giáo án bài hoạt động hô hấp sinh 8

Bài giảng điện tử : Hoạt động hấp - sinh học lớp 8

Bài giảng điện tử : Hoạt động hô hấp - sinh học lớp 8
... ết 2 2: HOẠT ĐỘNG HƠ HẤP I THƠNG KHÍ Ở PHỔI - Giúp khơng khí phổi thường xun đổi - Thơng khí phổi nhờ cử động hấp Cử động hấp Ti ết 2 2: HOẠT ĐỘNG HƠ HẤP I THƠNG KHÍ Ở PHỔI Cử động hấp ... ĐỘNG HƠ HẤP I THƠNG KHÍ Ở PHỔI - Giúp khơng khí phổi thường xun đổi - Thơng khí phổi nhờ cử động hấp Cử động hấp a Khái niệm Cử động hấp gồm: - lần hít vào - lần thở Ti ết 2 2: HOẠT ĐỘNG ... 2 2: HOẠT ĐỘNG HƠ HẤP I THƠNG KHÍ Ở PHỔI - Giúp khơng khí phổi thường xun đổi - Thơng khí phổi nhờ cử động hấp Cử động hấp a Khái niệm Một cử động hấp gồm có động tác nào? Ti ết 2 2: HOẠT...
 • 33
 • 4,425
 • 8

Bài 21:Hoạt động hấp sinh học 8 mới

Bài 21:Hoạt động hô hấp sinh học 8 mới
... PHI Khí Hớt vo gng sc ( 2100 -3100ml) bổ sung Khí l u thông Khí dự trữ Khí cặn Th bỡnh thng(500ml) Th gng sc (80 01200ml) Dung tích sống (3400 480 0 ml) Tổng dung tích phổi 44006000ml Khớ cũn li phi ... nang vo mao mch mỏu Thp Cao CO2 khuch tỏn t mao mch mỏu vo ph nang Khụng Khụng Khụng cú ý ngha sinh hc i i t Bóo hũa Do c lm m bi lp niờm mc tit cht nhy ph ton b ng dn khớ 13 Bi 21: HOT NG Hễ ... vo khụng khớ ph nang Trao i khớ t bo -O2 khuch tỏn t mỏu vo t bo -CO2 khuch tỏn t t bo vo mỏu 18 Chn vo cõu tr li ỳng: S thụng khớ phi l do: a Lng ngc nõng lờn, h xung b C ng hụ hp hớt vo, th...
 • 21
 • 584
 • 0

Tiết 22 sinh 8 bai hoat dong ho hap

Tiết 22 sinh 8 bai hoat dong ho hap
... phế nang Không đổi Không đổi Cao Ít Bão ho Sự khác không đáng kể, ý nghóa sinh học Hơi nước bão ho khí thở làm ẩm tuyến nhày niêm mạc CO2 O2 CO2 O2 Ho t động hơ hấp Thơng khí phổi Được thực ... 70 sgk  Trả lời câu hỏi trang 55,56 & 57tvở tập sinh  Đọc “em có biết?”  Nghiên cứu (VỆ SINH HƠ HẤP)theo nội dung câu hỏi trang 58 &59 tập sinh ... gắng sức (80 0 – 1200 ml) Khí lại phổi (1000 – 1200 ml) Dung tích sống 3400 – 480 0 ml Tổng dung tích phổi 4400 – 6000 ml Quan s¸t ®å thÞ 21.2 H·y chän ý ë cét A nèi víi mét ý cét B cho phï hỵp...
 • 17
 • 186
 • 0

bai hoạt động hấp hay

bai hoạt động hô hấp hay
... lượng cần cho hoạt động sống thể -Hô hấp gồm giai đoạn nào? BÀI 21: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP I Thông khí phổi Sự thông khí phổi nhờ cử động hấp (hít vào thở ra) BÀI 21: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP I Thông khí phổi ... thuộc vào yếu tố ? BÀI 21: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP I Thông khí phổi : - Sự thông khí phổi nhờ cử động hấp (hít vào thở ) - Các xương lồng ngực phối hợp hoạt động với làm thay đổi thể tích lồng ngực ... ngực phối hợp hoạt động với để làm tăng thể tích lồng ngực hít vào làm giảm thể tích lồng ngực thở ra? BÀI 21: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP I Thông khí phổi : - Sự thông khí phổi nhờ cử động hấp (hít vào...
 • 20
 • 537
 • 2

bai hoat dong ho hap

bai hoat dong ho hap
... ®iỊu ho trung khu hÝt vµo vµ thë ho t ®éng lu©n phiªn -Hai trung khu hÝt vµo vµ thë ho t ®éng ®Ịu ®Ỉn lu©n phiªn Khi trung khu hÝt vµo hng phÊn (Ho t ®éng) th× trung khu thë bÞ øc chÕ (Kh«ng ho t ... thơng khí phổi thực nhờ Thế ho t động nào? cử động hơ hấp? Thế nhịp hơ hấp? Hít vào, thở thực nhờ ho t động quan nào? Thảo luận nhóm, cho biết xương lồng ngực phối hợp ho t động với để làm tăng ... qu¸ tr×nh kh«ng ngõng cung cÊp «xi cho c¸c tÕ bµo cđa c¬ thĨ vµ lo¹i cacbonic c¸c tÕ bµo th¶i khái c¬ thĨ Vai trß : Cung cÊp «xi cho tÕ bµo t¹o n¨ng lỵng cho ho t ®éng sèng cđa tÕ bµo vµ cđa c¬...
 • 30
 • 198
 • 0

Lý thuyết bài hoạt động hấp

Lý thuyết bài hoạt động hô hấp
... Các khí trao đổi phổi tế bào theo chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp (hình 21-4) Hình 21-4 Sơ đồ chế trao đổi khí phổi tế bào.A Sự trao đổi khí phổi B Sự trao đổi...
 • 2
 • 69
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 21:HOẠT ĐỘNG HẤP doc

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 21:HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP doc
... bài: Sự thông khí trao đổi khí phổi diễn nào? Bài học hôm giúp tìm hiểu vấn đề b) Hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Hoạt động 1: Tìm hiểu I/ Sự thông khí chế thông khí ... TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra cũ: - Các quan hấp có cấu tạo phù hợp với chức nào? - hấp gồm giai đoạn nào? Có mối liên quan giai đoạn đó? 3/ Các hoạt động dạy học: a) Mở bài: ... hạ thấp hẳn Sự khác thở ra? ý nghĩa - Mô tả khuếch tán oxi cacbonic - GV nhận xét – bổ sung - Sự trao đổi khí phổi sinh học - Mô tả khuếch tán oxi cacbonic - Trao đổi khí phổi: - Nồng độ O2 không...
 • 8
 • 8,817
 • 18

Giáo án tham khảo sinh học 8 Hoạt động hấp

Giáo án tham khảo sinh học 8 Hoạt động hô hấp
... 116 117 1 18 100 104 106 107 1 08 109 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 11 12 13 15 21 22 23 25 31 32 33 35 51 52 53 55 10 14 16 17 18 19 20 ... 10 14 16 17 18 19 20 24 26 27 28 29 30 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Hoạt đợng của các và xương tham gia hơ hấp Cơ liên sườn ... nơi nồng độ cao đến nơi nồng độ thấp *Khác : -Ở thỏ thông khí phổi chủ yếu hoạt động hoành , lồng ngực , bò ép chi trước nên không dãn nở phía bên -Ở người , thông khí phổi nhiều phối hợp lồng...
 • 28
 • 996
 • 2

Giáo án Sinh học 8 tham khảo Hoạt động hấp

Giáo án Sinh học 8 tham khảo Hoạt động hô hấp
... HIỂU CƠ CHẾ THÔNG KHÍ Ở PHỔI Thế cử động hấp? Thế cử động hấp? - Một lần hít vào, lần thở cử động hấp Thế nhòp hấp? - Số cử động hấp phút nhòp hấp Sự hít vào thở thực nhờ yếu ... nước Lý Cao Thấp Do O2 khuếch tán từ khí phế nang vào máu mao mạch Thấp Cao Do CO2 khuếch tán từ máu mao mạch khí phế nang Không đổi Không đổi Sự khác không đáng kể, ý nghóa sinh học Ít Nồng độ ... thẳng Kể tên hấp? - Cơ hoành, liên sườn số khác Sự hít vào thở thực nhờ yếu tố nào? - Nhờ hoạt động hấp làm thay đổi thể tích lồng ngực mà ta thực hít vào thở Ý nghóa: Giúp cho không khí phổi...
 • 28
 • 446
 • 0

Giáo án sinh học 8 - Hoạt động hấp pot

Giáo án sinh học 8 - Hoạt động hô hấp pot
... PHIẾU HỌC TẬP Cử động hấp Hoạt động quan Cơ hoành Cơ liên sườn Xương sườn Hít vào Thở - Dụng cụ thí nghiệm vai trò hoành - Vai trò xương sườn PHIẾU HỌC TẬP 1)Tổng thể tích ... xuyên b) tham gia hoạt động thể dục thể thao c) Lười lao động IV/ TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A Kiểm tra cũ Câu hỏi: - hấp gồm giai đoạn chủ yếu nào? (HS giai đoạn hấp hình vẽ) - Các giai đoạn có ... (2100 - 3100) ml b) 500 ml c) (1000 - 1200) ml d) (3400 - 480 0) ml e) (4400 - 6000) ml 2) Dung tích sống a) Thể tích khí lưu thông b) Thể tích khí lưu thông khí bổ sung c) Thể tích khí lưu thông,...
 • 3
 • 260
 • 0

Giáo án sinh học 8 - HOẠT ĐỘNG HẤP pptx

Giáo án sinh học 8 - HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP pptx
... hấp phút - Cả lớp làm - Gọi HS (1nam, 1nữ) - Đại diện HS đọc số => Đây nhịp cử động hấp hấp - Nhịp hấp -> số cử ? Vậy nhịp hấp gì? - Trả lời động hấp /phút -GV đưa số nhịp ... tạo thiết bị đo nồng tế bào: độ oxi thông qua tranh (H2 1-3 ) - Đưa bảng 21 lên - Học sinh đối chiếu số ? Học sinh quan sát liệu bảng giải bảng 21, thích? -Hãy giải thích khác + % khí O2 % khí ... Những quan - Bụng, xương sườn, tham gia? hoành, liên sườn, bụng, phổi, -Yêu cầu HS thảo luận - Quan sát hình 2 1-1 nhóm hoàn thành phiếu Thảo luận nhóm hoàn học tập thành phiếu học tập Hoạt động quan...
 • 8
 • 385
 • 0

bài giảng sinh học 8 bài 21 hoạt động hấp

bài giảng sinh học 8 bài 21 hoạt động hô hấp
... 94 95 98 81 83 84 85 88 20 22 26 27 29 60 62 66 67 69 10 12 16 17 19 21 23 24 25 28 30 32 36 37 39 40 42 46 47 49 50 52 56 57 59 61 63 64 65 68 11 13 14 15 18 31 33 34 35 38 41 43 44 45 48 51 53 ... động hấp Hít vào Thở TaiLieu.VN Hết9 giờ 119 120 100 101 102 103 104 105 106 107 1 08 109 110 112 116 117 111 113 114 115 1 18 70 72 76 77 79 90 92 96 97 99 71 73 74 75 78 80 82 86 87 89 91 ... cử động nào? TaiLieu.VN I Thông khí ở phổi ( hấp thể) - Sự thông khí ở phổi nhờ cử động hấp (hít vào thở ra) TaiLieu.VN I Thông khí ở phổi ( hấp thể) Quan sát các...
 • 28
 • 350
 • 0

