bài giảng HIV YDS dành cho sinh viên

bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 1 pps

bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 1 pps
... p2 pn -1 pn= p(c) Vd: Cho p(x) = x6 + 5x4 + x3 - x - Tính p (-2 ) Áp dụng sơ đồ Hoocner: -5 -1 -1 -2 -8 16 -3 0 -2 -1 -8 15 -3 1 Vậy p (-2 ) = -3 1 3 .1. 3 Thuật toán + Nhập vào: n, c, hệ số ( i = 0, ... + a1)c +a2)c+ +an -1 )c + an Đặt p0 = a0 p1 = a0c + a1 = p0c + a1 p2 = p1c + a2 pn = pn-1c + an = p(c) Sơ đồ Hoocner a0 a1 an -1 an p0*c p1*c pn-2*c pn -1 * c p1 p0 a2 p2 pn -1 pn= p(c) Vd: Cho ... học việc áp dụng phương pháp tính trở nên phổ biến nhằm tăng tốc độ tính toán 1. 2 Nhiệm vụ môn học - Tìm phương pháp giải cho toán gồm: phương pháp (PP) phương pháp gần + Phương pháp: kết dạng...
 • 10
 • 282
 • 0

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 2 pot

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 2 pot
... qt : p(x) p5(x) 2 -2 -2 -4 -2 -3 -2 -4 -2 -7 11 -4 -2 -1 1 -4 -4 -2 p4(x) -1 -2 p3(x) -2 p2(x) -2 p1(x) -2 \ -6 10 -2 Vậy -8 p(y-1) = 2y6 - 8y5 + 10y4 - 11y2 +11y- 3 .2. 3 Thuật tốn - Nhập n, c, a ... (1/x) = a0 + a1x + + anxn 2( x) = f(-x) = (-1 )n (a0xn - a1xn-1 + a2xn -2 - + (-1 )nan) ϕ3(x) = xn f (-1 /x) = (-1 )n (anxn - an-1xn-1 + an-2xn -2 - + (-1 )na0) Gi sỉí N0, N1, N2, N3 l cáûn trãn cạc nghiãûm ... 1 .26 0 1 .26 0 1.3 12 1.3 12 1. 322 1. 322 1. 324 1. 324 1. 325 1. 325 1. 325 ⏐x4 - x5⏐ < ε = 1 0-3 Nghiệm phương trình x ≈ 1. 325 c Thuật tốn - Khai báo hàm g(x) - Nhập x - Lặp: y= x x = g(x) ⏐x - y⏐> ε -...
 • 10
 • 270
 • 1

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 3 potx

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 3 potx
... hệ phương trình -1 -2 X -1 X -1 X -2 -1 -3 − 17 13 -1 -3 -7 -8 5 /3 13 4 /3 14 -1 -7 -8 -3 -7 -8 0 0 0 13/ 3 -1 4 /3 -1 /3 0 17 /3 -7 /3 → → 10 /3 13/ 3 -1 4 /3 49/ 13 -1 /3 49/ 13 ⇒ x4 = 1; x3 = 1; x2 = 1; ... trình x3 + x - = phương pháp dây cung Giải: - Tách nghiệm: Phương trình có nghiệm x∈(1, 2) - Chính xác hoá nghiệm: f(1) = -3 < 0, f(2) = > 23 Bảng kết quả: a b x f(x) 1 .33 3 -0 .447 1 .33 3 1 .37 9 -0 .020 ... 1 .37 9 -0 .020 1 .37 9 1 .38 5 -0 .0 03 1 .38 5 1 .38 6 -0 .000 1 .38 6 1 .38 6 Vậy nghiệm phương trình: x ≈1 .38 6 c Thuật toán - Khai báo hàm f(x) - Nhập a, b - Tính x = a – (b-a)f(a) / (f(b)-f(a)) - Nếu f(x)*f(a)...
 • 10
 • 373
 • 0

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 4 pps

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 4 pps
... Chọn -1 M = -2 -5 1 -2 = A1 = M-1A M = 0 M 0 Lần 2: Chọn = 0 -5 0 M = -5 M -1 0 A2 = M-1A1M= -1 4 =P Giá trị riêng λ nghiệm phương trình: λ3 - 7λ2 + 14 - = ⇔ ( -2 ) ( -1 ) ( -4 ) = ⇔ λ = 2; λ=1; λ =4 ... n-1 Ta nhận ma trận An-1 ∼ A An-1 có dạng P Khi định thức det (P-λE) = (-1 )n (λn - p1 λn-1 - - pn-1λ - pn) det (p-λE) = ⇔ λn - p1 λn-1 - - pn-1λ - pn = 35 Giải phương trình, suy λ Ví dụ Tìm ... y = (4, 2, 1) → λ2 = ⇒ y = (1, 1, 1) → λ3 = ⇒ y = (16, 4, 1) Tìm M: 1 -5 -5 -2 1 0 1 -5 -2 0 1 1 -5 1 -2 = -1 0 1 1 -5 16 1 -2 → 0 M = M M 1 1 = = -5 -2 0 → x =M y → x1 → x2 → x3 = = = -1 = =...
 • 10
 • 233
 • 0

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 5 pptx

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 5 pptx
... yi di Ví dụ Tính f (3 5) biết f(x) thoả mãn xi yi Giải -1 Xây dựng bảng nội suy Ayken 2 .5 -1 -2 -3 -4 60 1 .5 -1 -2 -3 -9 0 .5 -1 -2 -0 .5 -1 -1 .5 -3 6 W(3 .5) = 1.406 25 45 f(3 .5) ≈ L4 (3 .5) = − + − ... Ayken c-x0 x0-x1 x0-x2 … x0-xn x1-x0 c-x1 x1-x2 … x1-xn d1 d2 x2-x0 x2-x1 c-x2 … x2-xn d3 … … xn-x0 xn-x1 xn-x2 … c-xn dn W(c) = (c- x0)( c- x1)…( c- xn) : Tích phần tử đường chéo W’(xi) = (xi - x0)( ... đó: h x - x0 = h*t xi - x0 = h *i x- x1 = h(t - 1) xi = x1 = h(i-1) x - xi-1 = h(t- (i-1)) xi - xi-1 = h x - xi+1 = h(t -( i+1)) xi - xi+1 = -h x - xn = h(t - n) xi - xn = -h(n - i) Đặt...
 • 10
 • 205
 • 0

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 6 pdf

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 6 pdf
... ) = - => H (1 ) = 3 Tìm hàm H1(x) thoả mãn: xi H1(xi) H1(x) = 22/9 2/3 22 ( x − 1) ( x − 1) − 16 x + 22 + = (0 − 1) (1 − 0) Vậy H4(x) =(x2 –7x +12)/3 + x(x-1)(x-3) (-1 6x +22)/9 7.8 Phương pháp ... phương bé Giả sử có đại lượng (vật lý, hoá học, …) x y có liên hệ phụ thuộc theo dạng biết sau: - y = fax + b - y = a + bx + cx2 Tuyến tính - y = a + bcosx + csinx - y = aebx Phi tuyến tính - ... Y = A + BX X i = xi 0 .65 0.75 0.85 0.95 1.15 Yi = lnyi -0 .04 0. 06 0.18 0.25 0. 46 ΣXi ΣXi2 ΣXiYi ΣYi 4.35 3.93 0.92 0.89 Phương pháp bình phương bé nhất: A, B nghiệm hệ phương trình n nA + B ∑...
 • 10
 • 185
 • 0

