tài liệu ôn tập ancol phenol (3)

Tài liệu Ôn tập ancol- phenol docx

Tài liệu Ôn tập ancol- phenol docx
... đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều dẫn xuất benzen) có tính chất: tách nước thu sản phẩm trùng hợp tạo polime, không tác dụng với NaOH Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử ... CO2 Công thức phân tử hai hiđrocacbon (biết thể tích khí đo đktc) A CH4và C2H4 B CH4và C3H4 C CH4và C3H6 D C2H6và C3H6 Câu 38: Ảnh hưởng nhóm -OH đến gốc C6H5- phân tử phenol thể qua phản ứng phenol ... NaOH Công thức cấu tạo thu gọn X A.C2H5C6H4OH C HOC6H4CH2OH B HOCH2C6H4COOH D C6H4(OH)2 Câu 22: X ancol (rượu) no, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu nước 6,6 gam CO2 Công...
 • 5
 • 410
 • 8

TÀI LIỆU ÔN TẬP - PRACTICE TEST 3 pdf

TÀI LIỆU ÔN TẬP - PRACTICE TEST 3 pdf
... Computers D Family 38 The phrase to have a Miss World appearance means that _ A to become a Miss World B to enter a beauty contest C to be intelligent D to be beautiful 39 According to the ... The storm could have blown a lot of trees D The storm was strong enough to blow down old trees 33 He didn’t hurry so he missed the plane A If he hurried, he wouldn’t missed the plane B If he ... in a decent, stable, and productive atmosphere 36 How many aspects of life in the future are referred in the text? A One B Two C Three D Four 37 Which aspect is not referred in the text? A Education...
 • 3
 • 132
 • 0

Tài liệu ôn tập 2: ancol-phenol

Tài liệu ôn tập 2: ancol-phenol
... LTĐH đảm bảo môn Hóa-Thầy Sơn Bài Ancol-Phenol Câu 17: Hiđro hoá chất A mạch hở có công thức C4H6O ancol butylic Số công thức cấu tạo có A A B C D Câu 18: Có đồng phân ứng với công thức phân ... (c), (d) D (c), (d), (e) Câu 22: Chất hữu X mạch hở, bền, tồn dạng trans có công thức phân tử C4H8O, X làm màu dung dịch Br2 tác dụng với Na giải phóng khí H2 Công thức cấu tạo thu gọn X A CH2=CHCH2CH2OH ... tác thu polime có cấu trúc A mạch không phân nhánh B mạch phân nhánh C mạng lưới không gian D Cả A, C Câu 28: Số chất ứng với CTPT C7H8O (là dẫn xuất benzen) không tác dụng với dung dịch NaOH A...
 • 3
 • 1,146
 • 59

Tài liệu ôn tập phần ancol-phenol

Tài liệu ôn tập phần ancol-phenol
... hợp A gồm rợu Chia A thành phần Phần đem đun với H2SO4 đặc 140oC thu đợc 5,325 gam B gồm ete khan Xác định công thức cấu tạo olefin, rợu ete Phần đem oxi hoá oxi không khí nhiệt độ cao (có Cu ... đợc hỗn hợp ete Đốt cháy phần hỗn hợp ete thu đợc 33gam CO2 18,9gam H2O 1- Xác định công thức rợu A, B 2- Oxi hóa 11g hỗn hợp X CuO đợc hỗn hợp Y Chia Y làm phần nhau: Phần phản ứng với lợng d ... rợu no mạch hở A, B làm phần Phần 1: Cho tác dụng hết với Na d thu đợc 0,896 lít khí (đktc) Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn thu đợc 3,06 gam H2O 5,28 gam CO2 Xác định công thức cấu tạo rợu, biết...
 • 20
 • 545
 • 7

Tài liệu ôn tập 3: andehit-xeton

Tài liệu ôn tập 3: andehit-xeton
... chức D không no (chứa nối đôi C=C), đơn chức Câu 16: Ba chất hữu mạch hở X, Y, Z có công thức phân tử C3H6O có tính chất: X, Z phản ứng với nước brom ; X, Y, Z phản ứng với H2 có Z không bị thay ... Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa-Thầy Sơn Bài 11 Anđehit-Xeton chất Z ; cho Z tác dụng với Na sinh H2 có số mol số mol Z phản ứng Chất X anđehit A không no (chứa nối đôi C=C), hai chức ... phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, to) 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2 Chất X có công thức ứng với công thức chung A CnH2n(CHO)2 (n 0) B CnH2n+1CHO (n 0) C CnH2n-1CHO (n 2) D CnH2n-3CHO (n...
 • 3
 • 1,006
 • 31

