LUẬN án TIẾN sĩ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH với VIỆC KHAI THÁC tài NGUYÊN DU LỊCH các VÙNG PHỤ cận

Luận án tiến phát triển du lịch biển đảo vịnh bái tử long, tỉnh quảng ninh (TT)

Luận án tiến sĩ phát triển du lịch biển đảo vịnh bái tử long, tỉnh quảng ninh (TT)
... HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐẢO VỊNH BÁI TỬ LONG, TỈNH QUẢNG NINH 4.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐẢO VỊNH BÁI TỬ LONG 4.1.1 Tiềm tài nguyên du lịch biển đảo Vịnh Bái Tử Long 4.1.1.1 ... dưỡng biển, tắm biển, thể thao biển, du lịch chữa bệnh, 2.1.4 Nội dung phát triển du lịch biển đảo Nội dung phát triển DLBĐ gồm 07 nội dung: (i) Phát triển thị trường, sản phẩm du lịch biển đảo; ... GIAI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐẢO VỊNH BÁI TỬ LONG 5.3.1 Phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch sẵn có, đa dạng hóa sản phẩm du lịch theo cụm du lịch Đẩy...
 • 31
 • 88
 • 0

tóm tắt luận án tiến phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư ở việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư ở việt nam
... thêm sở lý luận phát triển Dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân lợi ích phát triển dịch vụ TTKDTM dân với kinh tế thị trường Đánh giá tình hình phát triển dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân nước ... 2.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTKDTM CHO KHU VỰC DÂN CƯ TRONG NỀN KINH TẾ 2.2.1 Khái niệm điều kiện phát triển dịch vụ TTKDTM cho dân - Một số nội dung phát triển dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân ... TTKDTM cho khu vực dân - Các điều kiện, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân - Lợi ích dịch vụ TTKDTM kinh tế - Vai trò nhà nước phát triển dịch vụ TTKDTM phục vụ...
 • 26
 • 290
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu tình huống ĐỀ ÁN THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HIFU ppt

Tài liệu Nghiên cứu tình huống ĐỀ ÁN THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HIFU ppt
... Mục đích tài liệu nghiên cứu vận dụng kinh nghiệm rút từ trình thành lập năm đầu hoạt động Quỹ Đầu phát triển đô thị TP.HCM (HIFU) để giải đáp cho vấn đề liệu quỹ đầu phát triển đô thị đóng ... diện nhà đầu yếu Một nhà đầu hay nhóm nhà đầu tư, người có ý định đầu vào dự án không đủ lực kỹ thuật (hoặc) đủ nguồn lực tài chính, đề xuất dự án đầu Quỹ đánh giá dự án đầu đề xuất ... kinh tế TP.HCM thực vào đầu năm 1996 trở thành sở đề soạn thảo đề án thành lập quỹ Đề án sau trình phủ Thủ ng Chính phủ phê duyệt Quỹ Đầu Phát triển Đô thị TP.HCM (HIFU) thức vào hoạt động...
 • 16
 • 719
 • 0

Tác động của chính sách tiền tệ thắt chặc đến hoạt động kinh doanh của các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh

Tác động của chính sách tiền tệ thắt chặc đến hoạt động kinh doanh của các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh
... D C VÀ ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH - H CHÍ MINH NGUY N CH Í TH ÀNH TÁC NG C A CHÍNH SÁCH TI N T TH T N HO T NG KINH DOANH C A CH T CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT ... khách hàng II N Ngh nh NHBL Ngân hàng bán l NHNN Ngân hàng Nhà n c NHNo&PTNT VN Ngân hàng Nông nghi p phát tri n nông thôn Vi t nam NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghi p phát tri n nông thôn NHNO Ngân hàng ... Nông nghi p phát tri n Nông thôn NHTMNN Ngân hàng Th ng m i Nhà n NHTM Ngân hàng Th ng m i NHTMCP Ngân hàng Th ng m i c ph n NHTMCPNT Ngân hàng th NHTM Ô TH Các Ngân hàng th c ng m i c ph n nông...
 • 108
 • 114
 • 0

Tiểu luận môn quản trị tài chính phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư thành phố hồ chí minhcác công ty con giai đoạn 2010 2014

Tiểu luận môn quản trị tài chính phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư thành phố hồ chí minh và các công ty con giai đoạn 2010  2014
... VỀ CÔNG TY Thành lập Công ty cổ phần Ngoại Thương Phát Triển Đầu Thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo giấy phép thành lập số 1489/GP-UB ngày 23 tháng 12 năm 1993 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ ... HCM PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY FDC Căn cứ: - BCTC năm 2011, 2012, 2012, 2013, 2014 báo cáo kiểm toán, công ty kiểm toán công ty TNHH PWC Việt Nam, công ty kiểm toán ý kiến loại trừ - Báo cáo phân ... lý khoản đầu vào BĐS Năm 2010, 2011,2012,2013 tài sản dài hạn chủ yếu BĐS đầu với giá trị lớn, năm 2014 Công ty lý dự án BĐS giảm tỷ lệ đầu dài hạn vào BĐS, thay vào đầu tài dài hạn...
 • 10
 • 165
 • 1

Hoạt động ngân hàng với sự duy trì, ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế thành phồ Hồ Chí Minh năm 2009

Hoạt động ngân hàng với sự duy trì, ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế thành phồ Hồ Chí Minh năm 2009
... gian qua va d~e bi~t la nam 2009, n~n kinh t~ ell nuae dang g~p kho khan, dii gop ph~n tae dQng khong nha d~n ho~t dQng san xuftt - kinh doanh eua doanh nghi~p va kinh t~ ph5 Qua , ngu6n v5n ... THUC TIEN KINH NGHIEM tu %/nam d~n toim bQ liii yay tren s5 du nQ' thl,l'e t~ theo quy mo d~u tu eua phuong an kinh doanh nhung khong VUQ't qua 30 tri~u d6ng/ha ... dfi'y qua trtnh ehuyin djeh eO' cftu kinh t~ , ph at triin cae nganh, linh vl,I'e dang dUQ'e ph5 eoi trQng nhu phat triin eong ngh~ eao, phat trii n slm xuftt - kinh doanh, phat tri i n cae nganh,...
 • 3
 • 224
 • 0

Phát Triển Hoa Lan Thành Phố Hồ Chí Minh pptx

Phát Triển Hoa Lan Thành Phố Hồ Chí Minh pptx
... Chủng loại hoa lưu thông địa bàn thành phố phong phú, đa dạng từ Dendrobium, Mokara, Taka, Vanda Cattleya, Hồ điệp, Cymbidium,… có khả tiêu thụ Đến nay, nghề trồng hoa lan Thành phố phát triển hầu ... trồng lan phát triển chưa tương xứng với khả tiềm lực thành phố lớn Trong trình chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi, nhằm nâng cao hiệu kinh tế nông nghiệp tới, thành phố đẩy mạnh chương trình phát triển ... lịch; thành phố có hàng trăm khách sạn, nhà hàng cao cấp có nhu cầu tiêu thụ hoa ngày nhiều Chỉ riêng hoa lan cắt cành hàng năm phải nhập triệu cành (với giá bình quân 4.000 đồng/cành) thành phố...
 • 5
 • 182
 • 0

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... E>ffu Tu' - UBND TP.HCM Uy Ban Nhan Dan Thanh Ph6 H6 Chi Minh - TP.HCM Thanh ph6 H6 Chi Minh - HIFU Quy E>ffu TuPhat Tri~n E>o Thi T.P H6 Chi Minh , A' ~ DANH MlJC CAC BIEU DO - BiSu dd : Tang tnl'dng ... cang cao cua UBND Thanh phO' H6 Chi Minh vacua Thanh Uy Thanh phO' H6 Chi Minh ciing nhu' g6p ph~n vao vi...
 • 81
 • 96
 • 0

QUẢN lý HOẠT ĐỘNG GIÁO dục HƯỚNG NGHIỆP ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÂN lực THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

QUẢN lý HOẠT ĐỘNG GIÁO dục HƯỚNG NGHIỆP ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÂN lực THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
... quản hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường THPT theo định hướng phát triển nhân lực thành phố Hồ Chí Minh CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP ... giáo dục hướng nghiệp trường THPT theo định hướng phát triển nhân lực Thực trạng giáo dục hướng nghiệp quản hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường THPT thành phố Hồ Chí Minh Các giải pháp quản ... PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Định hướng nguyên tắc xây dựng giải pháp 3.1.1 Định hướng đề...
 • 27
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phát triển đô thị thành phố hồ chí minhsự phát triển kinh tế thành phố hồ chí minhtâm đào tạo và phát triển sắc ký thành phố hồ chí minhsự phát triển giáo dục thành phố hồ chí minh trước đổi mới 1986luan an tien si phat trien ben vung cay trongtầm quan trọng của đầu tư trực tiếpnước ngoài đến sự phát triển cả nước vàthành phố hồ chí minhchiến lược kinh doanh của công ty univer vn của ngô tường minh luận văn thạc sĩ đại học kinh tế thành phố hồ chí minh 2000định hướng chiến lược kinh doanh của công ty pepsi ibc đến 2010 của trần nguyên thành luận văn thạc sĩ đại học kinh tế thành phố hồ chí minh 2000chiến lược kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nestle việt nam đến năm 2010 của trần lương hiền luận văn thạc sĩ đại học kinh tế thành phố hồ chí minh 2004định hướng chiến lược kinh doanh của tổng công ty thuốc lá việt nam đến năm 2010 của nguyễn sỹ khoa luận văn thạc sĩ đại học kinh tế thành phố hồ chí minh 2001tác hại của các lò giết mổ gia súc gia cầm tự phát trên địa bàn thành phố hồ chí minhthực tiễn xét xử trên địa bàn thành phố hồ chí minh và những kiến nghị hoàn thiện bộ luật hình sự việt nam về các tội phạm khác về chức vụluận án tiến sĩ kinh tế du lịchluận án tiến sĩ phật giáoluận án tiến sỹ phát triển logistics ở việt nam hiện nayskkn phương pháp sử dụng tư liệu hồ CHÍ MINH kết hợp tranh, ảnh, bản đồ lịch sử khi dạy bài 16 lịch sử lớp 10 ( CT chuẩn)Liên môn đạt giải cấp huyện dầu gội đầu với môi trường và sức khỏeSử dụng hệ thống câu hỏi phát huy tính tính cực và chủ động của học sinh trong giảng dạy phần lịch sử thế giới SGK lịch sử 12Sử dụng một số phương tiện,đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử góp phần tạo sự hứng thú cho học sinh ở trường THPT bá thước 3Sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12Tích hợp thơ ca vào giảng dạy chương trình lịch sử việt nam lớp 12 ở trường trung học phổ thôngVận dụng dạy học tích cực nội dung văn học trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12 ở trường THPT tĩnh gia 5Xây dựng và sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử lớp 12 ở trường THPTFantastic flyers activity bookSCHRITTE 3 KURSBUCH UND ARBEITSBUCHBẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆNNghiên cứu đặc điểm thực vật và bước đầu khảo sát thành phần hóa học của cây nho rừng (vitis heyneana roem schult )Aspekte b1 ABPractice test junior practice test audio embedded version paper test ADAbai tap trac nghiem tieng anh 12 biaDẠY học THEO HƯỚNG tối ưu hóa môn hóa học lớp 12 tại TRUNG tâm GIÁO dục THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNGDẠY TIẾNG ANH THEO HƯỚNG SINH NGỮ CHO học SINH TIỂU học tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHphong trào cách mạng theo khuynh hướng cách mạng vô sản và tư sảnAbraham silberschatz, peter b galvin, greg gagne operating system concepts essentialsĐức thánh cha kỷ niệm 100 năm bộ các giáo hội đông phương