Giáo trình Powerpoint: Chương 2 phân tích báo cáo tài chính

Chương 2 Phân tích báo cáo tài chính

Chương 2 Phân tích báo cáo tài chính
... thống để phân tích nhân tố tạo thành ROE Năm 20 09 20 10 20 11 Lợi nhuận ròng 21 .5 22 .3 21 .9 Doanh thu 305 350 410 Vốn chủ sở hữu 119 124 126 Tổng tài sản 23 0 29 0 350 70 Trả lời • ROE 20 09: 21 .5/119=18.1% ... tài sản 2, tỷ số nợ/tổng tài sản 60% Xác định ROE? 72 24 5/18 /20 13 Trả lời • Tỷ số nợ/tổng tài sản=60% => tỷ số đòn bẩy tài chính= 1/0.4 =2. 5 • ROE=0.04 x 2. 00 x 2. 5 = 0 .2 (20 %) 73 Phân tích Dupont ... 21 .5/119=18.1% 20 10: 22 .3/ 124 =18.0% 20 11: 21 .9/ 126 =17.4% • Dupont 20 09: 7.0%x1.33x1.93 20 10: 6.4%x1 .21 x2.34 20 11: 5.3%x1.17x2.78 71 Ví dụ • Công ty ABC có tỷ số lợi nhuận/doanh thu 4%, vòng quay tổng tài...
 • 25
 • 345
 • 2

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 4: Phân tích báo cáo tài chính

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 4: Phân tích báo cáo tài chính
... so sánh ngành,(c) phân tích tỷ trọng, (d) phân tích % thay đổi nào? Một số hạn chế việc phân tích tỷ số tài gì? VNU HCMC , Gv hướng dẫn : Viết Hoàng – Hùng Sơn – Thanh Trúc 4-4 8 24 ... Hùng Sơn – Thanh Trúc 4-6 Năm loại tỷ số tài để phân tích, tỷ số nói lên điều gì? Thanh khoản: Công ty chi trả khoản đến hạn hay không? Quản lý tài sản: Công ty có đủ tài sản cho hoạt động không? ... 1.8% 3.0% 1.1% 1.1% EBT 4.3% -2 .7% 6.0% 5.9% Taxes 1.7% -1 .1% 2.4% 2.4% NI 2.6% -1 .6% 3.6% 3.6% VNU HCMC , Gv hướng dẫn : Viết Hoàng – Hùng Sơn – Thanh Trúc 4-3 2 16 Phân tích tỷ trọng BCTN Công ty...
 • 24
 • 486
 • 1

Chương 3 Phân tích báo cáo tài chính ppt

Chương 3 Phân tích báo cáo tài chính ppt
... 1,721,176 Retained earnings 231 ,176 Total Equity 1,952 ,35 2 Total L & E 3, 497,152 2005 524,160 636 ,808 489,600 1,650,568 7 23, 432 460,000 32 ,592 492,592 2,866,592 3- 3 Báo cáo thu nhập Sales COGS Other ... L&E 9.9% 13. 6% 9 .3% 32 .8% 22.0% 45.2% 100.0% 11.2% 24.9% 9.9% 46.0% 34 .6% 19 .3% 100.0% 10.2% 11.9% 8.5% 2.4% 10.8% 9.5% 29.6% 23. 7% 14.2% 26 .3% 56.2% 50.0% 100.0% 100.0% 3- 30 Phân tích tỷ trọng ... 2006E 147.1% 50.0% 179.4% 115.9% 54.6% 197.9% 139 .4% 3- 37 Phân tích % BCĐKT  Tổng TS tăng 139 %, DT tăng 105% Do việc sử dụng TS vấn đề công ty 3- 38 Phân tích Du Pont Equity Profit Total assets ROE...
 • 48
 • 202
 • 0

Chương 3 phân tích báo cáo tài chính

Chương 3 phân tích báo cáo tài chính
... Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Tích Bá Cá Tà Chính Giới thiệu báo cáo tài Phân tích tỷ số tài Phân tích xu hướng Phân tích tài DuPont Phân tích biến động kết cấu 3- 2 Các Báo cáo tài Cá Bá ... cụï phân tích cu tích Báo cáo Nguồn & Sử dụng Báo cáo luân chuyển tiền 3- 21 Dự toán tiền Khuôn khổ khổ củ phân tích tài tích tà Độ lành mạnh doanh nghiệp tỷ số tài Phân tích tình hình tài chính, ... tỷ số tài Phân tích & Đánh giá 3- 19 Nguyên nhân/Giải pháp Trình tự phân tích báo cáo TC Trình tự tích bá cá Xác đònh mục đích phân tích Xác đònh khuôn khổ phân tích Tính tỷ số tài Phân tích đánh...
 • 127
 • 293
 • 0

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TCDN1

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TCDN1
... 07/06/2014 Kỹ thuật phân tích BCTC I II III IV I PHÂN TÍCH TỶ SỐ TÀI CHÍNH Là kỹ thuật phân tích quan trọng phân tích báo cáo tài Phân tích tỷ số tài Phân tích xu hướng Phân tích cấu Phân tích Dupont ... tệ;  Phân tích hiệu sử dụng vốn;  Phân tích rủi ro tài dự báo nhu cầu tài Tổng quan phân tích báo cáo tài Phân tích tỷ số tài Phân tích cấu Phân tích xu hướng Công thức Dupont Hạn chế phân tích ... 07/06/2014 Nội dung phân tích tài DN? NỘI DUNG  Đánh giá khái quát tình hình tài chính; Phân tích cấu biến động tài sản - nguồn vốn;  Phân tích tình hình công nợ khả toán;  Phân tích tình hình...
 • 12
 • 199
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-CHƯƠNG 14-Phân tích báo cáo tài chính

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-CHƯƠNG 14-Phân tích báo cáo tài chính
... Fulbright Những vấn đề đầu tư – 8th ed Ch.14: Phân tích báo cáo tài Phân tích tài Bài đọc Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hay báo cáo thu nhập báo cáo tài trình bày doanh thu công ty chi phí thời ... tế Fulbright Những vấn đề đầu tư – 8th ed Ch.14: Phân tích báo cáo tài Phân tích tài Bài đọc 14.6 Minh họa phân tích báo cáo tài Trong báo cáo thường niên trước cổ đông công ty Growth Industries, ... Phân tích báo cáo tài Phân tích tài Bài đọc Phần B (Theo tỷ lệ phần trăm tổng tài sản) Tài sản Tài sản hành Tiền mặt chứng khoán khoản Khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản hành khác Tổng tài sản...
 • 48
 • 145
 • 0

BÁO CÁO-CHƯƠNG 5-PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO-CHƯƠNG 5-PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
... tài => làm rõ mặt tích cực tiêu cực tình hình tài 5.2.2 Nội dung phân tích: - Phân tích khái qt Bảng cân đối kế toán - Phân tích khái qt Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Phân tích khái qt Báo ... Phân tích hiệu sử dụng vốn 5.4.1 Hiệu sử dụng tài sản a Hiệu sử dụng tổng tài sản a1 Sức sản xuất tổng tài sản Sức sản xuất tổng tài sản Doanh thu = Tổng tài sản bình qn a2 Sức sinh lợi tổng tài ... Phân tích khái qt Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Tính số tài 5.2 Đánh giá khái qt tình hình tài (tt) 5.2.2.1 Phân tích khái qt Bảng cân đối kế toán a Phân tích biến động tài sản nguồn vốn Giúp...
 • 19
 • 71
 • 0

Bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 11 phân tích báo cáo tài chính (đh công nghiệp TP HCM)

Bài giảng tài chính doanh nghiệp  chương 11 phân tích báo cáo tài chính (đh công nghiệp TP HCM)
... Bảng cân đối kế tốn Báo cáo kết kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài  ĐỐI TƢỢNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TÀI SẢN NGUỒN VỐN Tài sản ngắn hạn Nợ phải trả Tài sản dài hạn Vốn ... vốn 11  ĐỐI TƢỢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp - Nội dung chế độ kế tốn đƣợc doanh nghiệp áp dụng - Tình hình lý biến động số tài sản nguồn vốn quan trọng - Phân ... vốn quan trọng - Phân tích số tiêu tài chủ yếu … Bổ sung chi tiết thơng tin hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp báo cáo tài khác khơng trình bày rõ 11. 1 Khái niệm, đối...
 • 36
 • 193
 • 0

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5
... tác phân tích báo cáo tài t i T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 9 10 Ngu n s CHƯƠNG 2: TH C TR NG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH T I T NG CÔNG TY XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ... ng CÔNG TY XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 3.1 PHƯƠNG HƯ NG HOÀN THI N CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC T I T NG CÔNG TY XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG C n t ch c công tác phân tích BCTC t i T ng công ty ... K t qu phân tích cho th y, công 1 ,5 23,3 45, 8 ty thành viên ñ c l p (Công ty 50 2, Công ty 50 3, Công ty 50 6, Công ty 3/ T su t ngu n tài tr thư ng xuyên (%) 33,9 32,4 56 ,1 50 7 Công ty 52 9) ho...
 • 13
 • 172
 • 0

Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam

Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam
... nghiệp: Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam Ngành : Xây dựng công trình đường bộ Lĩnh vực kinh doanh: Quản lý, khai thác tu công trình giao thông đường bộ; Xây dựng công trình ... BCTC Đặc điểm hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (sau gọi tắt Công ty ) thành lập sở cổ phần hoá Công ty Quản lý Xây dựng Đường bộ Quảng Nam theo Quyết định số ... từ công ty nhà nuớc thành công ty cổ phần bên cạnh đó vẫn có những hạn chế trình phát triển Vì những lí trên, nhóm chúng định chọn đề tài " Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần công trình...
 • 34
 • 269
 • 0

giáo trình phân tích báo cáo tài chính đại học đông á

giáo trình phân tích báo cáo tài chính đại học đông á
... tin báo cáo tài Như phân tích báo cáo tài cơng ty, nhà phân tích phải sử dụng số lý thuyết kỹ thuật phân tích báo cáo tài cơng ty Thực tế, nhà phân tích thấy báo cáo tài trình bày tình hình tài ... lập báo cáo tài năm cơng ty, tổng cơng ty phải lập báo cáo tài tổng hợp báo cáo tài hợp vào cuối kỳ kế tốn năm dựa báo cáo tài đơn vị kế tốn trực cơng ty, tổng cơng ty NƠI NHẬN BÁO CÁO CÁC LOẠI ... DỤNG KHI PHÂN TÍCH BCTC 1.2.1Nội dung phân tích 1.2.1.1 Phân tích khái qt tình hình tài Trước tiên, nhà phân tích tiến hành Đọc hiểu khái qt nội dung báo cáo tài Phân tích khái qt báo cáo tài cơng...
 • 85
 • 135
 • 2

Slide môn phân tích báo cáo tài chính: Chương 2: Kiểm tra báo cáo tài chính

Slide môn phân tích báo cáo tài chính: Chương 2: Kiểm tra báo cáo tài chính
... lưu chuyển tiền tệ - Báo cáo thuyết minh 2.1.2.2 Theo thời gian lập: - Báo cáo tài năm - Báo cáo tài niên độ 2.1.2.3 Theo tính bắt buộc: - Báo cáo tài bắt buộc - Báo cáo tài hướng dẫn 2.2 Hệ ... CHƯƠNG KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.1 Tổng quan hệ thống báo cáo tài 2.1.1 Khái niệm: Hệ thống BCTC báo cáo lập theo chuẩn mực chế độ kế toán hành, phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, ... ánh: - Báo cáo phản ánh tổng quát tình hình TS NV - Báo cáo phản ánh doanh thu, thu nhập, chi phí kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo phản ánh tình hình thực nghĩa vụ toán với Nhà nước - Báo cáo...
 • 9
 • 173
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phần 2 phân tích báo cáo tài chính từ năm 2010 2012phần 2 phân tích báo cáo tài chính bidv giai đoạn 2009 2011phần 2 phân tích báo cáo tài chính từ 2010 đến 20122 phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần du lịch đồng thápgiáo trình phân tích báo cáo tài chínhgiáo trình môn phân tích báo cáo tài chínhgiáo trình lập và phân tích báo cáo tài chínhdownload giáo trình phân tích báo cáo tài chínhsách giáo trình phân tích báo cáo tài chínhgiáo trình phân tích báo cáo tài chính ngân hànggiáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệpgiáo trình phân tích báo cáo tài chính ebookgiáo trình phân tích báo cáo tài chính pdfsách giáo trình phân tích báo cáo tài chính do trường kinh tế quốc dân xuất bảntrình tự phân tích báo cáo tài chínhBáo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQTBáo cáo của TGĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2009qd uy quyen fpts quanly cd 2008moi moi moi. chuong trinh du kienquyche to chung va hoat dong hdqt23042011Dự thảo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm Soát (sửa đổi)Tờ trình Ngân sách hoạt động & thù lao của Ban Kiểm soát năm 2011Đại hội đồng cổ đông | TPBank Digitalgiay uy quyen dhdcd 2015bien ban hop dhdcd 17.4.2014 08. to trinh phan phoi loi nhuan 20132. chuong trinh hop du kien9. bc ngan sach hoat dong 2015 va ke hoach 2016 cua bks12. ttr. thuong cho exco hoan thanh ke hoach12. ttr phan phoi loi nhuan nam 2015 0bao cao tai chinh quy 1 2016 0bao cao 6 thang dau namTo trinh bau Ban kiem phieuTo trinh lua chon Cty kiem toan nam 2017