Tài liệu ôn tập môn lịch sử văn minh thế giới 3

Tài liệu ôn tập môn lịch sử văn minh thế giới 3
... với trung quốc bốn phát minh đời không trực tiếp giúp cải thiện đời sống vật chất tinh thần người Trung Quốc, mà đóng góp không nhỏ văn minh cho toàn nhân loại Đối với giới đời kĩ thuật làm giấy, ... độc tôn Nho thuật”, Nho gia đề cao cách tuyệt đối nâng lên thành Nho giáo b) Đặc điểm Nho giáo …………………………………………� �…… Câu 9:Điều kiện hình thành văn minh khu vực Đông nam Á thành tựu văn minh ... thành lên văn minh nhân loại b) Sự hình thành quốc gia ĐNA gắn liền với việc tiếp thu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa văn hóa Ấn Độ Những ảnh hưởng tòa diện sâu sắc, chữ viết, văn chương, tôn giáo,...
 • 7
 • 1,867
 • 49

Tài liệu ÔN TẬP Đ9-CHƯƠNG III (nâng cao 3).@

Tài liệu ÔN TẬP Đ9-CHƯƠNG III (nâng cao 3).@
... 2) Gọi nghiệm hệ phương trình (x, y) Tìm giá trị m để x + y = -1 3) Tìm đẳng thức liên hệ x y không phụ thuộc vào m  x − 2y = − m Bài 17 : Cho hệ phương trình:  2x + y = 3(m + 2) 1) Giải hệ...
 • 2
 • 201
 • 0

Tài liệu ôn tập đại số chương 3

Tài liệu ôn tập đại số chương 3
... th¼ng (d1); (d2); (d3) ®ång quy *Bài 13 Giải hệ phương trình sau:  x − 12 y − = = z −  3( x + 2) − 7( x + y − 3) = 43  a)  b)   7( x + 2) + 5( x + y − 3) = 15  3x + 5y − z = x + y ... thay đổi (d) : mx – y = 3m + ; (d) :2 mx + y = (3m – 2) – 2x ; (d) : y = 3mx + m +2 ; (d) : (m – 3) x – 3y = m + 2010 Bài : Cho f(x) = x + bx + c Tìm b c biết a) f(1) = ; f(- 3) = b) f(x) có nghiệm ... phẳng tọa độ: a) 3x + 2y = 5; 2x – y = mx + 7y = 11 b) y = 2x +3 ; y = x + ; y = ( – 5m)x – 5m c) 3x + y = 5; 2x + y = - (4m – 1)x + y = -1 Bài 7: Tìm m n để (d) y = (2b – a) x – 3( a + 5b) ,đi qua...
 • 3
 • 369
 • 0

Tài liệu Ôn tập hàm sô bậc 3 luyện thi doc

Tài liệu Ôn tập hàm sô bậc 3 luyện thi doc
... x3  3x2  (D) 0 Phương trình hoành độ tiếp điểm (D) (C) :  x3  3x2   (3x2  x)( x  x0 )  x0  3x0  (5) x3  x3  3( x2  x2 )  (x  x0 )(3x2  6x)  0 x  x0   x  xx  x2  3x  3x0 ...  3x2 – 6x + p = (3) Ta có ' = – 3p >  p < Vậy p < có tiếp tuyến song song có hệ số góc p Gọi x3, x4 nghiệm (3) Gọi M3 (x3, y3); M4 (x4, y4) tiếp điểm Ta có : x3  x  b  1 2a y3  y  (x3 ... (x – 2)(x2 – x – 2) = 3x(x – 2)(x – e)  x = hay x2 – x – = 3x2 – 3ex  x = hay 2x2 – (3e – 1)x + = (2) (2) có  = (3e – 1) – 16 = (3e – 5)(3e + 3) (2) có nghiệm x =  – 2(3e – 1) + =  e = Ta...
 • 8
 • 233
 • 0

Tài liệu Ôn tập về hàm số bậc 3 có bài giải doc

Tài liệu Ôn tập về hàm số bậc 3 có bài giải doc
... (1) nghiệm BÀI TẬP ÔN VỀ HÀM BẬC Cho họ đường cong bậc ba (Cm) họ đường thẳng (Dk) phương trình y = −x3 + mx2 − m y = kx + k + (I) PHẦN I Trong phần cho m = Khảo sát vẽ đồ thò (C) hàm số ... x3 + 3x2 – = x(– 3x + 6)(x – e) ⇔ (x – 2)(x2 – x – 2) = 3x(x – 2)(x – e) ⇔ x = hay x2 – x – = 3x2 – 3ex ⇔ x = hay 2x2 – (3e – 1)x + = (2) (2) Δ = (3e – 1) – 16 = (3e – 5)(3e + 3) (2) nghiệm ... < Vậy p < tiếp tuyến song song hệ số góc p Gọi x3, x4 nghiệm (3) Gọi M3 (x3, y3); M4 (x4, y4) tiếp điểm Ta : x3 + x − b = =1 2a y3 + y − (x + x ) + 3( x + x ) − 4 = = −1 2 Vậy điểm cố...
 • 8
 • 392
 • 0

