KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 9 ĐỀ 2

Đè kiểm tra 1 tiết lớp 9

Đè kiểm tra 1 tiết lớp 9
... số giới d) Cả ba ý Câu 15 : Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa đời: a) 1/ 10 / 19 48 b) 1/ 10 / 19 49 c) 1/ 10 / 19 50 d) 1/ 10 / 19 51 Câu 16 : Quốc gia giành độc lập sớm châu Phi sau năm 19 45 là: a) An-giê-ri b) ... hiêïn trong? a) Phong trào cách mạng 19 30 – 19 31 b) Phong trào dân chủ 19 36 – 19 39 c) Khởi nghóa Nam Kì d) Khởi nghóa Bắc Sơn Câu 7: Hơn 20 triệu người chết, 17 10 thành phố, 70000 làng mạc bò tàn ... Ru-ma-ni năm 198 9 c) Khủng hoảng dầu mỏ năm 19 73 d) Thống nước Đức năm 19 90 Câu 19 : Sự tăng trưởng kinh tế Liên Xô từ năm 19 45 đến năm 19 50 thể qua: a) Phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ b)...
 • 3
 • 2,448
 • 4

đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 tiết 21

đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 tiết 21
... dòng điện chạy qua dây dẫn: (0,5đ) I = U = = 2( A) R 1, 5 MA TRẬN ĐỀI KIỂM TRA TIẾT LỚP NĂM HỌC 20 09 – 2 010 Lónh vực kiểm tra Mức độ kiểm tra Biết Hiểu Vận dụng Tổng cộng Định luật Ơm ,cơng thức ... 4 .1, 5 .10 −6 .1 = 4ρ = = 3(Ω) S πd 3 ,14 .0,0008 Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn: (0,5đ) I= U = = 2( A) R Lónh vực kiểm tra Mức độ kiểm tra Biết Hiểu Vận dụng Tổng cộng MA TRẬN ĐỀI KIỂM TRA TIẾT ... 0,752.32 .12 00 = 21. 600(J) d)Điện tiêu thụ 30ngày :(0,5đ) A= P.t = I2 R.t = 0,752.32 .90 = 16 20(Wh) =1, 620( KWh) Tiền điện phải trả 30 ngày T = 1, 620.700 = 1. 134 (đồng) Câu 12 : (1, 5đ) Điện trở dây dẫn: (1 )...
 • 5
 • 302
 • 2

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 tuần 33

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 tuần 33
... ÁN - BÀI KIỂM TRA TIẾT Môn :Ngữ Văn(Phần Tiếng Việt) Tiết : 15 7– Tuần : 33 I/ Trắc nghiệm:( Mỗi câu trả lời đúngn 0,25 đ) Câu 1: B Câu 2: B Câu 3:A Câu 4: C Câu 5: A Câu 6: B Câu 7: 1 c, 2…d, ... Câu 8: B Câu 9: A II/ Tự luận: Câu 1: ( 1 iểm) Nghóa tường minh phần thông báo diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu Hàm ý phần thông báo không diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu suy từ từ ngữ ( 1 iểm) Câu ... ( Tiếng cười dân gian Việt Nam) 1/ Thế nghóa tường minh, nghóa hàm ý? 2/ Tìm câu chứa hàm ý nêu nội dung hàm ý ấy? 3/ Người nghe có giải đoán hàm ý không? Chi tiết thể điều đó? BÀI LÀM ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 4
 • 530
 • 0

NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA LỚP 9( MẠCH NGA)kiểm tra 1 tiết lớp 9 lần 2 hk2 ( 09-10).doc

NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA LỚP 9( MẠCH NGA)kiểm tra 1 tiết lớp 9 lần 2 hk2 ( 09-10).doc
... ………………………………………………………………………………………………… THE KEYS (2 ) I 0 ,25 / a sentence 1. after 2. However 3.which Although off who funnel from to drive 10 so 11 who 12 who II 0,5/ a sentence 1+ b; 2+ d; 3+ c; 4+a III 0,5/ a sentence ... Rewrite the following sentences in correct English (2 pts) 1/ This novel, who I bought last week, is very interesting ………………………………………………………………………………………… 2/ Last week I have stayed on my uncle’s farm ... now IV 0,5/ a sentence 1/ decided eatng 3.going has IV 0,5/ a sentence 1/ This novel, who I bought last week, is very interesting ………… which………………………………………………………………………………… 2/ Last week I have stayed...
 • 4
 • 182
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 1

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 1
... Diệt giặc dốt: Ngày 8 /9 / 19 45,CTHCM ký sắc lệnh thành lập quan Bình dân học vụ, kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xóa nạn mù chữ Các cấp học phát triển mạnh, bước đầu có sửa đổi nội dung phương ... kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp phong trào ‘ Tuần lễ vàng’, xây dựng ‘Quỹ độc lập’ Ngày 31/ 1 / 19 46, Chính phủ ký sắc lệnh phát hành tiền VN Câu ( 4điểm ) Âm mưu hành động Pháp công lên Việt ... nhằm phá tan quan đầu não k/c, tiêu diệt đội chủ lực ta, phá chặt biên giới Việt-Trung - Ngày 7 /10 / 19 47, Pháp mở công lên VB với việc cho quân nhảy dù xuống chiếm thị xã BK, thị trấn Chợ Mới, CĐ...
 • 2
 • 436
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 2

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 2
... sách nhà nước trống rỗng, nhà nước chưa kiểm soát ngân hàng Đông Dương d Văn hóa, giáo dục: Hơn 90 % dân số mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan Câu 2: Ngày 21 . 7 . 19 54, Hiệp định Giơ-ne-vơ ký kết * Nội ... chống phá cách mạng b Nền kinh tế nước ta vốn nghèo nàn, lạc hậu bị chiến tranh tàn phá nặng nề hậu nạn đói cuối 19 44 – đầu 19 45 chưa khắc phục, lụt lội hạn hán diễn ra, sản xuất đình đốn, nạn đói ... THANG ĐIỂM Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm) Câu 1: Mỗi ý cho 0,5 điểm Đáp án C A D C Phần II: Tự luận (8 điểm) Câu 1: a Thù giặc ngoài: - Từ vĩ tuyến 16 trở Bắc, 20 vạn quân Tưởng bọn tay sai ạt...
 • 3
 • 439
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 3

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 3
... thiện rõ rệt + Xu hướng việc mở rộng thành viên Hiệp hội Lần lượt nước gia nhập ASEAN: VN năm 19 95 , Lào Mi an ma năm 19 97 , Cam pu chia năm 19 99 - Chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, ... phát triển phồn vinh + Năm 19 92 , ASEAN định biến ĐNA thành khu vực mậu dịch tự ( AFTA) vòng 10 15 năm + Năm 19 92 , ASEAN lập diễn đàn khu vực (ARF) với tham gia 23 quốc gia khu vực nhằm tạo ... phát triển ĐNA Câu 3: (4 điểm) a.Trình bày nét cách mạng Cu – ba (2 điểm) - 26/07 / 19 53, 13 5 niên yêu nước huy Phi – đen Ca – xtơ – rô công pháo đài Môn – ca – da thất bại - 19 55 Phi đen sang Mê...
 • 2
 • 276
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 4

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 4
... 19 19 19 21 192 3 C/ Tự luận (6đ) Câu 1: Trình bày nội dung Hiệp định Giơnevơ 19 54? Tại nói kháng chiến chống Pháp nhân dân ta nghĩa có tính ... Pháp nhân dân ta nghĩa có tính nhân dân? Câu 2: Trình bày diễn biến kết chiến dịch Điện Biên Phủ 19 54? ...
 • 2
 • 147
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 5

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 5
... Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập vào: A Ngày 02/ 09 / 19 45 B Ngày 01/ 10 / 19 49 C Ngày 12 /10 / 19 49 D Ngày 01/ 10 / 19 45 B TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 1: (2, điểm) Hãy kể tên nước thủ đô nước khu vực Đông ... In-đô-nê-xi-a – Gia-cac-ta 0 .5 Phi-lip-pin – Ma-ni-la 0 .5 Xin-ga-po – Xin-ga-po 0 .5 10 Bru-nây – Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan 0 .5 11 Đông-ti-mo - Đili * Hoàn cảnh: 1, 5 - Đứng trước yêu cầu phát ... vực Đụng Nam Á 0 .5 1. Việt Nam – Hà Nội 0 .5 Lào – Viêng chăn 0 .5 Cam-pu-chia – Phnôm Pênh 0 .5 Mi-an-ma – Y-an-gun 0 .5 Thái Lan – Băng Cốc 0 .5 Ma-lai-xi-a – Cua-la-lăm-pơ 0 .5 In-đô-nê-xi-a...
 • 4
 • 274
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 7

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 7
... A 19 95 B 19 96 C 19 97 D 19 98 Hiệp hội nước Đông Nam Á thành lập thời gian nào? A 8/8 / 19 67 B 8 /9 / 19 67 C 8 /10 / 19 67 D 8 /11 / 19 76 Những nước Đông Nam Á thành viên ... Cả câu 10 Nước Cộng hoà Ai Cập thành lập thời gian ? A 18 /6 / 19 53 18 /6 / 19 54 C 18 /6 / 19 55 D 18 /6 / 19 56 11 Chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi chấm dứt kiện nào? A Nen-xơn Man-đê-la thả tự sau 27 năm ... lịch sử châu Phi C Chính quyền Nen-xơn Man-đê-la ban hành chiến lược kinh tế vĩ mô D Cả câu 12 Nen-xơn Man-đê-la trở thành Tổng thống Nam Phi vào thời gian nào? A 4 / 19 94 B 5 / 19 94 C 6 / 19 94 D 7 / 19 94 ...
 • 4
 • 314
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 8

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 8
... vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh nhân dân nước thuộc địa nửa thuộc địa giới, đặc biệt nhân dân châu Á châu Phi * Nguyên nhân thắng lợi: (1, 5đ) - Nguyên nhân chủ quan: (1 ): Phân tích ý sau + Truyền ... nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà + Mở kỉ nguyên lịch sử dân tộc - kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc gắn ... Câu 3: (2đ) Mỗi ý (0,4đ), trình bày sạch, đẹp, khoa học (0,4đ) - Ý nghĩa việc kí Hiệp định sơ 6/3 / 19 46 + Việc kí Hiệp định sơ giúp ta loại bỏ kẻ thù quân Tưởng + Phá tan âm mưu câu kết Pháp Tưởng...
 • 2
 • 255
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 9

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 9
... 19 20 19 24 19 25 C/ Tự luận (6đ) Câu 1: Trình bày nội dung Hiệp định Sơ (6/3 / 19 46)? Trước sau Hiệp định Sơ chủ trương biện pháp Đảng Chính ... Chính phủ ta đối phó với Pháp Tưởng có khác nhau? Câu 2: Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 19 53- 19 54 bước đầu làm phá sản Kế hoạch Nava Pháp- Mĩ nào? ...
 • 2
 • 258
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 10

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 10
... Thời gian Nối Sự kiện 1. 16/8 / 19 45 1- A Giành quyền nước 19 /8 / 19 45 2- B Giành quyền Hà Nội 3.28/8 / 19 45 3- C Quốc dân đại hội họp Tân Trào 4.2 /9 / 19 45 4- D Nước Việt Nam dân chủ CH đời ... dịch Biên giới thu- đông 19 50 - Chiến Đông Xuân 19 53- 19 54, đỉnh cao chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ Cõu 9: 3đ - Cuộc kc chống Pháp ND ta nghĩa thực dân Pháp kẻ gây chiến tranh nên buộc ND ta phải ... nhà( 1, 5đ) - Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh ND nước thuộc địa nửa thuộc địa giới.( 0,5đ) Câu 8: 2đ( Mỗi ý 0,5đ) - Cuộc chiến đấu đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 - Chiến dịch Việt Bắc thu- đông 19 47...
 • 3
 • 123
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 11

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 11
... bang Xô Viết: (0,5đ) + 19 /8 / 19 91 đảo thất bại, Đảng cộng sản đình hoạt động + 21/ 12 / 19 91 :11 nước cộng hòa ly khai ,thành lập cộng đồng quốc gia độc lập SNG +Tối ngày 25 /11 / 19 91 , Gooc-ba-chốp tuyên ... 2) 8-8 - 19 67 2- b gọi là: ”Năm Châu Phi” 3) 19 60 3- c Chế độ phân biệt chủng tộc bị sụp đổ 4) 19 93 4- d Nước CHND Trung Hoa thành lập Câu 3: Chọn ... (0,5đ) -Công cải tổ Gooc ba chôp : (1 ) +3 / 19 85 Goóc ba chốp đề đường lối cải tổ + Nội dung: Chính trị :Thiết lập chế độ tổng thống đa nguyên ,đa đảng Kinh tế : Đề nhiều phương án phát triển chưa...
 • 5
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra 1 tiet lop 9 hk1 phan van hoc trung dai lan 2de kiem tra 1 tiet lop 9 hk1de kiem tra 1 tiet lop 9 mon tieng anhđề kiểm tra 1 tiết hóa 9 kì 2đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 lần 2đề kiểm tra 1 tiết địa 9 kì 2đề kiểm tra 1 tiết địa 9 kỳ 2đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 lần 2 hk2đề kiểm tra 1 tiết sử 9 kì 2de kiem tra 1 tiet sinh 9 ki 2đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 2đề kiểm tra 1 tiết hình 9 chương 2de kiem tra 1 tiet lop 8 lan 2đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 kì 2 lần 1 vănđề kiểm tra 1 tiết lớp 7 kì 2 lần 1Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại