Nghiên cứu phát triển pin nhiên liệu vi sinh vật (Microbial fuel cell) sử dụng làm cảm biến sinh học đánh giá chất lượng nước thải

Nghiên cứu phát triển thiết bị pin nhiên liệu vi sinh vật (Microbial Fuel Cell) sử dụng làm cảm biến sinh học đánh giá chất lượng nước thải

Nghiên cứu phát triển thiết bị pin nhiên liệu vi sinh vật (Microbial Fuel Cell) sử dụng làm cảm biến sinh học đánh giá chất lượng nước thải
... cảm biến sinh học sử dụng vi sinh vật đƣợc nghiên cứu phát triển nhƣ: cảm biến dựa phát quang, phát huỳnh quang vi sinh vật, cảm biến dựa điện hóa vi sinh vật [32] Cảm biến sinh học vi sinh vật ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NÔNG MINH TUẤN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ PIN NHIÊN LIỆU VI SINH VẬT (MICROBIAL FUEL CELL) SỬ DỤNG LÀM CẢM BIẾN SINH HỌC ĐÁNH ... Tại Vi t Nam nghiên cứu pin nhiên liệu vi sinh vật nhƣ ứng dụng chúng làm cảm biến sinh học đánh giá chất lƣợng nƣớc thải hạn chế [52] Nhằm góp phần vào nghiên cứu pin nhiêu liệu vi sinh nhƣ phát...
 • 111
 • 471
 • 3

nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học sản xuất tại việt nam đến tính năng kinh tế - kỹ thuật và phát thải của động cơ (tt)

nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học sản xuất tại việt nam đến tính năng kinh tế - kỹ thuật và phát thải của động cơ (tt)
... 25% tải Tính inh tế, kỹ thuật phát thải động c phụ thuộc vào nguồn gốc diesel sinh học Diesel sinh học sản xuất từ nguồn khác có tính chất vật lý hóa học khác n n c ảnh hưởng h c đến động c Cụ ... tiêu kinh tế - lượng phát thải động c c thể ứng dụng cho động c diesel c hệ thống nhiên liệu commonrail 4.7 K t luận chƣơng Tính inh tế kỹ thuật phát thải động c hi sử dụng nhiên liệu Diesel sinh ... (ethanol - blended fuels), dimetyl este sinh học dầu thực vật 1.2 Nhiên liệu diesel sinh học sử dụng nhiên liệu diesel sinh - 4học động diesel 1.2.1 Khái niệm Diesel sinh học định nghĩa dạng nhiên liệu...
 • 24
 • 301
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học sản xuất tại việt nam đến tính năng kinh tế - kỹ thuật và phát thải của động cơ

nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học sản xuất tại việt nam đến tính năng kinh tế - kỹ thuật và phát thải của động cơ
... dụng diesel sinh học động cần phải quan tâm nghiên cứu cách toàn diện để thấy rõ ảnh hưởng diesel sinh học sản xuất Việt Nam đến động sử dụng 1.3.3 Tình hình nghiên cứu ứng dụng diesel sinh học Việt ... từ sinh học nên nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu sinh học phong phú 24 Các nghiên cứu nước nhiên liệu diesel sinh học đến động hạn chế Mặc dù có nghiên cứu tương đối hoàn chỉnh nhiên liệu diesel ... Diesel sinh học 95% Diesel thể t ch - B10 10% Diesel sinh học 90% Diesel thể t ch - B20 20% Diesel sinh học 80% Diesel thể t ch - B30 30% Diesel sinh học 70% Diesel thể t ch - B50 50% Diesel sinh học...
 • 134
 • 306
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học sản xuất tại việt nam đến tính năng kinh tế - kỹ thuật và phát thải của động cơ

nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học sản xuất tại việt nam đến tính năng kinh tế - kỹ thuật và phát thải của động cơ
... dụng diesel sinh học động cần phải quan tâm nghiên cứu cách toàn diện để thấy rõ ảnh hưởng diesel sinh học sản xuất Việt Nam đến động sử dụng 1.3.3 Tình hình nghiên cứu ứng dụng diesel sinh học Việt ... từ sinh học nên nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu sinh học phong phú 24 Các nghiên cứu nước nhiên liệu diesel sinh học đến động hạn chế Mặc dù có nghiên cứu tương đối hoàn chỉnh nhiên liệu diesel ... Diesel sinh học 95% Diesel thể t ch - B10 10% Diesel sinh học 90% Diesel thể t ch - B20 20% Diesel sinh học 80% Diesel thể t ch - B30 30% Diesel sinh học 70% Diesel thể t ch - B50 50% Diesel sinh học...
 • 134
 • 159
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " PHÁT TRIỂN QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC MỚI LOẠI NITƠ TRONG NƯỚC THẢI TRÊN CƠ SỞ PHẢN ỨNG ANAMMOX" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Sự phát phản ứng anammox mở hướng phát triển kỹ thuật xử nitơ mới, đặc biệt nước thải có hàm lượng nitơ cao chất hữu thấp Quá trình xử sở kết hợp nitrit hóa-anammox có nhiều ưu điểm xử ... đạt trình xử loại nitơ kết hợp nitrit hóa bán phần anammox bể phản ứng, gọi trình SNAP - Quá trình SNAP cho hiệu xử cao ổn định với hiệu suất chuyển hóa amôni gần 90% hiệu suất loại nitơ ... theo hướng CANON [3], OLAND [4], [5] Bài báo trình bày kết nghiên cứu phát triển dạng trình xử nitơ kết hợp nitrit hóa bán phần anammox thiết bị phản ứng (Single-stage Nitrogen removal using...
 • 10
 • 295
 • 0

nghiên cứu phát triển hệ thống nghịch lưu một pha có hòa lưới sử dụng trong các hệ thống biến đổi năng lượng tái tạo (năng lượng sạch)

nghiên cứu phát triển hệ thống nghịch lưu một pha có hòa lưới sử dụng trong các hệ thống biến đổi năng lượng tái tạo (năng lượng sạch)
... trạng sử dụng nguồn lượng tái tạo ( lượng ) việt nam, tác giả trình bày phân tích vấn đề : - Khái niệm lượng tái tạo - Lịch sử phát triển nguồn lượng tái tạo - Thực trạng sử dụng nguồn lượng tái tạo ... pha hòa lưới sử dụng hệ thống biến đổi lượng tái tạo ( lượng ) ” Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị biến đổi điện ... PV bao gồm : Bộ nghịch lưu PV với biến đổi DC-DC cách ly, Bộ nghịch lưu PV với biến đổi DC-DC không cách ly, Bộ nghịch lưu PV biến đổi DC-DC Bộ nghịch lưu PV biến đổi DC-DC không cách ly - Phương...
 • 57
 • 566
 • 2

Tóm tắt luận văn nghiên cứu phát triển hệ thống nghịch lưu một pha có hòa lưới sử dụng trong các hệ thống biến đổi năng lượng tái tạo(năng lượng sạch)

Tóm tắt luận văn nghiên cứu phát triển hệ thống nghịch lưu một pha có hòa lưới sử dụng trong các hệ thống biến đổi năng lượng tái tạo(năng lượng sạch)
... sóng chế độ burst 25 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong luận văn tác giả thực nghiên cứu phát triển hệ thống nghịch lưu pha hòa lưới sử dụng hệ thống biến đổi lượng tái tạo( lượng ) Kết mô cho thấy ... CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC BỘ NGHỊCH LƯU 2.1 Bộ biến đổi PV 2.1.1 Bộ nghịch lưu PV với biến đổi DC-DC cách ly Việc cách ly thông thường thực nhờ sử dụng biến áp Biến áp đặt phía lưới (có tần số ... nghịch lưu PV với biến đổi DC-DC không cách ly Bộ nghịch lưu loại sử dụng trường hợp không yêu cầu cách ly với lưới 2.1.3 Bộ nghịch lưu PV biến đổi DC-DC Sơ đồ khối cấu trúc nghịch lưu biến đổi...
 • 25
 • 229
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học B10, B20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học B10, B20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ PHAN ĐẮC YẾN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC B10, B20 ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL ... nghiên cứu ảnh hưởng biodiesel B10 B20 đến QLCCNL; đến tiêu kinh tế, lượng, môi trường động diesel 30 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, NĂNG LƢỢNG, MÔI TRƢỜNG CỦA ĐỘNG CƠ ... cháy tiêu kinh tế, lượng, môi trường động diesel Xuất phát từ vấn đề nêu trên, việc thực đề tài luận án TSKT Nghiên cứu ảnh hưởng nhiên liệu diesel sinh học đến tiêu kinh tế, lượng, môi trường động...
 • 183
 • 247
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học b10, b20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel (tóm tắt)

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học b10, b20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng và môi trường của động cơ diesel (tóm tắt)
... Diesel- RK phục vụ mục đích đánh giá ảnh hưởng B10, B20 đến tiêu kinh tế, lượng, môi trường động diesel B2 CHƢƠNG TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG XÁC ĐỊNH ẢNH HƢỞNG CỦA B10, B20 ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, NĂNG ... Nghiên cứu ảnh hưởng nhiên liệu diesel sinh học B10, B20 đến tiêu kinh tế, lượng, môi trường động diesel nhằm xây dựng mô hình mô (MHMP) cho phép đánh giá tác động hỗn hợp biodiesel B10, B20 ... động cơ; ảnh hưởng đến tiêu KT, NL, MT động Trong luận án, NCS tập trung nghiên cứu ảnh hưởng biodiesel B10, B20 đến tiêu KT, NL, MT động diesel 1.5 Tình hình nghiên cứu ảnh hƣởng biodiesel đến...
 • 27
 • 246
 • 0

Nghiên cứu các thông số mạng cảm biến không dây và sử dụng phần mềm mô phỏng để đánh giá chất lượng dịch vụ

Nghiên cứu các thông số mạng cảm biến không dây và sử dụng phần mềm mô phỏng để đánh giá chất lượng dịch vụ
... không dây Đ i tư ng ph m vi nghiên c u • Tìm hi u v m ng c m bi n không dây Nghiên c u k thu t giao th c c a m ng c m bi n không dây • Kh o sát thông s ch t lư ng d ch v c a m ng c m bi n không ... n không dây Chương 2: ng d ng c a m ng c m bi n không dây Chương 3: Các gi i pháp k thu t m ng lõi c a m ng c m bi n không dây Chương 4: Đánh giá m t s ch t lư ng d ch v c a m ng c m bi n không ... gi ch n ñ tài: “ Nghiên c u thông s m ng c m bi n không dây s v ” d ng ph n m m ph ng ñ ñánh giá ch t lư ng d ch M c ñích nghiên c u M c ñích c a ñ tài kh o sát nghiên c u thông s ch t lư ng...
 • 26
 • 591
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦU ĐỎ - TÚY LOAN Ở TP. ĐÀ NẴNG BẰNG HỆ THỐNG BMWPVIET" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... (1995) [14] Hệ thống sông Túy Loan Cầu Đỏ chất lượng nước hầu hết khu vực nghiên cứu mức Nước bẩn vừa α (α-Mesosaprobe)”, riêng khu vực An Tân, Hòa Phong tháng 07 có chất lượng nước mức Nước bẩn ... nghiên cứu tương đương với nghiên cứu trên, điều cho thấy hệ thống sông Túy Loan Cầu Đỏ chất lượng nước suy giảm tác động nhiều đến hệ ĐVKXS cỡ lớn Hình Biểu đồ thành phần ĐVKXS cỡ lớn sông ... phần ĐVKXS cỡ lớn sông Túy Loan Cầu Đỏ 3.2 Đánh giá xếp loại chất lượng môi trường nước sông Kết nghiên cứu vào tháng 07 năm 2009 cho thấy, số BMWP sông Túy Loan Cầu Đỏ dao động khoảng – 20...
 • 5
 • 597
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG BỒ Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DỰA VÀO CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI)" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nnk Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sông Hương hệ đầm phá Việt – Pháp, Báo cáo chuyên đề khoa học, Dự án đầm phá Việt – Pháp, Huế, 2003 Nguyễn Đăng Giáng Châu Nghiên cứu áp dụng số chất lượng ... hạn (điều kiện xấu tốt CLN sông) Bài báo đề cập đến kết nghiên cứu áp dụng WQI để đánh giá CLN sông nói chung sông Bồ tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng Phương pháp nghiên cứu 2.1 Chuẩn bị mẫu Tiến ... Đánh giá chất lượng nước sông Hương dựa vào số chất lượng nước (WQI), Tạp chí Phân tích Hoá, Lý Sinh học, 9(2), (2004), 23-32 84 Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng...
 • 9
 • 441
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: pin nhiên liệu vi sinh vậtluận văn nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái thành phố đà lạt tỉnh lâm đồngnghiên cứu phát triển giải thuật quản lý nhiều bản sao cho các ứng dụng phức tạpnghiên cứu phân tích đánh giá chất lượng nước hồ thiền quang hà nộibước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố hà nộivai trò của chế phẩm vi sinh trong quản lí chất lượng nước ao nuôi tôm thâm canhsử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước vườn quốc gia ba vìkỹ thuật kiểm tra vi khuẩn đánh giá chất lượng nướcphương pháp phân tích dữ liệu là phương pháp quan trọng được sử dụng trong quá trình phân tích đánh giá đưa ra kết luận về một vấn đề nào đó từ các dữ liệu đã thu thập đượcluận văn nghiên cứu phát triển hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí địa lý và thử nghiệmnghiên cứu phát triển hệ thống đa phương tiện trên cơ sở phân cụm dữ liệunghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng vi khuẩn escherichia coli o157h7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệutình hình nghiên cứu phát triển nguyên liệu cho sản xuất ván dămnghiên cứu phát triểnnghiên cứu phát triển của ediNhà ở cho người có thu nhập thấp ở đô thị đặc biệt đối với người nhập cưTrình bày định hướng, các mục tiêu, nội dung, giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền nông nghiệp việt nam hãy cho biết thực trạng ngành sản xuất lúa gạo nước ta hiện nay; những thành tựu, hạn chế và định hướng, giảslide chính sách côngbài tập solidworkXác định nitrit trong không khíĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP 2đại cương về tâm lý học và tâm lý y họcCông nghệ sản xuất bánh gạoỨng dụng CNSH để khai thác các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh họcNguyên lý kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kêvật liệu cách nhiệt chịu lửa, vật liệu cách nhiệt lạnh, cách ẩmvăn hóa tổ chức, quản trị họcVốn góp ở các doanh nghiệp VNHiểu thế nào về một bài trình bày hiệu quảChủ nghĩa cổ điển classicismphân tích độ ẩm trong sản phẩm tiêu dùng bằng phương pháp sấy và chưng cất dung môi (xylen)Phân tích thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản ở nước ta hiện nay? Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sảnVận đơn đường biểnVật liệu vô cơgiới thiệu chung về kỹ thuật đo lường