ®i ®ỵc: ( 40 +48 + 53) = 47 (km) GV: Hoµng ThÞ §Ønh Tn5 Trêng tiĨu häc Ln Thµnh Bµi 2: §¸p sè: 47 km - Gäi HS ®äc ®Ị bµi - L¾ng nghe - Cho HS tù lµm, ... ®« cđa triỊu ®¹i PK ph¬ng B¾c tiÕp nªu c¸c cc khëi nghÜa + N¨m 40 : khëi nghÜa Hai bµ Trng + N¨m 248 : Khëi nghÜa Hai bµ TriƯu + N¨m 542 : Khëi nghÜa Lý BÝ + N¨m 550: K/n TriƯu Quang Phơc - Cã cc ... Gäi HS ®äc néi dung ghi nhí SGK Cđng cè- DỈn dß: - Gäi HS nh¾c l¹i néi dung bµi - Chn bÞ bµi 3 ,4 - HS ®äc tríc líp, c¶ líp ®äc thÇm ************************************* Thứ ba ngày 28 tháng...
 • 26
 • 197
 • 0

GA LOP 4 TUẦN 6- CKTKN 2101

GA LOP 4 TUẦN 6- CKTKN 2101
... 1730 - 1315 = 41 5 (km) 1315km NTrang ? km HN TP HCM 1730km - Bi 4: + Bi 4: Mún biãút c nàm HS tènh 2 14 800 - 8060 = 1 34 200 âọ träưng âỉåüc bao nhiãu cáy ta lm 1 34 200 + 2 14 800 = 349 000 thãú ... HSG toạn nháút + BT4 : HS làm theo u cầu, dự - TB mäùi låïp cọ 22 em HSG toạn kiến kết : + BT4: Y/c HS đọc kĩ đề làm bài: - Năm 2000 thuộc kỉ XX - Năm 2005 thuộc kỉ XXI H 4 : Củng cố dặn dò : ... tập,chuẩn bị sau Nội dung trò chơi: 568 42 1 Năm trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm hai mươi mốt 586 42 1 Năm trăm tám mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi mốt 589 241 Năm trăm sáu mươi tám nghìn bốn trăm...
 • 20
 • 235
 • 0

GA LOP 4 TUẦN 7- CKTKN 2010

GA LOP 4 TUẦN 7- CKTKN 2010
... Dỉû kiãún kãút qu BT3 : lm thãú no ? x + 262 = 48 48 x - 707 = 3535 x = 48 48-262 x =3535 + 707 + BT4 : Y/c HS lên chữa x= 45 86 x= 42 42 + Bi : 3 143 > 242 8 nãn nụi + Bi : Cho HS nãu säú låïn Phan-xi-pàng ... kãút qu ca phẹp cäüng, PT trỉì: - Âàût v - Nãu phẹp cäüng 241 6 + 51 64 7580 + 241 6 -_ 51 64 thỉí lải 241 5 - Gi HS lãn bng thỉûc hiãûn 7580 51 64 phẹp - Láúy täøng trỉì âi 1SH, nãúu KQ l SH l phẹp âụng ... BT3: 112; 600; 700 + BT4: 300 + 500 = 800 3200 + 1800 = 5000 500 + 300 = 800 1800 + 3200 = 5000 246 87 + 63805 = 8 849 2 - GV dạy cá nhân, chấm số bài, nhận xét 540 36 + 318 94 = 85930 HĐ3: Củng cố,...
 • 22
 • 179
 • 0

Giao an lop 4 Tuan 12 CKTKN 2010-2011

Giao an lop 4 Tuan 12 CKTKN 2010-2011
... Bước 1: Làm việc lớp GV giao nhiệm vụ cho HS yêu cầu mục Vẽ /49 Bước 2: Làm việc cá nhân - HS quan sát liệt kê - 2,3 HS diễn đạt trả lời Bước 3: Trình bày theo cặp Bước 4: Làm việc lớp GV gọi số ... Hữu” Ghi HS, em nhìn tranh, đọc gợi ý tranh để kể lại đoạn câu chuyện Bàn chân kì diệu HS trả lời câu hỏi Tuần 12 16 a Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề GV yêu cầu HS gạch chữ quan trọng đề để không ... thuê kó sư trông nom - Là bậc anh hùnh chiến trường mà thương trường / Là người lập nên thành tích phi thương kinh doanh / Là người dành thắng lợi to lớn kinh doanh - nhờ ý chí vươn lên, thất...
 • 27
 • 484
 • 0

