C3 cau truc dieu khien mang xau contro

Cấu trúc điều khiển và dữ liệu kiểu mảng

Cấu trúc điều khiển và dữ liệu kiểu mảng
... Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng 11 Giá trị i sau thực cấu trúc for sau: for (i = 0; i < 100; i++); 12 Giá trị x sau thực cấu trúc for sau: for (x = 2; i < 10; x+=3) ; 13 Bạn bổ sung vào ... cung cấp câu lệnh cấu trúc khác cho phép chương trình chọn nhiều nhánh để thực hiện, câu lệnh switch b Cú pháp 43 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng switch (biểu thức điều khiển) { case biểu_thức_1: ... x2, y2, z2 cho vectơ thứ hai Một kiểu liệu gọi mảng chiều cho phép ta cần khai báo biến v1 v2 để vectơ, v1 59 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng v2 chứa liệu đánh số thứ tự từ đến 2, ta...
 • 42
 • 252
 • 0

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN VÀ DỮ LIỆU KIỂU MẢNG

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN VÀ DỮ LIỆU KIỂU MẢNG
... Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng 11 Giá trị i sau thực cấu trúc for sau: for (i = 0; i < 100; i++); 12 Giá trị x sau thực cấu trúc for sau: for (x = 2; i < 10; x+=3) ; 13 Bạn bổ sung vào ... cung cấp câu lệnh cấu trúc khác cho phép chương trình chọn nhiều nhánh để thực hiện, câu lệnh switch b Cú pháp 43 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng switch (biểu thức điều khiển) { case biểu_thức_1: ... x2, y2, z2 cho vectơ thứ hai Một kiểu liệu gọi mảng chiều cho phép ta cần khai báo biến v1 v2 để vectơ, v1 59 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng v2 chứa liệu đánh số thứ tự từ đến 2, ta...
 • 42
 • 235
 • 0

Chương 3 - Cấu trúc điều khiển và dữ liệu kiểu mảng ppsx

Chương 3 - Cấu trúc điều khiển và dữ liệu kiểu mảng ppsx
... lặp 77 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng 11 Giá trị i sau thực cấu trúc for sau: for (i = 0; i < 100; i++); 12 Giá trị x sau thực cấu trúc for sau: for (x = 2; i < 10; x+ =3) ; 13 Bạn bổ ... thức mảng hai chiều với dòng, cột Thực chất 72 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng nhớ tất 12 phần tử mảng liên dòng mảng minh hoạ hình dòng dòng dòng a Khai báo [m][n] ... 2, A[1][0] = 3, A[2] [3] = … 73 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng − Trong khai báo vắng số hàng (không vắng số cột), số hàng xác định thông qua khởi tạo float A[] [3] = { {1,2 ,3} , {0,1,0}...
 • 42
 • 286
 • 0

Cấu trúc điều khiển dữ liệu

Cấu trúc điều khiển dữ liệu
... cấu trúc điều khiển có đầu vào, đầu – Kết nối đầu cấu trúc điều khiển với đầu vào cấu trúc – xếp chồng cấu trúc điều khiển © 2004 Trần Minh Châu FOTECH VNU Chương 23 Cấu trúc lựa chọn if • Cấu ... Châu FOTECH VNU Chương – Kiểu liệu phép toán Cấu trúc điều khiển cấu trúc chương trình Chương Đề mục (tiếp theo) 2.11 Các cấu trúc lồng 2.12 Vòng lặp for 2.13 Cấu trúc đa lựa chọn switch 2.14 ... – Kiểu liệu phép toán Cấu trúc điều khiển cấu trúc chương trình Đề mục 2.1 Các kiểu liệu 2.2 Các phép gán tắt, phép tăng, phép giảm 2.3 Các phép toán logic 2.4 Thuật toán, mã giả, điều khiển chương...
 • 38
 • 343
 • 0

