LT BT CHUONGIII LÝ 11

BT vật 11

BT vật lý 11
... gian đầu, giảm dần nửa thời gian sau, t dòng điện cảm ứng đổi chiều thời điểm D, Một kết khác Câu 11, Có nam châm giống đợc thả rơi thẳng đứng từ độ cao Thanh thứ rơi tự do, thứ hai rơi qua ống...
 • 4
 • 609
 • 5

BT Vật 11 - Văn Cương St

BT Vật lý 11 - Văn Cương St
... nghiệm Vật lớp 11 Chơng trình nâng cao Hớng dẫn: Theo định nghĩa: Vật dẫn điện vật có chứa nhiều điện tích tự Vật cách điện (điện môi) vật có chứa điện tích tự Nh phát biểu Vật dẫn điện vật ... sau đúng: - Cờng độ điện trờng vật dẫn không - Vectơ cờng độ điện trờng bề mặt vật dẫn vuông góc với bề mặt vật dẫn - Điện tích vật dẫn phân bố bề mặt vật dẫn Phát biểu: Điện tích vật dẫn phân ... Điện tích tụ điện là: A Q1 = 3.1 0-3 (C) Q2 = 3.1 0-3 (C) B Q1 = 1,2.1 0-3 (C) Q2 = 1,8.1 0-3 (C) C Q1 = 1,8.1 0-3 (C) Q2 = 1,2.1 0-3 (C) D Q1 = 7,2.1 0-4 (C) Q2 = 7,2.1 0-4 (C) 1.76 Bộ tụ điện gồm hai...
 • 121
 • 307
 • 1

BT vật 11 HK2 (giải chi tiết)

BT vật lý 11 HK2 (giải chi tiết)
... tính chất ảnh vật thật đúng? A Vật thật cho ảnh thật, chi u lớn vật B Vật thật cho ảnh thật, ngợc chi u nhỏ vật 38 TK.Câu hỏi trắc nghiệm lớp 11 C Vật thật cho ảnh ảo, chi u nhỏ vật D Vật thật cho ... thật ngợc chi u nhỏ vật D Vật thật qua thấu kính phân kỳ cho ảnh thật ngợc chi u lớn vật 7.13 ảnh vật qua thấu kính hội tụ A nhỏ vật B lớn vật C chi u với vật D lớn nhỏ vật 7.14 ảnh vật thật qua ... phân kỳ A nhỏ vật B lớn vật C ngợc chi u với vật D lớn nhỏ vật 7.15 Nhận xét sau đúng? A Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh lớn vật B Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh lớn vật C Với thấu...
 • 58
 • 1,563
 • 70

Công thức - PP giải BTBT vật 11

Công thức - PP giải BT và BT vật lý 11
... trªn AB vµ cã gi¸ trÞ nh thÕ nµo? §S: a q2= -3 2.1 0-8 C; b q2= 18.1 0-8 C; c q3= -1 6,64.1 0-8 C C©u 8: Ba ®iƯn tÝch ®iĨm q1=9.1 0-7 C n»m t¹i ®iĨm A; q2=9.1 0-7 C n»m t¹i ®iĨm B vµ q3n»m t¹i C HƯ thèng ... q = 1 0-4 C tõ rÊt xa vµo ®iĨm M cđa ®iƯn trêng cÇn thùc hiƯn c«ng A’ = 5.1 0-5 J T×m ®iƯn thÕ ë M ( mèc ®iƯn thÕ ë ∞) Phương pháp giải tập Vật 11 Trang Bµi 5: Mét ®iƯn tÝch d¬ng q=6.1 0-3 C di ... cêng ®é ®iƯn trêng ph¶i b»ng bao niªu? Cho me =9.1.1 0-3 1kg, g=10m/s2 §S: a q =-5 .1 0-1 4C; b E=99V/m C©u 10: Cã hai ®iƯn tÝch q1=5.1 0-9 C, q2 = -5 .1 0-9 C ®Ỉt c¸ch 10cm ch©n kh«ng X¸c ®Þnh vÐct¬ cêng ®é...
 • 20
 • 311
 • 2

