C5 du lieu cau truc va tap hop

Kiểu dữ liệu, cấu trúc mô hình dữ liệu

Kiểu dữ liệu, cấu trúc và mô hình dữ liệu
... Xây dựng hình liệu tả toán Thiết kế thuật toán cách sử dụng thao tác, phép toán hình liệu Biểu diễn hình liệu cấu trúc liệu Với cấu trúc liệu lựa chọn, phép toán hình liệu đợc ... liệu mà giá trị thuộc kiểu liệu đơn mà cấu trúc liệu đợc gọi kiểu liệu cấu trúc Trong ngôn ngữ Pascal, kiểu liệu mảng, ghi, tập hợp, file kiểu liệu cấu trúc 2.3 Hệ kiểu ngôn ngữ Pascal Pascal ... chọn cấu trúc liệu mà thao tác cần thực hiệu đợc 2.2 Kiểu liệu cấu trúc liệu Trong ngôn ngữ lập trình bậc cao, liệu đợc phân lớp thành lớp liệu dựa vào chất liệu Mỗi lớp liệu đợc gọi kiểu liệu...
 • 11
 • 611
 • 2

Dự án cấu trúc cơ sơ dữ liệu

Dự án cấu trúc và cơ sơ dữ liệu
...  Thành phần cấu tạo đất kiểu Text khoảng 30 kí tự Nguyễn Văn Vinh TĐHTKCĐ-47 Bản Thuyết Trình Dự Án CSDL 3.Thiết lập ràng buộc tính chất cho trường liệu Trong bảng liệu trường liệu chọn làm ... chuẩn loại 3: Nguyễn Văn Vinh TĐHTKCĐ-47 Bản Thuyết Trình Dự Án CSDL Nguyễn Văn Vinh TĐHTKCĐ-47 Bản Thuyết Trình Dự Án CSDL V VI NHẬP DỮ LIỆU CHO CÁC BẢNG (như trên) CÁC CÂU LỆNH TRUY VẤN Câu lệnh ... Bản Thuyết Trình Dự Án CSDL II Thực trình trừu tượng hoá liệu để xây dựng mô hình thực thể liên hệ Trình bày thực thể thuộc tính ứng với thực thể - Bài toán có thực thể: lỗ khoan, mẫu...
 • 13
 • 219
 • 0

Giáo trình C++_Dữ liệu cấu trúc hợp docx

Giáo trình C++_Dữ liệu cấu trúc và hợp docx
... danh sách Do cấu trúc có chứa trỏ trỏ đến cấu trúc và/ hoặc cấu trúc đứng trước nên từ cấu trúc truy cập đến cấu trúc khác 169 Chương Dữ liệu kiểu cấu trúc hợp (trước và/ hoặc sau nó) Kết hợp với trỏ ... Đối hàm cấu trúc Một cấu trúc sử dụng để làm đối hàm dạng sau đây:  Là biến cấu trúc, tham đối thực cấu trúc 155 Chương Dữ liệu kiểu cấu trúc hợp  Là trỏ cấu trúc, tham đối thực địa cấu trúc  ... trước Các cấu trúc gọi cấu trúc tự trỏ thành phần trỏ cấu trúc trỏ đến vùng liệu có kiểu kiểu chúng Cấu trúc tự trỏ Một cấu trúc có chứa thành phần trỏ có kiểu cấu trúc định nghĩa gọi cấu trúc tự...
 • 39
 • 69
 • 0

Nghiên cứu chiết tách, xác định cấu trúc tổng hợp một số chất hữu cơ có hoạt tính sinh học cao

Nghiên cứu chiết tách, xác định cấu trúc và tổng hợp một số chất hữu cơ có hoạt tính sinh học cao
... Nguyễn Công Hào, Nguyễn Hữu Tòan Phan, Nguyễn thị Diệu Thuần: Một số kết qủa nghiên cứu Thông đỏ (Taxus wallichianna Zucc) Kỷ yếu Hội thảo Hóa học hợp chất thiên nhiên với Y học cổ truyền TP Hồ Chí ... chí Hóa học 2005 [2] Đặng Chí Hiền, Nguyễn Công Hào, Nguyễn Cửu thị Hương Giang: Ứng dụng siêu âm tổng hợp số hợp chất dẫn dụ côn trùng Tạp Chí Khoa học Công nghệ 2006 5.3 Các báo cáo khoa học Hôi ... Giang, Đặng Chí Hiền, Lê Tiến Dũng: Nghiên cứu tổng hợp hormon côn trùng số ứng dụng phòng trừ sâu hại không gây ô nhiễm môi sinh Hội thảo biện pháp sinh học phòng chống sâu bệnh hại trồng nông...
 • 4
 • 778
 • 11

Tài liệu CẤU TRÚC LẬP TRÌNH HỢP MÁY NGỮ TÍNH ppt

Tài liệu CẤU TRÚC LẬP TRÌNH HỢP MÁY NGỮ TÍNH ppt
... Marut Giáo trình Cấu trúc máy tính - Tống Văn On Lập trình Hợp ngữ - Nguyễn Ngọc Tấn -Vũ Thanh Hiền Cấu trúc Máy tính - Đại học Bách khoa 09/19/12 Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT Tài liệu tham ... MỤC TIÊU : Cấu trúc Máy tính & Lập trình Assembly Khám phá bí mật bên máy tính 2.Trang bị kiến thức cấu trúc tổng quát máy tính thành phần cấu tạo nên máy tính Nắm cách hoạt động,cách ... THỐNG MÁY TÍNH 09/19/12 Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT Mục tiêu : Nắm tổng quan cấu trúc máy tính Hiểu Máy Turing & Ngun lý Von Neumann Biết sơ đồ khối chi tiết máy tính Nắm ngun lý hoạt động máy...
 • 28
 • 434
 • 0

Tài liệu Cấu trúc giao diện doc

Tài liệu Cấu trúc và giao diện doc
... Document doc = new Document(); Document doc = new Document(); IStorable iStor; IStorable iStor; Document doc = new Document(); Document doc = new Document(); IStorable iStor = doc as IStorable; ... Tạo thể giao diện cách ép (casting) đối tượng Document kiểu IStorable static void Main(string[] args) {{ static void Main(string[] args) Document doc = new Document doc = new Document(); Document(); ... public class Document ::IStorable, public class Document IStorable, ICompressible ICompressible {{ private int m_Status; private int m_Status; // Thi công giao diện // Thi công giao diện IStorable...
 • 24
 • 243
 • 0

Bài 10 Kiểu Cấu Trúc Kiểu Hợp pdf

Bài 10 Kiểu Cấu Trúc và Kiểu Hợp pdf
... gets(inv_varA.item); Mảng kiểu cấu trúc Các c u trúc có th x p thành m ng Đ khai báo m t m ng ki u c u trúc, trư c h t ph i đ nh nghĩa m t c u trúc, sau khai báo m t m ng c a ki u Ví d inv_type invtry [100 ]; Đ ... char gt[5]; float diem; } Truyền cấu trúc hàm Khi m t c u trúc đư c dùng m t tham s c a hàm toàn b c u trúc đư c truy n vào truy n tham s khác Khi dùng m t c u trúc tham s , c n lưu ý ki u tham ... parm.a ...
 • 19
 • 170
 • 0

Báo cáo "Phân lập, xác định cấu trúc tổng hợp một số dẫn xuất của anpha- amyrin từ cây cùm rụm răng " docx

Báo cáo
... ban tdng hgp tir a -amyrin de tim hieu md'i lien quan giua ciu tnic vi hoat tinh [14] 23 24 2: R = H a -amyrin 3: R = Ac a -amyrin acetat maculata, Populus tremuloides [14] a -Amyrin va din xuat ... 440 [M ]"^ (C30H48O2), cho thiy ehi cd mot nhdm keton bi khir Phd 'H -, '^C-NMR va DEPT ciia chat tuong tu nhu cua chit 2, chi khac la cd tfn hieu cua nhdm keton (4:199,77) Khi so sinh phd '"" C-NMR ... 40,90 16,35 21,11 15,59 18,51 20,52 28,81 28,10 17,41 - 'Tin hieu co cudng ldn hon; "Tin hieu co cudng nho hon; "" Tin hieu khong nhin thay COOCKHS COGCeHs AcO' lb; Acid 3-/?-a.\etoxy-bauer-7-en-28-oic...
 • 7
 • 251
 • 0

Tài liệu Cấu trúc máy tính& Hợp ngữTổ chức CPU_Chương 2 potx

Tài liệu Cấu trúc máy tính& Hợp ngữTổ chức CPU_Chương 2 potx
... Gi s xột cỏc on nh hỡnh 2. 9 a ch vt lý tng ng vi a ch logic 1000h on stack l: 29 000h + 1000h = 2A000h a ch vt lý tng ng vi a ch logic 20 00h on mó l: 28 000h + 20 00h = 2A000h Ta thy rng cú th a ... SS = 29 00h v ES = 1000h Ta cú v trớ cỏc on bng b nh nh sau: EFFFFh on d liu E0000h 38FFFh 37FFFh 29 000h 28 000h on stack 29 000h ữ 38FFFh on mó 28 000h ữ 37FFFh 1FFFFh on thờm 10000h Hỡnh 2. 9 V ... bank Byte 1048575 Word 524 287 Byte 1048574 Byte Word Byte Hỡnh 2. 6 Vựng nh ca 8086/8088 cú 1048576 byte hay 524 288 word Byte 1048574 Byte 1048575 Byte 1048575 Byte 10485 72 Byte 1048573 Byte 1048574...
 • 19
 • 182
 • 0

Tài liệu Cấu trúc máy tính & Hợp ngữBộ nhớ_Chương 3 pptx

Tài liệu Cấu trúc máy tính & Hợp ngữBộ nhớ_Chương 3 pptx
... 3F2h 37 2h R/W Thanh ghi trạng thái 3F4h 37 4h R Thanh ghi chọn tốc độ truyền liệu 3F4h 37 4h W Thanh ghi liệu 3F5h 37 5h R/W Thanh ghi ngõ vào số 3F7h 37 7h R Thanh ghi điều khiền cấu hình 3F7h 37 7h ... Trang 63 Tài liệu Cấu trúc máy tính & Hợp ngữ Bộ nhớ Địa ghi mạch điều khiển ổ đĩa mềm: Sơ cấp Thứ cấp R/W Địa sở 3F0h 37 0h Thanh ghi trạng thái A 3F1h 37 1h R Thanh ghi trạng thái B 3F1h 37 1h R ... DDF DRF phù hợp xử lý file Hình 3. 20 – Sơ đồ mã hóa giải mã GV: Phạm Hùng Kim Khánh Trang 87 Tài liệu Cấu trúc máy tính & Hợp ngữ Bộ nhớ 3. 3.6 So sánh NTFS FAT Tiêu chuẩn NTFS5 NTFS FAT32 FAT16...
 • 45
 • 231
 • 0

Tài liệu Cấu trúc máy tính & Hợp ngữ_Chương 4 docx

Tài liệu Cấu trúc máy tính & Hợp ngữ_Chương 4 docx
... ghi liệu - T2: thời gian cần thiết để nhớ giải mã địa đưa liệu lên bus liệu GV: Phạm Hùng Kim Khánh Trang 95 Tài liệu Cấu trúc máy tính & Hợp ngữ - Bus T3: cạnh âm T3, vi xử lý nhận liệu bus liệu, ... thể nguyên nhân kết MSYN tích cực dẫn đến việc truyền liệu bus liệu đồng thời GV: Phạm Hùng Kim Khánh Trang 98 Tài liệu Cấu trúc máy tính & Hợp ngữ Bus dẫn đến việc slave phát tín hiệu SSYN tích ... tiên cao GV: Phạm Hùng Kim Khánh Trang 99 Tài liệu Cấu trúc máy tính & Hợp ngữ Bus Bus request Arbiter Bus Grant Thiết bị ngoại vi (I/O devices) Hình 4. 4 – Phân xử bus tập trung mức nối tiếp Một...
 • 13
 • 200
 • 0

KIỂU DỮ LIỆU CẤU TRÚC pptx

KIỂU DỮ LIỆU CẤU TRÚC pptx
... Trang NHẬP MÔN LẬP TRÌNH Kiểu cấu trúc (struct) 1.1 Khai báo kiểu Cú pháp: struct { ; … ; }; Ví dụ: ... báo không tường minh Cú pháp: struct { ; … ; }; struct ; Ví dụ: struct DIEM { int ... Sử dụng typedef, cú pháp: typedef struct { ; … ; }; ; Bộ môn Tin học sở Tháng 10 –...
 • 11
 • 267
 • 0

Tài liệu Cấu trúc máy tính & Hợp ngữ docx

Tài liệu Cấu trúc máy tính & Hợp ngữ docx
... Thuộc tính file NTFS: NTFS quan niệm file (hay folder) tập hợp thuộc tính file Các phần tử tập hợp tên file, thông tin bảo mật file liệu file Mỗi thuộc tính xác định mã tên thuộc tính Khi thuộc tính ... (Security Descriptor) Dữ liệu (Data) Chứa liệu file NTFS cho phép nhiều thuộc tính liệu file Về bản, file có thuộc tính liệu không tên có thêm thuộc tính đặt tên, thuộc tính có cú pháp riêng Nhận ... thiết cho máy dịch vụ file (file server) máy tính cá nhân đầu (high-end) môi trường làm việc theo nhóm NFTS hỗ trợ điều khiển xử lý liệu cấp quyền quản lý liệu nhằm bảo đảm tính xác liệu NTFS...
 • 45
 • 142
 • 0

Tài liệu Cấu trúc máy tính & Hợp ngữ ppt

Tài liệu Cấu trúc máy tính & Hợp ngữ ppt
... Thanh Thanh ghi d liu (data register) ghi ch s v tr (index & pointer register) ghi on (segment register) ghi trng thỏi v iu khin (status & control register) 3.1 Cỏc ghi d liu Cỏc ghi d liu gm cú ... cỏc chng trỡnh L3 nh l ó tn ti mỏy tớnh s dng GV: Nguyn Mnh Hong Trang Ti liu Cu trỳc mỏy tớnh & Hp ng Tng quan v h thng mỏy tớnh ngụn ng L3 (mỏy o L3) Cỏc chng trỡnh ny s c dch sang ngụn ng ... ng mỏy L1 v thc thi trc tip trờn cỏc mch in t GV: Nguyn Mnh Hong Trang Ti liu Cu trỳc mỏy tớnh & Hp ng Tng quan v h thng mỏy tớnh 1.2 Mỏy nhiu cp Hu ht cỏc mỏy tớnh hin gm cú cp: Cp Cp ngụn ng...
 • 140
 • 311
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về kiểu dữ liệu cấu trúckiểu dữ liệu cấu trúc dữ liệu và kiểu dữ liệu trừu tượng data types data structures abstract data typeskiểu dữ liệu cấu trúcdữ liệu cấu trúc liên kếtkiểu dữ liệu cấu trúc structkiểu dữ liệu cấu trúc trong cbài toán trích xuất thông tin cho dữ liệubán cấu trúc và áp dụng xây dựng hệ thống tìm kiếm giá cả sản phẩmtài liệu cấu trúc máy tính hợp ngữkiểu dữ liệu cấu trúc cnghien cứu phuong pháp dự phòng cấu trúc và nâng cao độ tin cậy cho hệ thống máy chucác thao tác trên dữ liệu cấu trúcmo hinh du lieu cau truc du lieucơ sở dữ liệu cấu trúc phân bốxây dựng cấu trúc và tổng hợp hệ thống điều khiển vector biến tần động cơ không đồng bộ ba phachuong5 du lieu kieu cau truc va hopPhương pháp khảo sát các mạch điện một chiều RC, RL trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý lớp 11 THPTPhương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học một số bài phần cơ học môn vật lý 10Rèn luyện kỹ năng giải bài tập và phát huy tính sáng tạo của học sinh lớp 12 khi giải quyếHướng dẫn học sinh sử dụng phương pháp khối tâm để giải một số bài toán về chuyển động trong chương trình vật lý THPT nhằm bồi dưỡng tư duy trong dạy học vật lý cho học sinhHướng dẫn học sinh trường THPT quảng xương 3 thiết kế, chế tạo và làm một số thí nghiệm về chất khí chương trình vật lý lớp 10Khảo sát mối liên hệ của sự biến đổi sợi dây dẫn trong từ trườngKinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT thọ xuân 5 cách phân dạng theo phương pháp chuẩn hóa trong mạch RLC có tần số thay đổiKinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý trường THPT hậu lộc 2 tỉnh thanh hóaSử dụng vòng lặp để giải bài toán nhạc âm chương trình vật lý 12Thiết kế một số phương án thực hành đo hệ số ma sát dùng cho HS lớp 10Hướng dẫn học sinh có học lực trung bình và yếu, sử dụng kiến thức toán học hàm số mũ để giải nhanh và chính xác các bài toán phần điện tích điện trườngHướng dẫn học sinh đọc và giải các bài toán đồ thịHướng dẫn học sinh khai thác và tiến hành thí nghiệm ở nhà tạo cơ sở để tiếp thu kiến thức mới trong chương trình sinh học 11 ( cơ bản ) phần thựcTích hợp giáo dục kiến thức sản xuất và sử dụng thực phẩm sạch trong một số tiết dạy sinh học lớp 11 ban cơ bảnTích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và ứng phó với biến đổi khí hậu có hiệu quả vào giảng dạy sinh học 11 chuẩnUnit 16. InventionsUNIT 3 WRITETìm hiểu một số căn bệnh của xã hội phát triển để tích hợp giáo dục cách phòng tránh trong một số tiết dạy ở sinh học 11 THPTVận dụng phương pháp giải bài tập phần di truyền học quần thể để giải nhanh một số dạng bài tập qui luật di truyềnXây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá thông qua giảng dạy tích hợp trong bộ môn sinh học