Các cấu trúc điều khiển

Các cấu trúc điều khiển
... tráo a=15 b=8 Đọc vào số lượng giá đơn vị, tính thuế (5% soluong*dongia)  S1 S2 II Cấu trúc phân nhánh a Cấu trúc : Cú pháp : If (DK) { S; }  Nếu DK thực S, bỏ qua S Ví dụ : Sắp xếp hai số theo ... hai số phép toán, in KQ Đọc vào số nguyên từ đến 12 In cách đọc chữ tiếng Anh Đọc vào năm dương lịch, In năm âm lịch IV Cấu trúc lặp với điều kiện trước Cú pháp : while (DK) { S; } Khi DK thực ... không tính số cuối 11 In 100 số nguyên tố  S DK + V Cấu trúc lặp xác định for Cú pháp : For (i=a; (dk); i+=s) { S; }  Tương đương với cấu trúc: i=a; While (dk) { S; i=i+s; }  lệnh continue...
 • 9
 • 222
 • 7

Bài giảng C - Các cấu trúc điều khiển

Bài giảng C - Các cấu trúc điều khiển
... - b=hn - + Sn Sn+1 Ví dụ : Đ c vào hai số phép toán, in KQ Đ c vào số nguyên từ đến 12 In c ch đ c chữ tiếng Anh Đ c vào năm dương lịch, In năm âm lịch IV C u tr c lặp với điều kiện trư c Cú ... bx + c = Giải hệ PT : a1x+b1y =c1 a2x+b2y =c2 III C u tr c lựa chọn  C pháp : switch (b) { case h1: S1; break; case h2: S2; break; case hn: Sn; break; default : Sn+1; } b=h1 + S1 - b=h2 - + ... a, b ,c có lập thành canh tam gi c ? C u tr c :  C pháp : if (Dk1) { S1; } else if (Dk2) { S2; } else if (DkN) { Sn; } else { Sn+1; } Dk1 + S1 - Dk2 - + S2 - DkN - + Sn Sn+1 Ví dụ : Đ c vào...
 • 9
 • 257
 • 0

Thiết kế cấu trúc điều khiển cho quá trình đa biến

Thiết kế cấu trúc điều khiển cho quá trình đa biến
... Nhiễu d Các biến điều khiển u Hình 9-4: Quá trình Các biến cần điều khiển y Bài toán thiết kế điều khiển 454 Chương Thiết kế cấu trúc điều khiển cho trình đa biến • Một số biến cần điều khiển có ... nhiễu (đa biến) Tóm lại, cấu trúc điều khiển nguyên tắc mặt cấu trúc sử dụng thông tin biến trình để đưa tác động điều khiển Lưu ý cấu trúc điều khiển khác với cấu trúc điều khiển Một cấu trúc điều ... Chương Thiết kế cấu trúc điều khiển cho trình đa biến • Nếu sử dụng nhiều điều khiển đơn biến biến điều khiển nên cặp đôi với biến điều khiển nào? • Có thể sử dụng thông tin số biến khác số biến...
 • 23
 • 544
 • 5

Phát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc điều khiển và các kiểu dữ liệu có cấu trúc Tin học 11 THPT

Phát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc điều khiển và các kiểu dữ liệu có cấu trúc Tin học 11 THPT
... PHẦN PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT GIẢI CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC 2.1 Những nội dung chủ yếu cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc Về cấu ... phần phát triển thuật giải cho học sinh thông qua dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc 2.3.1 Xây dựng quy trình dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc theo hướng phát triển ... việc phát triển thuật giải cho học sinh thông qua dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc Chương II: Một số định hướng sư phạm góp phần phát triển thuật giải cho học sinh thông qua...
 • 28
 • 694
 • 6

Phát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc điều khiển và các dữ liệu cóa cấu trúc tin học 11

Phát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc điều khiển và các dữ liệu cóa cấu trúc tin học 11
... Lấy thông tin từ Server mà phải quản lý Cụ thể thông tin : • Các dòch vụ mà Server quản lý • Các thông tin tải Server • Server hoạt động Server bò fail ♦ Lấy thông tin từ Agent khác Cụ thể thông ... Unmarshaling liệu truyền qua lại mạng • Cơ chế cho việc cung cấp Interface cho remote object không gian đòa cục • Các kỹ thuật để tham khảo tới Remote Object Hiện nay, có nhiều giải pháp thông dụng cho ... việc Load Class động, nghóa gói liệu truyền qua lại Client Server có vùng thông tin để chứa lại thông tin đặc tả Class A mà Object A truyền gói liệu ng ứng Điều giúp Java xác đònh xem có cần...
 • 124
 • 365
 • 0

Các cấu trúc điều khiển khác

Các cấu trúc điều khiển khác
... xem nh cấu trúc điều khiển Những cấu trúc trông tựa nh kí tự ngắt, hay phần biểu thức Liệu chúng thực đợc coi cấu trúc điều khiển không? Thế này, theo cách nghĩ Perl, gần nh cả, bạn xem điều nói ... thức if biểu thức điều khiển ; Trong trờng hợp này, biểu thức điều khiển đợc tính trớc để xét giá trị chân lí (bằng việc dùng qui tắc nh thờng lệ), đúng, biểu thức đợc tính tiếp Điều đại thể tơng ... thứ ; phần thứ ; if (điều kiện đó) { phần ; phần ; next ; # nhẩy khỏi chu trình while } phần khác ; phần khác ; # next tới } Nếu điều kiện đúng, phần đợc thực hiện, phần khác bị bỏ qua ** Nếu...
 • 7
 • 169
 • 0

Cấu trúc điều khiển

Cấu trúc điều khiển
... trong, điều không hoàn toàn Nhng hành động giống nh điều thực ** Này, rỗng ngoại trừ cho trờng hợp bệnh hoạn kí tự không làm điều điều sai, so với làm điều điều không điều đúng. Perl giải điều ... này, Perl tính biểu thức điều khiển (biểu thức thí dụ này) Nếu giá trị (bằng việc dùng ý tởng câu lệnh if), thân câu lệnh while đợc tính lần Điều đợc lặp lại biểu thức điều khiển trở thành sai, điểm ... thức điều khiển giá trị kết thúc nagy từ lúc bắt đầu Chẳng hạn, ngời dùng đa vào độ tuổi bé không cho đoạn chơng trình Perl bỏ qua thân chu trình Có thể biểu thức điều khiển chẳng chu trình đợc Điều...
 • 7
 • 192
 • 0

Cấu trúc điều khiển trong PHP

Cấu trúc điều khiển trong PHP
... Learning PHP & MySQL Updatesofts.com PHP Code: if (((4 < 5) && (3 > 2)) xor (5 == 5)) echo ("This will not print"); Các điều kiện phân nhánh: Nếu điều kiện kiểm tra mà trả false, PHP cho phép ... thực Khi gặp dấu } thí điều kiện kiểm tra thực lại có giá trị true đoạn mã vòng lặp thực lại Điều tiếp tục gặp phải điều kiện Chú ý điều kiện kiểm tra bắt đầu vòng lặp, xác điều kiện thay đổi suốt ... kiểu này, giá trị tự động chuyển toán tử, hàm cấu trúc điều khiển đòi hỏi tham số kiểu boolean By TXP Lover, Incomplete, iSheep, Seneken 34 Learning PHP & MySQL Updatesofts.com Chú ý: -1 xem TRUE,...
 • 16
 • 253
 • 0

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
... Tập Kỹ Thuật Lập Trình Trang 21 Cấu trúc điều khiển Lưu ý lệnh biểu thức điều kiện đoạn chương trình Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình Trang 22 Cấu trúc điều khiển Ví dụ: Cho biết kết đoạn ... chương trình Dựa vào cấu trúc điều khiển ta xây dựng thành chương trình phức tạp Vì phải nắm rõ cách hoạt động cấu trúc điều khiển để cài đặt yêu cầu toán Khi sử dụng phải lưu ý điều kiện thực hay ... 29 Cấu trúc điều khiển Sử dụng hàm cprintf(), textcolor(), delay(), kbhit(), … thay đổi màu để tạo cảm giác cho cánh quạt xoay nhấn phím III KẾT LUẬN Cấu trúc lặp rẽ nhánh (lựa chọn) hai cấu trúc...
 • 18
 • 208
 • 0

Xem thêm