Tài liệu về cho thuê tài chính

Tài liệu Báo cáo "Pháp luật về cho thuê tài chính - một số vấn đề cần hoàn thiện" pptx

Tài liệu Báo cáo
... kho n i u 27 cho th y, cỏc tr ng h p x lớ ti s n thuờ t i tạp chí luật học số 02/2007 nghiên cứu - trao đổi kho n i u 28 c ỏp d ng cho t t c cỏc d ng cho thuờ ti chớnh, bao g m c cho thuờ ti ... 16/2001/N -CP, cụng ti cho thuờ ti chớnh cú th ch m d t h p ng cho thuờ ti chớnh tr c h n nh ng tr ng h p sau õy: - Bờn thuờ khụng tr ti n thuờ theo quy nh h p ng cho thuờ ti chớnh; - Bờn thuờ ... phõn lo i cho thuờ ti chớnh d a theo ngu n g c s h u ho c ngu n g c ti chớnh c a ti s n thuờ m theo ú, cho thuờ ti chớnh bao g m: Cho thuờ n gi n, cho thuờ h p v n, cho thuờ b c c u, bỏn v cho thuờ...
 • 7
 • 279
 • 1

Cơ sở lý luận về cho thuê tài chính.doc

Cơ sở lý luận về cho thuê tài chính.doc
... Chương 1: sở luận cho thuê tài GVHD: ThS Nguyễn Quốc Anh 1.2.3.4 Cho thuê giáp lưng: Thông qua đồng ý bên cho thuê, bên thuê thứ cho bên thuê thứ hai thuê lại tài sản mà họ thuê bên cho thuê ... hợp đồng cho thuê (2) Bên cho thuê, nhà cung cấp chuyển giao tài sản cho bên thuê thứ hai (3a) Bên thuê thứ hai trả tiền thuê cho bên thuê thứ (3b) Bên thuê thứ trả tiền thuê cho bên cho thuê 1.2.3.5 ... Mua cho thuê lại 2a 2b BÊN CHO THUÊ 1a BÊN ĐI THUÊ 1b 2c (1a) Bên cho thuê ký hợp đồng mua tài sản bên thuê (1b) Bên cho thuê bên thuê ký hợp đồng thuê (2a) Bên thuê lập thủ tục chuyển giao tài...
 • 19
 • 785
 • 14

Những vấn đề chung về cho thuê tài chính

Những vấn đề chung về cho thuê tài chính
... hợp đồng cho thuê tài chính, hoàn trả tài sản cho bên cho thuê I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH Đặc điểm: Công ty cho thuê tài tài trợ hình thức mua chuyển giao tài sản cho bên thuê sử ... Giấy đề nghị thuê tài I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH Mô hình cho thuê tài thông thường: BÊN CUNG CẤP (5) (3) (4) (1) BÊN THUÊ (6) (2) BÊN CHO THUÊ II QUY TRÌNH CHO THUÊ TÀI CHÍNH ... việc Việt Nam Bên thuê bên trực tiếp sử dụng tài sản thuê cho mục đích sản xuất kinh doanh I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH b.Bên cho thuê: Bên cho thuê công ty cho thuê tài Là tổ chức...
 • 29
 • 643
 • 7

Lí luận chung về cho thuê tài chính

Lí luận chung về cho thuê tài chính
... bãn: Bãn cho th, Bãn th, Nh cung cáúp, Nh cho vay Theo hçnh thỉïc ny, ngỉåìi cho th âi vay âãø mua ti sn cho th tỉì ngỉåìi cho vay Váût thãú cháúp cho khon vay ny l quưn såí hỉỵu ti sn cho th v ... lỉu âäüng âãø kinh doanh Phán loải cho th ti chênh Tu theo ch thãø cho th v cháút ca tỉìng loải håüp âäưng cho th m cọ cạc hçnh thỉïc cho th ti chênh sau: 3.1 Cho th ti chênh cọ sỉû tham gia ca ... hçnh ny, chè cọ bãn tham gia giao dëch cho th, bãn cho th sỉí dủng thiãút bë cọ sàơn ca chênh h âãø trỉûc tiãúp ti tråü cho bãn th Bãn cho th thỉåìng l cäng ty cho th trỉûc thüc nh sn xút hồûc cạc...
 • 71
 • 157
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH
... thức cho vay, công ty cho thuê tài cung cấp cho khách hàng nhiều hình thức khác Cụ thể loại cho thuê tài như: cho thuê trực tiếp, cho thuê đòn bảy, cho thuê bắc cầu, cho thuê liên kết, cho thuê ... cho thuê 1* Hợp đồng bán tái thuê Bán tái thuê thoả thuận tài trợ mà người thuê bán lại tài sản họ cho người cho thuê đồng thời hợp đồng cho thuê tài soạn thảo với nội dung Công ty cho thuê tài ... mà người cho thuê sử dụng thiết bị họ có sẵn tài trợ cho người thuê Người cho thuê nhà sản xuất nhà sản xuất Công ty cho thuê tài sử dụng tài sản để tài trợ cho bên thuê 2* Người cho thuê hay...
 • 27
 • 576
 • 3

Những vấn đề lý luận chung về cho thuê tài chính

Những vấn đề lý luận chung về cho thuê tài chính
... đến tài sản mà bên thuê gây - Đối với cho thuê vận hành thông thường người thuê lựa chọn tài sản thuê sở tài sản mà bên cho thuê có sẵn Nhưng cho thuê tài chính, người thuê tự ý lựa chọn tài ... người cho thuê phải chấp tài sản mà họ cho thuê cho người cho vay Hình thức chấp tài sản cho thuê làm giảm nhẹ rủi ro cho người cho vay 1.2.6 Cho thuê giáp lưng (Under lease): Mặc dù phương thức cho ... Người cho thuê (1) Người thuê (2b) (3) (1) Người cho thuê người thuê ký hợp đồng thuê (2a) Người cho thuê lập thủ tục chuyển giao quyền sử dụng cho người thuê (2b) Người cho thuê giao tài sản cho...
 • 43
 • 176
 • 0

Bạn biết gì về Cho thuê tài chính?

Bạn biết gì về Cho thuê tài chính?
... lãi thuê tài khoản chi phí khác thoả thuận hợp đồng cho thuê tài Công ty khách hàng Những đặc trưng cho thuê tài liệu bạn biết? - Cho thuê tài dạng cho thuê tài sản, khác so với loại cho thuê ... đồng - Công ty cho thuê tài giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê, bên thuê có nghĩa vụ nộp tiền thuê (tiền trích khấu hao tài sản cho thuê) cho công ty cho thuê tài Khi kết thúc thời hạn thuê, khách ... hữu tài sản thuê suốt trình thuê Bên thuê sử dụng tài sản thuê, toán tiền thuê suốt thời hạn thuê hai bên thoả thuận không hủy bỏ hợp đồng thuê trước thời hạn Khi kết thúc thời hạn thuê, Bên thuê...
 • 5
 • 298
 • 1

MỘT số vấn đề lý LUẬN cơ bản về CHO THUÊ tài CHÍNH

MỘT số vấn đề lý LUẬN cơ bản về CHO THUÊ tài CHÍNH
... bãn: Bãn cho th, Bãn th, Nh cung cáúp, Nh cho vay Theo hçnh thỉïc ny, ngỉåìi cho th âi vay âãø mua ti sn cho th tỉì ngỉåìi cho vay Váût thãú cháúp cho khon vay ny l quưn såí hỉỵu ti sn cho th v ... lỉu âäüng âãø kinh doanh Phán loải cho th ti chênh Tu theo ch thãø cho th v cháút ca tỉìng loải håüp âäưng cho th m cọ cạc hçnh thỉïc cho th ti chênh sau: 3.1 Cho th ti chênh cọ sỉû tham gia ca ... hçnh ny, chè cọ bãn tham gia giao dëch cho th, bãn cho th sỉí dủng thiãút bë cọ sàơn ca chênh h âãø trỉûc tiãúp ti tråü cho bãn th Bãn cho th thỉåìng l cäng ty cho th trỉûc thüc nh sn xút hồûc cạc...
 • 78
 • 144
 • 0

TIỂU LUẬN NGÂN HÀNG VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH

TIỂU LUẬN NGÂN HÀNG VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH
... suất cho thuê tài - Mức lãi suất cho thuê tài công ty cho thuê tài thỏa thuận với bên thuê hợp đồng cho thuê tài - Mức lãi suất áp dụng khoản nợ gốc tiền thuê tài thời hạn trả nợ công ty cho thuê ... thuê tài thỏa thuận với bên thuê hợp đồng cho thuê tài chính, không vượt 150% lãi suất cho thuê tài áp dụng thời hạn cho thuê tài ký kết điều chỉnh hợp đồng cho thuê tài 2.2.6 Phương thức cho thuê ... vụ cho hoạt động - Hợp đồng cho thuê giáp lưng (Under Lease) Bên cho thuê cho phép bên thuê cho khách hàng khác thuê lại tài sản mà bên thuê sử dụng hợp đồng thuê tài chưa hết hạn - Hợp đồng cho...
 • 7
 • 510
 • 1

THỰC TRẠNG VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II

THỰC TRẠNG VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II
... hoạt động công ty cho thuê tài chính, cho phép công ty cho thuê tài hoạt động rộng Theo pháp lệnh công ty cho thuê tài cung cấp hợp đồng cho thuê tài hợp đồng cho thuê vận hành Nếu công ty muốn ... tiến trình công nghiệp hoá - hiên đại hoá đất nước Chương 2: THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – BIDV 2.1 Tổng quan Công ty Công ty Cho thuê tài II - BIDV ... CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – BIDV 15 2.1 Tổng quan Công ty Công ty Cho thuê tài BIDV 2.2 Một số nét tình hình kinh tế nước địa bàn hoạt động Công ty : 2.3 Một số thuận lợi khó khăn Công...
 • 55
 • 93
 • 0

Bài giảng về cho thuê tài chính

Bài giảng về cho thuê tài chính
... sở hữu tài sản Phân biệt cho thuê hoạt động cho thuê tài Cho thuê hoạt động Cho thuê tài * Thời hạn cho thuê ngắn so với thời * Thời hạn cho thuê tương đối dài so với thời gian hữu dụng tài sản ... tiền thuê cho bên chủ sở hữu tài sản Cho thuê có hai loại cho thuê hoạt động (operating leases) cho thuê tài (financial leases) • • Cho thuê hoạt động: loại cho thuê ngắn hạn nội dung hợp đồng thuê ... cho thuê tài trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Công ty cho thuê tài trách nhiệm hữu hạn thành viên; Công ty cho thuê tài cổ phần Sự khác cho thuê tài cho thuê hoạt động Định nghĩa cho...
 • 9
 • 167
 • 1

Pháp luật của hàn quốc và việt nam về cho thuê tài chính

Pháp luật của hàn quốc và việt nam về cho thuê tài chính
... THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH 17 Lịch sử hình thành nội dung pháp luật hành Việt Nam cho thuê tài ………………………………… 17 So sánh pháp luật Hàn Quốc, pháp luật Việt Nam cho thuê tài ... đề lý luận pháp cho thuê tài chính, nội dung pháp luật quốc tế, pháp luật Hàn Quốc Việt Nam cho thuê tài đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam cho thuê tài Nhiệm vụ đề tài luận văn ... đề lý luận pháp cho thuê tài chính, số quy định Quốc tế cho thuê tài chính, pháp luật Hàn Quốc rút học kinh nghiệm cho Việt Nam - Phân tích quy định pháp luật cho thuê tài Việt Nam góc độ...
 • 93
 • 165
 • 2

Pháp luật về cho thuê tài chính tại việt nam

Pháp luật về cho thuê tài chính tại việt nam
... cho thuê tài Việt Nam PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH: 1.1.Khái niệm đặc điểm pháp luật cho thuê tài chính: 1.1.1 Khái niệm: a Khái niệm cho thuê tài chính: ... " Cho thuê tài hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn sở hợp đồng cho thuê tài bên cho thuê tài với bên thuê tài Bên cho thuê tài cam kết mua tài sản cho thuê tài theo yêu cầu bên thuê tài ... Bên cho thuê/ nhà cung cấp chuyển giao tài sản cho bên thuê thứ hai Bên thuê thứ hai trả tiền thuê cho bên thuê thứ Bên thuê thứ trả tiền thuê cho bên cho thuê Cho thuê tài liên kết: Cho thuê tài...
 • 44
 • 318
 • 2

Pháp luật của hàn quốc và việt nam về cho thuê tài chính

Pháp luật của hàn quốc và việt nam về cho thuê tài chính
... THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH 17 Lịch sử hình thành nội dung pháp luật hành Việt Nam cho thuê tài ………………………………… 17 So sánh pháp luật Hàn Quốc, pháp luật Việt Nam cho thuê tài ... đề lý luận pháp cho thuê tài chính, nội dung pháp luật quốc tế, pháp luật Hàn Quốc Việt Nam cho thuê tài đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam cho thuê tài Nhiệm vụ đề tài luận văn ... đề lý luận pháp cho thuê tài chính, số quy định Quốc tế cho thuê tài chính, pháp luật Hàn Quốc rút học kinh nghiệm cho Việt Nam - Phân tích quy định pháp luật cho thuê tài Việt Nam góc độ...
 • 12
 • 58
 • 0

Xem thêm