unit 4 bài giảng

Chuong 4 Bài giảng môn quá trình và thiết bị

Chuong 4 Bài giảng môn quá trình và thiết bị
... 0,0 14 1,5 145645 ×1110 40 0 1÷10 60 0,0 34 1,5 145645 ×1110 385 5÷20 60 0,1 1,0 145840 × 140 0 330 ÔÍ -40 ÔÍ-70 ÔÍ-100 20 40 60 0,128 1,0 145840 ×1565 335 40 ÷70 60 0,26 1,0 1760×1075×1590 545 70÷100 ... a3-11 2,8 4, 667 200 45 0 25 45 2,10 Trên 2,8 3,667 180 45 0 25 45 Trên 2 ,44 10 5,93 500 500 100 2,692 Trên 2, 14 10 6,1 260 300 50 2 ,41 0 Trên 1,25 16 12,25 75 220 25 4, 161 Dưới Tiếp theo bảng 4. 2 Các ... trường, vào công suất dây chuyền vào yếu tố khác Việc lựa chọn kết cấu thiết bị chứa phụ thuộc vào tính chất môi trường đòi hỏi tương ứng đưa tài liệu quy chuẩn 4. 2 MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỂ CHUẨN BỊ NGUYÊN...
 • 22
 • 493
 • 0

Chuong 4 bài giảng thị trường chứng khoán BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

Chuong 4 bài giảng thị trường chứng khoán BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
... vai trò bảo lãnh phát hành a Khái niệm Bảo lãnh phát hành chứng khoán việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực thủ tục trước chào báo chứng khoán, tổ chức việc phân phối chứng khoán, ... khác Phát hành kết hợp (Split offering): Là kết hợp phát hành sơ cấp phát hành thứ cấp Theo đó, số chứng khoán chào bán chứng khoán ro doanh nghiệp phát hành số chứng khoán lại chứng khoán lưu hành ... phép phát hành Khi công ty định phát hành chứng khoán, tổ chức bảo lãnh Chính tổ chức phát hành ký hợp đồng bảo lãnh Theo hợp đồng này, tổ chức bảo lãnh với tổ phát hành chuẩn bị hồ sơ xin phép phát...
 • 10
 • 134
 • 1

Chương 4 Bài giảng lập trình hướng đối tượng với C++

Chương 4 Bài giảng lập trình hướng đối tượng với C++
... Lập trình hướng đối tượng CHƯƠNG IV Hà Văn Sang Khoa HTTT, Academy Of Finance, Hanoi 08/10/15 19 :49 Khái niệm Kế thừa: khả cho phép xây dựng lớp ... Programing– Information Systems Department 14 Hàm khởi tạo hàm huỷ a Hàm khởi tạo - Hàm khởi tạo lớp cha không kế thừa - Mỗi đối tượng lớp coi đối tượng lớp cha Do đó: gọi hàm khởi tạo lớp kéo ... Oriented Programing– Information Systems Department Chú ý Ví dụ: Phân số Chú ý: Có thể gán đối tượng lớp vào đối tượng lớp cha PS a; PS1 b; a=b;// ok b=a; // problem bị cắt lấp đầy Khi gán, thừa (ko...
 • 26
 • 197
 • 4

Phần 4 Bài giảng nền móng ĐHXD

Phần 4 Bài giảng nền móng ĐHXD
... 4. 5 4. 8.5 Tính toán kiểm tra đài cọc Pi (T) Tr.lượng cọc gc (T) 19. 64 21.89 24. 15 26 .40 … 21.89 24. 15 26 .40 1.875 1.875 1.875 1.875 … 1.875 1.875 1.875 Max Pi = 26 .4 Min Pi = 19. 64 Ntt Ntt h0 45 o ... với Fs = 1,2 343 344 86 Sơ đồ trình tự bước tính toán MÓNG CỌC: 4. 8 THIẾT KẾ MÓNG CỌC ĐÀI THẤP 4. 8.1.Chọn độ sâu chôn đài cọc - Theo vật liệu - Theo đất XÁC ĐỊNH SCT CỌC Khái niệm móng cọc đài ... 4. 7 .4 CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC THEO NỀN ĐẤT 4. 7 .4. 1 Sức chòu tải cọc theo tiêu lý đất • ktc = 1 .4, sức chòu tải xác đònh tính toán 4. 7 .4. 1 Sức chòu tải cọc...
 • 32
 • 99
 • 0

Chương 4 (bài GIẢNG mới)

Chương 4 (bài GIẢNG mới)
... AVC = 14 c) FC = AVC = 12 d) FC = 14 AVC = 12 47 Khi đường suất biên lao động nằm cao đường suất trung bình lao động thì: a) Cả hai đường dốc lên b) Đường suất biên dốc lên 54 Chương 4: LÝ THUYẾT ... lượng ( đơn Tổng ($) Chi phí trung bình Chi phí biên dài hạn 43 Chương 4: LÝ THUYẾT HÀNH VI CỦA DOANH NGHIỆP vị/tuần) dài hạn 0 32 48 82 140 228 352 a) Tính chi phí trung bình dài hạn ( LAC) chi ... hàm thông tin tình hình thu chi doanh nghiệp Sản lượng (đơn Giá ( USD) Tổng chi phí (USD) 44 Chương 4: LÝ THUYẾT HÀNH VI CỦA DOANH NGHIỆP vị/tuần) 25 10 23 23 20 38 18 55 15 75 12,5 98 a) Tính...
 • 17
 • 368
 • 0

UNIT 4 Bài tập mai lan hương lớp 11 key

UNIT 4 Bài tập mai lan hương lớp 11 key
... 15 V 10 11 12 VI Known mainly as a writer of novel, James has now written a successful biography Although it had ... intimidated by anyone 13 The government plans to bring/ bringing in new laws forcing/ making parents to take more responsibility for the education of their children 14 When I was in the supermarket I ... his job to take care of his sick daughter They will have the opportunity to participate actively in the process The government plans to set up a regional library system He waited until they had...
 • 3
 • 3,147
 • 12

UNIT 4 Bài tập mai lan hương lớp 11

UNIT 4 Bài tập mai lan hương lớp 11
... to offend him, we said nothing about his paintings 14 Although James is known mainly as a writer of novel, he has now written a successful biography ... intimidated by anyone 13 The government plans to bring/ bringing in new laws forcing/ making parents to take more responsibility for the education of their children 14 When I was in the supermarket I ... job to take care his sick daughter They will have the opportunity to participate actively the process The government plans to set a regional library system He waited until they had...
 • 5
 • 770
 • 4

Bài giảng let''''s learn e 5 unit 4

Bài giảng let''''s learn e 5 unit 4
... is he doing? He is doing English exercises TYPHOON 20 points 30 points 50 points 40 points 30 points Statement Key True 1.That’s my friend False   His name is Peter He’s from England  He’s ... 70 60 50 40 30 10 ENGLISH Where is Nam? Miss Chi Mai ENGLISH Miss Chi: Where’s Nam? Is he in the classroom? Mai : yes, he is Miss Chi: What’s he doing ? Mai : He’s doing English exercises What ... TEAM A 20 70 60 50 40 30 10 PELMANISM 10 11 12 13 14 15 16 Skipping rope Drawing A picture Reading A book Play Playing Singing a badminton football song Riding a bike Writing A letter TEAM...
 • 16
 • 197
 • 1

Bài giảng 12 CB UNIT 12 TEST 4

Bài giảng 12 CB UNIT 12 TEST 4
... leading sports for both men and women's athletics QN 41 a well 42 a contains 43 a situation 44 a fetches 45 a takes 46 a Suits 47 a scoring 48 a jog 49 a excite 50 a as QN b too b includes b location ... The (43 ) of the players depends on the play that is being run, similar to basketball or hockey One important rule is that the ball can only be handled by one hand at a time If a player (44 ) ... growing sport in the United States and internationally as (41 ) For anyone involved in playing or being a spectator, it is important to understand the rules of the game Each team (42 ) of one...
 • 4
 • 503
 • 4

Bài giảng 12 CB UNIT 12 TEST 4

Bài giảng 12 CB UNIT 12 TEST 4
... leading sports for both men and women's athletics QN 41 a well 42 a contains 43 a situation 44 a fetches 45 a takes 46 a Suits 47 a scoring 48 a jog 49 a excite 50 a as QN b too b includes b location ... The (43 ) of the players depends on the play that is being run, similar to basketball or hockey One important rule is that the ball can only be handled by one hand at a time If a player (44 ) ... growing sport in the United States and internationally as (41 ) For anyone involved in playing or being a spectator, it is important to understand the rules of the game Each team (42 ) of one...
 • 4
 • 339
 • 0

Bài giảng UNIT 9 - LESSON B3-4 (G7)

Bài giảng UNIT 9 - LESSON B3-4 (G7)
... Unit At home and away Period 59 lesson b3,4 - neighbors I/ Vocabulary (to) sew : khâu, may vá Unit At home and away Period 59 lesson b3,4 - neighbors I/ Vocabulary ... khâu, may vá Unit At home and away Period 59 lesson b3,4 - neighbors I/ Vocabulary (to) sew : khâu, may vá 2.a cushion: đệm gối Unit At home and away Period 59 lesson b3,4 - neighbors I/ ... thích d sử dụng e định Unit At home and away Period 59 lesson b3,4 - neighbors II/ READING 1/Ordering statements: 2/ a Match the English words with the Vietnamese words b Wh - Questions a What...
 • 13
 • 1,693
 • 1

Bài giảng 12 CB UNIT 10 TEST 4

Bài giảng 12 CB UNIT 10 TEST 4
... species into (50) _ 41 a disappeared b reduced c increased d developed 42 a guarded b invested c conserved d threatened 43 a nation b native c national d nationally 44 a prevent b encourage ... stimulate d influence 45 a wild b atmosphere c hole d sky 46 a so b due c as d but 47 a contamination b production c cultivation d generation 48 a derive b vary c remain d protect 49 a at b for c with ... and non- (43 ) _ plants The Hawaii Rare Plant Restoration Group is striving to (44 ) _ the extinction of the 182 rare Hawaiian plants with fewer than 50 individuals remaining in the (45 ) _...
 • 3
 • 378
 • 2

Bài giảng Unit 9 grade 8 Lesson 4: Read

Bài giảng Unit 9 grade 8 Lesson 4: Read
... V B D HF C G E R J K L A N P S Q M I TU OW X Y Z Period 58: Monday, January 10th 2011 Unit 9: A first-aid course Period 58 Lesson 4: READ I / vocabulary fainting (n) : ngất lye flat (v): nằm ... Shock Burn A Unit 9: A first-aid course Period 58 Lesson 4: READ Vocabulary - fainting (n) : - lye flat (v) : - elevate (v) : - lower (v) : - minimize (v) : - revive (v) : - victim (n) : Read: ngất ... lại nạn nhân Monday, January 10th 2011 Some situations for the first aid Unit 9: A first-aid course Period 58 Lesson 4: READ Vocabulary - fainting (n) : - lye flat (v) : - elevate (v) : - lower...
 • 13
 • 391
 • 3

Bài giảng unit 4 - speaking nc 10

Bài giảng unit 4 - speaking nc 10
... cation cial edu t 4: Spe Uni peaking d 28: S Perio Walking stick: gậy chống Sign language: ngôn ngữ cử Hearing aids: thiết bị trợ thính Unit 4: Special education Period 28: Speaking Vocabulary: ... dialogue above using given words/ phrases: 1, hearing aids 2, difficulty hearing and speaking 3, hear and speak 4, sign language and gestures that are used to communicate instead of spoken language, ... Well, they must have difficulty hearing and speaking However, many can use hearing aids to help them with hearing A: how can they overcome their problem of speaking? B: They can use sign language...
 • 14
 • 199
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giao an bai nha ba ngoaiUNG DUNG VI SINH TRONG SAN XUAT CHAT MAU THUC PHAMskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢNskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LỚP 10 ĐỐI VỚI TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAMskkn Các biện pháp tăng cường phối hợp giữa GVCN và BCS lớp trong công tác quản lí lớp học bậc THPTskkn HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ CỦA TẬP THỂ TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNGSKKN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TẬP LUYỆN VÀ KIỂM TRA THỂ LỰC ĐỐI VỚI HỌC SINH KHỐI 10SKKN LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC MÔN CẦU LÔNG CHO HỌC SINH KHỐI 10 THPT”skkn Một số biện pháp nâng cao thành tích môn tháo lắp súng tiểu liên AKskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG THPTChuyên đề Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống tôm sú Penaeus monnodon FabriciusĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA 250 KVA LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍBài thuyết trình Google Analytics nâng caoBáo cáo Bảo trì hệ thống mạng OSPFv3 và Dual-Stack trong IPv6Báo cáo thực tập Thực tập kỹ năng nghề nghiệp thực tập tốt nghiệp - Lê Công ĐạtBáo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dịch vụ công tại thành phố Hồ Chí Minhsáng kiến kinh nghiệm Công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu họcskkn Cách xác định trọng âm của từ trong tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12skkn Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa và trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc qua truyện “Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọngskkn Xây dựng hệ thống câu hỏibài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình Sinh học 8