Bộ slide thanh toán quốc tế phần (5)

Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 5 BALANCE OF PAYMENT

Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 5 BALANCE OF PAYMENT
... CÂN TÀI KHOẢN VÃNG LAI CÁN CÂN THƯƠNG MẠI TRADE BALANCE CÁN CÂN DỊCH VỤ SERVICE BALANCE CÁN CÂN THU NHẬP FACTOR INCOME CHUYỂN GIAO MỘT CHIỀU UNILATERAL TRANSFERS 1.1 TRADE BALANCE Ghi chép hoạt ... Account Balance 1.1 Trade Balance (Exports of goods – Imports of goods) 1.2 Services Balance (Receipts – Payments) 1.3 Incomes (Receipts – Payments) 1.4 Current Transfers (Receipts – Payments) ... xun/ Cán cân tài khoản vãng lai Phản ánh khoản thu/chi làm tăng/giảm tài sản tài quyền sở hữu nước với nước khác  Đây hạng mục quan trọng, phản ánh thực chất cán cân tốn quốc tế  CÁN CÂN TÀI...
 • 30
 • 501
 • 0

Trắc nghiệm môn thành toán quốc tế

Trắc nghiệm môn thành toán quốc tế
... nghị việc không toán không chấp nhận toán Khi hối phiếu không chấp nhận toán, ngân hàng thực nhờ thu phải: a Thông báo cho bên gửi nhờ thu đến biết c.Lập chứng từ kháng nghị b Không lập chứng ... phải chứng từ bất hợp lệ không? Trả lời: Không Phần 3: Bài tập tình (0,9 điểm) Khách hàng bạn, Công ty ABC, nhập hàng từ Trung Quốc bán lại cho công ty Hàn Quốc Gần đây, công ty ABC nhận đơn đặt ... đảm bảo việc toán cho công ty ABC b Có phương thức toán mà bạn tư vấn cho người cung cấp Trung Quốc để đảm bảo việc toán cho họ? mô tả phương thức toán Trả lời: (phần a: 0,4 điểm, phần b: 0,5...
 • 17
 • 300
 • 0

Bài giảng môn học "Thanh toán quốc tế" phần I

Bài giảng môn học
... tiếp) ngoạ i tệ = x nộ i tệ Phương pháp yết giá áp dụng nhiều quốc gia: Nhật, Th i Lan, Hàn Quốc , Việt Nam… • Phương pháp biểu thò thứ hai (Indirect quotation-Volume quotation-gián tiếp) n i ... World-wide InterBank Financial Telecommunication) (trang 246) III CÁC NGHIỆP VỤ H I ĐO I Nghiệp vụ Spot g i nghiệp vụ giao ngay: (Spot Operations) Nghiệ p vụ Spot hoạt động mua bán ngo i tệ mà ... The International Bank for Reconstruction and Development - Hiệp h i Phá t Triển Quốc tế ( IDA ) The International Development Association - Công ty T i Quốc tế ( IFC ) The International Finance...
 • 63
 • 620
 • 4

Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 1

Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 1
... từ ngày 11 /10 /2005 B Vì theo quy định thời hạn toán hối phiếu 30 ngày sau nhìn thấy hối fiếu (hối fiếu kì hạn) Vì ngày 10 /10 /05 NH nhìn thấy NH fải trả tiền vòng 30 ngày kể từ ngày 11 /10 /05 Câu30: ... Ngày 10 /10 /2005 Ngân hàng A tiếp nhận B/E đòi tiền kí fát ngày 01/ 10/2005 có quy định thời hạn tóan là: 30 days after sight Là NH FH L/C, ngân hàng A fải trả tiền: a)30 ngày kể từ ngày 01/ 10/2005 ... tàu ngày “lên tàu” xem ngày giao hàng Câu 11 : Sử dụng thẻ toán có nhiều ưu điểm séc du lịch, a)Đúng b)Sai A Vì sử dụng thẻ toán rút tiền mặt nhiều nơi, vào thời gian mà ko fải thông qua NH.Mặt...
 • 11
 • 1,226
 • 28

Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 2

Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 2
... b)Hối fiếu toán nhờ thu c)Hối fiếu toán L/C d)Hối fiếu đc bảo lãnh D Vì hối fiếu hạn chế rủi ro khả toán có bảo lãnh tổ chức có uy tín cầm tờ hối fiếu hạn chế đc rủi ro khả tóan Câu 62: Theo UCP ... invoice, contract, bill of lading, C/O… Câu 64: Theo URC 522 ICC, ctừ ctừ tài a)Promissory note b)Contract c)Invoice d)C/O A Vì theo URC 522 ICC ctừ tài bao gồm:Draft, promissory note, cheque; ctừ ... mại quốc tế bên tham gia hiểu biết tin tưởng lẫn nên sử dụng phương thức tóan nào? a)Chuyển tiền b)Mở tài khỏan ghi sổ c)Nhờ thu trơn d)Tín dụng ctừ A Vì chuyển tiền phương thức tóan quốc tế...
 • 11
 • 726
 • 19

Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 3

Trắc nghiệm và lời giải thích thanh toán quốc tế - phần 3
... tin Date of issve: 1 -3 -2 005 Period of presentation:2 0-4 -2 005 Expiry date: 1-5 -2 005 Hiệu lực L/C đc hiểu ngày nào? a) 1 -3 -2 005 b)2 0-4 -2 005 c) 1-5 -2 005 d)Từ 1 -3 -2 005 tới 1-5 -2 005 D Vì thời hạn hiệu ... Biết tỷ giá USD/SGD=1,6812/20 USD/JPY=112,24 /32 1 Hỏi khách hàng nhận đc số tiền JPY bao nhiêu? a) 13. 354. 735 ,15 b) 13. 361.884 ,37 c) 13. 346.016,65 d) 13. 350.210,50 C Ta có SGD/JPY = (USD/JPY : USD/SGD) ... hạn tháng Số tiền chiết khấu (EUR) bao nhiêu? a )31 25 b )31 50 c )32 00 d )32 50 A Số tiền chiết khấu NH nhận đc (l/s chiết khấu)=(500.000*2.5% *3) /12 =31 25 Câu 124: Ngân hàng chiết khấu tờ hối fiếu,...
 • 10
 • 467
 • 6

Một số đề thi thanh toán quốc tế phần 1

Một số đề thi thanh toán quốc tế phần 1
... Tài liệu quan trọng, đề nghị đọc kỹ hớng dẫn sử dụng -11 tgiungar33@yahoo.com Tài liệu tham khảo .::Môn Thanh Toán Quốc Tế: : Đề thi số ( Thời gian 15 0 phút ) Câu 1: Một Công ty Việt Nam ... quan trọng, đề nghị đọc kỹ hớng dẫn sử dụng -2 tgiungar33@yahoo.com Tài liệu tham khảo .::Môn Thanh Toán Quốc Tế: : Đáp án đề thi số Câu 1: ( 2,5 điểm ) 1. 1- Quy trình nghiệp vụ ( 1, 5 điểm ) - ... travellers check ) Đáp án đề thi số Câu1:( 2,5 điểm ) 1. 1- Ký phát hối phiếu Số 13 4/XK Hà nội ngày 18 tháng 07 năm 2005 Số tiền: 390.000,00 USD Hối phiếu 18 0 ngày sau nhìn thấy thứ...
 • 15
 • 453
 • 3

Tài liệu GÍAO ÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ- CHƯƠNG 5 ppt

Tài liệu GÍAO ÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ- CHƯƠNG 5 ppt
... PHẦN II CÁC CÔNG CỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ Saturday, December CHƯƠNG 5: SÉC QUỐC TẾ Khái niệm: (Điều Luật Các công cụ chuyển nhượng năm 20 05)  Séc giấy tờ có giá người ký phát (chủ tài khoản) lập, lệnh ... khoản) lập, lệnh cho người bò ký phát (ngân hàng) trích số tiền đònh từ tài khoản để toán cho người thụ hưởng  Séc công cụ toán quốc tế thông dụng sử dụng nhiều lónh vực thương mại hàng hóa, dòch ... sở hối phiếu giao dòch hợp đồng  Hối phiếu tài sản tài chính, tồn hai hình thức: chứng từ truyền thống chứng từ điện tử  Hối phiếu công cụ toán quốc tế, người ký phát lập nhằm yêu cầu người...
 • 21
 • 220
 • 0

Tài liệu Thanh toán quốc tế phần 1 docx

Tài liệu Thanh toán quốc tế phần 1 docx
... NH JPY bán USD bán 1USD = 11 1,05 JPY USD bán VND bán 1USD = 16 350VND USD mua CÔNG TH C T NG QUÁT JPY/VND ASKc JPY/VND ASKc 11 1,05 JPY =16 350VND JPY/VND =16 350 /11 1,05 JPY = 14 7,23 VND = USD/VND ... là: 10 00000 x 1, 1035 = 11 03500 USD Sau ó t USD i EUR b ng cách l y USD mua EUR theo t giá bán th p nh t th trư ng New York: 11 03500 /1, 1026 = 10 00 816 USD Kinh doanh triêu EUR, N T thu c: 10 00 816 ... USD/VND = 17 840 /17 8450 GBP/USD = 1, 8930 /1, 8940 L p lu n tương t , ta có: ASKcGBP/VND = BIDGBP/USD X BIDUSD/VND = 1, 8930 x 17 840 = 337 71, 12 BIDcGBP/VND = ASKGBP/USD X ASKUSD/VND = 1, 8940 x 17 8450...
 • 14
 • 361
 • 2

Bài giảng thanh toán quốc tế Bài 5 LẬP CHỨNG TỪ THƢƠNG MẠI THEO TINH THẦN UCP 600 & ISBP 681

Bài giảng thanh toán quốc tế Bài 5 LẬP CHỨNG TỪ THƢƠNG MẠI THEO TINH THẦN UCP 600 & ISBP 681
... PHÂN LOẠI CHỨNG TỪ TRONG TM & TTQT CHỨNG TỪ TRONG THƢƠNG MẠI VÀ THANH TOÁN QUỐC TẾ CHỨNG TỪ THƢƠNG MẠI Chứng từ VT Chứng từ BH CHỨNG TỪ TÀI CHÍNH Chứng từ HH Hối phiếu Hoá đơn thương mại Kỳ phiếu ... bảo hiểm Giấy kiểm định Chứng từ vận tải đường sắt, đ đường sông http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ Giấy ch nhận chất lượng, số lượng Các chứng từ khác Séc Thẻ th .toán LẬP VẬN ĐƠN ĐƢỜNG BIỂN ... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ CHỨNG TỪ BẢO HIỂM (7) 38 (4) Có thay Ins certificate Ins policy? (5) L/C yêu cầu C .từ BH phải ký hậu (đích danh, theo lệnh…), người hưởng lại xuất trình C .từ BH cho người cầm,...
 • 38
 • 644
 • 0

Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 3 các phương tiện thanh toán quốc tế

Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế: Phần 3 các phương tiện thanh toán quốc tế
... hưởng 37 LƯU THÔNG HỐI PHIẾU TRẢ NGAY (3) NH người ký phát (3) (4) (4) NH người trả tiền (3) (1) Người ký phát Người bò ký phát (2) 38 LƯU THÔNG HỐI PHIẾU TRẢ CHẬM (3) NH người ký phát (3) (4) ... gửi tiền Phương tiện chuyển nhượng có nghóa lệnh (order) lời hứa (promise) toán số tiền đònh cho Người cầm phiếu (holder) Một phương tiện kỳ phiếu, lời hứa hối phiếu, lệnh Lệnh yêu cầu toán văn ... chấp, phương tiện tốn giao dịch khác  NGUỒN LUẬT ĐIỀU CHỈNH HỐI PHIẾU - - - Cơng ước Geneve 1 930 Luật thống Hối phiếu (Uniform Law for Bills of Exchange- Geneve Convention 1 930 , ULB 1 930 ) (các...
 • 90
 • 306
 • 0

Xem thêm