Lam quen voi thong ke so lieu

Làm quen với thống số liệu

Làm quen với thống kê số liệu
... dãy số liệu sau: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45 Anhhung_BS@yahoo.com.vn Thứ năm, ngày 12 tháng năm 2009 Toán Làm quen với thống số liệu Làm quen với thống số liệu: - Đây bảng thống số ... Cô Lan Cô Hồng Số 2 Anhhung_BS@yahoo.com.vn Thứ năm, ngày 12 tháng năm 2009 Toán Làm quen với thống số liệu Làm quen với thống Luyện tập: số liệu: Bài Đây bảng thống số học sinh giỏi ... học: Lớp Số học Sinh giỏi Anhhung_BS@yahoo.com.vn 3a 18 3b 13 3c 25 3d 15 Thứ năm, ngày 12 tháng năm 2009 Toán Làm quen với thống số liệu Bài 2: Đây bảng thống số trồng đư Làm quen với ợc...
 • 7
 • 2,299
 • 6

Lam quen voi thong ke so lieu.ppt

Lam quen voi thong ke so lieu.ppt
... liệu sau: 10; 20; 15; 25; 30 Dãy có số ? Số thứ ba dãy số ? Thứ tư ngày 12 tháng năm 2008 Toán Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) Đây bảng thống kê số ba gia đình: Gia đình Cô Mai Cô Lan Cô ... có hàng: - Hàng ghi tên gia đình - Hàng ghi số gia đình Thứ tư ngày 12 tháng năm 2008 Toán Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) Đây bảng thống kê số ba gia đình: Gia đình Cô Mai Cô Lan Cô ... đình cô Mai có - Gia đình cô Lan có - Gia đình cô Hồng có Thứ Tư, ngày 12 tháng năm 2008 Toán Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) Bài 1: Đây bảng thống kê số học sinh giỏi lớp trường tiểu...
 • 10
 • 324
 • 2

Làm quen với thống số liệu ( tiết 2)

Làm quen với thống kê số liệu ( tiết 2)
... thỏng nm 2010 Toỏn Cho dãy số liệu sau: 10; 20; 15; 25; 30 Dãy có số ? Số thứ ba dãy số ? Th t, ngy 10 thỏng nm 2010 Toỏn LM QUEN VI THNG Kấ S LIU ( tit 2) Đây bảng thống số ba gia đình: Gia đình ... Hồng Số 2 Bảng thống số ba gia đình: - Gia đình cô Mai có - Gia đình cô Lan có - Gia đình cô Hồng có Th t, ngy 10 thỏng nm 2010 Toỏn LM QUEN VI THNG Kấ S LIU (tit 2) Bài 1: Đây bảng thống số ... ngy 10 thỏng nm 2010 Toỏn LM QUEN VI THNG Kấ S LIU (tit 2) Bài 2: Đây bảng thống số trồng đợc lớp khối 3: Lớp 3A 3B 3C 3D Số 40 25 45 28 Dựa vào bảng thống điền số thích hợp vào chỗ chấm ?...
 • 10
 • 712
 • 4

Toán: Làm quen với thống số liệu

Toán: Làm quen với thống kê số liệu
... Làm quen với thống số liệu Anh cao 122 cm Phong cao 130 cm Ngân cao 127 cm Minh cao 118 cm Dãy số liệu : 122 cm ; 130 cm ; 127 cm ;118 cm ; , số thứ hai Số thứ số thứ tư , số thứ ba Dãy số ... Dãy số liệu số , Th ngy 11 thỏng nm 2010 Toỏn: Làm quen với thống số liệu Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự : 129 cm ; 132 cm ; 125 cm ; 135 cm Dựa vào dãy số liệu , ... ngy 11 thỏng nm 2010 Toỏn: Làm quen với thống số liệu Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự : 129 cm ; 132 cm ; 125 cm ; 135 cm Dựa vào dãy số liệu , trả lời câu hỏi sau:...
 • 9
 • 344
 • 6

Toán 3 Bai 127 Làm quen với thông ke số liệu

Toán 3 Bai 127 Làm quen với thông ke số liệu
... Phong cao 130 cm Ng©n cao 127 cm D·y sè liƯu : 122 cm ; 130 cm ; 127 cm ;118 cm ; Sè thø nhÊt lµ , sè thø hai lµ Sè thø t­ lµ D·y sè liƯu trªn cã sè , Minh cao 118 cm sè thø ba lµ 123l Thảo luận ... KIỂM TRA BÀI CŨ 30 00đồng 32 00đồng 8000đồng 35 00đồng 1500đồng Mua bút chì thước kẻ hết tiền? 4700đồng Giá tiền hộp bút chì màu ... nhóm đơi: (4 phút): Bèn b¹n Dòng, Hµ, Hïng, Qu©n cã chiỊu cao theo thø tù lµ 129 cm ; 132 cm ; 125 cm ; 135 cm Dùa vµo d·y sè liƯu trªn , h·y tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: a) Hïng cao bao nhiªu x¨ng...
 • 10
 • 518
 • 0

bài giảng toán 3 chương 3 bài 16 làm quen với thống số liệu

bài giảng toán 3 chương 3 bài 16 làm quen với thống kê số liệu
... nhiều lớp 3B ? TOÁN Làm quen với thống số liệu Bài 2: Đây bảng thống số trồng lớp khối 3: Líp 3A 3B 3B 3C 3C 3D Sè c©y 40 40 25 25 45 45 28 28 a) Lớp … trồng nhiều Lớp … b) Hai lớp 3A 3C trồng ... TOÁN Cho dãy số liệu sau: 10; 20; 15 ; 25; 30 Dãy có số ? Số thứ ba dãy số ? TOÁN Làm quen với thống số liệu Đây bảng thống số ba gia đình: Gia đình Cô Mai Số Cô Lan Cô Hồng ... Hồng TOÁN Làm quen với thống số liệu Bài 1: Đây bảng thống số học sinh giỏi lớp trường tiểu học Líp 3A 3B 3C 3D Sè häc sinh giái 18 13 25 15 Dựa vào bảng trả lời câu hỏi sau: a) Lớp 3B có...
 • 13
 • 765
 • 0

lam quen voi thong ke so lieu toan lop 3

lam quen voi thong ke so lieu toan lop 3
... 2500 đồng 32 00 đồng 7500 đồng 30 00 đồng 1500 đồng Mua bút chì kéo hết tiền? Giá tiền hộp bút chì màu nhiều giá tiền bao nhiêu? 4500 đồng 5000 đồng Thứ ngày tháng năm 2011 Toán: Làm quen với thống ... cao 130 cm Ngân cao 127 cm Minh cao 118 cm Dãy số liệu : 122 cm ; 130 cm ; 127 cm ;118 cm ; , số thứ hai Số thứ số thứ tư , số thứ ba Dãy số liệu có số , Thứ ngày tháng năm 2011 Toán: Làm quen ... mét ? Hùng Hà , cao ? Dũng Quân , thấp ? Thứ ngày tháng năm 2011 Làm quen với thống kê số liệu 129 cm ; 132 cm ; 125 cm ; 135 cm Toán: Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự :...
 • 9
 • 291
 • 0

Làm quen với thống số liệu ( tiếp theo )

Làm quen với thống kê số liệu ( tiếp theo )
... ghi loại vải tháng III Củng cố - dặn dò : - Nhắc nhở HS cấu tạo bảng thống số liệu, nhà ôn tập cách đọc số liệu bảng thống - GV nhận xét tiết học ... HS làm vào sách trình bày miệng theo dãy - HS đọc - hàng, cột - Hàng loại vải , cột số m vải bán tháng - Cả lớp làm vào vở, 3-5 bạn nêu cách làm - Tháng - Tháng bán : 1240 + 1875 = 3115 (m) Tháng ... + 1140 = 2180 ( m )  Tháng bán GV nhận xét lưu ý HS : + Đôi ta phải tính toán trả lời câu hỏi + Bảng gồm có hàng, thực hai dãy số liệu viết gộp lại Do ô bên trái bị chia chéo làm hai để ghi...
 • 2
 • 704
 • 8

làm quen với thỗng số liệu - l3

làm quen với thỗng kê số liệu - l3
... Cho dãy số liệu sau: 10; 20; 15 ; 25; 30 Dãy có số ? Số thứ ba dãy số ? I Ni dung Đây bảng thống số ba gia đình: Gia đình Số Cô Mai Cô Lan Cô Hồng Bảng có hàng: - Hàng ghi tên gia đình - Hàng ... số gia đình Đây bảng thống số ba gia đình: Gia đình Số Cô Mai Cô Lan Cô Hồng Nhìn vào bảng ta biết: - Gia đình cô Mai có - Gia đình cô Lan có - Gia đình cô Hồng có Bài 1: Đây bảng thống ... 2: Đây bảng thống số trồng đợc lớp khố 3: Lớp 3A 3B 3C 3D 3C 3B Số 40 40 25 25 45 45 28 28 a) Lớp trồng đợc nhiều Lớp trồng đợc b) Hai lớp 3A 3C trồng đợc tất + 85 28 - 25 c) Lớp 3D trồng...
 • 13
 • 139
 • 0