Tài liệu Ôn tập về hàm số bậc 3 pdf

Tài liệu Ôn tập về hàm số bậc 3 pdf
... x3 + 3x − 0 (D) Phương trình hồnh đ ti p m c a (D) (C) : − x + 3x − = ( 3 x + x )( x − x0 ) − x0 + 3x0 − (5) ⇔ x − x3 − 3( x − x ) + (x − x )(−3x + 6x) = 0 ⇔ x − x = ∨ x + xx + x2 − 3x − 3x − 3x2 ... = p ⇔ 3x2 – 6x + p = Ta có (3) ∆' = – 3p > ⇔ p < V y p < có ti p n song song có h s góc b ng p G i x3, x4 nghi m c a (3) G i M3 (x3, y3); M4 (x4, y4) ti p m Ta có : x3 + x − b = =1 2a y3 + y ... (x – 2)(x2 – x – 2) = 3x(x – 2)(x – e) ⇔ x = hay x2 – x – = 3x2 – 3ex ⇔ x = hay 2x2 – (3e – 1)x + = (2) có ∆ = (3e – 1)2 – 16 = (3e – 5)(3e + 3) (2) có nghi m x = ⇔ – 2(3e – 1) + = ⇔ e = Ta có...
 • 10
 • 232
 • 0

Tài liệu Ôn tập Giải Phẫu Bệnh (3) doc

Tài liệu Ôn tập Giải Phẫu Bệnh (3) doc
... Nội mô giải phóng chất gây đông máu Nghẽn mạch Giảm tỉ lệ lọc cầu Co mạch ngoại vi Thiếu oxy tế bào giải phóng cytokin (IL-1, TNF ) Suy tim, giảm khối ... trạng thiếu oxy Tổ chức thiếu oxy giải phóng cytokin gây giãn mạch tăng tính thấm mạch ngoại vi > thoát dịch > phù tế bào nội mô thiếu oxy giải phóng chất gây đông máu, tạo điều kiện để cục nghẽn ... làm tăng tính thấm thành mạch gây đau - Hệ thống đông máu : có mặt dịch rỉ viêm, biến fibrinogen thành fibrin, có tác dụng khư trú tác nhân gây bệnh Đặc biệt, yếu tố VII hoạt hoá chất gian bào...
 • 9
 • 296
 • 8

Tài liệu ÔN TẬP VỀ HÀM SỐ BẬC 3 doc

Tài liệu ÔN TẬP VỀ HÀM SỐ BẬC 3 doc
... cú ' = 3p > p < Vy p < thỡ cú tip tuyn song song v cú h s gúc bng p Gi x3, x4 l nghim ca (3) Gi M3 (x3, y3); M4 (x4, y4) l tip im Ta cú : x3 + x b = =1 2a y3 + y (x3 + x3 ) + 3( x3 + x ) ... = k(x x0) x3 + 3x (D) 0 Phng trỡnh hnh tip im ca (D) v (C) l : x + x = (3 x + x)( x x0 ) x0 + x0 (5) x3 x3 3( x x ) + (x x )(3x + 6x) = 0 x x = x + xx + x 3x 3x 3x + 6x = x ... x3 + 3n = h(x e) + tip xỳc (C) h cú nghim 3x + 6x = h Phng trỡnh hnh tip im ca (D) v (C) l : x3 + 3x2 = ( 3x2 + 6x)(x e)+ (1) x + 3x = x( 3x + 6)(x e) (x 2)(x2 x 2) = 3x(x...
 • 8
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập toán lớp 3tài liệu ôn tập hè lớp 3tài liệu ôn tập tiếng việt lớp 3tai lieu on tap thi tuyen cong chuc hanh chinh 3 montài liệu ôn tập tiếng việt lớp 3 ve dat cau co hinh anh so sanhtài liệu ôn tập chương 3 hình học 10 nâng caotai lieu on tap tieng anh tracnghiem cho hoc sinh lop 3tài liệu ôn tập tiếng việt lớp 3 cuối học kì 2tài liệu ôn tậptài liệu ôn tập môn hoátài liệu ôn tậptài liệu ôn tập toán 9tài liệu ôn tập tốt nghiệp xây dựngtài liệu ôn tập thi học kì 1 toán 12tài liệu ôn tập học kì 1 toán 12PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