36_2014_TTLT Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.PDF

Tài liệu TỜ TRÌNH Về quy định mức hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công các khoản đóng góp chế độ theo tiền công cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các sở giáo dục mầm non công lập pdf

Tài liệu TỜ TRÌNH Về quy định mức hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công và các khoản đóng góp chế độ theo tiền công cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập pdf
... mức hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công khoản đóng góp chế độ theo tiền công cho giáo viên mầm non hợp đồng đạt chuẩn đào tạo sở GDMN công lập sau: Đối tượng hỗ trợ: Giáo viên hợp đồng sở GDMN công ... nhập tiền công giáo viên hợp đồng với tiền lương giáo viên biên chế làm công việc, có trình độ năm công tác; - Để có nguồn thu chi trả tiền công cho giáo viên hợp đồng, số sở GDMN công lập phải ... lập chưa giao đủ tiêu biên chế so với định mức quy định (tại Thông tư 71), qua đào tạo đạt trình độ chuẩn giáo viên mầm non, quan có thẩm quy n ký kết hợp đồng lao động Mức hỗ trợ: - Hỗ trợ chi...
 • 4
 • 2,408
 • 7

Tiểu luận: Đánh giá chất lượng Giáo dục Đại học Công lập Ngoài công lập: Thực trạng đề xuất

Tiểu luận: Đánh giá chất lượng Giáo dục Đại học Công lập và Ngoài công lập: Thực trạng và đề xuất
... học 3.5 Đánh giá chất lượng giáo dục đại học Việt Nam: 3.5.1 Thực trạng kiểm tra- đánh giá giáo dục đại học Việt Nam Theo luận v ăn tiến sĩ Cấn Thị Thanh Hư ơng (2011) thuộc trư ờng Đại học Giáo ... lý chất lượng giáo dục ngày hiệu nhằm đưa giáo dục đại học Việt Nam gần với giáo dục nư ớc giới s ách quản lý giáo dục Việt Nam cần nâng cao Nhóm Trang 32 Môn: Giáo dục đại học Việt Nam giới Đề ... giáo dục đại học 2.1.1 Chất lượng giáo dục Với góc độ giáo dục học chất lượng giáo dục đư ợc giới hạn phạm vi đánh giá phát triển cá nhân sau trình học tập phát triển xã hội họ tham gia vào lĩnh...
 • 42
 • 472
 • 5

Mẫu đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các sở giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học công lập) docx

Mẫu đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập) docx
... Người làm đơn (Ký tên ghi rõ họ tên) Xác nhận sở giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học công lập Trường: Xác nhận anh/chị: Hiện học sinh, sinh viên năm thứ Học kỳ: Năm học lớp ... tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49) Căn vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2010 Chính phủ, làm đơn đề nghị xem xét, giải để cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định chế ... khóa học thời gian khóa học (năm) hệ đào tạo nhà trường Kỷ luật: (ghi rõ mức độ kỷ luật có) Số tiền học phí hàng tháng: đồng Đề nghị phòng lao động - thương binh xã hội xem xét giải tiền...
 • 3
 • 825
 • 1

Tiểu luận tình hình chung của giáo dục đại học, giáo dục đại học công lập

Tiểu luận tình hình chung của giáo dục đại học, giáo dục đại học công lập
... tế hoá giáo dục chắn gồm giáo dục đại học Nếu không kể đến hoạt động nghiên cứu khoa học thấy giáo nói chung giáo dục đại học nói riêng gồm hai hoạt động dạy học Việc quốc tế hoá giáo dục không ... môn học mà nhiều trường ĐH , sinh viên dạy cách học học cách học thông qua môn như: phương pháp học đại học, kỹ học đại học, phương pháp nghiên cứu khoa học để tạo thói quen, niềm say mê khả học ... chất trường đại học công lập Việt Nam có khác biệt lớn, dẫn đến thực tế sinh viên trường đại học có hội trải nghiệm môi trường học tập khác Khác với trường đại học công lập, đại học dân lập phải...
 • 30
 • 348
 • 0

QUY DINH CUA SO GIAO DUC VE THAM DINH SKKN NH 2013-2014

QUY DINH CUA SO GIAO DUC VE THAM DINH SKKN NH 2013-2014
... hQc So' Giao dl)c va !fao t\lOquy dinh Khi tham dinh, danh gill, xep 10\liBao cao nghien Clm khoa hQc su ph\lm tmg dl)ng, Gillin khao xem xet nQi dung bao cao clla tac gia, so sanh vm Quy djnh ... nghi~m de nghi cong nh~ n danh hi~u Chi~n Sl thi dua; cac truang trung dp chuyen nghi~p ap d\lng quy dinh d~ thilm djnh, danh gia sang ki~n ~inh nghi~m cua cac ca nhan co dang ky danh hi~u Chien Sl ... cong nh~ no II - Sang kien kinh nghi~m Khong xep 10\li la sang kien khong duqc H(>idong khoa hoc, sang ki~n cong nh~ n" , 3, Quy djnh quy doi diem so vii gia trj suodVng ket qua thiim dinh, danh...
 • 6
 • 103
 • 0

Báo cáo " Quyền tự chủ về tài chính sở vật chất của sở giáo dục đại học sau đại học trong pháp luật Liên bang Nga" potx

Báo cáo
... chí luật học số 3/2004 Nhà nớc & pháp luật nớc th c hi n theo cỏc i u ki n t trang tr i m t ph n hay ton b kinh phớ i v i vi c nghiờn c u khoa h c ti n hnh cỏc tr ng i h c c cỏc c quan liờn bang ... 25/7/2002; 11/1/2003; - Lu t Liờn bang v giỏo d c ó c h i i h c v ih c ng Liờn bang Nga thụng qua ngy 7/8/1996 v c s a i ngy 10/7/2000; 10/1/2003; 5/4/2003 Tạp chí luật học số 3/2004 ... giỏo d c i h c v sau i h c Cỏc tr ng i h c ho t ng theo ỳng i u l c a mỡnh cú th th c hi n cỏc ho t ng cú thu lnh v c giỏo d c v cỏc lnh v c khỏc n u i u ú khụng Tạp chí luật học số 3/2004 lm...
 • 4
 • 262
 • 0

Những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của sở giáo dục đại học ngành khoa học xã hội nhân văn giai đoạn 2010-2020

Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của cơ sở giáo dục đại học ngành khoa học xã hội và nhân văn giai đoạn 2010-2020
... chế Những điều đặt nhiều thách thức với GD đại học ngành KHXH Những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sở GD đại học ngành KHXH giai đoạn 2010 - 2020 2.1 Quan điểm đạo - Nhiệm vụ sở giáo dục đại học ngành ... ro, hướng đến hội công bằng, văn minh Tuy nhiên, giáo dục đại học nói chung, giáo dục đại học ngành khoa học hội nói riêng nhiều tồn cần tháo gỡ cấu đào tạo ngành/ chuyên ngành bất hợp ... đào tạo tiến sỹ nhiều hạn chế Những điều đặt nhiều thách thức với giáo dục đại học ngành khoa học hội, nhân văn thời gian tới GD đại học nói chung, GD đại học ngành KHXH nói riêng nhiều tồn...
 • 10
 • 91
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở giáo dục phổ thông công lậpcơ sở giáo dục đại học là gìcơ sở giáo dục đại học bao gồmcơ sở giáo dục đại họccâu 4 cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ khi bảo đảm các điều kiện nào sau đâytrò của yếu tố quản lí trong hệ thống đảm bảo chất lượng đối với một cơ sở giáo dục đại họcquy định về áp dụng tiêu chuẩn nước ngoàiquy định mã số thuế doanh nghiệpxác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việcviệc qui định nhiệm vụ và tiêu chuẩn đánh giá giáo viên tham gia giáo dục đạo đứcxác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụxác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nhân viêndanh gia he thong cac van ban quy pham phap luat va tieu chuan ky thuat lien quantạo động lực thông qua việc xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việctiêu chí 4 mỗi năm học nhà trường thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch của nhà trường theo quy định của phòng gd amp đt sở gd amp đt bộ gd amp đtĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA 250 KVA LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍBài thuyết trình Google Analytics nâng caoBài thuyết trình Làm việc nhóm (Worksets) trong RevitBáo cáo nghiên cứu khoa học Nghiên cứu áp dụng phần mềm Moodle trong giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Công nghệ GTVTBáo cáo thực tập cao đẳng Tổng quan về máy vi tính - Huỳnh Trần SơnBáo cáo thực tập Thực tập kỹ năng nghề nghiệp thực tập tốt nghiệp - Lê Công ĐạtĐề tài Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sáchĐề tài môn học Thu nhận yêu cầu - Quản lý chứng khoán (Web ứng dụng)Đề tài nghiên cứu Vẽ hình minh họa bài giảng bằng Microsoft WordĐỘNG CƠ THÚC ĐẨYsáng kiến kinh nghiệm Nghiên cứu sự phát triển về hình thái và thể lực của vận động viên đội tuyển điền kinh lớp 8sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn khoa học cho sinh lớp 5tieu luan marketing137 Đề thi Hóa Học Có lời giải chi tiếtLUẬN VĂN THẠC SY QLHCBồi dưỡng côngchức ngạch chuyên viên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP TCCT.Nâng cao chất lượngcông tác tuyên vận của Ban tuyên vận xã Vạn Hoà, thành phố Lào Cai trong giai đoạn hiện naytiểu luận tốt nghiệpTCCT. Công tác tuyên truyền cải tạo một số tập quán lạc hậu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của trung tâm Văn hóa thông tin huyện Sa PaBÀI TẬP ĐIỆN PHÂN HAY - CÓ ĐÁP ÁNMột số công thức tính bán kính mặt cầu trần lê quyềnPhương trình đường thẳng hình học giải tích 12