Một số thư viện hàm trong c++

Các hàm thư viện chuẩn trong C ppsx

Các hàm thư viện chuẩn trong C ppsx
... th c chương trình c ch không bình thư ng int atexit (atexit_t func); void exit (int status); kết th c chương trình c ch bình thư ng THƯ VIỆN CONIO.H char *cgets (char *str); char *getpass (const ... DANH M C C C HÀM TRONG THƯ VIỆN ĐỒ HỌA arc vẽ cung tròn c g c bắt đầu, g c kết th c, tọa độ tâm bar vẽ hình chữ nhật c tô bên bar3d vẽ hình chữ nhật theo không gian chiều c tô bên circle vẽ ... sang chuỗi c dấu chấm thập phân dấu (-) cho số âm C c hàm ký tự nhiều byte int mblen (const char *s, size_t n); int mbrowc (wchar_t *p, const char *s, size_t n); int wctomb (char *s, wchar_t wc);...
 • 18
 • 228
 • 1

mot so thu thuat hay trong soan giang

mot so thu thuat hay trong soan giang
... tin Thủ tục Save As, chọn thẻ Tools/Save Options chọn Embed TrueType Fonts Hiển thị “thước đo” Trong Power Point, phải chèn nhiều hình ảnh biểu bảng, “thước đo” (ruler/guide) công cụ đắc lực ... Design Template chọn mẫu có màu màu xanh demo OK Nếu cột bên phải k0 ra, bạn chọn Views/Task Panel Trong viết hướng dẫn cách thể Logo trang trang Nào kiểm tra xem nào: Về mặt cấu trúc có phần: Trang...
 • 3
 • 235
 • 0

Tài liệu Một số thủ thuật quan trọng khác - Đặt mật khẩu bảo vệ pptx

Tài liệu Một số thủ thuật quan trọng khác - Đặt mật khẩu bảo vệ pptx
... thông số thông áo sau: - Pages: Số trang - Words: Số từ - Characters (no spaces): Số kư tự (không tính kư tự trắng) Characters (with space): Số kư tự (Tính kư tự trắng) Paragraphs: Số đoạn - Lines: ... Protection: Bắt đầu nhập mật -  Password: Sử dụng mật để bảo vệ file: Enter new password (optional): Đặt mật (Không nên gơ tiếng Việt chữ HOA) Reeter password to comfirm: Nhắc lại mật - User authentication: ... để hoàn thành Bỏ mật bảo vệ nội dung file văn Vào Tools \ UnProtect Document Xuất hộp thoại UnProtect Document Nhập mật vào ô P ssword Chọn nút OK để hoàn thành Đặt mật bảo vệ file không mở lưu...
 • 10
 • 288
 • 0

Thư viện String trong C/C++

Thư viện String trong C/C++
... 2 | C++ string Một vấn đề thư ng nảy sinh ứng dụng có sử dụng C -string: C -String chưa khởi tạo cần gán NULL Tuy nhiên, nhiều hàm thư viện C -String gặp cố thời gian chạy gặp đối tượng CString NULL ... using namespace std; int main() { string s = "Hello string" ; // Khai báo biến kiểu string cout ...
 • 7
 • 824
 • 11

Một số thủ thuật hay trong excel

Một số thủ thuật hay trong excel
... lần Bạn phải nhớ để chọn lựa chọn lần Excel không giữ lại thiết đặt Chuyển đổi nhăn tới số Text dạng số kiểu liệu hợp lệ Ví dụ số phone không hoàn toàn số Khi lưu trữ kiểu liệu này, bạn thêm ... thêm vào liệu nhập vào ký tự (‘) Tuy nhiên, giá trị số nhập vào nhập text số điều xảy rắc rối May thay, dễ dàng chuyển đổi text số tới dạng số Bạn theo bước sau: chọn ô liệu bạn muốn chuyển đổi ... liên kết vào text box (Ví du: ô A1 bạn có số liệu Trên công thức, ban gõ =A1) Và ấn Enter Text hay số liệu bạn gõ ô liên kết (ví dụ A1) xuất text box Trong ví dụ text box có giá trị Bạn di chuyển...
 • 5
 • 701
 • 1

một số lỗi biên dịch trong c

một số lỗi biên dịch trong c
... h c t p Môn: L p trình C 23 Case statement missing : L nh CASE thi u d u ch m (:) 24 Character constant must be one or two characters long Kích thư c c a h ng kí t không ñúng X y ta ghi m t chu ... c a dòng báo l i 93 Structure required on left side of or * X y truy xu t thành ph n c a c u tr c không ñúng c ch 94 Structure size too large Kích thư c c a c u tr c l n, vư t gi i h n 64K ch ... th c dùng nhi u d u ch m th p phân 100 Too many default cases Trong c u l nh switch c nhi u l nh default 101 Too many errors or warning messages C nhi u l i ho c c nh báo chương trình X y chương...
 • 5
 • 182
 • 0

Một số thủ thuật nhỏ trong Word potx

Một số thủ thuật nhỏ trong Word potx
... 8-Bỏ qua kiểm tra tả cho Text Chức làm hình soạn thảo xuất lằn gạch xanh đỏ trông rối mắt Muốn Word không tự động kiểm tra lỗi tả hay ngữ pháp tiếng Anh nữa, bạn tắt cách vào menu Tools, Language, ... thẻ Edit vào mục Settings Bước 3: Tại hộp thoại Settings, bạn bỏ dấu kiểm ô Adjust sentence and word spacing automatically nhấn Ok Thế lỗi chữ tự nhảy sửa đấy, ...
 • 2
 • 173
 • 0

Thư viện hàm trong Excel 2007 2

Thư viện hàm trong Excel 2007 2
... E 522 =IF(D 522 =1,D 522 ,IF(D 522 =2, D 522 *2, IF(D 522 =3,D 522 *3,IF(D 522 =4,D 522 *4,IF(D 522 =5,D 522 *5,IF(D 522 =6,D 522 *6,IF(D 522 =7,D 522 *7)))))))+IF(D 522 =8,D 522 *8,IF( Hàm D 522 =9,D 522 *9,IF(D 522 =10,D 522 *10,IF(D 522 =11,D 522 *11,IF(D 522 = 12, D 522 * 12) )))) ... D196=CHAR(7)&"text"&CHAR(7) 199 20 0 20 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 6 20 7 CODE 21 2 21 3 21 4 21 5 CONCATENATE 21 6 21 7 21 8 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 318 319 320 321 322 323 324 Trả mã tương ứng với ký tự ... 121 8 121 9 122 0 122 1 122 2 122 3 122 4 122 5 122 6 122 7 122 8 122 9 F 28 00 Doanh thu bán hàng Buchanan là $28 00.00 40% Dodsworth bán 40% tổng doanh thu TRIM 120 8 120 9 121 0 121 1 121 2 121 3 121 4 121 5...
 • 18
 • 4,118
 • 0

Một số thủ thuật Excel trong Kế toán.

Một số thủ thuật Excel trong Kế toán.
... chia sẻ với bạn thủ thuật excel kế toán mẹo xử lý nhanh công thức excel làm kế toán 46 thủ thuật Kế toán (3) Chuyển liệu Excel từ dạng cột thành hành (12) Lập báo cáo kết kinh doanh Excel (15) Lập ... dùng hàm MAXA Excel (119) Cách dùng hàm AND Excel (121) Cách tạo danh sách ─ Lish box Excel (123) Một số thủ thuật khác Excel (125) 46 thủ thuật Kế toán 1/ Phím tắt thông dụng Excel Phím tắt ... hàng cung cấp dịch vụ – Mã số 20 Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11 4/ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh – Mã số 30 Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 24 Nếu kết âm (lỗ) ghi ngoặc đơn...
 • 129
 • 632
 • 0