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 7 doc

Bài giảng phương pháp tính cho sinh viên IT - 7 doc
... nội, 1990 [3] Cao Thắng, Phương pháp tính Lập trình Turbo Pascal Nhà XB giáo dục, 1998 [4] Tạ Văn Đĩnh, Phương pháp tính Nhà XB giáo dục, 1994 [5] Dương Thủy Vỹ, Phương pháp tính Nhà XB khoa học ... khoa học & kỹ thuật, 2001 [6] Phan Văn Hạp, Bài tập phương pháp tính lập chương trình cho máy tính điện tử Nhà XB đại học trung học chuyên nghiệp, 1 978 [7] Ralston A, A first course in numberical ... printf("%.3f ",*(a+i*n+j)); } } 67 TÀI LI ỆU THAM KHẢO [1] Đặng Quốc Lương, Phương pháp tính kỹ thuật, Nhà xuất xây dựng Hà nội, 2001 [2] Phan Văn Hạp, Giáo trình Cơ sở phương pháp tính tập I,II Trường ĐH...
 • 8
 • 274
 • 0

bài giảng đái tháo đường cho sinh viên

bài giảng đái tháo đường cho sinh viên
... P Tiếp đến nút nhĩ thất tiếp nhận xung động truyền qua bó His, tới nhánh tận mạng Purkinje, làm cho thất khử cực Quá trình khử cực thất thể phức nhanh, gồm nhánh sóng Q, R, S Quá trình tái cực ... Nguyên nhân chủ yếu bệnh van tim thấp, nhồi máu tim, bệnh viêm tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ, bẩm sinh, ngộ độc thuốc Digitalis, Quinidine 3.8.1.1 Blốc nhĩ thất không hoàn toàn cấp I Khoảng PQ kéo ... rộng, có móc aVL, D1 Thờng gặp suy vành, nhồi máu tim, tâm phế mãn, cấp, bệnh van lá, lá, tim bẩm sinh: thông liên nhĩ, nhĩ thất chung 3.8.1.2 Blốc nhánh trái H16: Bloc nhánh trái hoàn toàn Hình...
 • 24
 • 606
 • 0

các bài toán tìm kiếm dành cho sinh viên công nghệ thông tin

các bài toán tìm kiếm dành cho sinh viên công nghệ thông tin
... T it succs(a) = NULL … etc Bà ? cost(s,s’) = cho tất biến đổi ậy v Các Bài toán Tìm kiếm Các Bài toán Tìm kiếm Lập lịch 8-Hậu Gì nữa? Giải toán Tìm kiếm Theo Chiều Rộng a GOAL c b e d f h START ... Tổng quát • Bài toán tìm kiếm Tìm kiếm Theo chiều Rộng • Tính tối ưu, Tính đầy đủ, Độ phức tạp thời gian không gian • Cây Tìm kiếm Tìm kiếm Theo chiều Sâu Một toán Tìm kiếm GOAL a c b ... Ưu tiên tuyệt đối, rẻ cài đặt theo cách cho không tin được!) chi phí toán tử thêm lấy O(log(số mục hàng đợi ưu tiên)) 32 Tìm kiếm Chi phí Đồng (UCS) • Một cách tiếp cận BFS đơn giản mặt khái...
 • 70
 • 402
 • 0

BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC
... HỌC, CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC Vấn đề triết học, trường phái triết học Mối quan hệ tư tồn – ý thức vật chất Vấn đề triết học chia thành mặt, trả lời cho câu hỏi: 1) Giữa ý thức vật ... Nội dung triết học phản ánh: - Những vấn đề giới (vũ trụ); - Những vấn đề người, xã hội loài người ; - Vị trí, vai trò người giới II VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC CÁC TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC, CÁC ... CHỨC NĂNG CỦA TRIẾT HỌC Triết học có nhiều chức chức quan trọng triết học là: - Chức giới quan; - Chức phương pháp luận 1 Chức thế giới quan Triết học trang bị cho người hệ thống những...
 • 32
 • 548
 • 0

