LUYỆN THI môn LỊCH sử

Đề kiểm tra và đáp án luyện thi môn Lịch sử 9

Đề kiểm tra và đáp án luyện thi môn Lịch sử 9
... thành viên tháng năm 198 4 Brunây tham gia Tháng năm 199 5 Việt Nam thức nhập trở thành thành viên thứ 7, tháng năm 199 7 Lào, Myanma nhập, tháng năm 199 9 Campuchia nhập , đến đầu 199 9 10 nớc nhập ... môn lịch sử A Phần trắc nghiệm: Câu I: (3,0 điểm) a) Hoàn thành nhóm kiện ( kiện 0.5 điểm) STT Mốc thời gian 2/ 191 7 7/11/ 191 7 2/3/ 191 9 Tên kiện Cách mạng tháng bùng nổ Nga Cách mạng tháng 10 Nga ... dung vào bảng thống kê nhân vật lịch sử tiêu biểu Thanh hoá: STT Họ tên Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) Lê Lợi Lê Văn Hu Phạm Bành Tống Duy Tân Quê quán Công trạng Trần Xuân Soạn Hớng dẫn chấm môn lịch...
 • 5
 • 414
 • 6

tóm tắt đề cương ôn tập luyện thi môn lịch sử

tóm tắt đề cương ôn tập luyện thi môn lịch sử
... nhi u nh t ñó nông nghi p công nghi p -Trong nông nghi p: Chúng ñ y m nh vi c cư p ño t ru ng ñ t c a nông dân ñ l p ñ n ñi n mà ch y u ñ n ñi n lua cao su.Năm 1927, v n ñ u tư vào nông nghi p c ... ki m l i song v b n v n không thay ñ i: H t s c h n ch s phát tri n công nghi p, ñ c bi t công nghi p n ng, nh m c t ch t n n kinh t ðông Dương v i kinh t Pháp bi n ðông Dương thành th trư ng ... ng: Làm cho ðông Dương hoàn toàn ñ c l p *.L c lư ng tham gia: Công nhân nông dân g c c a cách m ng *.Lãnh ñ o cách m ng: Là ð ng c ng s n ðông Dương *.Quan h qu c t Cách m ng ðông Dương m t...
 • 47
 • 3,485
 • 16

Tuyển tập 36 đề ôn luyện thi môn Lịch sử

Tuyển tập 36 đề ôn luyện thi môn Lịch sử
... PHẦN BỘ ĐỀ LUYỆN TẬP  Trang CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN LÀM ... không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ; Số báo danh: Trang CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn thi: LỊCH SỬ; ... không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ; Số báo danh: Trang CÂU LẠC BỘ SỬ HỌC TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn thi: LỊCH SỬ;...
 • 33
 • 637
 • 2

Tuyển tập 36 đề ôn luyện thi môn Lịch sử

Tuyển tập 36 đề ôn luyện thi môn Lịch sử
...  Châu Tiến Lộc Bộ đề luyện tập thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I PHẦN ... trật tự hai cực không Trang 52  Châu Tiến Lộc Bộ đề luyện tập thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I PHẦN ... đề luyện tập thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử - Sự kiện mở đầu : Ngày 26 - - 1953, huy Phiđen Caxtơrô, nghĩa quân tiến công trại lính Môncađa Tuy thất bại song tiến công mở đầu thời kỳ lịch...
 • 108
 • 287
 • 0

Hướng dẫn làm bài thi môn lịch sử lớp 12 luyện thi đại học

Hướng dẫn làm bài thi môn lịch sử lớp 12  luyện thi đại học
... yêu cầu đề thi Nắm vững nội dung lịch sử yêu cầu quan trọng bậc để đạt kết thi Việc nắm vững nội dung lịch sử để làm thi ghi nhớ kiện, dù điều kiện đầu tiên, thi u học lịch sử học môn học Cần phải ... trình học Kiến thức thi tốt nghiệp THPT thi tuyển sinh đại học chủ yếu thuộc chương trình lớp 12 Trung học phổ thông, yêu cầu việc học lịch sử thi tuyển sinh vào trường cao đẳng đại học, thí ... dung lịch sử giới riêng biệt ; có nội dung lịch sử giới có liên quan đến lịch sử Việt Nam, câu hỏi nhỏ ghi số điểm Do đó, làm bài, thí sinh thực trước câu hỏi lịch sử Việt Nam hay lịch sử giới,...
 • 6
 • 1,990
 • 4

Hưỡng dẫn ôn thi môn lịch sử Đảng

Hưỡng dẫn ôn thi môn lịch sử Đảng
... côn thi ëu linh hoẩt, mïìm dễo Nhûäng hẩn chïë nối trïn, sau àố đt lêu, àậ àûúåc cấc hưåi nghõ Ban Chêëp hânh Trung ûúng Àẫng tiïëp theo khùỉc phc http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI ... phûúng phấp cấch mẩng chûâng nâo àố côn thi ëu linh hoẩt, mïìm dễo àố mùåt trêån phẫn àïë chûa àûúåc phất triïín rưång rậi http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN ... nhûäng khố khùn, thûã thấch nghiïm trổng: + Nûúác ta côn nùçm vông vêy ca ch nghơa àïë qëc vâ cấc chđnh quìn phẫn àưång khu vûåc Nûúác ta côn chûa nhêån àûúåc sûå gip àúä trûåc tiïëp ca cấc nûúác...
 • 94
 • 620
 • 5

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2003-2003 - Hưỡng dẫn chấm thi môn lịch sử

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2003-2003 - Hưỡng dẫn chấm thi môn lịch sử
... (những năm 60), Nhật Bản đuổi kịp vợt nớc Tây Âu, vơn lên hàng thứ hai (sau Mĩ) giới TBCN (1 điểm) + Trong công nghiệp: Giá trị sản lợng công nghiệp năm 1950 đạt 4,1 tỉ đôla, nhng đến năm 1969 ... 56,4 tỉ đôla; Trong nông nghiệp: năm 1969 đủ cung cấp 80% nhu cầu nớc; Đến năm 1973, tổng sản phẩm quốc dân đạt 402 tỉ đôla (trong khoảng 20 năm sau chiến tranh, 195 0- 1973 tổng sản phẩm quốc ... Đông- Xuân 196 4- 1965, ta chiến thắng lớn Bình Giã (Bà Rịa), tiêu diệt 1.700 tên, phá huỷ nhiều phơng tiện chiến tranh (1 điểm) B Lịch sử giới (3 điểm) Nh hớng dân Đề II Một số điểm cần ý chấm...
 • 4
 • 444
 • 1

Huong dan on thi mon Lich Su Dang Cong San Viet Nam.pdf

Huong dan on thi mon Lich Su Dang Cong San Viet Nam.pdf
... phong kiïën; kòm hậm nïìn kinh tïë Viïåt Nam vông lẩc hêåu; lâm cho kinh tïë nûúác ta ph thåc vâo kinh tïë Phấp - Vïì vùn hoấ xậ hưåi: Thi hânh chđnh sấch ngu dên, nư dõch, gêy têm l tûå ti vong ... àïë qëc vâ chưëng phong kiïën Song, nưíi bêåt lïn lâ nhiïåm v chưëng àïë qëc vâ tay sai phẫn àưång, giânh àưåc lêåp, tûå cho dên tưåc - Lûåc lûúång àïí àấnh àưí àïë qëc vâ phong kiïën trûúác hïët ... Àẩi hưåi thânh lêåp Àẫng Hưåi nghõ àậ quy t toân bưå phong trâo cưng nhên vâ phong trâo u nûúác dûúái sûå lậnh àẩo ca mưåt àưåi tiïn phong nhêët ca cấch mẩng, vúái àûúâng lưëi cấch mẩng àng àùỉn,...
 • 94
 • 2,015
 • 13

Đề ôn thi môn lịch sử việt nam

Đề ôn thi môn lịch sử việt nam
... 1904 thành lập Hội Duy Tân (Quảng Nam) Đánh Pháp, giành độc lập, thi t lập chế độ quân chủ lập hiến Việt Nam Hội Duy Tân tổ chức phong trào Đông Du Đưa niên Việt Nam sang học tập trường Nhật Bản ... Bội Châu - Tháng 6-1912 thành lập Việt Nam Quang Phục Hội Quảng Châu(Trung Quốc) Đánh đuổi Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước công hoà Dân quốc Việt Nam - Hội cử người bí mật nước để ... tộc, thi t lập nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến Nhật Ông lập Hội Duy tân (1904), tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908) Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành, ông...
 • 5
 • 342
 • 1

Tài liệu ôn thi môn lịch sử lớp 12 năm 2010

Tài liệu ôn thi môn lịch sử lớp 12 năm 2010
... 1920, công nhân Sài Gòn – Ch L n thành l p Công h i, Tôn ð c Th ng ñ ng ñ u + 1922, công nhân viên ch c s công thương B c Kì ñòi ngh ch nh t có tr lương + 1924, nhi u cu c bãi công c a công nhân ... bãi công c a th máy xư ng Ba Son b Giai ño n 1925 - 1929 : - T năm 1926 ñ n năm 1927 : Liên ti p n nhi u cu c bãi công c a công nhân viên ch c h c sinh h c ngh L n nh t cu c bãi công c a công ... i thu - ñông năm 1950 chi n d ch H ng d n tr l i M can thi p sâu vào cu c chi n tranh xâm lư c ðông Dương : - T tháng 5/1949, M t ng bư c can thi p sâu vào xâm lư c ðông Dương + 23 /12/ 1950,...
 • 51
 • 635
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: luyen thi mon lich subộ sách ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi môn lịch sử dùng ôn luyện thi tốt nghiệp đại học cao đẳngôn thi môn lịch sửđề thi môn lịch sửôn thi môn lịch sử đảngcách học thi môn lịch sửôn thi môn lịch sử tư tưởng kinh tế đầu vào đhvb2tài liệu ôn thi môn lịch sử tham khảo dành cho học sinh thi cao đẳng đại học và ôn thi tốt nghiệp thpt tham khảo ôn tập củng cố kiến thứctài liệu ôn thi môn lịch sử lớp 12tài liệu ôn thi môn lịch sử lớp 1ôn thi môn lịch sử hành chínhthêm một cách học thi môn lịch sửtài liệu ôn thi môn lịch sử đảngtài liệu ôn thi môn lịch sửđề cương ôn thi môn lịch sử lớp 12chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm