PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

PHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG TÍNH TOÁN ROI

PHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG TÍNH TOÁN ROI
... cầu hệ thống \2.2.3 Phân tích Bao gồm hoạt động: - Phân tích kiến trúc hệ thống - Phân tích ca sử dụng - Phân tích lớp - Phân tích gói 2.2.4 .Thiết kế Đầu vào thiết kế mô hình phân tích Thiết kế ... bước lặp bao gồm; xác định yêu cầu hệ thống, phân tích, thiết kế, triển khai kiểm thử 2.2 Phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng với UML Phân tích thiết kế hệ thống theo phương pháp hướng đối tượng ... đối Việc phân tích thiết kế theo cách phân toán thành đối tượng hướng tới lời giả giới thực Các đối tượng sử dụng lại tính kế thừa đối Hệ thống hướng đối tượng dễ dàng mở rộng thành hệ thống lớn...
 • 49
 • 341
 • 0

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
... nội dung sau đây: - Các hệ thống thông tin vấn đề phát triển hệ thống thông tin - Khái quát vòng đời phát triển hệ thống thông tin - Các cách tiếp cận phân tích thiết kế hệ thống - Các khái niệm ... HỆ THỐNG THÔNG TIN Ngày nay, hệ thống thông tin ứng dụng lĩnh vựa khác đời sống xã hội Tuỳ theo quan điểm mà phân loại hệ thống thông tin theo tiêu chí khác Xét mặt ứng dụng, hệ thống thông tin ... phát triển hệ thống sử dụng biểu đồ Chương giới thiệu công cụ Rational Rose cho phân tích thiết kế hệ thống thông tin Chương 3: Pha phân tích hướng đối tượng Trình bày bước phân tích hệ thống theo...
 • 138
 • 1,329
 • 19

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.doc

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.doc
... ký hệ hệ thống lý khách Khi có nhu cầu thuê phòng phải cảnh vớithông quản(khai báosạn loạt thông tin cần thiết) , hệ thống kiểm tra đối chiếu để phân phòng phù hợp 12 Phân tích thiết kế hệ thống ... Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Làng Quốc tế Hướng Dương - I Khảo sát trạng thu thập thông tin Kế hoạch vấn: Mẫu kế hoạch vấn ... ký thuê phòng Phân phòng Đăng ký dịch vụ Đáp ứng 2.3 2.2 2.1 Sử dụng Góp ý Thuê 17phản phòng dịch vụ hồi D3 D2 thông tin dịch phòng Sổ Sổ thông tin vụ Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Làng...
 • 20
 • 933
 • 4

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
... nghệ AVNet  Biên soạn: Nguyễn Quang Thông Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - 14 - CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÀI ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ... trường Hệ Thông tin HSX (Hệ TN)  Trung tâm Đào tạo Công nghệ AVNet  Biên soạn: Nguyễn Quang Thông Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - - a Hệ thông tin gồm: - Tập hợp thông ... Quang Thông Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - 12 - BÀI PHÂN LOẠI CÁC LOẠI THÔNG TIN Có thể nhận thức hệ thông tin nhiều góc độ khác tùy theo cách xử lý thông tin nó,...
 • 28
 • 878
 • 11

PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY BK4.DOC

PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY BK4.DOC
... : Cơ sở thuyết phơng pháp luận chung xây dựng hệ thống thông tin quản bán hàng Chơng III : Thiết kế Hệ Thống Thông Tin quản bán hàng ứng dụng cho hoạt động kinh doanh công ty Phần ... tìm kiếm đợc thông tin phù hợp 13 Thống kê Chơng II Một số vấn đề hệ thống thông tin I Tổng quan hệ thống thông tin Khái niệm Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin tập hợp ngời, thiết bị phần ... kiện, quản đơn đặt hàng, góp ý khách hàng quản hoạt động bán hàng cách hiệu quả, bao gồm quản bán hàng, quản khách hàng, quản nhà cung cấp Đồng thời, phần mềm in báo cáo kết hoạt...
 • 30
 • 1,551
 • 26

Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý điểm của sinh viên trong một truờng Cao Đẳng theo qui mô của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.doc.DOC

Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý điểm của sinh viên trong một truờng Cao Đẳng theo qui mô của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.doc.DOC
... mức hệ thống quản điểm Hệ cao đẳng tin học, Khoa côngThôngthông tin, Học báo kỹ thuật quân đợc biểu diễn nh sau: nghệ tin Thông viện Nhập điểm học viên học viên Hệ thống quản điểm học viên ... bị,tệp) II Phân tích liệu hệ thống Việc xây dựng sơ đồ chức nghiệp vụ hệ thống thông tin vô quan trọng Sơ đồ chức nghiệp vụ hệ thống quản điểm Hệ cao đẳng tin học, Khoa công nghệ thông tin, Học ... thông qua khâu xử thông tin đầu vào theo điều kiện hệ thống Nó đợc phân rã thành chức nh sau: 2.1 Sơ đồ dòng liệu Hệ thống quản điểm Hệ cao đẳng tin học, Khoa công nghệ thông tin, Học viện...
 • 27
 • 2,621
 • 33

Phương pháp luận phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý sinh viên.doc.DOC

Phương pháp luận phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý sinh viên.doc.DOC
... qu¶n tÊt c¶ mäi thø liªn quan ®Õn sinh viªn nh hå s¬ sinh viªn, ®iĨm sinh viªn 1.4-C¸c khoa : qu¶n c¸c sinh viªn thc khoa cđa m×nh vµ chun th«ng tin cho phßng ®µo t¹o 1.5-C¸c líp : qu¶n ... vỊ tin häc, thiÕu gi¸o viªn cã tr×nh ®é gi¶ng d¹y vỊ tin häc, ®éi ngò lµm c«ng t¸c qu¶n cã tr×nh ®é tin häc cha cao nªn dƠ dÉn ®Õn nh÷ng sai sãt c«ng t¸c qu¶n vµ ®a ®ỵc c¸c th«ng tin vỊ sinh ... ®iĨm sinh viªn, t×m kiÕm sinh viªn, in b¶ng ®iĨm cđa sinh viªn vµ nhiỊu c«ng viƯc kh¸c 38 Form cËp nhËt hå s¬ sinh viªn Form nµy dïng ®Ĩ nhËp th«ng tin ®èi víi c¸c sinh viªn míi vµo trêng hc sinh...
 • 55
 • 1,190
 • 5

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
... trọng) Nhà quản lý Phân tích viên hệ thống Nhà tài trợ Thư ký Đội ngũ lập trình viên phát triển hệ thống: người lập trình, người phân tích sở liệu, nhà lập kế hoạch hệ thống thông tin, phòng tổ chức ... chặt chẽ hệ thống 30 Nghiên cứu tài liệu • Các thông tin mang lại từ nghiên cứu tài liệu – Các vấn đề tồn hệ thống (thiếu thông tin, bước dư thừa) – Các hội để tiếp cận nhu cầu (ví dụ: phân tích ...  Mẫu kế hoạch vấn Kế hoạch vấn tổng quan Hệ thống: ………………… Người lập:………………… STT Chủ đề Ngày lập: / /… Yêu cầu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc 21 Phỏng vấn • Ví dụ: Kế hoạch vấn tổng quan Hệ thống: ...
 • 58
 • 701
 • 6

Bài tập tình huống môn phân tích thiết kế hệ thống

Bài tập tình huống môn phân tích thiết kế hệ thống
... dõi việc học tập học sinh • Khi có kết thi nhà trường lấy kết thi học sinh thi hội đồng thi khác Phòng Giáo dục để dán kết trường Trong giấy báo thi ghi điều nhắc nhở ngày thi cho môn Câu hỏi: ... hỏi: Xây dựng mô hình quan niệm liệu (mô hình thực thể kết hợp – ERD) cho toàn hệ thống Chuyển mô hình quan niệm liệu thành mô hình quan hệ Tình 3: Mua bán nước giải khát cửa hàng Một cửa hàng ... hỏi: Xây dựng mô hình quan niệm liệu (mô hình thực thể kết hợp – ERD) cho toàn hệ thống Chuyển mô hình quan niệm liệu thành mô hình quan hệ Tình 4: Quản lý việc thuê văn phòng cao ốc Để quản lý...
 • 7
 • 5,425
 • 129

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
... triển công nghệ thông tin, việc quản lý trung tâm ngoại ngữ ngày trở nên dể dàng thuận tiện trước nhiều Xuất phát từ mục đích học tập phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin, tìm hiểu ... lý hệ thống liệu -Lưu trữ, phục vụ liệu -Kết thúc chương trình 2.Yêu cầu phi chức -Phân quyền người sử dụng hệ thống, để dễ quản lý hệ thống -Cho phép người dùng thay đổi password III Phân tích ... quan hệ _ Mô tả chi tiết cho quan hệ _ Bảng mô tả tổng kết _ a Tổng kết quan hệ b Tổng kết thuộc tính IV Thiết kế...
 • 101
 • 489
 • 0

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin bằng UML

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin bằng UML
... - Kết giai đoạn phân tích Đặc Tả Yêu Cầu (Requirements Specifications) c) Thiết kế hệ thống Sau giai đoạn phân tích, yêu cầu cụ thể hệ thống xác định, giai đoạn thiết kế cho yêu cầu Công tác thiết ... thiết bị phần cứng nào? - Hệ thống cần phải tương tác với hệ thống khác nào? Nhóm hệ thống chia làm hai nhóm, nhóm kích hoạt cho mối quan hệ với hệ thống, nhóm mà hệ thống cần phải xây dựng thiết ... trọng giai đoạn phân tích nhóm phát triển hệ thống Người dùng muốn sử dụng hệ thống tương lai, hệ thống mà bạn thiết kế xây dựng, nào? Use Case công cụ trợ giúp cho công việc nhà phân tích người sử...
 • 142
 • 712
 • 5

Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin quản lí bán hàng.docx

Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin quản lí bán hàng.docx
... (5) Các quan hệ chuẩn 4.1.4 Sơ đồ quan hệ mô hình dư liệu 11 Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin quản bán hàng 12 Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin quản bán hàng 4.2 Thiết kế sở liệu ... hóa đơn bán hàng 4.6.6 Viết phiếu toán 21 Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin quản bán hàng 4.6.7 Ghi nơ 4.6.8 Ghi giấy nhắc nợ 22 Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin quản bán hàng ... bán hàng 4.6.9 Hạch toán lỗ lãi 4.6.10 Thống kê 23 Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin quản bán hàng 24 Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin quản bán hàng 4.7 Đặc tả giao diện tương tác...
 • 26
 • 1,223
 • 15

Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast

Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast
... quảnlý doanh nghiệp FAST 3.2.1 Phân tích thực tế quảnlý nhân công ty Phần mềm quản doanh nghiệp FAST Nh trình bày trên, công ty Phần mềm quản doanh nghiệp FAST công tác quản nhân nghiệp ... động quản sản xuất kinh doanh Công ty đặc biệt hoạt động quản nhân Công ty Hiện công tác quản nhân Công ty gặp phải nhiều khó khăn: - Công ty sử dụng phần mềm Quản nhân sự, phần mềm ... trình độ quản lý, quy mô hoạt động tiềm tài hệ thống Lê Xuân Việt 38 Chơng III Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Quản nhân Công ty phần mềm Quản Doanh Nghiệp FAST 3.1 Đặc tả hệ thống: ...
 • 110
 • 2,132
 • 10

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý Card Visit – Leaflet

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý Card Visit – Leaflet
... cầu thông tin Leaflet Thông tin Card Yêu cầu thông tin cá nhân P HC-TH Thông tin Leaflet 3.0 Quản Leaflet 4.0 Báo Cáo Báo cáo Yêu cầu thông tin Leaflet P HC-TH Giám đốc /Quản Thông tin Leaflet ... HC-TH Thông tin Card Tour-guide Office Thông tin liệu danh mục Nhu cầu thông tin Tour-guide Office Yêu cầu thông tin cá nhân 2.0 Quản Card Visit 1.0 Quản danh mục Dữ liệu Card Visit Leaflet ... thụng tin qun Leaflet & Visiting Card cho cụng ty du lch v dch v Vit Nam Ca Tụi - Yờu cu ca cụng ty: cn cú mt phn mm qun cho bit thụng tin chi tit cỏc th Visiting Card v cỏc Leaflet (Leaflet) ...
 • 81
 • 484
 • 5

Xem thêm