Tài liệu động từ tiếng anh (6)

Tài liệu Động từ Tiếng Anh docx

Tài liệu Động từ Tiếng Anh docx
... royal blood : dòng dõi hoàng tộc Keep up with : bắt kịp với At war with a country : có chiến tranh với nước Without exceptoin : ngoại lệ Content with : hài lòng với Into : vào ; in : Get into ... a moment : lúc A friend of mine In want of money: thiếu tiền In time of war : thời gian chiến tranh In time of peace : thời gian hoà bình To live on : sống nhờ vào Off drugs : bỏ thuốc phiện Off ... within one’s means : sống điều kiện cho phép Beside = next to =by A man of action : người hành động Through the window : qua cửa sổ Across the river : bên sông Quarreled about nothing : cãi chuyện...
 • 6
 • 342
 • 3

Tài liệu Động từ tiếng Anh pdf

Tài liệu Động từ tiếng Anh pdf
... không nên lái xe nhanh nhthế Hành động xảy ra, ng-ời nói nói lúc Tom lái xe, đó, động từ phải thời tiếp diễn, thời hoàn thành tiếp diễn cấu trúc giả định này, hành động bắt đầu xảy từ khứ kéo dài ... unregistered version of Document 2PDF Pilot + Đây câu rút gọn có chủ ngữ, xét tình câu rút gọn be phải chia Being + Trong tiếng anh, câu l-ợc chủ ngữ đi, động từ dạng nguyên thể không to, tr-ờng ... cấu trúc câu giả định , apologize để nguyên dạng không chia bỏ should tiếng anh mỹ ng-ời ta th-ờng bở should ttrong tiếng anh Anh, ng-ời ta để nguyên 11 If it (rain) can you bring in the washing...
 • 16
 • 507
 • 5

Tài liệu Tìm từ tiếng Anh đồng nghĩa trong WORD pot

Tài liệu Tìm từ tiếng Anh đồng nghĩa trong WORD pot
... Synonym” Nếu từ từ đồng nghĩa xuất khung Khi bạn muốn thay từ đồng nghĩa nào, bạn chọn từ nhấn nút Replace Bạn nhấn nút Look up để Word tìm từ từ đồng nghĩa văn bạn mở Với chức Word, bạn tạo ... tình trạng văn có từ thường xuyên bị lặp lại Chọn menu Tools/Language/Thesaurus (hoặc nhấn Shift+F7) để mở chức lên Giả sử bạn muốn tìm từ đồng nghĩa với từ “love”, bạn nhập từ vào ô “Replace ... Microsoft Word không đơn chương trình soạn thảo văn mà có chức hỗ trợ khác cho người sử dụng Tôi giới thiệu chức dành cho bạn thường xuyên làm việc với văn tiếng Anh, chức tìm từ đồng nghĩa giúp...
 • 3
 • 465
 • 2

Tài liệu de hsnk tieng anh 6

Tài liệu de hsnk tieng anh 6
... living outside London is that houses are cheaper Even a small flat in London without a garden (5) quite a lot to rent With the same money, one can get a little house in the country (6) a garden of ... ahead C overseas D real A image B arcade C take D awake V Supply the correct tense or form of the verb in brackets: (Cho dạng động từ ngoặc- 1,0 điểm) Peter decided (1 buy) a new car rather than ... dụng tài liệu gì, kể từ điển Giám thị coi thi giải thích thêm) Phòng Giáo dục Đào tạo Đoan Hùng kỳ thi chọn học sinh Năng khiếu cấp huyện Lớp Năm học : 2009 - 2010 Đề thức đề thi môn: Tiếng anh...
 • 20
 • 427
 • 0

Tài liệu KẾ HOẠCH TIẾNG ANH 6-KỲ II

Tài liệu KẾ HOẠCH TIẾNG ANH 6-KỲ II
... Tiết Hình thức tổ Pp/học chức DH liệu, PTDH KT-ĐG Chủ điểm 4: NATURE ( 15 tiết + tiết tập + tiết thực hành = 15 tiết) Bài 9: The body Thực hành Đài, băng, theo tranh, ảnh, nhóm, phiếu học cặp, tự ... 10: Staying Thực hành Đài, băng, healthy theo tranh, nhóm, ảnh,máy cặp, tự chiếu, phiếu học tập…… Bài 11: What you Thực hành Đài, băng, eat? theo tranh, ảnh, nhóm, máy cặp, tự chiếu,phiếu học tập…… ... Đài, băng, pastime theo tranh ảnh nhóm, đồ dùng cặp, tự trực quan,máy chiếu, phiếu học tập, …… Bài 13: Activities and Thực hành Đài, băng, the seasons theo nhóm, cặp, tự tranh ảnh, đồ dùng trực quan,máy...
 • 3
 • 193
 • 0

Tài liệu Giáo án Tiếng Anh 6 HKII

Tài liệu Giáo án Tiếng Anh 6 HKII
... p.140 Answer key: The summer vacation (1) the citadel (6) (to) stay with (someone) (3) (to) stay for (a week)(4) my uncle (6) My aunt (6) to visit (2) Presentation Dialogue : A1 p.140 Comprehension ... pairs Nguyễn Tiến Dũng Trường THCS Hoàng Long LESSON PLAN Period :60 Teaching day: UNIT: 10 STAYING HEALTHY Lesson 1: A1, 2, 5(p.104-1 06) *Aims: Help Ss learn about how we feel using Adjective of ... cold? etc Nguyễn Tiến Dũng Trường THCS Hoàng Long LESSON PLAN Period: 61 Teaching day: UNIT: 10 (cont) Lesson 2: A3-4 (p.105-1 06) *Aims: Help Ss practice reading a dialogue recognize Polite offers...
 • 72
 • 198
 • 1

Tài liệu Giáo án Tiếng Anh 6 HKII

Tài liệu Giáo án Tiếng Anh 6 HKII
... p.140 Answer key: The summer vacation (1) the citadel (6) (to) stay with (someone) (3) (to) stay for (a week)(4) my uncle (6) My aunt (6) to visit (2) Presentation Dialogue : A1 p.140 Comprehension ... pairs Nguyễn Tiến Dũng Trường THCS Hoàng Long LESSON PLAN Period :60 Teaching day: UNIT: 10 STAYING HEALTHY Lesson 1: A1, 2, 5(p.104-1 06) *Aims: Help Ss learn about how we feel using Adjective of ... cold? etc Nguyễn Tiến Dũng Trường THCS Hoàng Long LESSON PLAN Period: 61 Teaching day: UNIT: 10 (cont) Lesson 2: A3-4 (p.105-1 06) *Aims: Help Ss practice reading a dialogue recognize Polite offers...
 • 72
 • 218
 • 0

Tài liệu 3000 tu tieng anh

Tài liệu 3000 tu tieng anh
... Trần Hà Tu n Anh – ĐH Sài Gòn compete v /kəm'pi:t/ đua tranh, ganh đua, cạnh tranh competition n /,kɔmpi'tiʃn/ cạnh tranh, thi, thi đấu competitive adj /kəm´petitiv/ cạnh tranh, đua tranh complain ... Trần Hà Tu n Anh – ĐH Sài Gòn a few ít, vài field n /fi:ld/ cánh đồng, bãi chiến trường fight v., n /fait/ đấu tranh, chiến đấu; đấu tranh, chiến đấu fighting n /´faitiη/ chiến đấu, đấu tranh figure ... instead of thay cho institute n /ˈ´institju:t/ viện, học viện institution n /UK ,insti'tju:ʃn ; US ,insti 'tu: ʃn/ thành lập, lập; quan, trụ sở instruction n /ɪn'strʌkʃn/ dạy, tài liệu cung cấp instrument...
 • 83
 • 350
 • 2

Xem thêm