Giáo án in vật lý 8 2014 2015

Giáo Án Word Vật 8

Giáo Án Word Vật lý 8
... thay bán cầu Macđơbua Cả lớp hình 9.4, 9.5 D hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động 1: Kiểm tra: thời gian (6min) 15 Hoạt động trò Giáo án Vật lí HS1: Làm tập 8. 1, 8. 3 HS2: Làm tập 8. 2 HS3: ... động -HS dự đoán -HS đọc SGK, hình 5.3 -HS theo dõi -HS theo dõi 15 Giáo án Vật lí lên vật vận tốc vật nh -Yêu cầu HS đọc SGK dự đoán -Yêu cầu HS làm thí nghiệm kiểm tra: +Cho HS đọc SGK phần thí ... lực -Dự đoán làm thí nghiệm kiểm trả dự đoán để khẳng định: Vật chịu tác dụng lực cân vận tốc không thay đổi, vật đứng yên chuyển động mãi -Nêu đợc thí dụ quán tính Giải thích đợc tợng quán tính...
 • 43
 • 399
 • 0

GIÁO ÁN CHUẨN VẬT 8

GIÁO ÁN CHUẨN VẬT LÝ 8
... thực C2 - Chọn p /án C2: + P /án a) không! t - Gv h/dẫn Hs phân tích p /án không + P /án b) không! A & p /án + P /án c) phức tạp hơn, - P /án c) nhng phức tạp nên k0 t1 = tA/AA = 0,078s ; t2 = tD/AD ... giải thích đc tợng quán tính 2, Biết suy đoán, - Tiến hành TN chuẩn xác 3, Nghiêm túc, - Hợp tác làm TN B, Phơng Pháp - Nêu VĐ - giải VĐ - Thực nghiệm C, Chuẩn bị - GV: Giáo án + dụng cụ TN - HS: ... Đánh giá C, Chuẩn bị - GV: Giáo án dụng cụ TH - HS: Bài củ + Bài D, Tiến trình lên lớp 1) ổn định: 2) Kiểm tra: Kiểm tra chuẩn bị HS 3) Bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung thực hành chuẩn...
 • 46
 • 199
 • 0

Đề thi học sinh giỏi vật 8 2014 - 2015

Đề thi học sinh giỏi vật lý 8 2014 - 2015
... dAy Ac - si - mettdc dUng l6n v6t b, - Khi hQ th6ng d{t kh6ng khi: 0,75 P:F 0,75 :F : 13,9N P - 13 ,8 t:10:;_:l'38kg P - fnOl luqng ctia vQt: - Khi nhfng nu6c: Fa:P-F':13 , 8- 8 ,8: 5N - Ta c6: - ThC ... cr6r cAp HUypN Lop s M6n: Vat If - NIm (5,0 di t1: 30phirt : ]h; v2:60km/h; - - , ^_ vr: av' :75km/h -2 2012 - 2013 (Hufn dAn tz:t: : l0phut: ln, v,: I vr : -z -J ,t z 61" 2, m 02 tran 3gkrn/h ... Cdc luc t6c dUng vdo otd gom: - Trong luc P: Phucrng thlng dfrng, chi6u hu6ng tir tr6n du6i, cudng D- lOm : 10"u6ng r1,5 i0' : 15 103 N - Ph6n luc N: Phucnrg thing d,-g, chidu hu6ng tir du6i l6n...
 • 3
 • 7,287
 • 254

Giáo án mĩ thuật lớp 8 2014 2015 chuẩn KTKN

Giáo án mĩ thuật lớp 8 2014 2015 chuẩn KTKN
... t chc - Kim tra s s: 8A ,8B ,8C ,8D Ni dung kim tra - Ra : V tranh ti c m ca em - Cht liu : Mu sỏp hoc nc - Kh giy: A4( 18 x 25 cm) IV Thu bi v dn dũ - Chun b bi 18 Quan sỏt mt n - Mt ... - Trng THCS ụng Ng Giỏo ỏn M Thut Nm hc 2013 2014 ======================= & ======================== Ngy ging: 8A ,8B ,8C ,8D Tit Thng thc m thut MT S CễNG TRèNH TIấU BIU CA M ... - Trng THCS ụng Ng Giỏo ỏn M Thut Nm hc 2013 2014 ======================= & ======================== Ngy ging: 8A ,8B ,8C ,8D Tit V trang trớ TRèNH BY KHU HIU I Mc tiờu Kin thc:...
 • 46
 • 1,187
 • 6

