Lý thuyết lập trình JAVA 1

THUYẾT LẬP TRÌNH CƠ BẢN (8051)_ CHƯƠNG 1

LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH CƠ BẢN (8051)_ CHƯƠNG 1
... DS5000-8 -12 DS5000-32-8 DS5000T-32 -12 DS5000-32 -12 DS5000-8 -12 8K 32K 32K 32K 8K 12 MHz 8MHz 8MHz (with RTC) 12 MHz 12 MHz (with RTC) d- Phiên OTP 80 51 Các phiên OTP 80 51 chíp 80 51 lập trình lần ... 40 64 15 3V 20 12 8 15 3V 20 12 8 12 8 32 32 3 8 5V 3V 40 40 Chữ C ký hiệu AT89C 51 CMOS Cũng có phiên đóng vỏ tốc độ khác sản phẩm Xem bảng 1. 6 Ví dụ để ý chữ “C” đứng trước số 51 AT 89C 51 -12 PC ... Cổng nối tiếp Nguồn ngắt 80 51 4K byte 8052 8K byte 12 8 byte 32 256 byte 32 80 31 OK 12 8 byte 32 Như nhìn thấy từ bảng 1. 4 80 51 tập 8052 Do tất chương trình viết cho 80 51 chạy 8052 điều ngược lại...
 • 13
 • 323
 • 2

THUYẾT LẬP TRÌNH CƠ BẢN (8051)_ CHƯƠNG 3

LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH CƠ BẢN (8051)_ CHƯƠNG 3
... hợp chương trình gọi vào Hay nói cách khác lệnh PUSH phải có lệnh POP Xem ví dụ 3. 10 3. 2.4 Gọi chương trình Trong lập trình hợp ngữ thường có chương trình nhiều chương trình mà chúng gọi từ chương ... ; Tạo trễ thời ; Tiếp tục thực 010 chậm 011 012 0 13 014 015 016 0010 030 0 030 0 030 0 7DFF 030 2 DDFE 030 4 22 030 5 ; Đây chương trình giữ MOV 30 0H DELAY: MOV R5, #FFH AGAIN:DJNZ RET END ; Nạp ... gọi LCALL 0A 09 08 SP 00 07 09 = 3. 2 .3 Sử dụng lệnh PUSH POP chương trình Khi gọi chương trình ngăn xếp phải bám vị trí mà CPU cần trở Sau kết thúc chương trình phải cẩn thận thao tác với nội...
 • 16
 • 318
 • 3

THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 4

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 4
... 8031 trình bày chi tiết chương 11 Chân PSEN : Đây chân đầu cho phép cất chương trình (Program Store Enable) hệ thống dựa 8031 chương trình cất nhớ ROM chân nối tới chân OE ROM Chi tiết bàn chương ... để hở Ở chương 14 trình bày cách 8031 sử dụng chân kết hợp với PSEN để truy cập chương trình cất nhớ ROM 8031 Trong chíp 8051 với nhớ ROM chíp 8751, 89C51 DS5000 EA nối với VCC Ví dụ 4: Hãy tìm ... liệu nối tiếp Xem chương 10 đết biết chúng nối ghép Các bit P3.2 P3.3 dành cho ngắt chúng trình bày chi tiết chương 11 Bit P3 .4 P3.5 dùng cho định thêm 1và chi tiết trình bày chương Cuối bit P3.6...
 • 9
 • 276
 • 4

THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 7

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 7
... dụ 7. 3 7. 4 Ví dụ 7. 3: Trình bày kết đoạn mã sau: MOV A, #54H XRL A, #78 H Lời giải: 54H 78 H 2CH 1 0 1 1 0 0 1 0 54H XOR 78 H = 2CH Ví dụ 7. 4: Lệnh XRL dùng để xoá nội dung ghi cách XOR với Trình ... viết mã chương trình đơn giản trình Lời giải: a) MOV SWAP A, #72 H A ; A = 72 H ; A = 27H MOV RL RL RL A, #72 H A A A ; A = 0111 0010 ; A = 1110 0100 ; A = 1100 1001 ; A = 0010 0111 b) Ví dụ 7. 13: ... Ví dụ 7. 9: Giả sử P1 cổng đầu vào nối tới cảm biến nhiệt Hãy viết chương trình đọc nhiệt độ kiểm tra giá trị 75 Theo kết kiểm tra đặt giá trị nhiệt độ vào ghi định sau: Nếu T = 75 Nếu T < 75 Nếu...
 • 10
 • 238
 • 3

THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 8

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 8
... D0 D5 D4 D3 D2 PSW B8 -B8 BC BB BA B0 B7 B1 B6 B0 B5 B4 B3 B2 F3 A8 AF A9 -A8 AC AB AA IE A0 A7 A1 A6 A0 A5 A4 A3 A2 P2 9F 99 9E 99 97 90 96 99 98 90 8D 8C 8B 8A 89 88 8F B9 not bit addressable ... A, B PSW ghi khác đề cập chương sau Từ hình 8. 1 để ý cổng PO gán địa bít 80 H -87 H Còn đại bít 88 -8FH gán cho ghi TCON Cuối địa bít F0-F7H gán cho ghi B Xét ví dụ 8. 4 8. 5 việc sử dụng ghi với khả ... addressable not bit addressable 8E 8D 8C 8B 8A IP SBUF SCON 91 P1 TH1 TH0 TL1 TL0 TMOD TCON Hình 8. 1: Địa chỉa theo Byte bít nhớ RAM ghi chức đặc biệt Ví dụ 8. 4: Hãy viết chương trình để kiểm tra xem ghi...
 • 10
 • 238
 • 3

THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 9

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 9
... (65536 - 0) × 1.085μs = 71.1065μs Trong ví dụ 9. 7 9. 8 không nạp lại TH TL xung đơn Xét ví dụ 9. 9 để xem việc nạp lại làm việc chế độ Ví dụ 9. 9: Chương trình tạo sóng vuông chân P2.5 liên tục việc ... 9. 14 minh hoạ điều Để có độ chễ lớn dùng nhiều ghi ví dụ 9. 15 Ví dụ 9. 14: Giả sử tần số XTAL = 11.0 592 MHz Hãy tìm a) tần số sóng vuông tạo chân P1.0 chương trình sau b) tần số nhỏ có chương trình ... giải: Trong chương trình ta lưu ý đến đích SJMP Ở chế độ chương trình phải nạp lại ghi TH TL lần ta muốn có sóng dạng liên tục Dưới kết tính toán: Vì FFFFH - 7634H = 89CBH + = 89CCH 90 CCH = 35276...
 • 18
 • 233
 • 4

THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 10

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 10
... tự quay trở bước Ví dụ 10. 2 trình bày chương trình để truyền nối tiếp với tốc độ 4800 baud Ví dụ 10. 3 trình bày cách truyền liên tục chữ “YES” Ví dụ 10. 2: Hãy viết chương trình cho 8051 để truyền ... 14 25 Hình 10. 4: Đầu nối DB - 25 RS232 Vì tất chân sử dụng cáp cảu máy tính PC, nên IBM đưa phiên chuẩn vào/ra nối tiếp sử dụng có chân gọi DB - trình bày bảng 10: 2 hình 10. 5 Bảng 10. 1: Các chân ... Lời giải: a) Chương trình truyền liên tục mã ASCII chữ B (ở dạng nhị phân 0100 0 010) b) Với tần số XTAL = 11.0592MHz SMOD = chương trình ta có: 11.0592MHz/12 = 921.6kHz tần số chu trình máy 921.6kHz/16...
 • 18
 • 269
 • 3

THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 11

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 11
... ví dụ 11. 2 trình phục vụ ngắt ISR ngắn nên đặt vừa vào không gian địa dành cho ngắt Timer0 bảng véc tơ ngắt Tất nhiên lúc làm Xét ví dụ 11. 3 Ví dụ 11. 3: Hãy viết lại chương trình ví dụ 11. 2 để ... trình tự ưu tiên bảng 11. 3 Ví dụ 11. 13: Giả thiết sau bật lại nguồn mức ưu tiên ngắt thiết lập lệnh “MOV IP, #0000 110 0B” Hãy bình luận trình ngắt phục vụ nào? Lời giải: Lệnh “MOV IP, #0000 110 0B” ... Interruptor 001BH Jumps to Hình 11. 3: Ngắt định thời TF0 TF1 Hãy để điểm chương trình chương trình ví dụ 11. 2 Chúng ta phải tránh sử dụng không gian nhớ dành cho bảng véc tơ ngắt Do vậy, ta đặt...
 • 19
 • 185
 • 3

THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 12

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 12
... Ví dụ 12. 7: Hãy thử nối ghép ADC 804 với 8051 theo sơ đồ 12. 7 Viết chương trình để hiển thị chân INTR lấy đầu vào tương tự vào ghi A Sau gọi chương trình chuyển đổi mã Hex ASCII chương trình ... thước LCD khác Xem hình 12. 3 ý tất địa dạng số Hex Hình 12. 4 cho biểu đồ việc phân thời gian LCD Bảng 12. 4 danh sách liệt kê chi tiết lệnh lệnh LCD Bảng 12. 2 mở rộng từ bảng 16 × LCD 20 × LCD ... thứ Ép trỏ Vũ đầu dòng thứ hai Hai dòng ma trận × Ghi chú: Bảng mở rộng từ bảng 12. 4 12 14 14 DMC1610A DMC1606C DMC16117 DMC1 6128 DMC1 6129 DMC161643 14 DMC1610 21 6B DMC1620 DMC1623 13 DMC20261...
 • 18
 • 280
 • 4

THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 14

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 14
... dụng nhiều chương trình Bảng 14. 1 tham chiếu để tính toán đặc tính nhớ Các ví dụ 14. 1 14. 2 minh hoạ khái niệm vừa trình bày Bảng 14. 1: Dung lượng nhớ với số chân địac IC x 2x 10 11 12 13 14 1K 2K ... để cắm bảng mạch hệ thống đặt vào thiết bị xoá EPROM để chiếu xạ tia cực tím khoảng 15 - 20 phút Lập trình cho chíp Để lập trình cho chíp UV - EPROM đặt vào thiết bị đốt (thiết bị lập trình ) ... chì Bộ nhớ PROM lập trình cách làm đứt cầu trì Nếu thông tin đốt vào PROM mà sau phải bỏ cầu trì bên bị đứt vĩnh viễn với mà PROM mà gọi nhớ ROM lập trình lần Việc lập trình ROM gọi đốt ROM...
 • 4
 • 252
 • 4

THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG2

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG2
... chương trình nguồn trình bày trước Dưới hoạt động bước đếm chương trình qúa trình nạp thực thi chương trình mẫu 2.4.3 Đặt mã vào ROM chương trình Để hiểu tốt vai trò đếm chương trình trình nạp ... hợp ngữ phải dịch mã máy chương trình trình hợp ngữ (hợp dịch) Hợp ngữ coi ngông ngữ bậc thấp giao tiếp trực tiếp với cấu trúc bên CPU Để lập trình hợp ngữ, lập trình viên phải biết tất ghi CPU ... Công việc lập trình viên phân chia liệu lớn bit thành khúc bit (từ 00 đến FFH hay từ đến 255) để CPU xử Ví dụ xử liệu lớn bit trình bày chương Các liệu sử dụng 8051 số âm số dương xử số...
 • 23
 • 233
 • 0

THUYẾT lập TRÌNH cơ bản CHƯƠNG 6

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản CHƯƠNG 6
... SUBB trừ từ kết Xem ví dụ 6. 7 Ví dụ 6. 7: Phân tích chương trình sau: CLR MOV SUBB MOV MOV SUBB MOV C A, #62 A, #96H R7, A A, #27H A, #12H R6, A ; CY = ; A = 62 H ; 62 H - 96H = CCH with CY = ; Save ... thành dạng bù Xem ví dụ 6. 6 Ví dụ 6. 6: Phân tích chương trình sau: CLR MOV SUBB JNC CPL INC MOV NEXT: C A, #4CH A, #6EH NEXT A A R1, A ; Nạp A giá trị 4CH (A = 4CH) ; Trừ A cho 6EH ; Nếu CY = nhảy ... byte cao tạo kết 3C + 3B + = 78 Dưới chương trình thực bước 8051 Ví dụ 6. 3: Hãy viết chương trình cộng hai số 16 bit Các số 3CE7H 3B8DH Cất tổng số vào R7và R6 R6 chứa byte thấp Lời giải: CLR MOV...
 • 12
 • 254
 • 0

THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 5

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 5
... bên 8 051 Ví dụ 5. 1: Viết chương trình để gửi 55 H đến cổng P1 P2 sử dụng a) Tên cổng b) Hoặc địa cổng Lời giải: a) MOV A, #55 H MOV P1, A MOV P2, A ; A = 55 H ; P1 = 55 H ; P2 = 55 H b) Từ bảng 5. 1 ... P2 A0H MOV A, #55 H MOV 80H, A MOV 0A0H, A ; A = 55 H ; P1 = 55 H ; P2 = 55 H 5. 2.3 Ngăn xếp chế độ đánh địa trực tiếp Một công dụng khác chế độ đánh địa trực tiếp ngăn xếp Trong họ 8 051 có chế độ ... Nạp 55 H vào ghi A(A =55 H) ; MOV 0F0H, #25H MOV 3, #25H ; Nạp 2SH vào ghi B ( B = 25) ; MOV 0E0H MOV A, R2 ; Sao nội dung ghi R2 vào A ; MOV 0F0 MOV B, R0 ; Sao nội dung ghi R0 vào B ; Bảng 5. l...
 • 10
 • 311
 • 3

THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 6

LÝ THUYẾT lập TRÌNH cơ bản (8051) CHƯƠNG 6
... SUBB trừ từ kết Xem ví dụ 6. 7 Ví dụ 6. 7: Phân tích chương trình sau: CLR MOV SUBB MOV MOV SUBB MOV C A, #62 A, #96H R7, A A, #27H A, #12H R6, A ; CY = ; A = 62 H ; 62 H - 96H = CCH with CY = ; Save ... thành dạng bù Xem ví dụ 6. 6 Ví dụ 6. 6: Phân tích chương trình sau: CLR MOV SUBB JNC CPL INC MOV NEXT: C A, #4CH A, #6EH NEXT A A R1, A ; Nạp A giá trị 4CH (A = 4CH) ; Trừ A cho 6EH ; Nếu CY = nhảy ... byte cao tạo kết 3C + 3B + = 78 Dưới chương trình thực bước 8051 Ví dụ 6. 3: Hãy viết chương trình cộng hai số 16 bit Các số 3CE7H 3B8DH Cất tổng số vào R7và R6 R6 chứa byte thấp Lời giải: CLR MOV...
 • 12
 • 199
 • 4

THUYẾT LẬP TRÌNH CƠ BẢN (8051)_ CHƯƠNG 10

LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH CƠ BẢN (8051)_ CHƯƠNG 10
... tự quay trở bước Ví dụ 10. 2 trình bày chương trình để truyền nối tiếp với tốc độ 4800 baud Ví dụ 10. 3 trình bày cách truyền liên tục chữ “YES” Ví dụ 10. 2: Hãy viết chương trình cho 8051 để truyền ... 14 25 Hình 10. 4: Đầu nối DB - 25 RS232 Vì tất chân sử dụng cáp cảu máy tính PC, nên IBM đưa phiên chuẩn vào/ra nối tiếp sử dụng có chân gọi DB - trình bày bảng 10: 2 hình 10. 5 Bảng 10. 1: Các chân ... Lời giải: a) Chương trình truyền liên tục mã ASCII chữ B (ở dạng nhị phân 0100 0 010) b) Với tần số XTAL = 11.0592MHz SMOD = chương trình ta có: 11.0592MHz/12 = 921.6kHz tần số chu trình máy 921.6kHz/16...
 • 18
 • 229
 • 0

Xem thêm