LOP 4 TUAN 12 CKTKN

LOP 4 TUAN 12 CKTKN
... 2 34 24 x 99 = 24 x (100 -1) a) 47 x = 47 x (10 -1) = 24 x 100 – 24 x = 47 x 10 – 47 x = 2 240 0 – 24 = 47 0 – 47 = 2376 = 42 3 123 x 99 = 123 x (100 – 1) b) 138 x = 138 x (10 – 1) = 123 x 100 – 123 ... 145 x (2 137 x + 137 x 97 = 137 x (3 + 97) = 137 x 100 + 98) = 13700 = 145 x 100 94 x 12 + 94 x 88 = 94 x (12 + 88) = 145 00 = 94 x 100 = 940 0 42 8 x 12 - 42 8 x = 42 8 x (12 – 2) = 42 8 x 10 = 42 80 ... 2700 + 40 5 = 3105 42 7 x ( 10 + ) = 42 7 x 10 + 42 7 x = 42 70 + 341 6 = 7686 642 x ( 30 – ) = 642 x 30 – 642 x = 19260 – 3852 = 1 540 8 287 x ( 40 – ) = 287 x 40 – 287 x = 1 148 0 – 3852 = 91 84 -HS lean...
 • 34
 • 165
 • 0

GA LỚP 4-TUẦN 9(CKTKN)

GA LỚP 4-TUẦN 9(CKTKN)
... Cán lớp lớp tập + Sau GV đứng HS tập - HS ý - GV mời cán lớp vừa tập vừa hơ - HS làm theo GV * Trò chơi vận động - Trò chơi “ Con cóc cậu ơng trời“ Phần kết thúc : - HS tập theo lời hơ cán lớp ... cạnh vng góc với vào - HS đọc cặp cạnh tìm trước lớp, HS lớp theo dõi nhận xét - HS ngồi cạnh đổi chéo để kiểm tra - GV u cầu HS trình bày làm trước lớp - GV nhận xét cho điểm HS Bài 4( 3’) ( HS ... toán, sau yêu cầu - HS nêu trước lớp HS nêu dạng toán tự làm Bài giải - HS K,G lên bảng làm bài, HS làm tạ = 5200 kg cách, HS lớp làm vào tạ = 800 kg Bài giải Số ki-lô-gam thóc II thu là: tạ = 5200...
 • 49
 • 204
 • 0

GA LỚP 4-TUẦN 8(CKTKN)

GA LỚP 4-TUẦN 8(CKTKN)
... Ga- ga-rin … -HS trả lời -HS lắng nghe -1HS đọc to, lớp lắng nghe - số HS đọc tên người, tên địa lý ghi BT -Lớp nhận xét -1HS đọc to, lớp đọc thầm theo -HS làm cá nhân -Một vài HS trình bày -Lớp ... -1HS đọc to , lớp lắng nghe -HS đọc thầm -1 số HS phát biểu -Lớp nhận xét -2,3 HS nhắc phần ghi nhớ -HS lấy ví dụ minh họa -1HS đọc to , lớp lắng nghe -HS làm cá nhân - HS trình bày -Lớp nhận xét ... lắng nghe -1HS đọc thuộc lòng, lớp lắng nghe -HS viết đoạn thơ tả -HS tự soát -1HS đọc to , lớp lắng nghe -HS đọc thầm đoạn văn, làm vào -3 nhóm lên thi tiếp sức -Lớp nhận xét -HS chép lời giải...
 • 25
 • 196
 • 0

GA lop 1 tuan 12 CKTKN

GA lop 1 tuan 12 CKTKN
... HS: Mỗi HS đồ dùng học môn toán III.CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY VÀ HỌC : 1. Kiểm tra cũ : Thực phép tính sau : 1+ 1= 3 +1= 4 +1 = 1 1= 3 1 = 4 1= - GV nhận xét -ghi điểm 2.Bài : a.Giới thiệu : Phép cộng phạm ... - Tính viết kết theo hàng ngang 4+2=6 5 +1= 6 5+0=5 2+4=6 1+ 5=6 0+5=5 - HS nêu: Muốn tính 4 +1+ 1 ta tính 4 +1 trước cộng tiếp với viết kết sau dấu + + 1= 6 + + 0=6 + + 1= 6 + + 2=6 nhìn tranh nêu toán ... nêu yêu cầu bài, cho HS làm miƯng - HS 1: + = - HS 2: + = -Tính viết kết theo hàng ngang 4 +1= 5; 5–2=3 ; 2+0=2; 3–2 =1; 1 1= 0 ; 2+3=5; 5–3=2; 4–2=2 ; 2–0=2; 4 1= 3 - HS nhận xét chữa * Bài 2: - GV...
 • 31
 • 191
 • 0

GA Lớp 4 Tuần 12 có ôn luyện

GA Lớp 4 Tuần 12 có ôn luyện
... bảng , HS lớp làm vào Bài giải 24 số phút : 60 x 24 = 144 0 ( phút ) Số lần tim người đập 24 là: 75 x 144 0 = 108 000 ( lần ) Đáp số : 108 000 lần -1 HS lên bảng làm , HS lớp làm vào -HS lớp TẬP ... kiểm tra lẫn -3 HS lên bảng làm , lớp làm vào b) 642 x ( 30 – 6) = 642 x 30 – 642 x = 19 260 – 852 = 15 40 8 287 x ( 40 – 8) = 287 x 40 – 287 x = 11 48 0 – 296 = 1 84 -Tính giá trị biểu thức cách ... 45 x a = 45 x 13 = 585 +Với a = 26 45 x a = 45 x 26 = 1170 +Với a = 39 45 x a = 45 x 39 = 1755 -HS đọc -HS làm bài, sau đổi chéo để kiểm tra Bài giải Số trang 25 loại là: 48 x 25 = 120 0 (trang)...
 • 46
 • 199
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 12 ( CKTKN)..DUNG..

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 12 ( CKTKN)..DUNG..
... HS thực tính: 1 34 × (4 × 5) = 1 34 × 20 = 2680 - HS lên bảng làm , HS lớp làm vào - Tính theo mẫu -1 HS lên bảng, lớp làm vào nháp 145 × + 145 × 98 = 145 × (2 + 98) = 145 × 100 = 145 00 - p dụng ... đặt tính, lớp đặt tính vào nháp 36 23 108 72 828 - HS nêu, lớp nhận xét - Đặt tính tính - HS lên bảng làm, lớp làm vào 86 33 157 1122 53 44 24 19 258 132 628 10098 43 0 132 3 14 1122 45 58 145 2 3768 ... bài: a b c a × (b - c) a × b–a × c 3 × (7 – 3) = 12 ×7 – ×3 = 12 × (9 – 5) = 24 × – ×5 = 24 8 × (5 – 2) = 24 × – ×2 = 24 Bài 2: Bài yêu cầu làm ? - GV HD HS làm mẫu 26 × = 26 × (1 0 – 1) = 26 ×...
 • 39
 • 265
 • 4

lớp 4 - tuần 12 - CKTKN

lớp 4 - tuần 12 - CKTKN
... 53 44 24 258 132 628 43 0 132 3 14 4558 145 2 3768 Bài 3: Giải: Số trang 25 loại có: 48 x 25 = 120 0 ( vở) Đáp số: 120 0 ( vở) 4. Củng cố -Dặn dò: - Gọi HS nhắc lại cách nhân với số có hai chữ số - ... - HS lên bảng làm tiện : - HS khác nx 159 x 54 + 159 x 46 12 x + x 12 + 12 x 2x5+4x5+6x5+8x5 Bài : p dụng tính chất nhân số với tổng để tính : 25 x 110 48 x 1110 25 x 1110 - GV nx,cho điểm 3-Bài ... điều gì? Ý 1: L - -nác đô khổ công vẽ trứng theo lời khuyên chân thành thầy Vê-rô-ki-ô -Yêu cầu HS đọc đoạn ?L - -nác- đô đaVi-xi thành đạt nào? ?Theo em nguyên nhân khiến cho L - nác đô trở thành...
 • 41
 • 92
 • 0

Xem thêm