Gmat IQ đề thi vào đại học FPT (4)

Tài liệu Đề thi vào đại học FPT Gmat Test doc

Tài liệu Đề thi vào đại học FPT Gmat Test doc
... viên câu lạc bơi thi qua kì thi cứu sinh Trong số người không đỗ, 12 người tham gia khoá học chuẩn bị 30 người không tham gia khoá học Hỏi có người câu lạc bơi này? (1) 60 Gmat Test – Created by ... phiếu mà Tom mua? (1) (1) (2) (3) (4) (5) 4 3 12 Câu 10: Biết n số nguyên dương, n(n + 1)(n + 2) Gmat Test – Created by http://quyndc.blogspot.com (1) chẵn n chẵn (2) chẵn n lẻ (3) lẻ với n lẻ (4) ... Sáu Câu 6: Trên trục số, r...
 • 7
 • 2,641
 • 158

Đề thi vào Đại học FPT_1

Đề thi vào Đại học FPT_1
... x + 2y = (2) 4y + 2x = 12 Câu 26 Lớp học cô giáo Lan có tổng cộng học sinh? (1) Hôm qua lớp học có 14 học sinh (2) Thông thường ngày có học sinh ốm không học Câu 27 Có thể kết luận x 3? (1) x2 ... ngoái dàn đồng ca trường số học sinh nam nhiều số học sinh nữ 30 người Năm nay, thành phần đội đồng ca tăng lên 10%: số học sinh nữ tăng 20% số học sinh nam tăng 5% Hỏi có học sinh dàn đồng ca năm ... 68 Có học sinh – R, S, T, V, W, X Y cần chia thành hai nhóm học tập, nhóm nhóm Nhóm có thành viên nhóm có thành viên Các học sinh cần phân vào nhóm thoả mãn yêu cầu sau: - R T không phân vào nhóm...
 • 16
 • 209
 • 6

Đề thi vào Đại học FPT_2

Đề thi vào Đại học FPT_2
... Dùng kiện cho trả lời câu hỏi Câu 28 Lớp học cô giáo Lan có tổng cộng học sinh? (1) Hôm qua lớp học có 14 học sinh (2) Thông thường ngày có học sinh ốm không học Câu 29 Hỏi m có chia hết cho 6? (1) ... ngoái dàn đồng ca trường số học sinh nam nhiều số học sinh nữ 30 người Năm nay, thành phần đội đồng ca tăng lên 10%: số học sinh nữ tăng 20% số học sinh nam tăng 5% Hỏi có học sinh dàn đồng ca năm ... nhiệt độ Đề số 002 Trang Phần (10 câu ví dụ) Câu 46 Nếu bạn đưa chứng bạn bị bệnh, bạn thi lại Nếu mệnh đề điều sau đúng? I Nếu bạn đưa chứng bạn bị bệnh, bạn không thi lại II Nếu bạn muốn thi lại,...
 • 8
 • 155
 • 4

Đề thi vào Đại học FPT_3

Đề thi vào Đại học FPT_3
... Giả sử trường học đó, mệnh đề sau đúng: 1) Có số học sinh không ngoan 2) Mọi đoàn viên ngoan Khẳng định sau đúng? (A) Có số học sinh đoàn viên (B) Có số đoàn viên học sinh (C) Có số học sinh đoàn ... bìa cac-tông có ghi mệnh đề sau: I Trên bìa có mệnh đề sai II Trên bìa có hai mệnh đề sai III Trên bìa có ba mệnh đề sai IV Trên bìa có bốn mệnh đề sai Hỏi bìa có mệnh đề sai? (A) (B) (C) (D) ... đoạt giải thi Sao Mai, bạn tuyển thẳng vào Nhạc viện Nếu mệnh đề điều sau đúng? I Nếu bạn không đoạt giải thi Sao Mai, bạn không tuyển thẳng vào Nhạc viện II Nếu bạn muốn tuyển thẳng vào Nhạc...
 • 28
 • 203
 • 5

Tài liệu Đề thi mẫu đại học FPT pptx

Tài liệu Đề thi mẫu đại học FPT pptx
... nhiệt độ Đề mẫu FPT Trang Phần (10 câu ví dụ) Nếu bạn đưa chứng bạn bị bệnh, bạn thi lại Nếu mệnh đề điều sau đúng? I Nếu bạn đưa chứng bạn bị bệnh, bạn không thi lại II Nếu bạn muốn thi lại, ... hỏi Dùng kiện cho trả lời câu hỏi Lớp học cô giáo Lan có tổng cộng học sinh? (1) Hôm qua lớp học có 14 học sinh (2) Thông thường ngày có học sinh ốm không học Hỏi m có chia hết cho 6? (1) m chia ... ngoái dàn đồng ca trường số học sinh nam nhiều số học sinh nữ 30 người Năm nay, thành phần đội đồng ca tăng lên 10%: số học sinh nữ tăng 20% số học sinh nam tăng 5% Hỏi có học sinh dàn đồng ca năm...
 • 8
 • 429
 • 7

DE THI VAO DAI HOC SP HA NOI

DE THI VAO DAI HOC SP HA NOI
... O O O R2 O (3) TH1: Công thức (1) (2): 2R1 + R2 = 144-88 = 56, ứng với C4H8, số cacbon R1, R2 nhau, có gốc chứa liên kết đôi; không phù hợp (3 gốc có số C mà tổng 4C) TH2: Công thức (3): R1+ ... điểm) 0,25 danken/ankan = CH2 O 0,25 Manken = 2,625 → Manken = 2,625.Mankan Mankan Điều kiện thường hai hiđrocacbon chất khí nên số nguyên tử cacbon ≤ → Manken ≤ MC4H8 → 2,625.Mankan ≤ 56 → Mankan...
 • 5
 • 85
 • 0

Đề thi vào đại học Phần lan năm 2013

Đề thi vào đại học Phần lan năm 2013
... Engineering Entrance Exam 1D, 2013 Entrance Examination for Engineering Education Finnish Universities of Applied Sciences April 25th, 2013 INSTRUCTIONS The examination consists ... Physics and Chemistry Part 2: English language The total duration of exam is hours There is no break between the two parts You may not leave the examination room within the first 30 minutes The test ... 8.31 J/(K· mol) Engineering Entrance Exam 1D, 2013 Entrance Examination for Engineering Education Finnish Universities of Applied Sciences April 25th, 2013 The English test The English test is compulsory...
 • 9
 • 226
 • 2

Đề thi vào Đại học Phần lan 2014

Đề thi vào Đại học Phần lan 2014
... placed within an energytrapping, vacuum-sealed flat panel “The ability to generate electricity by improving existing Engineering Entrance Exam 1D, 2014 / 10 technology at minimal cost makes this ... 1.0, MCl = 35.5 Engineering Entrance Exam 1D, 2014 / 10 Entrance Examination 1D for Engineering Education Universities of Applied Sciences April 2014 The English test The English test is compulsory ... utilization of the solar spectrum for energy applications “This is a fundamentally new way of approaching these matters,” explained Lane Martin, an assistant professor from Illinois “Our research...
 • 10
 • 525
 • 0

Đề thi thu đại học tháng 4- 2008 THPT Lạng giang

Đề thi thu đại học tháng 4- 2008 THPT Lạng giang
... khuấy đều, cuối thu đợc 11,7 gam kết tủa Tính y A 0,15 0,25 B 0,25 0,45 C 0,35 0,45 D 0,35 Câu37: Hỗn hợp X gồm Na Al , cho m gam X vào lợng d H2O thu đợc lít khí Nếu cho m gam X vào dd NaOH d thu ... HCl d thu đợc 55,5 gam muối khan Tìm kim loại A Be B Mg C Ba D Ca Câu34: Cho 34,25 gam Ba vào dd nhômsunfat thu dd X, 34,95 gam kết tủa Y, khí Z Cho v ml dd HCl 1M vào dd X , sau phản ứng thu đợc ... chức X thu đợc 10,125g nớc, 8,4 lit CO2 1,4 lit N2 (đktc) CTPT X là: A C3H7N B C4H11N C C3H9N D C5H13N Cõu 29: Cho X aminoaxit Khi cho 0,01mol X tác dụng với HCl dùng hết 80ml ddHCl 0,125M thu đợc...
 • 4
 • 192
 • 0

de thi thu dai hoc 2009(4 ma de, co dap an)

de thi thu dai hoc 2009(4 ma de, co dap an)
... (khan) B NaOH (rn) C CaO (khan) D CuSO4 (khan) Câu 18 Hp cht hu c X cha mt loi nhúm chc cú cụng thc phõn t C 8H14O4 Khi thy phõn X mụi trng kim thu c mui v hn hp hai ancol A v B Phõn t ancol ... C2H5COO-CH2Cl B HCOO-CH2-CHCl-CH3 C HCOOCHCl-CH2-CH3 D CH3COO-CH2CH2Cl Câu 30 Hn hp X gm FeO, Fe2O3, Fe3O4 nng 6,96 g v s mol FeO bng s mol Fe2O3 Cho hn hp X tan ht dung dch HNO3 loóng, thu c ... ti a cú th thu c l: A anken v ete B anken v ete C anken v ete D anken v ete Câu 32 Sp xp cỏc cht sau õy theo trỡnh t tng dn nhit sụi: CH3COOH (1), HCOOCH (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4),...
 • 4
 • 227
 • 1

đề thi thử đại học lần 4 môn sinh mã đề 136

đề thi thử đại học lần 4 môn sinh mã đề 136
... quan hệ A hãm sinh B hội sinh C cạnh tranh D hợp tác Câu 24: Hình sau mơ tả tháp sinh thái sinh khối hệ sinh thái d ưới nước hệ sinh thái cạn: Trong số tháp sinh thái trên, tháp sinh thái thể ... tháp sinh thái đ ược xếp từ thấp lên cao, theo thứ tự sau : Hệ sinh thái 1: A B C E ; Hệ sinh thái 2:A B D E ; Hệ sinh thái 3:C A B E ;Hệ sinh thái 4: E D B C ; Hệ sinh thái 5:C A D E Trong hệ sinh ... DBA Câu 47 : Một gen có số liên kết hyđro 40 50, có tỷ lệ A/G = 3/7 Số nucleotit gen n ày là: A A = T = 45 0; G = X = 1050 B A=T =42 0; G=X=980; C A=T =48 0; G=X=1120 D A=T=1050; G=X =45 0 Câu 48 : Trong...
 • 5
 • 452
 • 0

Đề thi thử đại học lần 4 năm học 2008-2009 MÔN VẬT LÝ

Đề thi thử đại học lần 4 năm học 2008-2009 MÔN VẬT LÝ
... vmax= A2 Câu 48 : A C Câu 49 : M đề 001 Đáp án đề khảo sát lần môn Vật Lí 12 (2008-2009) M đề 001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 M đề 001 28 29 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 M đề 001 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... đến vị trí x=A/2 l B T/2 C T/3 D T /4 T/6 Một dòng điện xoay chiều có tần số f= 50Hz Trong dây dòng điện đổi chiều lần? A 100 lần B 25 lần C 200 lần D 50 lần Câu 43 : Trong thí nghiệm I-âng biết...
 • 5
 • 238
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 4 NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1, V

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 4 NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1, V
... 24A 25A 26B 27D 28B 29A 30B 31D 32A 33B 34C 35D 36B 37C 38C 39B 40 B 41 D 42 C 43 B 44 A 45 C 46 C 47 C 48 A 49 B 50D 51C 52C 53A 54C 55B 56A 57D 58B 59C 60A M· ®Ò 0 04 Trang ... 1 C v1 = 2v , a1 = 2a D v1 = v , a1 = a 2 Câu 44 : M t v t r n quay bi n ñ i ñ u quanh m t tr c c ñ nh v i gia t c góc γ T c ñ góc c a v t t i th i ñi m t1 A v1 = v , a1 = 2a B v1 = v , a1 ... ng xu t hi n khung A 1 ,44 V B 0, 24 V C 14, 4 V D 1,51 V Câu 32: Dòng ñi n xoay chi u ch y qua m t ño n m ch có bi u th c i = 2 cos100πt ( A) , t tính b ng giây (s) V o th i ñi m t = A (s)...
 • 5
 • 213
 • 1

Xem thêm