GIÁO dục rèn LUYỆN sức KHỎE, bảo vệ môi TRƯỜNG THÔNG QUA bài GIẢNG HOẠT ĐỘNG hấp

GIÁO dục rèn LUYỆN sức KHỎE, bảo vệ môi TRƯỜNG THÔNG QUA bài GIẢNG HOẠT ĐỘNG hô hấp
... học GIÁO DỤC RÈN LUYỆN SỨC KHỎE, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA BÀI GIẢNG “HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP” Tiết 23 - 21 Sách giáo khoa Sinh học Mục tiêu dạy học Trong chu trình sống người, hấp đóng vai trò quan ... lí: - Rèn kĩ vận dụng kiến thức vật lí vào học *Môn Giáo dục công dân, bảo vệ môi trường: - Rèn kĩ vận dụng kiến thức môi trường, ý thức cá nhân đưa biện pháp rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường ... khác nhau? thông qua 21 : Hoạt động hấp b Các hoạt động: Hoạt động 1: Sự thở (thông khí phổi) Mục tiêu: + Trình bày chế thông khí phổi thực chất hít vào thở + Biết phối hợp hoạt động quan: cơ,...
 • 16
 • 141
 • 0

Giải bài 1,2,3,4 trang 70 SGK Sinh 8: Hoạt động hấp

Giải bài 1,2,3,4 trang 70 SGK Sinh 8: Hoạt động hô hấp
... giải tập SGK trang 70 Sinh Học lớp 8: Hoạt động hấp Bài 1: (trang 70 SGK Sinh 8) Trình bày tóm tắt trình hấp thể người Đáp án hướng dẫn giải 1: Nhờ hoạt động lồng ngực với tham gia hấp mà ... trao đổi khí thể tăng cao, hoạt động hấp thể biến đổi theo hướng vừa tăng nhịp hấp (thở nhanh hơn), vừa tăng dung tích hấp (thở sâu hơn) Bài 4: (trang 70 SGK Sinh 8) Thử nhìn đồng hồ đếm ... độ thấp (hình 21-4) Hình 21-4 Sơ đồ chế trao đổi khí phổi tế bào A Sự trao đổi khí phổi B Sự trao đổi khí tế bào Bài trước: Giải 1,2,3,4 trang 67 SGK Sinh : hấp quan hấp B Hướng dẫn giải...
 • 3
 • 413
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bài cây có hô hấp khôngsoan bai hoat dong ho hapgiáo án bài thơ đồng hồ quả lắcgiáo án bài xem đồng hồ mâm nongiáo án sinh học lớp 8 bài 21hoạt động hô hấp docsinh 8 bai 21 hoat dong ho hapgiao an bai 37 11 nang cao sinh truong va phat trien o dong vatgiáo án bài phong cách ngôn ngữ sinh hoạtbài 21 hoạt động hô hấpgiáo án bài mộ của hồ chí minhgiáo án bài dải đồng bằng duyên hải miền trunghoạt động hô hấpgiao an bai 33 dong dien xoay chieugiao an bai 13 dong dien trong kim loaigiáo án bài từ đồng nghĩa lớp 7Bảng chia 4Mẫu hợp đồng khảo sát - thiết kế nạo vét công trình cảng biểnCải Tạo Nâng Cấp Hệ Thống Tiêu Huyện Phú Xuyên –TP Hà Nội .7 chuongtrinhchitietDLCCIhiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápcâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khíMẫu báo cáo - Đề xuất két quả kiểm tra khảo sát và thảm đinh công trình thi côngHợp đồng lập thiết kế bản vẽ thi công công trình và dự toán công trìnhBất đẳng thức tích chập suy rộng KontorovichLebedev – Fourier và ứng dụngPhân tích việc đánh giá thực hiện công việc tại ban QLDA công trình điện miền bắcDynamic analysis and improvement of the sinking performance of the Vietnamese tuna purse seine using numerical methodsThực trạng và giải pháp trong phát triển nguồn nhân lực tại BQL dự án thủy điện 3THỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hóa nông thônThánh phêrô và chén đắngPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngKế hoạch sơ kết học kì I12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ángiao trinh solidworks 2017 full