lt+bt vat ly 10 day du

lt+bt vat ly 10 day du
... Ph¶i treo mét vËt cã träng lỵng b»ng bao nhiªu vµo mét lµ xo cã ®é cøng k = 100 N/m ®Ĩ nã gi·n ®ỵc 10cm A 100 0 N B 100 N C 10N D N C©u 45: C«ng thøc tÝnh lùc ma s¸t trỵt A Fmst = µ t N C Fmst = N ... g  4h = g t  Bài 10/ 27sgk: => Vậy toán giải sau: * Thời gian vật rơi: Từ (*) ta suy t= 2.h = g 2.20 = 2s 10 * Vận tốc vật trước chạm đất: p dụng công thức v = g.t -> v = 10. 2 = 20(m/s) Bài ... nên : n = 2.3,14.0,3 = 530 vòng Bài 15 trang 34 2π 2.3,14 ω = T = 24.3600 = 73 .10- 6 (rad/s) v = ω.r = 73 .10- 6.64 .105 = 465 (m/s) Bài : TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CƠNG THỨC CỘNG VẬN TỐC I-TÍNH...
 • 41
 • 216
 • 0

BT Vat ly 11

BT Vat ly 11
... mặt phẳng nằm ngang cách cm Tìm độ lớn q lực căng dây treo? g=10m/s2 ĐS: q2=0,058 µC ; T=0 ,115 N Bài 11: Hai điện tích điểm q1=-9.10-5C q2=4.10-5C nằm cố định hai điểm AB cách 20 cm chân không ... 5.10-7N Nối hai cầu dây dẫn, xong bỏ dây dẫn hai cầu đẩy với lực F2 = 4.10-7 N Tính q1, q2 Bài 11: Hai cầu nhỏ giống nhau, khối lượng m = 0,2kg, treo điểm hai sợi tơ mảnh dài l = 0,5m Khi cầu ... b 6.106 Bài 13: Electron quay quanh hạt nhân nguyên tử Hiđro theo quỹ đạo tròn bán kính R= 5.1011m a Tính độ lớn lực hướng tâm đặt lên electron b Tín vận tốc tần số chuyển động electron ĐS: a...
 • 13
 • 262
 • 0

BT vật 11

BT vật lý 11
... điện tích điểm A Là vật mang điện có kích thước nhỏ B Là vật mang điện có kích thước lớn C Điện tích điểm vật tích điện có kích thước lớn so với khoảng cách tới điểm xét D Là vật mang điện có kích...
 • 2
 • 168
 • 0

LTBT VẬT HẠT NHÂN (1)

LT và BT VẬT LÝ HẠT NHÂN (1)
... Phương pháp xác định tuổi cổ vật: đo độ phóng xạ 14 C xác định tuổi cổ vật 32 15 P bón B CÂU HỎI VÀ BT TRẮC NGHIỆM PHẦN VẬT LÝ HẠT NHÂN (1) Chọn phát biểu sai hai hạt nhân đồng vị: A có số nuclon ... hạt nhân 92U234 82Pb206 1790MeV 1586MeV Chỉ kết luận đúng: A Độ hụt khối hạt nhân U nhỏ độ hụt khối hạt nhân Pb B Năng lượng liên kết riêng hạt nhân U lớn lượng liên kết riêng hạt nhân Pb C Hạt ... C Hạt nhân U bền hạt nhân Pb D Năng lượng liên kết hạt nhân U nhỏ lượng liên kết hạt nhân Pb 33 Giả sử sau phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân đồng vị phóng xạ lại 25% số hạt nhân ban...
 • 4
 • 398
 • 1

BT CHUYÊN ĐỀ VẬT 11 NC-VĐII:ĐIỆN TRƯỜNG

BT CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 11 NC-VĐII:ĐIỆN TRƯỜNG
... BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ KHỐI 11 NÂNG CAO VẤN ĐỀ II: ĐIỆN TRƯỜNG DẠNG II: CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG TỔNG HỢP BẰNG KHÔNG CÂN BẰNG ĐIỆN TÍCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG Bài 1:Hai điện tích ... không cách 10cm.hãy tìm điểm mà cường độ điện trường không A: cách A 64,6cm cách B 74,6cm; B:cách A 64,6cm cách B 54,6cm; C: cách A 100cm cách B 110 cm; D:cách A 100cm cách B 90cm Bài 2:Cho hai ... 90cm Bài 2:Cho hai điện tích q1vàq2 đặt A,B không khí.AB=100cm.Tìm điểm C cường đọ điện trường tổng hợp không trường hợp sau: a)q1=36.10-6C; q2=4.10-6C A: Cách A 75cm cách B 25cm; B:Cách A25cm cách...
 • 2
 • 1,275
 • 19

BT CHUYÊN ĐỀ VẬT 11NC-VẤN ĐỀ III:CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRƯỜNG-ĐIỆN THẾ-HIỆU ĐIỆN THẾ.

BT CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 11NC-VẤN ĐỀ III:CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRƯỜNG-ĐIỆN THẾ-HIỆU ĐIỆN THẾ.
... BÀI TẬP VẬT LÝ 11 NÂNG CAO VẤN ĐỀ III:CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRƯỜNG ĐIỆN THẾ HIỆU ĐIỆN THẾ Bài 11: cho hai kim loại phẳng tích điện trái dấu đặt nằm ngang song song cách đoạn d=1,6cm.Hiệu điện hai ... VẤN ĐỀ III:CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRƯỜNG ĐIỆN THẾ HIỆU ĐIỆN THẾ II.BÀI BẬP TRẮC NGHIỆM Bài1:Hiệu điện kim loại phẳng đặt song song với tăng lên lần,còn khoảng cách giũa giảm lần cường độ điện trường ... elec tron bay điện trường hai tụ điện tích điện đặt cách 2cm với vận tốc 3.107m/s theo phương song song với tụ điện Hỏi hiệu điện hai để elec tron lệch 2,5cm đoạn đường 5cmtrong điện trường A:200V;...
 • 3
 • 1,251
 • 32

ôn tập 10-kỳ II-LT&BT

ôn tập lý 10-kỳ II-LT&BT
... thực công bằng: A 60 J B 20J C 140 J D 100 J Câu 73: Theo nguyên I nhiệt động lực học, độ biến thiên nội vật : A Công mà vật nhận B Tích công nhiệt lượng mà vật nhận C Tổng đại số công nhiệt ... lượng nước tính g m3 không khí B Có độ lớn khối lượng nước tính kg m3 không khí C Có độ lớn khối lượng nước bão hòa tính g m3 không khí D Có độ lớn khối lượng nước tính g cm3 không khí Câu 41: Hiện ... Lực lực mà công không phụ thuộc vào hình dạng đường mà phụ thuộc vào vị trí đầu vị trí cuối( lực , lực đàn hồi) , công lực quỹ đạo kín 0, lực ma sát, lực phát động động lực kx kx Công lực: Ap...
 • 15
 • 233
 • 1

LT Đại học số 11

LT Đại học Lý số 11
... phần cảm gồm cặp cực, phần ứng gồm 22 cuộn dây mắc nối tiếp Từ thông cực đại phần cảm sinh qua cuộn dây có giá trị cực đại đại máy phát 220V Khi đó, rôto phải quay với vận tốc A 30 vòng/phút B 300 ... sợi dây mà hai đầu giữ cố định Câu 11: Trong động không đồng ba pha có ba cuộn dây giống hệt mắc hình tam giác Mạch điện ba pha dùng để chạy động phải dùng số dây dẫn A B C D Câu 12: Mạch điện ... từ trường quay Câu 17: Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp có ZL = ZC hệ số công suất A B C phụ thuộc R D phụ thuộc tỉ số ZL/ZC Câu 18: Cho đoạn mạch xoay chiều măc nối tiếp gồm cuộn cảm có điện...
 • 7
 • 67
 • 0

