len men acid lactic tu vi sinh vatx

len men acid lactic tu vi sinh vat

len men acid lactic tu vi sinh vat
... lên men lactic Lên men lactic trình chuyển hóa đường thành axit lactic nhờ vi sinh vật, điển hình vi khuẩn lactic Lên men lactic loại hình lên men phát triển thiên nhiên, có hai kiểu lên men lactic ... không gian: Acid lactic hỗn hợp dạng đồng phân D -acid lactic L -acid lactic: Nếu D -acid lactic L -acid lactic có hỗn hợp theo tỉ lệ 50:50 người ta gọi hỗn hợp raxemic Hỗn hợp kí hiệu DL -acid lactic. Trong ... lần tách acid lactic từ sữa bò lên men chua Năm 1857, Louis Pasteur chứng minh hình thành acid lactic trình lên men sữa chua có liên quan đến nhóm vi sinh vật đặc biệt gọi vi khuẩn lactic Năm...
 • 43
 • 275
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của axit phenyllactic được sản xuất bằng phương pháp lên men tới một số vi sinh vật và chất lượng của một số sản phẩm từ dứa

Nghiên cứu tác dụng của axit phenyllactic được sản xuất bằng phương pháp lên men tới một số vi sinh vật và chất lượng của một số sản phẩm từ dứa
... ph l c) 3.4.2.4 Phương pháp phân tích vi sinh v t - Phương pháp xác ñ nh t ng vi sinh v t hi u khí theo TCVN 5165:1990 3.4.3 Phương pháp x lý s li u S li u thu th p ñư c trình nghiên c u s ñư ... v y u t khác c a công ngh lên men s n xu t axit phenyllactic, v y s n lư ng axit phenyllactic, ch ñ t kho ng 0,46g axit phenyllactic thô/l M t khác hàm lư ng c a axit phenyllactic s n ph m r t ... h p ch t t nhiên s n sinh b i vi sinh v t ñ b o qu n th c ph m th c ăn chăn nuôi Vai trò kháng vi sinh v t c a vi khu n lactic (LAB) có liên quan ch y u ñ n vi c s n sinh axit lactic, axetic,...
 • 97
 • 240
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của axit phenyllactic được sản xuất bằng phương pháp lên men tới một số vi sinh vật và chất lượng của một số sản phẩm từ dứa

Nghiên cứu tác dụng của axit phenyllactic được sản xuất bằng phương pháp lên men tới một số vi sinh vật và chất lượng của một số sản phẩm từ dứa
... tới phát triển số vi sinh vật phát triển số sản phẩm dứa - Ảnh hưởng PLA tới vi sinh vật sản phẩm dứa cắt; - Ảnh hưởng PLA tới vi sinh vật sản phẩm nước dứa Ảnh hưởng PLA tới chất lượng sản phẩm ... số nông sản thực phẩm PLA qui mô phòng thí nghiệm, thực đề tài: Nghiên cứu tác dụng axit phenyllactic sản xuất phương pháp lên men tới số vi sinh vật chất lượng số sản phẩm từ dứa 1.2 Mục đích ... Các vấn đề vi sinh vật Trong tiêu đánh giá chất lượng nông sản thực phẩm tiêu cảm quan, hóa học, vật vi sinh vật tiêu vi sinh vật quan trọng nhất, đặc biệt sản phẩm nước Vi sinh vật nguyên...
 • 90
 • 242
 • 0

Bước đầu nghiên cứu sản xuất bột ca cao bằng phương pháp lên men có bổ sung vi sinh vật

Bước đầu nghiên cứu sản xuất bột ca cao bằng phương pháp lên men có bổ sung vi sinh vật
... màu bột ca cao từ phương pháp lên men truyền thống bột ca cao từ phương pháp lên men bổ sung vi sinh vật Ứng dụng kết đạt thí nghiệm vi c lên men Mẫu ca cao lên men không bổ sung vi sinh vật ... cường độ màu bột ca cao từ phương pháp lên men truyền thống bột ca cao từ phương pháp lên men bổ sung vi sinh vật 32 3.5.2 Phương pháp vi sinh vật 32 3.5.2.1 Phương pháp cấy truyền ... BỘT CA CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN CÓ BỔ SUNG VI SINH VẬT tiến hành Trong phạm vi đề tài này, bước đầu quan tâm đến ảnh hưởng vi c bổ sung vi sinh vật trình lên men đến khả chiết chất hòa tan bột...
 • 68
 • 536
 • 7

bước đầu nghiên cứu sản xuất bột cacao băng phương pháp lên men có bổ sung vi sinh vật

bước đầu nghiên cứu sản xuất bột cacao băng phương pháp lên men có bổ sung vi sinh vật
... màu bột ca cao từ phương pháp lên men truyền thống bột ca cao từ phương pháp lên men bổ sung vi sinh vật Ứng dụng kết đạt thí nghiệm vi c lên men Mẫu ca cao lên men không bổ sung vi sinh vật ... cường độ màu bột ca cao từ phương pháp lên men truyền thống bột ca cao từ phương pháp lên men bổ sung vi sinh vật 32 3.5.2 Phương pháp vi sinh vật 32 3.5.2.1 Phương pháp cấy truyền ... CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN CÓ BỔ SUNG VI SINH VẬT tiến hành Trong phạm vi đề tài này, bước đầu quan tâm đến ảnh hưởng vi c bổ sung vi sinh vật trình lên men đến khả chiết chất hòa tan bột ca...
 • 68
 • 551
 • 3

Nghiên cứu sản xuất bột cacao bằng phương pháp lên men có bổ sung vi sinh vật

Nghiên cứu sản xuất bột cacao bằng phương pháp lên men có bổ sung vi sinh vật
... màu bột ca cao từ phương pháp lên men truyền thống bột ca cao từ phương pháp lên men bổ sung vi sinh vật Ứng dụng kết đạt thí nghiệm vi c lên men Mẫu ca cao lên men không bổ sung vi sinh vật ... cường độ màu bột ca cao từ phương pháp lên men truyền thống bột ca cao từ phương pháp lên men bổ sung vi sinh vật 32 3.5.2 Phương pháp vi sinh vật 32 3.5.2.1 Phương pháp cấy truyền ... TP.HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ************* BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BỘT CACAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN CÓ BỔ SUNG VI SINH VẬT Giáo vi n hướng dẫn: Sinh vi n thực hiện: PGS TS NGUYỄN...
 • 68
 • 594
 • 1

Đề tài: Lên men acid lactic

Đề tài: Lên men acid lactic
... suất lên men V Cơ chế trình lên men vi khuẩn lactic: Lên men lactic đồng hình (điển hình): Lên men lactic đồng hình trình lên men sản phẩm axit lactic tạo chiếm 90% tổng số sản phẩm lên men lượng ... chế trình lên men vi khuẩn lactic 10 Trang 20 Đề tài: Qui trình sản xuất acid lactic GVHD: Nguyễn Thị Hồng Anh Lên men lactic đồng hình (điển hình) ……………… …………………………….10 Lên men lactic dị ... trình lên men lactic tiến hành thuận lợi môi trường có phản ứng acid Tuy nhiên phải vi khuẩn lactic không chịu nồng độ acid dịch lên men lớn Do đó, lượng acid lactic thừa không trung hòa lên men...
 • 21
 • 440
 • 2

Tài liệu Các thiết bị lên men nuôi cấy chìm vi sinh vật_chương 10 doc

Tài liệu Các thiết bị lên men nuôi cấy chìm vi sinh vật_chương 10 doc
... 4600×2600×12000 10. 2 CẠC THIÃÚT BË LÃN MEN KHÄNG ÂI HI TIÃÛT TRNG CẠC QUẠ TRÇNH NI CÁÚY VI SINH VÁÛT Cạc quạ trçnh ni cáúy sn sinh cạc náúm men gia sục thüc cạc quạ trçnh ni cáúy vi sinh váût khäng ... xút låïn cạc cháút hoảt hoạ sinh hc bàòng täøng håüp vi sinh, vi ûc ỉïng dủng cạc thiãút bë lãn men cọ thãø têch 63 m3 l khäng kinh tãú Thiãút bë lãn men cọ thãø têch 100 m3 âỉåüc sn xút åí Âỉïc ... bë lãn men ny âỉåüc sỉí dủng räüng ri cho cạc quạ trçnh tiãût trng âãø ni cáúy vi sinh váût - sn sinh cạc cháút hoảt hoạ sinh hc Thiãút bë lãn men cọ thãø têch 63 m3 Dảng thiãút bë lãn men ny...
 • 28
 • 358
 • 2

Nghiên cứu quá trình lên men axit lactic từ lõi ngô

Nghiên cứu quá trình lên men axit lactic từ lõi ngô
... lõi ngô b ng axit 1.3.1 Quá trình ti n x lý lõi ngô 1.3.2 Quá trình th y phân lõi ngô 1.4 T ng quan v trình lên men lactic 1.4.1 Gi i thi u v axit lactic [52] 1.4.2 Vi sinh v t lên men axit lactic ... u n trình lên men nh m s n sinh hàm lư ng axit lactic t t nh t 3.6 Ti n hành lên men ñi u ki n t i ưu 20 Sau nghiên c u y u t nh hư ng ñ n trình lên men axit lactic, ti n hành lên men ñi u ki ... hàm lư ng axit lactic thu ñư c tương ñ i cao 3.7 Xây d ng quy trình k thu t lên men axit lactic t lõi ngô quy mô phòng thí nghi m T k t qu ñã nghiên c u, xây d ng quy trình lên men axit lactic v...
 • 26
 • 630
 • 3

Nghiên cứu quá trình lên men axit lactic từ rơm lúa

Nghiên cứu quá trình lên men axit lactic từ rơm lúa
... ng ti n hành lên men axit lactic d ch ñư ng ñã th y phân 5 Ph m vi nghiên c u - Lên men axit lactic t rơm ñư c thu nh n ñ ng lúa Qu Xuân, Qu Sơn, t nh Qu ng Nam - Quá trình lên men ñư c th c ... lên men 72 gi + Hàm lư ng axit lactic t o thành ñ t ñ n 17,69 g/l KI N NGH N u ti p t c nghiên c u lên men axit lactic t rơm lúa, ñ ngh ñư c lên men ñi u ki n t i ưu hơn, t c có thi t b lên men ... tài Nghiên c u trình lên men axit lactic t rơm lúa m t vi c làm c p thi t hi n M c ñích nghiên c u - Xác ñ nh thông s công ngh t t nh t n ng ñ d ch ñư ng, t l gi ng vi khu n, th i gian lên men ...
 • 25
 • 414
 • 3

Luận văn:Nghiên cứu quá trình lên men axit lactic từ rơm lúa docx

Luận văn:Nghiên cứu quá trình lên men axit lactic từ rơm lúa docx
... ng ti n hành lên men axit lactic d ch ñư ng ñã th y phân 5 Ph m vi nghiên c u - Lên men axit lactic t rơm ñư c thu nh n ñ ng lúa Qu Xuân, Qu Sơn, t nh Qu ng Nam - Quá trình lên men ñư c th c ... QUAN 1.1 Gi i thi u v axit lactic 1.2 Vi sinh v t lên men lactic 1.3 Cơ s c a qúa trình lên men axit lactic 1.4 Nhu c u dinh dư ng c a vi khu n lactic y u t hư ng ñ n trình lên men 1.4.1 Nhu c u ... lên men 72 gi + Hàm lư ng axit lactic t o thành ñ t ñ n 17,69 g/l KI N NGH N u ti p t c nghiên c u lên men axit lactic t rơm lúa, ñ ngh ñư c lên men ñi u ki n t i ưu hơn, t c có thi t b lên men...
 • 25
 • 292
 • 1

Khảo sát quá trình lên men acid lactic bởi lactobacillus drebrueckii

Khảo sát quá trình lên men acid lactic bởi lactobacillus drebrueckii
... khảo sát ảnh hưởng pH môi trường lên men trình lên men 48 4.2.3 Kết khảo sát ảnh hưởng thời gian lên men trình lên men … 49 4.3 Kết tiến hành lên men thu nhận acid ... dưa chua… Phương trình tóm tắt trình lên men lactic: C6H12O6→2C3H6O3 + 136Kj (32,4 Kcal) Lên men lactic gồm có lên men đồng hình lên men dị hình Lên men đồng hình: Lượng acid lactic tạo thành ... độ sôi 122 oC [6] 2.1.2 Lên men lactic Lên men lactic trình chuyển hoá đường thành acid lactic nhờ vi sinh vật, điển hình vi khuẩn lactic Lên men lactic loại hình lên men phát triển thiên nhiên...
 • 63
 • 2,281
 • 7

nghiên cứu quá trình lên men axit lactic từ tinh bột hạt mít

nghiên cứu quá trình lên men axit lactic từ tinh bột hạt mít
... ng, nhi t lên men, th i gian lên men, pH lên men cho trình lên men axit lactic b ng cách s d ng phương pháp quy ho ch th c nghi m t i ưu hóa nh m thu c hàm lư ng axit lactic sau lên men cao nh ... i m tan 18oC [1] Axit lactic h n h p c a d ng D -axit lactic L -axit lactic: D -axit lactic Hình 1.1 Hai d ng L -axit lactic ng phân c a axit lactic [52] ng phân -6- Axit lactic axit h u không màu, ... phương pháp nghiên c u + Chương 3: K t qu th o lu n -5- CHƯƠNG T NG QUAN 1.1 T ng quan v axit lactic 1.1.1 L ch s lên men lactic Lên men lactic trình chuy n hóa k khí ng t o thành axit lactic ã...
 • 122
 • 885
 • 3

Các thiết bị lên men nuôi cấy chìm vi sinh vật trong các môi trường dinh dưỡng lỏng. docx

Các thiết bị lên men nuôi cấy chìm vi sinh vật trong các môi trường dinh dưỡng lỏng. docx
... 4600 CÁC THIẾT BỊ LÊN MEN KHÔNG ĐÒI HỎI TIỆT TRÙNG CÁC QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY VI SINH VẬT Các trình nuôi cấy sản sinh nấm men gia súc thuộc trình nuôi cấy vi sinh vật không tiệt trùng Theo kết cấu thiết ... nghiệp vi sinh Các thiết bị lên men có hệ thông gió dạng phun Loại thiết bị ứng dụng để nuôi cấy chủng nấm men đặc biệt môi trường dinh dưỡng chứa parafin lỏng Thiết bị lên men В-50 Kết cấu thiết bị ... trùng môi trường dinh dưỡng bên thiết bị, cần phải tạo áp suất làm vi c không nhỏ 0,2 MPa Hệ số chứa đầy môi trường dinh dưỡng thiết bị phụ thuộc vào thành phần môi trường vào dạng vi sinh vật nuôi...
 • 43
 • 473
 • 2

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CÁC THIẾT BỊ LÊN MEN NUÔI CẤY CHÌM VI SINH VẬT TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG LỎNG part 5 docx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CÁC THIẾT BỊ LÊN MEN NUÔI CẤY CHÌM VI SINH VẬT TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG LỎNG part 5 docx
... men Trong quaù trỗnh hoaỷt õọỹng cuớa vi sinh vỏỷt thióỳt bở, mọỹt lổồỹng nhióỷt õổồỹc thoaùt Sổỷ phaùt trióứn giọỳng bở chỏỷm laỷi tng nhióỷt õọỹ canh trổồỡng, coỡn sau õoù coù khaớ nng vi sinh ... trổồỡng dinh dổồợng: Q1 = GnCntn Tióu hao nhióỷt Vồùi canh trổồỡng thaỡnh phỏứm: QS = GkCktk Nhióỷt sinh hoỹc õổồỹc giaới phoùng phaùt trióứn canh trổồỡng: Q2 = qp Vồùi nổồùc laỡm laỷnh: Q3 = ... cuọỳi, K; q - lổồỹng nhióỷt trung bỗnh õổồỹc giaới phoùng mổùc tng sinh khọỳi cuớa chuớng vi sinh vỏỷt, kJ/kg; p - mổùc tng sinh khọỳi sinh vỏỷt, kg/h; L - lổồỹng khọng khờ õổồỹc thọứi, kg/h; 221 i1vaỡ...
 • 4
 • 254
 • 2

Xem thêm