Luận văn xấp xỉ galerkin đối với phương trình parabolic tuyến tính với điều kiện biên robinson

Luận văn phương pháp xấp xỉ galerkin đối với phương trình parabolic với điều kiện biên hỗn hợp dirchlet neumann

Luận văn phương pháp xấp xỉ galerkin đối với phương trình parabolic với điều kiện biên hỗn hợp dirchlet  neumann
... chn trờn ú t n t i m t hng s Cfỡ cho IMU2(fi) ^ CivIfi-I(n) 12 Vu H q(r) Chng X p x Galerkin i vi phng trỡnh Parabolic tuyn tớnh vi iu kin biờn D irichlet - N eum ann 2.1 P hỏt biu bi toỏn Gi ... kh t i lun chỳng tụi quan tõm phng phỏp xp x G alerkin cho bi to ỏn biờn ban u i vi phng trỡn h parabolic vi iu kin biờn biờn hn hp Dirichlet Neum ann Bi vy, di s hng dn ca TS Nguyn T h n h Anh, ... x G alerkin na ri rc ca bi toỏn i tng v phm vi nghiờn cu Bi to ỏn biờn ban u i vi phng trỡn h parabolic vi iu kin biờn hn hp Dirichlet N eum ann b chn Phng phỏp nghiờn cu Nghiờn cu t i liu...
 • 39
 • 46
 • 0

Phương pháp xấp xỉ galerkin đối với phương trình parabolic với điều kiện biên hỗn hợp dirchlet neumann

Phương pháp xấp xỉ galerkin đối với phương trình parabolic với điều kiện biên hỗn hợp dirchlet  neumann
... tâm phương pháp xấp xỉ Galerkin cho toán biên ban đầu phương trình parabolic với điều kiện biên biên hỗn hợp Dirichlet – Neumann Bởi vậy, hướng dẫn TS Nguyễn Thành Anh, chọn đề tài: "Phương pháp ... Luận văn Phương pháp xấp xỉ Galerkin phương trình Parabolic với điều kiện biên hỗn hợp Dirichlet - Neumann trình bày số kết sau: Thiết lập số đánh giá tiên nghiệm nghiệm nghiệm xấp xỉ toán (2.1) ... dãy nghiệm xấp xỉ Galerkin nửa rời rạc toán Đối tượng phạm vi nghiên cứu Bài toán biên ban đầu phương trình parabolic với điều kiện biên hỗn hợp Dirichlet – Neumann miền bị chặn Phương pháp nghiên...
 • 40
 • 221
 • 0

Xấp xỉ galerkin đối với phương trình parabolic tuyến tính với điều kiện biên robinson

Xấp xỉ galerkin đối với phương trình parabolic tuyến tính với điều kiện biên robinson
... toán biên ban đầu phương trình parabolic tuyến tính với điều kiện biên không thứ ba (điều kiện biên Robinson) Bởi vậy, hướng dẫn TS Nguyễn Thành Anh, chọn đề tài: “ Xấp xỉ Galerkin phương trình Parabolic ... xấp xỉ Galerkin toán biên ban đầu phương trình parabolic tuyến tính với điều kiện biên Robinson Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu hội tụ, ước lượng sai số không gian L2 , H dãy nghiệm xấp xỉ Galerkin ... 10 Xấp xỉ Galerkin phương trình parabolic tuyến tính với điều kiện biên Robinson 12 2.1 Phát biểu toán 12 2.2 Đánh giá sai số xấp xỉ Galerkin nửa rời rạc...
 • 34
 • 173
 • 0

về một phương pháp chỉnh hóa cho phương trình parabolic tuyến tính ngược thời gian với hệ số phụ thuộc thời gian trong không gian banach

về một phương pháp chỉnh hóa cho phương trình parabolic tuyến tính ngược thời gian với hệ số phụ thuộc thời gian trong không gian banach
... TO TRNG I HC VINH NGUYN VN TM V MT PHNG PHP CHNH HểA CHO PHNG TRèNH PARABOLIC TUYN TNH NGC THI GIAN VI H S PH THUC THI GIAN TRONG KHễNG GIAN BANACH CHUYấN NGNH: TON GII TCH M S: 60.46.01.02 LUN ... phĂp hnh hõ phữỡng trẳnh proli 10 Chữỡng Chnh hõa cho phữỡng trẳnh parabolic ngữủc thới gian vợi hằ số bián thiản theo thới gian khổng gian Banach 15 PFI ẵnh 1t hnh i toĂn @IFIHA F F F F F F ... nôm PHIQD húng tổi "Vã mởt phữỡng phĂp chnh hoĂ cho phữỡng trẳnh parabolic tuyán tẵnh ngữủc thới gian vợi hằ số phử thuởc thới gian khổng gian Banach" lỹ hồn 1ã ti ho vuên vôn mẳnh l X wử 1ẵh...
 • 40
 • 139
 • 0

phương pháp sai phân giải gần đúng bài toán biên giá trị ban đầu cho phương trình parabolic tuyến tính cấp hai

phương pháp sai phân giải gần đúng bài toán biên giá trị ban đầu cho phương trình parabolic tuyến tính cấp hai
... vào phương pháp giải gần Với đề tài "Phương pháp sai phân giải gần toán biên- giá trị ban đầu cho phương trình parabolic tuyến tính cấp hai" , luận văn trình bày phương pháp sai phân để đưa toán biên- giá ... toán biên- giá trị ban đầu cho phương trình parabolic tuyến tính cấp hai toán đại số gồm nhiều phương trình đại số tuyến tính Bài toán đại số có phương pháp giải tìm nghiệm gần cho toán ban đầu Luận ... THỊ THU HÀ PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN GIẢI GẦN ĐÚNG BÀI TOÁN BIÊN GIÁ TRỊ -BAN ĐẦU CHO PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC TUYẾN TÍNH CẤP HAI Chuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCH Mã số : 60 46 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC...
 • 57
 • 538
 • 0

Một số kết quả đánh giá ổn định nghiệm phương trình parabolic tuyến tính ngược thời gian trong không gian banach

Một số kết quả đánh giá ổn định nghiệm phương trình parabolic tuyến tính ngược thời gian trong không gian banach
... CHƯƠNG MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC TUYẾN TÍNH NGƯỢC THỜI GIAN TRONG KHÔNG GIAN BANACH Trong chương này, trình bày số kết đánh giá ổn định cho phương trình parabolic ... chung, có kết đánh giá ổn định nghiệm phương trình parabolic ngược thời gian không gian Banach Hơn kết đánh giá ổn định dành cho phương trình parabolic tuyến tính ngược thời gian với hệ số không ... thuộc thời gian không gian Banach 2.1 Tổng quan kết đánh giá ổn định nghiệm phương trình parabolic tuyến tính ngược thời gian không gian Banach Mặc dù phương trình parabolic ngược thời gian xuất...
 • 33
 • 43
 • 0

Luận văn thạc sĩ xấp xỉ euler maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính

Luận văn thạc sĩ xấp xỉ euler  maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính
... phỏp xp x Euler- M aruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi hờ s Lipschitz ton cuc 2.2 S phõn k ca phng phỏp xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s khng b chn tuyn tớnh ... phộp xp x Euler- M aruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s Lipschitz ton cc (tham kho t 11] v JT]) Mc 2.2 chng minh s phõn k ca phộp xp x Euler- M aruyama ỏp dng i vi phng trỡnh vi phõn ngu ... phõn k ca lc Euler- M aruyama c in cho lp cỏc phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn khụng tha iu kin Lipschitz ton cc Xõy dng phng phỏp Euler- M aruyama ci tin cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s tng...
 • 67
 • 289
 • 0

Luận văn tính trơn của nghiệm đối với hệ phương trình elliptic tuyến tính

Luận văn tính trơn của nghiệm đối với hệ phương trình elliptic tuyến tính
... Uhương, 2r DỌ TRƠN UỮA NGtLIẸM HỆ PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC TUYẾN TÍNH CAP MỌT 18 2rlr hLệ điíiih tắc các; phương trình đạo hàm riêng' tuyếu tính, cấp đưa hệ phương; trình, elliptic tuyến tính, cấp ... giài tídi VỚL đề tài ' rTính trơn nghiệm hệ phương trình, elliptic tuyến tính. " được; hoàn thành Iiliậii thức; üim bàu thâu tác già, Trong; trình, nghiên uứu thực; hiệu Luận văn, táu gi.à kế th-ừa ... ptiươua; trình ựlliptũ; tuyếii tÍLih tấp mọt — - .- — ,,, — - L& r h.ẹ dúii.h t SJC i;Éw; ph.ươu£ kình đạự hàm riêu£ tu-yếu tính, uấp 2\) 21 2, L •* 21 Đậ trơn cua nghiệm hệ phương, trình...
 • 4
 • 103
 • 0

Luận văn xấp xỉ khung gabor đối ngẫu

Luận văn xấp xỉ khung gabor đối ngẫu
... quan tâm xấp xỉ khung Gabor đối ngẫu Do tính ứng dụng cao khung Gabor nên hướng dẫn cô giáo TS Nguyễn Quỳnh Nga, định chọn nghiên cứu đề tài Xấp xỉ khung Gabor đối ngẫu để thực luận văn tốt ... tích, hệ thống khái niệm, tính chất khung Gabor, xấp xỉ khung Gabor đối ngẫu D ự kiến đóng góp luận văn Trình bày cách có hệ thống chi tiết xấp xỉ khung Gabor đối ngẫu 6 Chương K iến thức chuẩn ... trình bày xấp xỉ khung Gabor đối ngẫu N h iệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu, trình bày khung Gabor L 2(R), phương pháp lát cắt hữu hạn, xấp xỉ khung Gabor đối ngẫu Đ ối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng...
 • 53
 • 179
 • 0

Luận văn nguyên lý cực đại đối với phương trình elliptic tuyến tính cấp hai tổng quát

Luận văn nguyên lý cực đại đối với phương trình elliptic tuyến tính cấp hai tổng quát
... luận Nội dung luận văn nghiên cứu Nguyên cực đại phương trìn h elliptic tuyến tính cấp hai tổng quát Luận văn trình bày vấn đề sau: - Nguyên cực đại m ạnh Nguyên cực đại yếu phương trình ... riêng, nguyên thường trìn h bày cho phương trình Laplace, đồng thời ứng dụng đề cập Luận văn trình bày Nguyên cực đại m ạnh Nguyên cực đại yếu phương trình elliptic tuyến tính cấp hai dạng ... đích trình bày m ột cách hệ thống Nguyên cực đại m ạnh Nguyên cực đại yếu phương trình elliptic tuyến tín h cấp hai tổng quát ứng dụng chúng vào việc nghiên cứu tính chất định tính nghiệm phương...
 • 36
 • 59
 • 1

Luận văn hạch toán tscđ đối vói việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tại công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam á.doc

Luận văn hạch toán tscđ đối vói việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tại công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam á.doc
... Phần II: Thực trạng kế toán TSCĐ Công ty cổ phần Du Lịch Thơng Mại Đông Nam Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ Công ty cổ phần Du Lịch Thơng Mại Đông Nam Phần I luận ... đợc quyền quản với t cách chủ sở hữu công ty tổ chức quản theo cấp (Hiện công ty có tổng số 34 cán công nhân viên) sơ đồ tổ chức máy quản công ty cổ phần du lịch thơng mại đông nam 38 Đại ... chức máy công tác kế toán Công ty cổ phần Du Lịch Thơng Mại Đông Nam Kế toán trưởng Kế toán vốn Kế toán Kế toán tiền tiền TSCĐ lương toán Thủ quỹ toán công diện công tác kế toán - Kế toán trởng:...
 • 83
 • 342
 • 1

31 luan van marketing mar mix đối với việc mở rộng TT tại cty kính đáp cầu bắc ninh

31 luan van marketing mar  mix đối với việc mở rộng TT tại cty kính đáp cầu  bắc ninh
... động kinh doanh thực chiến lợc Marketing công ty kính đáp cầu I - Đặc điểm chung công ty kính Đáp Cầu 1- Lịch sử đời phát triển công ty kính Đáp Cầu Công ty Kính Đáp Cầu doanh nghiệp nhà nớc (thuộc ... lợc Marketing- mix hiệu cho sản phẩm thị trờng mục tiêu với chơng trình hành động cụ thể 3.4- Chính sách Marketing- mix nhằm mở rộng thị trờng doanh nghiệp Việc xây dựng sách phận Marketing- mix ... không nhỏ việc áp dụng marketing công ty làm marketing nhng cán hiểu biết marketing, lực chuyên môn marketing lại hầu nh Điều dẫn đến việc hoạch định chiến lợc marketing bị hạn chế, việc kiểm...
 • 71
 • 156
 • 0

luận văn:Hoàn thiện QLNN đối với các cụm công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội doc

luận văn:Hoàn thiện QLNN đối với các cụm công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội doc
... bàn Nội nước Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp CHƯƠNG CỤM CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIÊP VỪA VÀ NHỎ 1.1 Cụm công nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Khái niệm cụm công nghiệp vừa nhỏ ... nghiệp yên tâm sản xuất 1.1.4 Vai trò Cụm công nghiệp vừa nhỏ phát triển công nghiệp vừa nhỏ địa phương Việc hình thành cụm công nghiệp có tác động lớn nghiệp phát triển công nghiệp vừa nhỏ địa ... thiện QLNN cụm công nghiệp vừa nhỏ địa bàn Nội làm chuyên đề tốt nghiệp Đây đề tài mới, chứa nhiều vấn đề thực tiễn lý luận có ý nghĩa quan trọng công phát triển công nghiệp vừa nhỏ địa bàn...
 • 76
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp xấp xỉ liên tiếp cho phương trình tích phân tuyến tính fredholm loại 2phương trình sóng kirchhoff phi tuyến với điều kiện biên dirichlet trong không gian sobolev có trọngluan van phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của việt nam trong điều kiện hội nhậptieu luan van de giao duc dao duc cach mang cho thanh nien trong dieu kien hien naytieu luan van de giao duc dao duc canh mang cho thanh nien trong dieu kien moi hien naynhóm giải pháp đối với điều kiện về cầukiểm tra bài cũ bài tập 4 sgk sắt tác dụng được với chất nào sau đây a dung dịch muối cu no3 2 b h2so4 đặc nguội c khí cl2 d dung dịch znso4 viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện nếu có2 21 đánh giá về mức độ tạo động lực đối với điều kiện làm việcđộ trơn của nghiệm hệ phương trình elliptic tuyến tính cấp một với hệ số biến thiêntính giải tích của nghiệm của hệ phương trình elliptic tuyến tính cấp một với các hệ số là các hàm giải tíchphương trình phi tuyến tínhhệ phương trình phi tuyến tínhlớp nghiệm suy rộng của phương trình elliptic tuyến tính cấp haigiải phương trình phi tuyến tínhgiai he phuong trinh phi tuyen tinh bang phuong phap niutonGiay xac nhan tham duBC tổng kết 15 NHCSXHSHA18-Quy che ung cu, de cu HDQT va BKS-finalSHA19-Quy che bau cu HDQT-BKS20130723 DXG BAO CAO TINH HINH QTCT 6T 2013Điều lệ công ty sửa đổi 05.2017DIEU LE 1 172 FILE CBTTDieu le VON 1 062 cbttdieu le cong ty sua doi 5 2013file 2016 1 CT QC the lefile 2016 5 BC cua BKSKhung vien 10 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 2 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 4 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 5 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 6 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 6 - thuthuatphanmem.vn7 To trinh phan phoi loi nhuan nam 2016 v phan phoi loi nhuan nam 2016 vlua chon kiem toan 2017SHA04-Noi dung - Chuong trinh Dai hoi 2016VKC CBTT bat thuong 24h ve thay doi giay phep kinh doanh lan thu 18 DA KY