Module hóa một số dạng bài tập di truyền dành cho sinh viên CĐSP

Module hóa một số dạng bài tập di truyền dành cho sinh viên CĐSP
... đoạn Module hóa tập di truyền đề tài nghiên cứu dạng toán Quy luật di truyền, phát triển đề 32 tài mức độ rộng Module hóa dạng toán di truyền khác: Di truyền phân tử, di truyền tế bào, di truyền ... vật chất di truyền 2.2 Khảo sát khả giải tập dạng quy luật di truyền sinh viên trường CĐSP Quảng Trị khóa 16 số giáo viên dạy lớp Quảng Trị; Tình hình dạy học phần Di truyền học cho học sinh lớp ... Trị Một số vấn đề thi học sinh giỏi THCS (phần tập di truyền) từ năm 2008 đến 2.2.1 Khả giải tập Quy luật Di truyền sinh viên Hóa Sinh K16 (sử dụng phiếu phụ lục ) Bảng 1: Mẫu 35 sinh viên...
 • 47
 • 201
 • 0

MỘT số đề XUẤT điều CHỈNH CÁCH THỨC dạy và học môn bài tập cơ sở DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA KIẾN TRÚC nội THẤT

MỘT số đề XUẤT điều CHỈNH CÁCH THỨC dạy và học môn bài tập cơ sở DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA KIẾN TRÚC nội THẤT
... trọn vẹn ho em sinh viên năm đầu d d ng n m b t đƣợ Theo thiển kiến nhân, t i xin đề xuất m t số kiến sau: Về cách thức giảng đề: Nh trƣờng hoặ kho nên hỗ trợ kinh ph để s m m t số họ ụ nhƣ ... họ m t gó n i thất b i t p sở s ph hợp với huyên ng nh sinh viên theo họ Kh ng thế, để tránh tình trạng sinh viên bị ―hụt hơi‖ theo m n họ n y (d n đến việ m t số bạn phải nhờ sinh viên lớp phụ ... nghị khoa học tổng kết năm đào tạo theo hệ thống tín đổi phương pháp giảng dạy học tập nên t i kh ng biết em đƣợ huẩn bị đầy đủ kiến thứ để l m quen với việ di n họ kiến trú hƣ ; riêng với sinh...
 • 2
 • 248
 • 0

Bài tập Vô cơ dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng có giải chi tiết

Bài tập Vô cơ dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng có giải chi tiết
... bị hòa tan hết, Ag sinh làm cho khối lượng Ag tăng lên Bài 27 (339-184-4) Trong oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 chất tác dụng với HNO3 cho khí? Giải * Kiến thức cần nắm: để giải tập cần nắm tính chất ... 27 = 40,5 (g) Bài 22 (4-163-3) Một hợp kim Ni - Cr chứa 80% niken 30% crom theo khối lượng Hãy cho biết hợp kim mol niken ứng với mol crom? Giải * Kiến thức cần nắm: để giải tập cần nắm vững ... hợp A chất dung dịch B chất nào? Viết tất phương trình phản ứng xảy Giải * Kiến thức cần nắm: để giải tập cần nắm vững tính chất hóa học Fe, Ag, Cu kiến thức tổng hợp hóa học a Dung dịch...
 • 35
 • 901
 • 1

Bài giảng tin học ứng dụng dành cho sinh viên ngành kinh tế

Bài giảng tin học ứng dụng dành cho sinh viên ngành kinh tế
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN BÀI GIẢNG TIN HỌC ỨNG DỤNG DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH KINH TẾ (Lưu hành nội bộ) MỤC LỤC LỜI ... môn học Tin học ứng dụng dành cho sinh viên ngành kinh tế, định chọn chủ đề sở liệu để giảng dạy, nhằm cung cấp kiến thức kỹ bản, làm tiền đề cho người học tiếp cận với việc xây dựng hay sử dụng ... sinh viên không giống nhau, có bảng SinhVien thiết kế sau: Như trường MaSV chứa liệu mã sinh viên khóa bảng SINHVIEN mã sinh viên nhất, sinh viên trùng họ tên, ngày sinh, …nhưng có mã sinh viên...
 • 129
 • 1,100
 • 9

Xem thêm