Thực trạng đào tạo kiến thức thông tin tại một số thư viện đại học ở việt nam

Thực trạng đào tạo kiến thức thông tin tại một số thư viện đại học ở việt nam
... àùỉn viïåc sûã dng thưng tin, nghơa lâ cố àẩo àûác sûã dng thưng tin Viïåc truy cêåp, sûã dng vâ phưí biïën thưng tin phẫi ph húåp vúái phấp låt thưng tin cấc tâi liïåu truìn thư ng mâ bao gưìm ... cho têë t cẫ cấ c àưë i tûúå ng khấ c THƯNG TIN vâ TÛ LIÏÅU - 1/2014 tin, tđnh toấn chiïën lûúåc tòm tin; tòm vâ àấnh giấ thưng tin tûâ nhiïìu ngìn thưng tin khấc úã cấc àõnh dẩng khấc nhau, hiïíu ... cấc ngìn thưng tin vïì cấc àïì tâi c thïí - 39%; k nùng tòm tâi liïåu mc lc truìn thư ng - 22%; k nùng tưí chûác vâ sùỉp xïëp thưng tin - 17%; hûúáng dêỵn sinh viïn sûã dng cấc ngìn thưng tin tham...
 • 12
 • 33
 • 0

Một số thủ pháp trong việc giảng dạy bộ môn đọc hiểu cho sinh viên năm thứ hai trường đại học quản lý và kinh doanh hà nội

Một số thủ pháp trong việc giảng dạy bộ môn đọc hiểu cho sinh viên năm thứ hai trường đại học quản lý và kinh doanh hà nội
... Design of the study The thesis is divided into three parts: Part 1: Introduces the reason for the choice of the study, aims of the study as well as the scope and methodology of the study Part 2: ... having class sets of title, second by operating a class library system, and the third by using the school library” In short, this kind of reading is necessary for students at University because it ... ways of reading to obtain information Teachers should be active and flexible in each situation to choose the type of reading to help students become independent and efficient readers I.3 The importance...
 • 43
 • 434
 • 0

Sử dụng xỉ than để xử lý một số chất ô nhiễm trong nước thải. Bước đầu thử nghiệm xử lý nước thải sinh hoạt khu khách sạn sinh viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Sử dụng xỉ than để xử lý một số chất ô nhiễm trong nước thải. Bước đầu thử nghiệm xử lý nước thải sinh hoạt khu khách sạn sinh viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
... TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - SỬ DỤNG XỈ THAN ĐỂ XỬ LÝ MỘT SỐ CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƢỚC THẢI BƢỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT KHU KHÁCH SẠN SINH VIÊN TRƢỜNG ... 2.5 Thử nghiệm xử số chất ô nhiễm mẫu nƣớc thải khu khách sạn sinh viên trƣờng ĐHDL Hải phòng Nước thải sinh hoạt khu khách sạn sinh viên trường ĐHDL Hải phòng bị biến đổi thành phần, tính chất ... phụ: xỉ than tận dụng - Nước thải sinh hoạt khu ký túc xá sinh viên – ĐHDL Hải phòng 2.1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Khảo sát khả xử COD SS mẫu nước thải xỉ than - Thử nghiệm xử số chất ô nhiễm...
 • 66
 • 591
 • 3

Thư viện các hàm trong C ppt

Thư viện các hàm trong C ppt
... fscanf(FILE *fp,char *s, ); Hàm c ch c đ c liệu từ tệp Làm vi c giống hàm scanf thay đ c từ hình hàm fscanf đ c từ tệp Hàm trả giá trị số trường đ c Example Code: #include #include ... tên hàm: strcoll() Định nghĩa: PHP Code: #include int strcoll( const char *str1, const char *str2 ); 24 strcpy() tên hàm: strcpy() định nghĩa: PHP Code: #include char *strcpy( ... #include int strncmp( const char *str1, const char *str2, size_t count ); Giống hàm strcmp() so sánh 'count' bytes cho trư c 30 strncpy() tên hàm: strncpy() định nghĩa: PHP Code: #include...
 • 57
 • 458
 • 3

Xem thêm