Bài Giảng Các Quá Trình Gia Công – Công Nghệ Vật Liệu

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 10 pdf

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 10 pdf
... liệu độ cứng cao b làm việc với vật liệu kích thƣớc nhỏ 137 c rung động mạnh d cấu tạo phức tạp 10 Bộ phận lắp trục lệch tâm máy nghiền má đập a tay biên b truyền c má cố định d má chuyển động...
 • 6
 • 318
 • 1

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 9 ppt

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 9 ppt
... 6,2) Công suất tiêu hao máy nghiền búa: N=(0,1 + 0,15) i Q, kW 125 Máy say (đêzintegrato) Hình 16 .9 Máy nghiền đĩa Hình16.8 Máy say 1,2 đĩa; 3,4 trục; 3,6 băng đai; 7.thanh; 8.phễu nạp niệu Cấu ... đƣợc nhờ có phận điều chỉnh (hình vẽ không chỉ) nhờ ngƣời ta điều chỉnh đƣợc độ nghiền (hình 16 .9) Tốc độ vòng đĩa vào khoảng – m/s nghiền loại hạt c Máy nghiền mịn Trong máy nghiền mịn vật liệu ... so với trục quay Thân máy đặt bệ gỗ hay bệ lắp động hệ thống lò xo 7, bi vật liệu chứa khoảng 80 90 % thể tích máy Trục nối với môtơ qua ổ trục đàn hồi 128 1.động cơ; 2.trục đàn hồi; 3.thân thùng;...
 • 15
 • 299
 • 2

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 8 doc

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 8 doc
... I2 C.I C.I (16.9) Phƣơng trình (16-8a) cho ta thấy lực tác dụng để đập nghiền tỷ lệ bậc hai với chiều dài hay tỷ lệ với bề mặt vật thể, công đập nghiền tỷ lệ 1 18 với thể tích Ta thấy hai giả thuyết ... cánh khuấy, khuấy trộn chất lỏng lớp khác Khi khuấy trộn mạnh xuất dòng chuyển động phụ, chất 1 08 lỏng chuyển động xoáy Dòng chuyển động phụ xuất lực li tâm gây nên làm cho chất lỏng văng từ tâm ... thộn dung dịch So sánh công suất hai lọai tốc độ quay So sánh hai trƣờng hợp có chặn chặn Hình 15 .8 Khuấy cánh chân vịt 113 Bài 16 ĐẬP – NGHIỀN – SÀNG VẬT RẮN Mã số: QTTB 16 Giới thiệu Vận tốc phản...
 • 15
 • 279
 • 5

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 7 pps

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 7 pps
... X q2 + 2.C.q=K (14 .7) Đây làphƣơng trình lọc với áp suất không đổi Trong đó: C Rv r0 X ;K p số lọc, đặc trƣng cho r0 X trình lọc xác định Vi phân hai vế phƣơng trình (14 .7) theo dq ta đƣợc: ... chuẩn Hiệu suất máy nén 0 ,7 Quá trình nén đoạn nhiệt Xác định công suất tiêu hao máy nén Một máy nén pittông cấp có đƣờng kính pittông 250 mm, quãng đƣờng đƣợc pittông 275 mm, thể tích khoảng hại ... nên biến thiên thể tích nƣớc lọc đơn vị thời gian số Do phƣơng trình (14.4) đƣợc viết dƣới dạng 97 W V F p V r0 X F (14.9) Rv Biến đổi tƣơng tự ta đƣợc phƣơng trình lọc với tốc độ lọc không đổi:...
 • 15
 • 480
 • 0

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 6 ppsx

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 6 ppsx
... kì Ngƣời ta đƣa huyền phù vào thiết bị, bên thiết bị có đặt tầm ngăn nằm nghiêng góc khoảng 45 – 60 0 nhằm làm giảm chiều cao lắng, tăng thời gian lƣu, tạo lực qn tính, đồng thời giúp việc tháo ... thiết bị chiếm nhiều diện tích 77 Hình 13.5: Tấm nghiêng thiết bị lắng bán liên tục Thiết bị hình 3 .6 có ƣu điểm suất lớn, thiết bị gọn hơn, chiếm diện tích Bề mặt lắng đƣợc tạo cách xếp nghiêng hình ... lắng giảm đáng kể pha phân tán lắng bề mặt chóp trƣợt xuống dƣới Nƣớc theo ống tâm ngồi Hình 13 .6: Thiết bị lắng huyền phù loại đứng Hình 13.7 thiết bị lắng bán liên tục nhƣng việc tháo cặn đƣợc...
 • 15
 • 409
 • 2

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 5 pptx

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 5 pptx
... 18 , m/s (13 .5) Đối với chế độ lắng độ: 0,2 < Re < 50 0, 18 ,5 , ta có phƣơng Re 0,6 trình Alen: w0 d 1,14 0, 152 0, 43 0, 28 g 0, 71 h (13.6) Đối với chế độ chảy rối: 50 0 < Re < 150 .000, =0,44=const, ... 1, 15 pn p1 hệ số tổn thất áp suất bậc; Pn, p1 – áp suất cuối áp suất đầu Khi cho trƣớc giá trị x n từ phƣơng trình ta tìm đƣợc số cấp bằng: lg p n lg p1 lg x lg 65 Có thể chấp nhận x=2 ,5 3 ,5 Trong ... với lƣợng lớn áp suất tƣơng đối nhỏ (5 7at) cấu tạo loại tác dụng đơn hay kép đặt nằm ngang hay thẳng đứng 1, van hút ; 2,4 van đẩy ; 3,8 cửa đẩy cửa hút bơm ;5 cán pittong; 6.hộp chèn Hình 12.4...
 • 15
 • 249
 • 2

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 4 ppt

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 4 ppt
... tổng trở lực đƣờng ống hf, độ chênh lệch áp suất hai đầu ống hút ống đẩy (p2–p1)/ g 47 Vậy H Với w z p2 g (11.10) 4Q phƣơng trình (11.10) trở thành D2 H Đặt: C Ltd w2 D 2g p1 z p2 z Ltd D p1 g p2 ... lƣợng tăng cột áp Trong trƣờng hợp suất chung bơm giống nhƣ suất bơm 49 áp suất tăng gấp đôi tổng áp suất bơm tạo Hình 11. 14: Đồ thị ghép bơm nối tiếp Kết hợp đặc tuyến bơm mắc nối tiếp với đặc ... lƣợng tăng từ Q1 lên Q nhiên không đáng kể cột áp tăng từ H1 lên H nhƣng H1 < 2H 50 11 .4 CÁC LOẠI BƠM KHÁC 11 .4. 1 Bơm sục khí Loại bơm làm việc theo nguyên tắc bình thông Khí nén qua ống thổi vào...
 • 15
 • 242
 • 1

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 3 pdf

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 3 pdf
... ứng, Hb Nếu nƣớc phụ thuộc nhiệt độ nhƣ sau: t, 0C 10 20 30 40 50 75 100 Hb, m 0.05 0.12 0.24 0. 43 0.75 1.25 10 .33 - Do lực ỳ chất lỏng 33 b Chiều cao đẩy Là đại lƣợng đặc trƣng cho lƣợng riêng ... cung cấp đơn vị thời gian 32 Kí hiệu Q, đơn vị: m3/s 11.1.2 Hiệu suất bơm Là đại lƣợng đặc trƣng cho độ sử dụng hữu ích lƣợng đƣợc truyền từ động đến bơm Kí hiệu 11.1 .3 Cơng suất bơm Đƣợc tính ... riêng dòng lƣu chất, kg/m3 H – chiều cao cột áp tồn phần, m hf= hms + hcb – tổng trở lực đƣờng ống hút đẩy, m H ( z2 z1 ) p2 p1 w2 g w2 hf 2g (11 .3) Trong phƣơng trình (2 .3) thì: (z2 – z1)=z – lƣợng...
 • 15
 • 256
 • 1

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 2 pot

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 2 pot
... trình 23 Chế độ chảy gọi chảy dòng hay chảy tầng khi: a Re < 23 20 b Re > 23 20 c Re > 10000 d Re < 24 Chế độ chảy gọi chảy chuyển tiếp hay độ khi: a Re23 20 d .23 20 Re 10000 c.Re>10000 25 ... g w2 2g p g w2 2g z h m p 2 g const w2 2g h m (10. 32) (10.33) Trong đó: hm – lƣợng tiêu tốn để thắng lại trở lực 10.6 ỨNG DỤNG PHƢƠNG TRÌNH BERNULLI 10.6.1.Ống pitô b a Hình 10.14: Ống pitô 20 ... độ nhớt không đổi d tất sai 20 Đơn vị độ nhớt động học hệ SI gì? a kg/cm2 b Pa.s c m2/s d kg.m/s 27 21 Đơn vị độ nhớt động lực gì? a N.s/m2 c m2/s b Pa/s d kg.m/s 22 Chuẩn số Reynold chuẩn số...
 • 15
 • 554
 • 3

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 1 potx

[Cơ Học Chất Lỏng] Các Quá Trình Thủy Lực phần 1 potx
... 11 1 15 .4 CÂU HỎI 11 3 15 .5 THỰC HÀNH 11 3 Bài 16 ĐẬP – NGHIỀN – SÀNG VẬT RẮN 11 4 16 .1 ĐẬP NGHIỀN 11 4 16 .2 PHÂN LOẠI VẬT LIỆU 12 9 16 .3 THỰC ... p2=S2/f2 Nhƣ vậy, p1=p2 tức S f2 S1 f1 (10 .10 ) (10 .11 ) 10 Qua (10 .11 ) ta thấy tỷ lệ f2/f1 lớn lực S2 lớn Điều có nghĩa tiết diện f2 lớn f1 lần lực S2 lớn S1 nhiêu lần Hình 10 .4: Máy ép thủy lực ... 98 14 .3 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 10 0 14 .4 THỰC HÀNH 10 3 Bài 15 KHUẤY TRỘN CHẤT LỎNG 10 5 15 .1 KHUẤY TRỘN BẰNG CƠ KHÍ 10 5 15 .2 CẤU TẠO CÁNH KHUẤY 10 8 15 .3...
 • 15
 • 282
 • 1

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 16: An Toàn Lao Động Và Bảo Vệ Môi Trường Trong Nhà Máy Công Nghiệp Vi Sinh] pdf

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 16: An Toàn Lao Động Và Bảo Vệ Môi Trường Trong Nhà Máy Công Nghiệp Vi Sinh] pdf
... cạc van chuøn Cạc van ny âỉåüc måí bàòng khê âäüng nhåì xilanh chỉïa khäng khê nẹn Trong quạ trçnh tảo hảt, khäng khê xám nháûp vo bãn cạc tụi lc âãø lm sảch v hçnh âạy âáưu tiãn qua van Van hçnh ... tỉì ADN bäú mẻ sang ADN cại, chuøn âäøi m di truưn tỉì ADN sang ARN - quạ trçnh phiãn m (transcription) v dëch m di truưn (translation) - thäng tin di truưn tỉì mARN âỉåüc chuøn sang trçnh tỉû ... lỉåïi âỉåüc trãn cạc tang Mäùi bäü chuøn ti gäưm cọ cạc bàng ti âỉåüc trãn hai tang âọ cọ tang ch âäüng Cạc tang chuøn âäüng âỉûåc nhåì âäüng cå chung qua häüp gim täúc Trong hçnh 13.9 l mạy...
 • 85
 • 251
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 12: Thiết Bị Phân Chia Các Dung Dịch Của Các Hoạt Chất Hóa Sinh Học Bằng Màng Mỏng] pps

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 12: Thiết Bị Phân Chia Các Dung Dịch Của Các Hoạt Chất Hóa Sinh Học Bằng Màng Mỏng] pps
... âoản âãø phán chia cạc dung dëch bàòng phỉång phạp siãu lc dảng cün v dảng äúng Täø mạy dảng cün dng âãø phán chia cạc dung dëch tỉång âäúi ngun cháút, cn dảng äúng - âäúi våïi cạc dung dëch chỉïa ... lng âem phán chia tỉì dung lỉåüng qua bäü têch thu lỉûc vo cạc khoang bãn ca cạc bäü phán chia âãún bãư màût ca mng bạn tháúm Dỉåïi tạc âäüng ca ạp sút tàng âỉåüc tảo bäü phán chia, dung mäi chy ... 12.1 K THÛT PHÁN CHIA BÀỊNG MNG LC Sau hng triãûu nàm biãún hoạ, tãú bo sinh váût säúng â hçnh thnh phỉång phạp vản nàng v hon thiãûn âãø phán chia cạc dung dëch nhåì mng bạn tháúm...
 • 22
 • 124
 • 0

giáo trình điện hóa học - chương 7 động học các quá trình điện hóa

giáo trình điện hóa học - chương 7 động học các quá trình điện hóa
... iL iL = nFDCi0/ (7. 16) Chia (7. 15) cho (7. 16) ta đợc: C iS i = 1- K o iL Ci (7. 17) Thay (7. 17) vào (7. 14) ta đợc: k = ik = iL ( 1- enF RT ln(1 - ik/iL) nF /RT (7. 18) ) (7. 19) -Tơng tự ta xét cho ... 7. 1: Quá hydro số điện cực Điện cực Pt (phủ muội Pt) Pt (trơn) Fe Cu C(graphit) Ni Ag Pb Hg Quá (V) Tại i = 1 0-1 A/cm2 Tại i = 10 -2 A/cm2 -0 ,03 -0 ,05 -0 ,10 -0 ,40 -0 ,56 -0 ,64 -0 ,58 -0 ,82 -0 ,70 ... Coxy.e-.n.F /RT - k0 Ckh e ( 1-) n.F /RT ] (7. 10) Vì = - c.b , nên: ik = i0 { e-.n.F /RT - e ( 1-) n.F /RT } (7. 11) Phơng trình (7. 11) phơng trình Volmer-Butler tốc độ phản ứng điện cực 7. 3.2...
 • 10
 • 439
 • 9

Nghiên cứu các quá trình đông tụ và oxy hóa nâng cao fenton trong xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm phong phú hòa khánh

Nghiên cứu các quá trình đông tụ và oxy hóa nâng cao fenton trong xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm phong phú hòa khánh
... hi u qu chưa cao, trình x t o r t nhi u bùn Vì v y, vi c k t h p gi a trình ñông t trình oxy hóa nâng cao ñã ñư c ch n ñ nâng cao hi u qu x lý V i nh ng lý trên, ti n hành ñ tài: Nghiên c u trình ... trên, ti n hành ñ tài: Nghiên c u trình ñông t oxy hóa nâng cao Fenton x lý nư c th i nhà máy d t nhu m Phong Phú – Hòa Khánh” M c ñích nghiên c u - Nghiên c u trình keo t t o nư c th i d t nhu ... i h c Sư ph m Đà N ng m u nư c th i d t nhu m nhà máy Phong Phú – Hòa Khánh Phương pháp nghiên c u Kh o sát trình ñông t oxy hóa nâng cao Fenton b ng phương pháp ño quang UV-VIS Ch s COD c a dung...
 • 13
 • 287
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ học chất lỏng các quá trình thủy lực phần 8 pptmục đích tách đất cát mùn vụn có trong hỗn hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình ủ về sau giảm thể tích thiết bị tránh ảnh hưởng đến các quá trình xử lý sinh họccác bộ phận khác trong ban có quyền xem hồ sơ ttb và các quá trình liên quan so sánh đối chiếu phát hiện những sai lệch trong quá trình cập nhậttổng quan về các quá trìnhcác quá trình oxi hóa nâng cao không nhờ tác nhân ánh sángcác quá trình oxi hóa nâng cao nhờ tác nhân ánh sángcác quá trình suy thoái thuốc trừ sâu2   các quá trình liên quan đến khách hàng 10rác thải sinh hoạt và chất thải hữu cơ từ các quá trình khácđộng học quá trình sinh họccác quá trình chuyển hóa xảy ra trong lên men rượu vangcác quá trình uv oxi hóa uv oxidation processescác quá trình phong hoákhái niệm quá trình chuyển hóa vật chấtviệc các giáo viên sử dụng các quy định của lớp học để quản lí hành vi bất thường của học sinh cpttt ở khối lớp 3 trường tiểu học hải vân09. hdqt to trinh phan phoi ln va trich lap cac quy nam 2017 v210. hdqt ttr vv sua dieu le 2017nghi quyet dhcd 17.4.2014giay uy quyen tham du dhdcd 20148. to trinh phan phoi loi nhuan 20131. thong bao moi hop dhdcd thuong nien 20164. bc ngan sach hoat dong 2015 va ke hoach 2016 cua hdqt7. ttr thong qua ke hoach kinh doanh 20168. bc hoat dong 2015 ke hoach 2016 cua bks15. nghi quyet dhdcd 2016 du thaoThong bao tieu chuan ung vien bau bo sung HDQT nhiem ky 2016-2021Bao cao chi tra thu lao nam 2016 & KH chi tra 2017Bao cao cua HDQT trinh DHDCDTN 2017Giay dang ky du hopGiay uy quyenPhuong an phat hanh co phieu tra co tuc 201620171005 BSC Vietnam Daily Review VN Th%e1%bb%8b tr%c6%b0%e1%bb%9dng rung l%e1%ba%afcĐiều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 - DHG PHARMA XemBan tin IR DHG ky 12Bản tin IR kỳ 12 - 2014 - DHG PHARMA IR News DHG No. 12