Giáo án BG Vật 8

Giáo án BG Vật lý 8
... Để vật cân ta phải có: F= F P = 50 N F F b Khi vật nâng lên đoạn h = m dây phải rút ngắn đoạn s = 2h = 8m Công dùng để kéo vật: P A = F.s = 50 .8 = 400 J Bài 2: a PB = 14N; Vậy hệ thống nâng vật ... 0,5.2).0, = = 8( N ) h 0,3 Vậy m1 = 0 ,8 kg Bài 11: a) Hiệu suất hệ ròng rọc: Công có ích: Aci = P.h = 270.10. 18 = 486 00 (J) Công toàn phần: OG P2 B Atp = F.2.h = 1500.2. 18 = 54000 (J) A 486 00 ci Vậy ... 2T ; F = 2T = 4T ⇒T = F 720 N = = 180 N 4 T' F T' Gọi Q lực người nén lên ván, ta có: T Q = P - T = 600N - 180 N = 420N b) Gọi P' trọng lượng ván, coi hệ thống vật hệ thống cân bằng, ta có: T' +...
 • 13
 • 157
 • 0

Giáo án thực vật lớp mầm 2014 2015

Giáo án thực vật lớp mầm 2014 2015
... ngồi Gọi trẻ thực đến hết lớp Cơ quan sát sửa sai cho trẻ *Củng cố, giáo dục: - Các vừa làm gì? trai, hàng gái - trẻ lên thực cơ, trẻ khác quan sát - Trẻ quan sát lắng nghe - Trẻ thực - Chạy thay ... Xếp hình từ - Chuẩn bị: Lá cây, hồ dán, keo - Cách chơi: Trẻ sử dụng để tạo thành sản phẩm trẻ thích, dùng hồ keo để dán lên giấy Thứ hai, ngày 29 tháng 12 năm 2014 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT ... hình: Tơ màu mâm ngũ KẾ HOẠCH TUẦN Tên nhánh : MỘT SỐ LOẠI CÂY (Từ ngày 29/12 /2014 đến 2/01 /2015) Tuần/Thứ Thời điểm Đón trẻ, trò chuyện Thể dục buổi sáng Hoạt động ngồi trời Hoạt động học Hoạt...
 • 89
 • 214
 • 0

Giáo án vật 8 năm 2015

Giáo án vật lý 8 năm 2015
... VD vật chuyển động, vật đứng yên rõ vật chọn làm mốc (trả lời câu C2&C3) VD vật chuyển động vật đứng yên trả lời câu C2 & C3 C3: Vị trí vật so với vật mốc không thay đổi theo thời gian vật vật ... Chứng minh: - Vật chìm dV > dl - Vật lơ lửng dV = dl - Vật dV < dl - Gợi ý: Giải + Khi vật nhúng chất lỏng -> Vật nhúng nước thì: so sánh Vvật Vclỏng mà vật chiếm chỗ? Vv = Vcl mà vật chiếm chỗ ... cân vật chuyển động vật không thay đổi vận tốc a Dự đoán GV: Ta biết lực tác dụng làm thay đổi HS: Đọc phần a, dự đoán vận tốc vật - Khi vật chuyển động mà chịu (?) Khi lực tác dụng lên vật cân...
 • 89
 • 159
 • 1

Giáo án môn vật lớp 8

Giáo án môn vật lý lớp 8
... trợt xuất vật ch/động trợt mặt vật khác Lực ma sát lăn xuất vật ch/động lăn Nm hc 2014 - 2015 Giáo án Vật lí chốt lại vấn đề mặt vật khác Lực ma sát nghỉ lực cân với lực tác dụng lên vật H2 Làm ... Lực xuất cản lại chuyển động vật kéo vật trợt đất Nm hc 2014 - 2015 2,0 Giáo án Vật lí đất vật B- Lực xuất cản lại chuyển động bóng lăn mặt đất C- Lực xuất giữ cho vật không chuyển động có lực ... (4 điểm) I Hãy đánh dấu Đ vào ô sau câu ghi S vào ô câu sai (2 điểm) í Đáp án S Đ S S Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 Nm hc 2014 - 2015 (0,75 sau Giáo án Vật lí II Khoanh tròn vào chữ đáp án câu sau:Câu...
 • 101
 • 600
 • 0

GIÁO ÁN MÔN VẬT CHƯƠNG 6,7,8,9 NĂM HỌC 20142015

GIÁO ÁN MÔN VẬT LÝ CHƯƠNG 6,7,8,9 NĂM HỌC 20142015
... mới: Chương VI: Sóng ánh sáng Bài 35: Hiện tượng tán sắc ánh sáng Phần 1: Thí nghiệm tán sắc ánh sáng, ánh sáng trắng đơn sắc Giáo án Vật năm học 2014-2015 Page * Nắm sơ lược tán sắc ánh sáng, ... hạt ánh sáng • Từ thí nghiệm nhiễu xạ ánh sáng giao thoa ánh sáng ta thấy ánh sáng có tính chất sóng Giáo án Vật năm học 2014-2015 Page 35 • Từ thí nghiệm tượng quang điện ta thấy ánh sáng ... bảng: (Chia thành hai cột) Chương VI: Sóng ánh sáng Giải thích tượng tán sắc ánh sáng: Bài 35: Hiện tượng tán sắc ánh sáng - ánh sáng trắng Thí nghiệm tán sắc ánh sáng: - Chiết suất môi trường...
 • 115
 • 657
 • 0

Giáo án lớp 2 năm học 2014 - 2015 chuẩn kiến thức tuần 8

Giáo án lớp 2 năm học 2014 - 2015 chuẩn kiến thức tuần 8
... xét tiết học - Lắng nghe - Chuẩn bị: Chăm học tập Đàm Ngân 13 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 20 1 4- 20 15 Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 20 14 TIẾNG ... chữ lại cao li - Học sinh tập viết bảng - Học sinh tập viết vào tập viết Củng cố - dặn dò: Đàm Ngân 15 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 20 1 4- 20 15 - Nhận xét học - Về nhà viết ... toán - HS lên bảng Lớp làm vào tập - Nhắc lại - Lắng nghe Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 20 1 4- 20 15 Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 20 14 CHÍNH TẢ (Tập...
 • 23
 • 429
 • 4

Giáo án lớp 2 năm học 2014 - 2015 tuần 8

Giáo án lớp 2 năm học 2014 - 2015 tuần 8
... hình - HS nêu yêu cầu - Quan sát - Có hình tam giác? - hình - Có hình tứ giác? - hình - Nhận xét, đánh giá 121 Củng cố, dặn dò: 5’ - Củng cố nội dung - Nghe - Tổng kết - Dặn nhà học làm tập - Nhận ... Củng cố, dặn dò - Vừa viết chữ hoa gì? Câu ứng dụng gì? - Nhận xét, sửa sai 18 2 - Viết - Nộp 5’ - HS nêu - Củng cố nội dung - Tổng kết - Nhắc nhở học sinh - Nhận xét tiết học 123 - Nghe ... dặn dò : 5’ - Hát lại hát ? - HS hát - Củng cố - Tổng kết - Nghe - Nhắc nhở học sinh - Nhận xét tiết học TIẾT SINH HOẠT LỚP 147 NHẬN XÉT TUẦN I Mục tiêu: - Nắm bắt tình hình lớp tuần 8: Những việc...
 • 39
 • 115
 • 0

Giáo án lớp 2 năm học 2014 - 2015 Tuần 8

Giáo án lớp 2 năm học 2014 - 2015 Tuần 8
... phép tính kết 42 + = 50 70 + 20 42 + = 70 + 20 = = 90 36 + 14 = 52 + 20 = 36 + 14 = 50 52 + 20 - Nhận xét tiết học = 72 - Chuẩn bị: Luyện tập Dặn :1’  Thứ ba ngày 7tháng 10 năm 20 14 Tiết PPCT:15 ... tính - HS lên bảng - Tính nhẩm : 60 + 40 = 100 80 + 20 = 100 - HS đọc đề - Bài tốn nhiều 31 - Tóm tắt: Sáng bán : 85 kg Chiều bán nhiều sáng : 15 kg Chiều bán : …… kg ? Đề cho gì? Đề hỏi gì? - Sáng ... nhận xét: - HS quan sát + li + đường kẻ ngang + nét - HS quan sát - HS tập viết bảng - HS đọc câu - G:4 li - h, g, y : 2, 5 li - p: li - t :1,5 li - s : 1 ,25 li 29 - Nêu độ cao chữ -  Hoạt động...
 • 34
 • 98
 • 0

Giáo án lớp 5 năm học 2014 - 2015_Tuần 8

Giáo án lớp 5 năm học 2014 - 2015_Tuần 8
... ý: - Ví dụ 2: So sánh hai số thập phân 35, 7m 35, 698m + u cầu nêu so sánh phần ngun hai số thập phân 35, 7m 35, 698m + u cầu viết số thập phân 35, 7m 35, 698m dạng số đo có đơn vị mi-li-mét so sánh ... mi-li-mét so sánh chúng Từ so sánh hai số 35, 7m 35, 698m - Nhận xét, sửa chữa ghi bảng: 35, 7m > 35, 698m hay 35, 7 > 35, 6 98 + u cầu nêu phần thập phân số thập phân 35, 7m 35, 698m cho biết giá trị chữ số ... cách thiết thực Dặn dò - Nhận xét tiết học - Xem lại học vận dụng điều học vào thực tế - Hát vui - Học sinh trả lời - HS thực tập - Lớp nhận xét - Lắng nghe - Nhắc tựa - Quan sát bảng số liệu...
 • 33
 • 127
 • 0

Giáo án môn vật lớp 8 trọn bộ

Giáo án môn vật lý lớp 8 trọn bộ
... c: S lc ụn li kin thc ca bi Hng dn HS gii BT 8. 1, 8. 2, 8. 3 SBT Hng dn t hc: a Bi va hc: Hc thuc lũng phn ghi nh sgk c phn Em cha bit, lm BT 8. 4; 8. 5; 8. 6 SBT b Bi sp hc: p sut khớ quyn * Cõu hi ... d h1 GV: Quan sỏt hỡnh 8. 7 = 10.000.h2 m no cha nc nhiu hn? =12.000Pa HS: m cú vũi cao hn GV: Hóy quan sỏt hỡnh 8. 8 HS: Quan sỏt v c ni dung C8: h2 = h1 h = 1,2-0,4 = 0 ,8 m GV: hóy gii thớch hat ... phỳt S = 8m GV: Hng dn v gi hs lờn bng thc hin? F=? HS: F = P/2 = 420/2 = 210 N A=? H = l/2 = 8/ 2 = m Gii: A = F.S = 210 .8 = 1 680 T a-Lc kộo l: F = P/2 = 420/2 = 210N cao: h = ẵ = 8/ 2 = 4m b...
 • 78
 • 632
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giao an mon vat ly 8 ky 2giáo án môn vật lý lớp 8giáo án môn vật lý lớp 8 bài 18giao an mon vat ly lop 8 ca namgiáo án dạy vật lýgiáo án môn vật lý lớp 11giáo án môn vật lý lớp 12giáo án môn địa lý 8giáo án môn vật lý lớp 6giáo án môn vật lý lớp 10 cơ bảngiáo án môn vật lý lớp 10giáo án môn vật lý lớp 6 cả nămgiáo án dạy vật lý lớp 7giao an day them ly 8bài tập vật lý 8 năm 2015bao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học