BT TN vat ly 11 toan tap

BT TN vat ly 11 toan tap
... Trang 31 BT trắc nghiệm Lý 11CB & NC B v = 9,8.106 (m/s) vµ f = 5,64 .110 -12 (N) GV:Ngơ Văn Minh-THPT Ngọc Lặc A v = 4,9.106 (m/s) vµ f = 2,82 .110 -12 (N) C v = 4,9.106 (m/s) vµ f = 1.88 .110 -12 (N) ... vµ thêi gian dßng ®iƯn ch¹y qua GV:Ngơ Văn Minh-THPT Ngọc Lặc wWw.VipLam.Net - Trang 11 - BT trắc nghiệm Lý 11CB & NC ®o¹n m¹ch ®ã B C«ng st cđa dßng ®iƯn ch¹y qua ®o¹n m¹ch b»ng tÝch cđa hiƯu ... BT trắc nghiệm Lý 11CB & NC D §iƯn trë cđa bãng ®Ìn §2 lín gÊp lÇn ®iƯn trë cđa bãng ®Ìn §1 2.25 Hai bãng ®Ìn cã c«ng st ®Þnh møc b»ng nhau, hiƯu ®iƯn thÕ ®Þnh møc cđa chóng lÇn lỵt lµ U1 = 110 ...
 • 60
 • 199
 • 1

BT LY 11 THEO CHUYEN DE

BT LY 11 THEO CHUYEN DE
... Chuyờn Vt lý 11 Thõn Vn Thuyt H THNG BI TP VT Lí 11 THEO CHUYấN Chuyờn 1: LC TNG TC TNH IN Bi 1: Hai ht bi khụng khớ cỏch mt ... Hirụ theo qu o trũn vi bỏn -11 kớnh R=5.10 m -8 a Tớnh ln lc hng tõm t lờn mi elcctron (S: F=9.10 N) b Tớnh tc v tn s chuyn ng ca electron Coi electron v ht nhõn nguyờn t Hirụ tng tỏc theo nh ... sang bn dng Tớnh in th ti mt im khong gia hai bn (S: V=E.x= x) o Chuyờn Vt lý 11 Thõn Vn Thuyt H THNG BI TP VT Lí 11 THEO CHUYấN Chuyờn 4: BI TON V T IN CH í: Ni t in vo ngun in: U=const Ngt...
 • 111
 • 162
 • 0

Giáo án vật 11: phản xạ toàn phần

Giáo án vật lý 11: phản xạ toàn phần
... : PHẢN XẠ TỒN PHẦN Thí nghiệm ( n1 < n2) S i I r n1 n2 rgh r = rmax = rgh Thí nghiệm ( n1 > n2) S igh i i n1 I n2 r i = imax = igh Ứng dụng tượng phản xạ toàn phần Sợi quang Ứng dụng tượng phản ... phản xạ tồn phần Là khối thuỷ tinh hình lăng trụ , có tiết diện thẳng tam giác vng cân Phản xạ lần Phản xạ hai lần Kính tiềm vọng PHIẾU HỌC TẬP Câu 1: Nêu điều kiện để có phản xạ tồn phần ? ………………………………………………………… ... dụng tượng phản xạ toàn phần Sợi quang Ứng dụng tượng phản xạ toàn phần Sợi quang I1 Lớp vỏ n2 Lõi n1 I S I2 Ứng dụng tượng phản xạ toàn phần Cáp quang Cáp quang • + Cơng dụng: • Cáp quang sử dụng...
 • 28
 • 3,350
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: giai bt vat ly 11 trang 195bt vật lý 11 chương6giải bt vật lý 11giải bt lý 11giai bt vat ly 9 bai 11bt chuyên đề vật lý 11 ncvđiiđiện trườngvật lý 11bài giảng vật lý 11bài tập vật lý 11đề thi học kì 2 lý 11đề thi học kì lý 11bài giảng địa lý 11 bài 8bài giảng điện tử địa lý 11bài giảng địa lý 11 bài 7bài giảng địa lý 11 bài 6Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm