QD 3556 quy dinh ve bien soan

Một số quy định về biện pháp quản lý người môi giới ở Thượng Hải

Một số quy định về biện pháp quản lý người môi giới ở Thượng Hải
... đồng, người môi giới người uỷ thác ký hợp đồng môi giới phải có điều khoản hành vi thực theo qui định hợp đồng môi giới người môi giới người uỷ thác gánh chịu toàn trách nhiệm Người môi giới ... III QUẢN LÝ MÔI GIỚI Điều 10:Tổ chức môi giới bất động sản hoạt động môi giới bất động sản phải người tổ chức môi giới có giấy chứng nhận tư cách người môi giới bất động sản thành phố Thượng Hải ... thực Người có giấy chứng nhận tư cách người môi giới bất động sản thành phố Thượng Hải, phải hoạt động môi giới bất động sản với danh nghĩa người môi giới bất động sản Điều 11 :Người môi giới...
 • 17
 • 366
 • 0

Những quy định về biện pháp tạm giữ của BLTTHS năm 2003

Những quy định về biện pháp tạm giữ của BLTTHS năm 2003
... hiểu biện pháp tạm giữ tố tụng hình việc hoàn thiện pháp luật biện pháp cưỡng chế B GIẢI QUY T VẤN ĐỀ I Những quy định biện pháp tạm giữ BLTTHS năm 2003 Biện pháp tạm giữ BLTTHS năm2 003 quy định ... bắt người có quy n định tạm giữ Trường hợp tạm giữ, chủ thể có quy n định tạm giữ thời hạn tạm giữ quy định cụ thể Khái niệm tạm giữ: Theo Điều 86 BLTTHS quy định: Tạm giữ biện pháp ngăn chặn ... bảo Như vậy, tạm giữ biện pháp ngăn chặn quy định BLTTHS hành Vấn đề đặt là: biện pháp tạm giữ đời từ nào? Ai có quy n lệnh tạm giữ? Ai bị tạm giữ? Nội dung biện pháp tạm giữ quy định vấn đề gì?...
 • 17
 • 279
 • 1

1221/2000/QĐ-BYT Quy định vệ sinh trường học

1221/2000/QĐ-BYT Quy định vệ sinh trường học
... trường học bao gồm vệ sinh môi trường học tập; vệ sinh phương tiện phục vụ học tập trường học vệ sinh nhà ở, nhà ăn trường học sinh nội trú, bán trú; quy định kiểm tra, tra, xử lý trường hợp vi ... dụng: Quy định áp dụng tất trường phổ thông: trường tiểu học, trường trung học sở trung học phổ thông Chương II YÊU CẦU VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP Điều Địa điểm xây dựng trường học Trường học xây ... việc học học sinh Khoảng cách lớn từ nhà tới trường để học sinh thời gian từ 20 đến 30 phút Cụ thể sau: Học sinh trường tiểu học xa 1000m Học sinh trường trung học phổ thông c sở xa 1500m Học sinh...
 • 7
 • 1,944
 • 27

Tài liệu Một số quy định về biện pháp quản lý người môi giới ở Thượng Hải I. pptx

Tài liệu Một số quy định về biện pháp quản lý người môi giới ở Thượng Hải I. pptx
... đồng, người môi giới người uỷ thác ký hợp đồng môi giới phải có điều khoản hành vi thực theo qui định hợp đồng môi giới người môi giới người uỷ thác gánh chịu toàn trách nhiệm Người môi giới ... III QUẢN LÝ MÔI GIỚI Điều 10:Tổ chức môi giới bất động sản hoạt động môi giới bất động sản phải người tổ chức môi giới có giấy chứng nhận tư cách người môi giới bất động sản thành phố Thượng Hải ... thực Người có giấy chứng nhận tư cách người môi giới bất động sản thành phố Thượng Hải, phải hoạt động môi giới bất động sản với danh nghĩa người môi giới bất động sản Điều 11 :Người môi giới...
 • 17
 • 393
 • 0

Một số quy định về biển số lưu hành trên lãnh thổ VN

Một số quy định về biển số lưu hành trên lãnh thổ VN
... nghiệp, số đầu theo thứ tự tỉnh, số cuối số thứ tự cấp ngẫu nhiên “xin“ thích số đẹp Quy định biển số 64 tỉnh thành: 11 - Cao Bằng 12 - Lạng Sơn 13 - Bắc Ninh Bắc Giang (trước tỉnh Hà Bắc, bỏ số xe ... tế thuộc TW Biển xe 80 Căn thông tư số 01/2002/ TT-BCA (C11) ngày 04/01/2002 Bộ Công an (thay thông tư số 15/2000/TT-BCA (C11) ngày 8/12/2000) hướng dẫn tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện ... giới đường Theo đó, Thông tư có quy định, ban hành kèm theo "Danh mục quan, đơn vị đăng ký xe ôtô Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ-Đường sắt, Bộ Công an, mang biển số đăng ký ký hiệu 80"; cụ thể...
 • 6
 • 190
 • 0

Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về dạy thêm, học thêm

Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về dạy thêm, học thêm
... dung dạy học quy định để dành cho dạy thêm học thêm Kịp thời xử lý theo thẩm quy n kiến nghị quan có thẩm quy n xử lý vi phạm quy định dạy thêm học thêm; định kỳ tổng kết báo cáo tình hình dạy thêm ... TRƯỜNG Điều Dạy thêm học thêm nhà trường Dạy thêm học thêm nhà trường dạy thêm học thêm nhà trường phổ thông, sở giáo dục khác dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông thực Dạy thêm học thêm nhà ... phổ thông Văn quy định dạy thêm học thêm nhà trường dạy thêm học thêm nhà trường; trách nhiệm quản lý tổ chức thực dạy thêm học thêm Văn áp dụng tổ chức, cá nhân thực dạy thêm học thêm Điều Nguyên...
 • 6
 • 182
 • 0

KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC QUY ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ pps

KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC QUY ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ pps
... nắm giữ tài sản có hành vi…” Thẩm quy n định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, hủy b các biện pháp khẩn cấp tạm thời Liên quan đến thẩm quy n Tòa án cấp việc định áp dụng BPKCTT có vấn đề cần ... kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm bổ sung sau” Tính chất BPKCTT tính khẩn cấp tính tạm thời Tính tạm thời thể chỗ định áp dụng BPKCTT định cuối giải vụ việc dân sự, tồn khoảng thời gian định Khoản Điều ... sát có quy n kiến nghị; án, đương có quy n kháng cáo, Viện kiểm sát có quy n kháng nghị nên án chưa có hiệu lực, đương có quy n kháng cáo, Viện kiểm sát có quy n kháng nghị BPKCTT Để thống cách...
 • 6
 • 428
 • 5

Các quy định về biển số xe ở nước ta ppsx

Các quy định về biển số xe ở nước ta ppsx
... chữ năm số biển cấp cho đối tượng có yếu tố nước NG xe ngoại giao NN xe tổ chức, cá nhân nước số giũa mã quốc gia, số số thứ tự : xe số 80 NG xxx-yy biển cấp cho đại sứ quán, thêm gạch đỏ số cuối ... nghiệp, số đầu theo thứ tự tỉnh, số cuối số thứ tự cấp ngẫu nhiên “xin” thích số đẹp xe số 80 NG xxx-yy biển cấp cho đại sứ quán, thêm gạch đỏ số cuối 01 biển xe tổng lãnh (bất khả xâm phạm) riêng biển ... đỏ số cuối 01 biển xe tổng lãnh (bất khả xâm phạm) riêng biển thay xe giữ lại biển để lắp cho xe Mã quốc gia: Các biển A: xe Công An - Cảnh Sát tương ứng với tỉnh ví dụ: 31A = xe Công An - Cảnh...
 • 4
 • 257
 • 0

3488 Quy định về công tác TĐ-KT ngành GD-ĐT TP ĐN

QĐ 3488 Quy định về công tác TĐ-KT ngành GD-ĐT TP ĐN
... N6ng) Chu'o'ng] NutfNG QUY D!NH CHUNG OiBu Ph~m vi diBII chinh I Quy dinh cl,lthe hoa cac nQi dung v0 cong tac thi dua, khen thUlJ'I1g; g6m d5i tuqng, nguyen t~c, thiim quy0 n xC! dUY9t, d0 nghi; ... danh hic:;uthi dua, hinh thue khen thucJt1g thuQe thi\m quyen hic:;p y ella Giilm d5e SO' GD&DT theo quy dinh l~i aitm a, nwe 4, Elibu clla Quy dinh va cae truo'ng bQ; sa, nganh quim ly tham gia ... nhi~m t6 chlre tri6n khai, t1we hi~n dilllg eae ni)i dung eua Quy dinh m\y 2, Thu tnrO'ng eac dO'n vi, trucmg hQc xiiy dVng quy ch6, quy dinh v~ eong tac thi dua, khen thucmg trang dO'n vi va xiiy...
 • 0
 • 111
 • 0

QUY ĐỊNH Việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệtvà sử dụng

QUY ĐỊNH Việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệtvà sử dụng
... nhiệm đạo việc tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt sử dụng giáo trình để phục vụ công tác giảng dạy, học tập nghiên cứu nhà trường theo Quy định này; đảm bảo đủ giáo trình cho việc giảng ... nhiệm đạo việc định kỳ tổ chức hiệu đính, bổ sung, hoàn thiện lựa chọn lại giáo trình để đáp ứng yêu cầu đào tạo Điều 17 Kinh phí Kinh phí cho việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt sử dụng giáo ... 12, Điều 13 Quy định Chương V DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH Điều 14 Duyệt sử dụng giáo trình nhà trường biên soạn Căn vào ý kiến kết luận Hội đồng thẩm định giáo trình nhà trường biên soạn, Hiệu...
 • 8
 • 236
 • 0

QUY ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP TẠM GIAM TRONG BLTTHS.

QUY ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP TẠM GIAM TRONG BLTTHS.
... hạn tạm giam, đối tượng áp dụng biện pháp tạm giam, thẩm quy n lệnh tạm giam, chế độ tạm giam quản lí giam giữ xảy nhiều, nhiều trường hợp không thiết phải tạm giam chưa nhận thức đầy đủ tạm giam ... vi phạm pháp luật Thẩm quy n lệnh tạm giam Khoản Điều 88 BLTTHS 2003 quy định người có thẩm quy n bắt bị can, bị cáo để tạm giam quy n lệnh tạm giam Theo người có thẩm quy n lệnh tạm giam bao ... huỷ bỏ biện pháp tạm giam chậm 10 ngày trước hết hạn tạm giam, CQĐT phải có văn đề nghị VKS gia hạn tạm giam Việc gia hạn tạm giam quy định sau: - Đối với TP nghiêm trọng gia hạn tạm giam lần...
 • 16
 • 224
 • 0

Xem thêm