Ôn HK2 sinh học lớp 10

Trắc nghiệm ôn tập sinh học lớp 10 có hướng dẫn đáp án bồi dưỡng học sinh

Trắc nghiệm ôn tập sinh học lớp 10 có hướng dẫn đáp án bồi dưỡng học sinh
... số loài mà động vật không dám ăn Câu 109 Không bào tích nhiều nước thuộc tế bào A lông hút rễ B cánh hoa C đỉnh sinh trưởng 24 D số loài mà động vật không dám ăn Câu 110 Không bào tích chất độc, ... thuộc tế bào A.lông hút rễ B cánh hoa C đỉnh sinh trưởng D số loài mà động vật không dám ăn Câu 111 Không bào chứa chất khoáng, chất tan thuộc tế bào A lông hút rễ B cánh hoa C.đỉnh sinh trưởng D ... A cấu trúc màng kép B nhân C chứa vật chất di truyền D khả trao đổi chất với môi trường tế bào chất Câu 108 Không bào chứa nhiều sắc tố thuộc tế bào A lông hút rễ B cánh hoa C đỉnh sinh...
 • 75
 • 349
 • 0

Đề cương ôn tập Sinh học lớp 10Học kì 2

Đề cương ôn tập Sinh học lớp 10 – Học kì 2
... khuẩn? Thời gian hệ Ecoli 20 phút A 22 5 tế bào B 21 5 tế bào C 25 tế bào D 21 0 tế bào Câu 10: Vi sinh vật lấy lượng từ phản ứng H2S + O2  H2O + 2S + lượng, thuộc nhóm vi sinh vật nào? A Vi khuẩn ... nucleic Câu 25 : Nhiễm sắc thể nhân dơi nào/ pha nào? A đầu B C Pha S D Pha G1 Câu 26 : Thời sinh trưởng chủ yếu tế bào là: A đầu B cuối C trung gian D Câu 27 : Hiện tượng ... nhiểm sắc thể tập trung mặt phẳng xích đạo thành hàng ? A I B đầu II C đầu I D II Câu 32: Nhiễm sắc thể trạng thái nhiễm sắc thể đơn có kì/ pha nào? A sau B Pha G2 C đầu D Pha...
 • 31
 • 21,170
 • 519

Bản tài liệu chuẩn ôn tập sinh học lớp 10

Bản tài liệu chuẩn ôn tập sinh học lớp 10
... - Hình thức sống: hoại sinh, sinh, cộng sinh Câu Nguyên nhân làm cho độ đa dạng sinh học Việt Nam giảm sút tăng độ ô nhiễm môi trường, cần làm để bảo vệ đa dạng sinh học? Nguyên nhân: - Nạn ... loại liên kết với thành mô thu nhận thông tin ÔN TẬP Câu Mô tả cấu trúc chức màng sinh chất a Cấu trúc màng sinh chất: Mô hình khảm động màng sinh chất Singơ Nicônson đề nghị năm 1972 - Cấu tạo: ... Phương thức dinh dưỡng: hoại sinh, sinh, cộng sinh - Đại diện: men, sợi, đảm, địa y - Đặc điểm khác: cấu trúc dạng sợi, thành kitin, không lục lạp, không xenluloxzo, sinh sản hữu tính vô tính...
 • 123
 • 3,630
 • 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC LỚP 10 HỌC KÌ 2 VIP

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC LỚP 10 HỌC KÌ 2 VIP
... tế bào Xảy màng sinh Xảy tế bào nhân sơ: màng sinh chất sinh vật nơi kị khí chất Câu 2: So sánh nuôi cấy liên tục không liên tục? Vì sao, trình sinh trởng vi sinh vật nuôi cấy không liên tục có ... nhân tố sinh trởng Vi sinh vật nguyên dỡng tự tổng hợp đợc nhân tố sinh trởng Vi sinh vật khuyết dỡng không tự tổng hợp đợc nhân tố sinh trởng - Chất ức chế sinh trởng: Một số chất hóa học thờng ... phản ứng sinh hóa tế bào vi sinh vật làm cho vi sinh vật sinh sản nhanh hay chậm Căn vào khả chịu nhiệt, vi sinh vật đwocj chia thành nhóm: + Vi sinh vật a lạnh + Vi sinh vật a ấm + Vi sinh vật...
 • 9
 • 377
 • 9

Trắc nghiệm sinh học lớp 10 phần II _ Ôn tập

Trắc nghiệm sinh học lớp 10 phần II _ Ôn tập
... bào, tự tiêu Ti thể Không Có Hô hấp hiếu khí Lục lạp Không Có Quang hợp Trung thể Không Có Bộ máy phân bào Vi sợi, vi ống Không Có Bộ khung xơng, vận động 10 Không bào Không Có Tích luỹ chất, ... chất Không Có Vận tải nội bào, tổng hợp chất 18 Bộ máy Gôngi Không Có Đóng gói, chế tiết 19 Lizôxôm Không Có Tiêu hoá nội bào, tự tiêu 20 Ti thể Không Có Hô hấp hiếu khí 21 Lục lạp Không Có Quang ... Chức Màng sinh chất Có Có Trao đổi chất với môi trờng Ribôxôm Có Có Tổng hợp Prôtêin Lới nội chất Không Có Vận tải nội bào, tổng hợp chất Bộ máy Gôngi Không Có Đóng gói, chế tiết Lizôxôm Không Có...
 • 5
 • 1,283
 • 22

579 cau trắc nghiệm kèm đáp án ôn tập theo chương bài sinh học lớp 10

579 cau trắc nghiệm kèm đáp án ôn tập theo chương bài sinh học lớp 10
... thể, hệ sinh thái, thể C Quần thể, quần xã, thể, hệ sinh thái D Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái 16 Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để tập hợp của: A Toàn sinh vật loài B Toàn sinh vật ... lối sống dị thường 10 Nấm có lối sống sau đây? A Kí sinh B Cộng sinh C Hoại sinh D Cả a, b, c 11 Địa y tổ chức cộng sinh nấm với sinh vật sau đây? A Nấm nhày B Động vật nguyên sinh C Tảo vi khuẩn ... lam động vật nguyên sinh 12 Nấm sinh sản vô tính chủ yếu theo phương thức đây? A Phân đôi B Nẩy chồi C Bằng bào tử D Đứt đoạn 13 Trong sinh vật đây, sinh vật không xếp giới với sinh vật lại? A Nấm...
 • 101
 • 561
 • 2

Giáo án Sinh Học lớp 10: ÔN TẬP HỌC KÌ I ppsx

Giáo án Sinh Học lớp 10: ÔN TẬP HỌC KÌ I ppsx
... ATP- đồng tiền lượng tế bào: + Cấu trúc ATP(đặc biệt m i liên kết cào ) + vai trò ATP: - Chuyển hoá vật chất: Kh i niệm, chất vai trò Enzim vai trò enzim chuyển hoá vật chất: - Enzim: + Cấu trúc ... cacbohiđrat: Đường đơn, đường đ i, đường đa chức chúng Lipit: Mỡ, phôtpholipit, stêrôit, sắc tố, vitamin  Nắm cấu trúc chức Prôtêin: - Cấu trúc(bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4) - Chức năng: … Axit nuclêic: ... hoá học: Vai trò nguyên tố đa lượng nguyên tố vi lượng Nước vai trò nước - Cấu trúc đặc tính lí hoá nước (Đặc biệt tính phân cực nước) - Vai trò nước Cacbohiđrat: Cấu trúc hoá học Các lo i cacbohiđrat:...
 • 5
 • 349
 • 2

trắc nghiệm kèm đáp án ôn tập theo chương bài sinh học lớp 10

trắc nghiệm kèm đáp án ôn tập theo chương bài sinh học lớp 10
... thể, hệ sinh thái, thể C Quần thể, quần xã, thể, hệ sinh thái D Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái 16 Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để tập hợp của: A Toàn sinh vật loài B Toàn sinh vật ... lối sống dị thường 10 Nấm có lối sống sau đây? A Kí sinh B Cộng sinh C Hoại sinh D Cả a, b, c 11 Địa y tổ chức cộng sinh nấm với sinh vật sau đây? A Nấm nhày B Động vật nguyên sinh C Tảo vi khuẩn ... lam động vật nguyên sinh 12 Nấm sinh sản vô tính chủ yếu theo phương thức đây? A Phân đôi B Nẩy chồi C Bằng bào tử D Đứt đoạn 13 Trong sinh vật đây, sinh vật không xếp giới với sinh vật lại? A Nấm...
 • 115
 • 217
 • 0

Phương pháp ôn luyện học sinh giỏi giải toán sinh học trên máy tính Casio phần sinh học lớp 10

Phương pháp ôn luyện học sinh giỏi giải toán sinh học trên máy tính Casio phần sinh học lớp 10
... rèn luyện giải tốn sinh học máy tính cầm tay cho học sinh tơi chọn đề tài “ phương pháp ơn luyện học sinh giỏi giải tốn sinh học máy tính Casio phần sinh học lớp 10. ” Làm đề tài sáng kiến kinh ... viên phần việc nghiên cứu vận dụng vào rèn luyện kĩ cho học sinh Đồng thời góp phần gây hứng thú học sinh mơn Sinh học Đề xuất giải thực trạng Để thực tốt việc giải tốn sinh học máy tính casio ... tìm phương pháp hgocj ơn luyện khoa học cho học sinh đặc biệt đối tượng học sinh giỏi giải tốn sinh học máy tính cầm tay, đồng thời góp phần cao chất lượng dạy học sinh học phổ thơng tơi cố gắng...
 • 45
 • 760
 • 2

Đề cương ôn tập sinh học môn sinh học lớp 10 học kì I

Đề cương ôn tập sinh học môn sinh học lớp 10 học kì I
... tử phôtpholipit prôtêin di chuyển dễ dàng bên lớp màng làm cho màng sinh chất có độ nhớt giống dầu i u thực liên kết phân tử phôtpholipit liên kết yếu Một số prôtêin không di chuyển di chuyển ... Phân biệt lo i m i trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương kh i niệm, chiều di chuyển chất tan chiều di chuyển nước M I TRƯỜNG KH I NIỆM CHIỀU DI CHUYỂN CỦA CHẤT TAN CHIỀU DI CHUYỂN CỦA NƯỚC ... Màng sinh chất có cấu trúc khảm lớp kép phôtpholipit khảm phân tử prôtêin (trung bình 15 phân tử phôtpholipit xếp liền l i xen vào phân tử prôtêin) Màng sinh chất có cấu trúc...
 • 3
 • 615
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kỳ II môn SINH học lớp 10

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kỳ II môn SINH học lớp 10
... - Kỳ sau I: NST kép tách ra, NST tương đồng di chuyển cực tế bào - Kỳ cuối I: => Kết quả: Tạo tb có n NST kép 2, Giảm phân II: - Mỗi tế bào n có nNST kép - Kỳ đầu II: giống nguyên phân - Kỳ II: ... Hợp tử nguyên phân nhiều tế bào - Duy trì ổn định NST 2n sinh vật - Là chế sinh sản loài vô tính III, GIẢM PHÂN: - Xảy tế bào sinh sản (TB sinh dục chất) tạo giao tử KQ: TB 2n  TB n NST Diễn biến: ... CHU KỲ TẾ BÀO - Khái niệm: Khoảng thời gian lần phân bào Gồm kỳ trung gian nguyên phân - Kỳ trung gian: thường chiếm thời gian chủ yếu chu kỳ tế bào gồm pha: + G1: Tổng hợp chất cần thiết cho sinh...
 • 6
 • 223
 • 1

tuyển chọn 30 đề ôn thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 10 trên cả nước có đáp án và thang điểm

tuyển chọn 30 đề ôn thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 10 trên cả nước có đáp án và thang điểm
... THPT Quế Võ I (Đề thi gồm 01 trang) Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2009-2 010 Môn: Sinh học Khối 10 Thời gian làm 150 phút ( không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2 điểm) Thế giới ... bào mẹ c Các tế bào số lượng nhiễm sắc thể bao nhiêu? Hết Sở gd & đt bắc giang đáp án thi học sinh giỏi lớp 10 năm học 2011 -2012 Môn: Sinh học Cụm tân yên Điểm Câu Đáp án - Nuclêôtit đơn phân ... bào mẹ c Các tế bào số lượng nhiễm sắc thể bao nhiêu? Hết Sở gd & đt bắc giang đáp án thi học sinh giỏi lớp 10 năm học 2011 -2012 Môn: Sinh học Cụm tân yên Điểm Câu Đáp án - Nuclêôtit đơn phân...
 • 134
 • 369
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ngan hang cou hoi trac nghiem ke toan thuong maigiới thiệu tổng quan về phân tích tĩnh phi tuyến đẩy dần (pushover) được nêu trong một số tiêu chuẩn và các bước chi tiết về đánh giá kháng chấn khung bê tông cốt thép sử dụng pushover theo eurocode 8 12 hay TCVN 9386 20hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần sóng đà 909, thực trạng và giải phápnghiên cứu, ứng dụng plc s7 1200 điều khiển mô hình thang máy 6 tầng phục vụ thực tập tại phòng thí nghiệm truyền động điện – trường đại học nha trangPhát triển nông nghiệp xanh của hàn quốc và kinh nghiệm cho việt nam (tt)Phát triển năng lượng sạch ở Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam (tt)Bài giảng hệ thống thông tin kế toánBài giảng kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏBÀI GIẢNG kế TOÁN tài CHÍNH 3Giáo trình vật lý chất rắnPhân tích hữu cơGiáo trình cơ sở lý thuyết hóa hữu cơQuản lý xây dựng theo quy hoạch khu ở USILK CITY phường la khê, quận hà đông, hà nội (tt0Giáo án Đại số 10 Chương 3Bảo đảm sự tham gia của công dân trong xây dựng chính sách công ở Việt Nam (tt)Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị di chuyển đầu hàn để hàn hồ quang chìm dưới lớp thuốcMột số vấn đề sắp xếp lập kế hoạch gia công tối ưu trên mô hình máy đơnĐiện tử họcphát triển nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán tràng anKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đường bộ 232 tuyên quang cienco1