TỔNG hợp và xác ĐỊNH cấu TRÚC nano cu doped zno

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tổng hợp xác định cấu trúc phức tạo thành giữa Ni(II) với thiosemicacbazon diaxetylmonoxim " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... phân mảnh phức platin với 4-phenylthiosemicacbazon isatin Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 14 (2002) - 14 Tóm tắt Phức niken với thiosemicacbazon diaxetylmonoxim tổng hợp Cấu trúc xác định qua ... Từ kết phân tích trên, cấu trúc phức chất nghiên cứu đề nghị sau: NH2 C N S N CH3 N OH CH3 OH C C Ni C C CH3 N CH S N N C NH2 IV Kết luận Phức chất Ni với thiosemicacbazon diaxetylmonoxim có dạng ... viên với KBr III Kết thảo luận Kết phân tích nguyên tố phương pháp hấp thụ nguyên tử cho thấy hàm lượng niken chiếm khoảng 15%, chứng tỏ phức tạo thành thiosemicacbazon diaxetylmonoxim có tỉ lệ Ni(II): ...
 • 8
 • 301
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "▪ Tổng hợp xác định cấu trúc phức chất của Neodim (III) với các phối tử 1,10-phenantrolin Nitrat" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... t c a Nd(III) v i 1,10-phenantrolin nitrat, nghiên c u v t l s mol gi a ph i t phen v i Nd(III), k t qu thu ñư c cho th y hi u su t t ng h p ñ t giá tr cao nh t ng v i t l mol phen:Nd(III) = ... p nghiên c u m t s ph c ch t c a Eu(III) v i 1,10-phenantrolin dùng làm nguyên li u ch t o màng chuy n hóa ánh sáng, T p chí Hóa h c ng d ng, T.59 (11), (2006), 35-38 [2] Nguy n ð c Vư ng, Nghiên ... ng t l mol khác gi a ph i t phen Nd (III) là: phen:Nd = 1:1; 2:1; 3:1; 4:1, k t qu nghiên c u ñư c ch b ng B ng Hi u su t t ng h p ph c t l mol khác TN phen/Nd(III) Hi u su t (%) 1:1 45 2:1 72...
 • 10
 • 350
 • 1

Tổng hợp xác định cấu trúc một số Quinolin 4,5b,c 1,5 Benzoxazepin từ các dẫn xuất của Anilin

Tổng hợp và xác định cấu trúc một số Quinolin 4,5b,c 1,5 Benzoxazepin từ các dẫn xuất của Anilin
... ca Anilin nhm nghiờn cu tng hp mt s dn xut ca quinolin v c bit l h vũng ngng t quinolino 4,5b,c 1,5 benzoxazepin Mc ớch chớnh ca lun ltng hp c mt s dn xut N-axyl ca quinolino [4,5 b,c] [1,5] benzoxazepin ... 9,11-Di-tert-butyl-2,4,5-trimethyl-7H-quinolino- 37 [4,5-bc] [1,5] benzoxazepine 37 3.3.3 Tng hp 9-axyl-2,11,12-trimetyl-5,7-i(tert-butyl)quinolino [4,5b,c] benzo[f] -1,5- oxazepin 38 3.4 ... [16] 2.3 Tng hp cỏc quinolino[4,5-b,c]benzo[f] -1,5- oxazepin 2.3.1 s thc nghim Lun c thc hin t cỏc cht u l dn xut ca anilin nh metyl anilin, 2,3 imetyl anilin, 2,4- imetyl anilin ( R1, R2 l CH3...
 • 62
 • 212
 • 0

Tổng hợp xác định cấu trúc của muối kép Natri Kẽm hydroxycitrat từ dịch chiết HCA

Tổng hợp và xác định cấu trúc của muối kép Natri Kẽm hydroxycitrat từ dịch chiết HCA
... tài: “TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI- KẼM HYDROXYCITRAT TỪ VỎ QUẢ BỨA TAI CHUA – GARCINIA COWA” Mục đích nghiên cứu - Xây dựng quy trình tổng hợp muối kép Natri- Magie hydroxycitrat ... 3.2 Dịch muối kép tẩy màu Hình 3.3 Muối kép Zn/Na hydroxycitrat tinh chế 3.2 XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA SẢN PHẨM MUỐI 3.2.1 Kiểm tra sản phẩm muối phổ hồng ngoại IR Để kiểm tra sản phẩm muối kép Zn/Na ... thích hợp - Phƣơng pháp thực nghiệm: Sử dụng chiết chƣng ninh để chiết tách HCA; Chuyển hóa HCA thành muối kép Na/Zn hydroxycitrat; Phân tích công cụ để xác định hàm lƣợng cấu trúc muối kép tạo...
 • 48
 • 160
 • 0

Tổng hợp xác định cấu trúc của muối kép Kali Magiê hydroxycitrat từ vỏ quả bứa tai chua – Garcinia cowa

Tổng hợp và xác định cấu trúc của muối kép Kali Magiê hydroxycitrat từ vỏ quả bứa tai chua – Garcinia cowa
... tài: Tổng hợp xác định cấu trúc muối kép Kali - Magiê hydroxycitrat từ vỏ bứa tai chua Garcinia cowa Mục tiêu nghiên cứu - Xác định điều kiện để chiết đƣợc tối đa lƣợng axit có vỏ bứa khô phƣơng ... tượng + Muối kép K/Mg hydroxycitrat 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Tổng hợp muối kép K/Mg hydroxycitrat từ axit hydroxycitric chiết tách từ vỏ bứa tai chua khô 4 + Xác định cấu trúc muối kép phổ hồng ... K/Mg hydroxycitrat Hình 3.3 Muối kép Kali Magie hydroxycitrat lọc sấy khô 3.2 XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA SẢN PHẨM MUỐI 3.2.1 Kiểm tra sản phẩm muối phổ hồng ngoại IR Để kiểm tra sản phẩm muối kép...
 • 48
 • 308
 • 1

NGIÊN CỨU TỔNG HỢP XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI – KẼM HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA

NGIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI – KẼM HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA
... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KHOA HÓA - NGUYỄN THỊ KIM THI TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP NATRI KẼM HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN SƢ PHẠM GIÁO VIÊN HƢỚNG ... tên sinh viên : Nguyễn Thị Kim Thi Lớp : 12SHH Tên đề tài: Tổng hợp xác định cấu trúc muối kép Natri - Kẽm hydroxycitrat từ dịch chiết HCA Nguyên liệu, dụng cụ thiết bị  Nguyên liệu: vỏ bứa  ... 3.2 Dịch muối kép tẩy màu Hình 3.3 Muối kép Zn/Na hydroxycitrat tinh chế 3.2 XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA SẢN PHẨM MUỐI 3.2.1 Kiểm tra sản phẩm muối phổ hồng ngoại IR Để kiểm tra sản phẩm muối kép Zn/Na...
 • 50
 • 268
 • 2

TỔNG HỢP XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP KALI – MAGIÊ HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA KHÓA

TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP KALI – MAGIÊ HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA KHÓA
... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KHOA HÓA - LÊ PHƢƠNG THẢO TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA MUỐI KÉP KALI MAGIÊ HYDROXYCITRAT TỪ DỊCH CHIẾT HCA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN SƢ PHẠM GIÁO VIÊN HƢỚNG ... dụng axit HCA, nhƣ dẫn xuất cách rộng rãi hiệu Vì vậy, để khắc phục nhƣợc điểm tiến hành tổng hợp muối kép HCA, chọn đề tài: Tổng hợp xác định cấu trúc muối kép Kali - Magiê hydroxycitrat từ vỏ ... cứu + Tổng hợp muối kép K/Mg hydroxycitrat từ axit hydroxycitric chiết tách từ vỏ bứa tai chua khô + Xác định cấu trúc muối kép phổ hồng ngoại IR, HPLC + Xác định hàm lƣợng kim loại có muối phƣơng...
 • 50
 • 263
 • 2

Tổng hợp xác định cấu trúc một số phức kẽm (II) với dẫn xuất thế n(4) aminylthiosemicarbazone chứa hợp phần quinoline

Tổng hợp và xác định cấu trúc một số phức kẽm (II) với dẫn xuất thế n(4) aminylthiosemicarbazone chứa hợp phần quinoline
... pháp tổng hợp chúng 1.1.3 Một số phương pháp tổng hợp hợp chất quinoline 1.1.3.1 Một số phương pháp tổng hợp hợp chất quinoline Từ năm 1800, nhiều phương pháp tổng tợp quinoline dẫn xuất thực ... 1: Hợp chất quinoline Hình 2: Các dẫn xuất quinoline cô lập từ sản phẩm tự nhiên Hình 3: Một vài hợp chất hứa hẹn với hệ vòng quinoline Hình 4: Một vài dẫn xuất quinoline quan trọng Hình 5: Tổng ... dẫn xuất thiosemicarbazone khả tạo phức chúng với ion kim loại Trong đề tài thực nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất hợp chất thiosemicarbazone chứa hợp phần quinoline phức chất chúng với kim loại kẽm...
 • 105
 • 584
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc từ củ giềng Lào

Phân lập và xác định cấu trúc từ củ giềng Lào
... chiết phân lớp hợp chất riềng l o theo độ phân cực tăng dần dung môi ete dầu hỏa, etylaxetan, metanol Phân tích th nh phần cặn chiết ête dầu hỏa sắc ký lớp mỏng v GC v từ cặn n y phân lập đ#ợc ... suất mmHg, tỷ lệ hồi hữu 1/10, thu đ#ợc phân đoạn, đáng ý l phân đoạn III có nhiệt độ sôi ổn định 158 - 160oC/5 mmHg chiếm tới 60% tổng thể tích cặn Cất lại phân đoạn III cột 35 cm, đ#ờng kính 1,5 ... 0,35; 0,30; 0,29 v 0,22 b) Kết phân tích cằn GC Kết phân tích cặn GC đựoc thực detector FID, môi tr#ờng nitơ, nhiệt độ 140 - 160oC, tốc độ 3dC/min Cất phân đoạn cặn E củ riềng l*o 20 ml cặn E III...
 • 4
 • 379
 • 1

Tổng hợp xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường
... 3.1.1 Đặc trƣng cấu trúc ảnh hƣởng thông số phản ứng đến cấu trúc vật liệu Để nghiên cứu cấu trúc vật liệu, giản đồ XRD đƣợc sử dụng kết hợp với phổ FTIR 3.1.1.1 Đặc trƣng cấu trúc vật liệu Giản ... vừa tổng hợp: Giản đồ XRD mẫu HT4/CO3, đƣợc tổng hợp 300C với tỉ lệ mol Mg:Cu:Al = 60:10:30 thời gian đƣợc cho hình 3.1 Trên giản đồ thể rõ cấu trúc lớp trúc lớp pha hydrotalcite với pic đặc ... 1.3 Ứng dụng hydrotalcite Chƣơng 2: THỰC NGHIỆM 2.1 Tổng hợp vật liệu hydrotalcite 2.2 Xác định đặc trƣng vật liệu 2.3 Khảo sát khả loại NO3- vật liệu CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1.1 Đặc...
 • 12
 • 417
 • 1

tổng hợp xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường
... Tổng hợp xác định đặc trưng số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng xử môi trường CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.2 GIỚI THIỆU VỀ HYDROXIDE CẤU TRÚC LỚP KÉP (HYDROTALCITE) Các hydroxide cấu trúc lớp ... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trần Thị Hương TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT SỐ HYDROXIDE CẤU TRÚC LỚP KÉP ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: Hóa Vô Mã số: ... HT/Cl Hydrotalcite chứa ion Cl- lớp xen HT/CO3 Hydrotalcite chứa ion CO32- lớp xen LDH Hydroxide cấu trúc lớp kép MỞ ĐẦU Các hydroxide cấu trúc lớp kép (layered double hydroxide) thƣờng đƣợc gọi hydrotalcite...
 • 94
 • 358
 • 0

TỔNG hợp xác ĐỊNH các đặc TRƯNG của một số HYDROXIDE cấu TRÚC lớp kép ỨNG DỤNG TRONG xử lý môi TRƯỜNG

TỔNG hợp và xác ĐỊNH các đặc TRƯNG của một số HYDROXIDE cấu TRÚC lớp kép ỨNG DỤNG TRONG xử lý môi TRƯỜNG
... Tổng hợp xác định đặc trưng số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng xử môi trường CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.2 GIỚI THIỆU VỀ HYDROXIDE CẤU TRÚC LỚP KÉP (HYDROTALCITE) Các hydroxide cấu trúc lớp ... NHIÊN - Trần Thị Hƣơng TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƢNG CỦA MỘT SỐ HYDROXIDE CẤU TRÚC LỚP KÉP ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG Chuyên ngành: Hóa Vô Mã số: 604425 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... HT/Cl Hydrotalcite chứa ion Cl- lớp xen HT/CO3 Hydrotalcite chứa ion CO32- lớp xen LDH Hydroxide cấu trúc lớp kép MỞ ĐẦU Các hydroxide cấu trúc lớp kép (layered double hydroxide) thƣờng đƣợc gọi hydrotalcite...
 • 94
 • 286
 • 0

Tách xác định cấu trúc hợp chất tritecpenooit từ vỏ cây vối (cleistocalyx operculatus (roxb) mer et perry) ở nghệ an

Tách và xác định cấu trúc hợp chất tritecpenooit từ vỏ cây vối (cleistocalyx operculatus (roxb) mer et perry) ở nghệ an
... clorofom etylaxetat butanol Nhồi cột Rửa giải dung môi clorofom –metanol Sơ đồ tách hợp chất từ vỏ vối 2.5.2 Xác định cấu trúc hợp chất 28 Để xác định cấu trúc hợp chất, sử dụng kết hợp phương pháp ... 2.5.1 Tách hợp chất từ vỏ vối - Chiết tách hợp chất từ vỏ vối Vỏ vối sau thu hái cân 5,0 kg, sau ngâm metanol thời gian 30 ngày Lọc chưng cất thu hồi dung môi áp suất giảm thu cao metanol Cao metanol ... Hoá chất • Axit sunfuric • Axeton • Butanol • Clorofom • Các dung môi đo phổ • Etylaxetat • Metanol • n-Hexan • Nước cất • Iốt • Silicagel 2.5 TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC HỢP CHẤT TỪ VỎ CÂY VỐI...
 • 56
 • 434
 • 0

Tách xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây vối (cleistocalyx operculatus (ROXB) MERR ET perry) ở nghệ an

Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây vối (cleistocalyx operculatus (ROXB) MERR ET perry) ở nghệ an
... 0,1) HỢP CHẤT TDRV 173 CC, YMC- RP- 18 CH3COCH3: H2O (1: 4) HỢP CHẤT TDRV 171 Sơ đồ 3.1 Tách chất từ rễ Vối Sơ đồ tách chất từ rễ Vối 2.3.2 Xác định cấu trúc hợp chất Để xác định cấu trúc hợp chất, ... vậy, chọn đề tài "Tách xác định cấu trúc số hợp chất tritecpenoit từ rễ vối (Cleistocalyx operculatus (Roxb) Merr et Perry) Nghệ An" nhằm góp phần xác định thành phần hóa học vối, tìm nguồn nguyên ... chất 43 2.3.2 Xác định cấu trúc hợp chất .44 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .45 3.1 PHÂN LẬP CÁC HỢP CHÂT 45 3.2 XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA HỢP 45 3.2.1 Xác định cấu...
 • 80
 • 337
 • 0

Xem thêm