Lam quen voi thong ke

Lam quen voi thong ke
... Thứ hai ngày tháng năm 2011 Toán Làm quen với thống kê số liệu Đo chiều cao bạn Anh, Phong, Ngân, Minh ta có số liệu : Anh Phong Ngân ... 127cm, số thứ tư 118cm Dãy số liệu có số Dãy số liệu có số Thứ hai ngày tháng năm 2011 Toán Làm quen với thống kê số liệu Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự : 129 cm ; 132 cm ... xăng-ti-mét ? Hà cao xăng-ti-mét ? Quân cao xăng-ti-mét ? Thứ hai ngày tháng năm 2011 Toán Làm quen với thống kê số liệu a) Hùng cao 125 cm Dũng cao 129 cm Hà cao 132 cm Quân cao 135 cm cm b)...
 • 9
 • 230
 • 0

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua việc làm quen với truyện kể

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua việc làm quen với truyện kể
... “ Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ thông qua môn làm quen văn học thể loại truyện kể làm đề tài để nghiên cứu Mục đích: Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ phát triển khả nghe, hiểu ngôn ... phần phát triển tốt quan cảm giác trẻ Bởi trẻ có quan sát tốt kể miêu tả xác Mục đích: Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, phát triển tư logic, khả quan sát Tôi tập trung dạy cho trẻ kể chuyện ... cần tránh không cho trẻ nghe hình thái ngôn ngữ không xác IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc qua môn làm quen văn học thể loại truyện kể, cho trẻ kể lại truyện, chơi...
 • 20
 • 6,480
 • 21

Hệ thống câu hỏi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen với truyện kể

Hệ thống câu hỏi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen với truyện kể
... trẻ Chính năm học này, mạnh dạn áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Hệ thống câu hỏi cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi làm quen với truyện kể 2 Mục đích đề tài Hệ thống câu hỏi cho trẻ mẫu giáo -6 tuổi làm ... dựng hệ thống câu hỏi cho trẻ mẫu giáo - tuổi làm quen với truyện kể đa số dạng câu hỏi nhằm nâng cao chất lợng cho trẻ làm quen với tác phẩm truyện - Qua trình xây dựng số dạng câu hỏi đa kết luận ... chế giáo viên việc đa hệ thống câu hỏi cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học nói chung tác phẩm truyện nói riêng Giáo s viết Trí tuệ trẻ em phát triển với hệ thống câu hỏi định hớng, câu hỏi...
 • 20
 • 7,105
 • 5

Một số biện pháp cho trẻ làm quen với truyện kể

Một số biện pháp cho trẻ làm quen với truyện kể
... mầm non việc dạy cho trẻ làm quen với truyện kể chưa quan tâm mức, trình thực theo phương pháp đổi lúng túng, lực kể chuyện diễn cảm hạn chế, làm để giúp trẻ làm quen với truyện kể tốt, vấn đề ... Làm cách để đưa truyện kể đến với trẻ cách dễ dàng phù hợp, để trẻ tiếp nhận, biết kể chuyện cách diễn cảm thật không dễ chút Vì cho trẻ tiếp xúc với truyện kể việc nên làm làm sớm tốt, dạy truyện ... chức hoạt động cho trẻ làm quen với truyện kể nhằm góp phần phát triển toàn diện nhân cách trẻ B.Giải vấn đề I Các giải pháp thực Biện pháp Nắm bắt đặc điểm tâm sinh lý trẻ .Biện pháp Chuẩn bị...
 • 20
 • 230
 • 0

Củng cố cách dùng bảng thống số liệu

Củng cố cách dùng bảng thống kê số liệu
... dãy số tự nhiên + Khi thêm vào số ta số nào? + Số số đứng đâu dãy số tự nhiên, so với số ? + Khi thêm vào số ta số ? Số đứng đâu dãy số tự nhên so với số ? + Khi thêm vào số 100 ta số nào? Số ... liền sau số + Khi thêm vào ta số Số số liền sau số + Ta số 101, số 101 số liền sau số 100 + Hs nhắc lại + Ta số số đứng liền trước dãy số tự nhiên + Ta số 99 số đứng liền trước 100 dãy số tự nhiên ... Bài 3: GV treo bảng số liệu lên bảng hỏi: Bảng số liệu thống nội dung ? - Hãy nêu số dân nước thống ? ngày tháng năm Hoạt động trò - Gọi 2HS - Đọc số : 657 894 512 - Viết số : 631 145 208...
 • 11
 • 964
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng làm quen với thống kê số liệugiáo án bài làm quen với thống kê số liệugiáo án làm quen với thống kê số liệulàm quen với thống kê số liệu lớp 3làm quen với thống kê số liệu lop3 chao mung thay cagiaotiết 128 làm quen với thống kê số liệu tiếptiết128 làm quen với thống kê số liệu tiếp theotiết 128 làm quen với thống kê số liệu tthệ thống câu hỏi cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi làm quen với truyện kểthống kê số liệuphân tích thống kê số liệuthống kê số liệu hộ tịchbảng thống kê số liệubảng thống kê số liệu khảo sátbảng thống kê số liệu tai nạn giao thôngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn