29 thi online 2 unit 5

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 5: Conditional sentences doc

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 5: Conditional sentences doc
... poor because we waste a lot of money on unnecessary things ……………………….……………………………………………………… V/ Rewrite the following sentences, using Conditional Sentences Type He didn’t hurry, so he missed the ... invitation says six o’clock B: Well, it’s six thirty now A: If we _ (start) earlier, we (not be) so late now III/ Complete the following sentences, using the correct form of the verbs ... hospital If I (know) , I (go) _ to visit you IV/ Use conditional sentence type with would or could We can’t bathe in this part of river because the water is too dirty …………………….…………………………………………………………...
 • 5
 • 381
 • 4

Đề luyện thi kỳ 2-Anh12-5

Đề luyện thi kỳ 2-Anh12-5
... have a good body,…… A and you’ll have what you want B you should go swimming regularly C eat nothing, nothing and go nowhere D otherwise, your body will get fat Câu 15: After the wildlife habitat ... habitat reserves? Đề 493 / Trang Câu 36: “ Did women in France have the right to join in public life in the 18th century?” “………………………………………………… ” A Women there have just had this right recently ... there have just had this right recently B History in France says that only men had this right then C No, I think they didn’t D It was believed that women’s natural roles were as mothers and wives...
 • 4
 • 124
 • 0

thi hk 2 lop 5

thi hk 2 lop 5
... sau lại cho : điểm ( câu xếp 0 ,5 điểm) Her name is Loan I am in class 5A Where are you from ? I am a pupil V Trả lời câu hỏi sau thân em : điểm ( câu trả lời 0 ,5 điểm ) I go to school at 6.30 ... chọn 0 ,5 điểm) 1.b Mary doesn’t go swimming on Sunday b What are you doing ? a I have a cold a What did you last Sunday ? II Khoanh tròn đáp án cho chổ trống câu sau : điểm (mỗi câu chọn 0 ,5 điểm) ... going to the museum by bus C by III Đọc kỹ đoạn văn sau trả lời câu hỏi : điểm ( câu trả lời 0 ,5 điểm ) His name’s Nam He is a pupil Every morning, he goes to school at 6.30 and goes home at...
 • 3
 • 77
 • 0

de thi hk 2 lop 5

de thi hk 2 lop 5
... hon” trả lời câu hỏi SGK, TV5 Tập trang 1241 25 ( Đọc: 4điểm, trả lời câu hỏi: 1điểm) 2/ Đọc thầm làm tập sau: (5 iểm) • Đọc thầm “ Buôn Chư Lênh đón cô giáo” SGK, TV5 Tập trang 144 làm tập sau: ... phần đất liền nước ta dài là: A 1 650 km B 1 655 km C 156 0 km b) Nơi hẹp lãnh thổ nước ta từ Tây sang Đông thuộc tỉnh: A Quảng Bình B Quảng Trò C Thanh Hoá D 16 05 km D Ninh Bình c) Ranh giới khí ... đến 15 tuổi B Từ 15 đến 19 tuổi C Từ 13 đến 17 tuổi D Từ 10 đến 19 tuổi Câu Tuổi dậy gái thường bắt đầu vào khoảng nào? A Từ 10 đến 15 tuổi B Từ 13 đến 17 tuổi C Từ 10 đến 19 tuổi D Từ 15 đến...
 • 6
 • 188
 • 1

DE THI KY 2 lop 5

DE THI KY 2 lop 5
... festival last week 20 What the students at the Festival last week? 21 He’s football in the yard now 22 I’m writing a letter my pen friend 23 you want to ride a bike with me? 24 There a lot of ... festival last week 25 What you yesterday? 26 Li Li is to music 27 What you doing? 28 We were the Song Festival yesterday 29 I go swimming because I cannot swim 30 How does he ride a bike in the ... C going D goes 21 How… is it from here to your school? A near B left C right D far 22 A right B turn C left D ahead 23 A plane B boat C far D train 24 A come B back C go D stop 25 A well B where...
 • 5
 • 180
 • 0

De thi HSGvong 2 lop 5

De thi HSGvong 2 lop 5
... giác AMN : 24 0 : = 120 ( cm2) Diện tích tam giác MNI : 480 - ( 120 + 120 + 120 ) = 120 (cm2) Đáp số : 120 cm2 C Điểm 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 Trờng ... giác ANC : 480 : = 24 0 ( cm2) Xét tam giác ANC ta có S AMN = 1 S ANC ( đáy AM = AC , chung 2 đờng cao hạ từ đỉnh N xuống đáy AC ) Vậy diện tích tam giác AMN : 24 0 : = 120 ( cm2) Ta có: S ABI= 1 ... Đáy IC = BC , chung 2 ờng cao hạ từ đỉnh M xuống đáy BC ) Vậy diện tích tam giác MIC : 24 0 : = 120 ( cm2) Ta có: S ANC = 1 S ABC ( Vì đáy AN = AB, chung chiều cao hạ từ 2 đỉnh C xuống đáy AB)...
 • 3
 • 107
 • 0

29 thi online ôn tập kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm đề 3

29 thi online  ôn tập kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm  đề 3
... khan? A 39 .25g Câu 13 [38 278] Cho phản ứng sau B 45.45 C 12.92 D 30 .3 1.2Al+3MgSO4 >Al2(SO4 )3+ 3Mg 2.Al+6HNO3(dac nguoi) ->Al(NO3 )3+ 3NO2+3H2O 3. 2Al+6H2O ->2Al(OH )3+ 3H2 4.2Al+Fe2O3 ->Al2O3+2Fe ... là: A 34 ,8% B 33 , 43% C 14,4% D 20,07% Câu 30 [72065]Phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3 )3 + NH4NO3 + H2O có hệ số cân là: A 4, 12, 4, 6, B 8, 30 , 8, 3, C 6, 30 , 6, 15, 12 D 9, 42, , 7, 18 Câu 31 [72075]Cho ... 12.B 13. B 14.C 15.C 16.B 17.D 18.D 19.C 20.B 21.C 22.A 23. C 24.B 25.A 26.C 27.A 28.B 29. A 30 .B 31 .D 32 .A 33 .A 34 .D 35 .D 36 .D 37 .C 38 .B 39 .B 40.D ...
 • 7
 • 253
 • 6

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Let's learn English 2 Unit 5

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Let's learn English 2 Unit 5
... phí 3. _ 4. _ IV Điền từ thích hợp vào hội thoại Thanks have Maths are What A: Hi, Nam How _ you? B: I’m fine _ A: Do you English today? B: No, we ... Informatics because I like to play games very much Science lessons are also interesting for me because I learn a lot about animals and plants What is her name? _ Where is she from? VnDoc...
 • 3
 • 243
 • 1

29 thi online ôn tập crom – sắt – đồng và một số kim loại quan trọng đề 14

29 thi online  ôn tập crom – sắt – đồng và một số kim loại quan trọng  đề 14
... [43833]Nhúng kim loại X vào 100ml dd Fe(NO3)3 0,1M Sau thời gian lấy kim loại ra, cô cạn dd sau thí nghiệm thấy có 2,42g rắn Kim loại X A Fe B Cu C Zn D Al Câu 16 [44122]Phản ứng viết không đúng: ... kiềm vào muối đicromat, muối chuyển thành muối cromat Câu 40 [83340]Hãy chọn tính chất Cu: 1) hòa tan đồng dung dịch HCl giải phóng H2; 2) đồng dẫn nhiệt dẫn nhiệt tốt, thua Ag; 3) đồng kim loại ... 1,46 gam kim loại Nồng độ mol/l dung dịch HNO3 A 0,64 B 0,32 C 3,2 D 6,4 Câu 21 [4 9291 ]Thực phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam Fe2O3 với 8,1 gam Al Chỉ có oxit kim loại bị khử tạo kim loại Đem...
 • 7
 • 230
 • 1

29 thi online ôn tập kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm đề 3

29 thi online  ôn tập kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm  đề 3
... khan? A 39 .25g B 45.45 C 12.92 D 30 .3 C 1 ,3 D 2,5 Câu 13 [38 278] Cho phản ứng sau 1.2Al+3MgSO4 >Al2(SO4 )3+ 3Mg 2.Al+6HNO3(dac nguoi) ->Al(NO3 )3+ 3NO2+3H2O 3. 2Al+6H2O ->2Al(OH )3+ 3H2 4.2Al+Fe2O3 ... là: A 34 ,8% B 33 , 43% C 14,4% D 20,07% Câu 30 [72065]Phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3 )3 + NH4NO3 + H2O có hệ số cân là: A 4, 12, 4, 6, B 8, 30 , 8, 3, C 6, 30 , 6, 15, 12 D 9, 42, , 7, 18 Câu 31 [72075]Cho ... miếng nhôm (đã cạo màng bảo vệ Al2O3) khử H2O chậm khó lại khử H2O dễ dàng dung dịch kiềm mạnh ? A Vì Al có tính khử so với kim loại kiềm kiềm thổ B Vì Al kim loại tác dụng với dung dịch kiềm...
 • 6
 • 174
 • 0

Tài liệu UNIT 5. ONLINE FACILITATION LESSON 2. FACE-TO-FACE AND ONLINE FACILITATIONNOTE docx

Tài liệu UNIT 5. ONLINE FACILITATION LESSON 2. FACE-TO-FACE AND ONLINE FACILITATIONNOTE docx
... Facilitation - Face-to-face and Online Facilitation - page Online and offline groups The two most important differences between face-to-face and online groups relate to space and time: ONLINE FACE-TO-FACE ... behaviour in online communities Online Facilitation - Face-to-face and Online Facilitation - page Online and offline facilitation tasks Some aspects of the discussions are different For example: FACE-TO-FACE ... between online and offline facilitation Face-to-face and online facilitation tasks This document compares face-to-face and online facilitation tasks in different phases of a group process Face-to-face...
 • 11
 • 265
 • 1

Đề thi 45'' kì 2 lớp 10 (unit 5->8)

Đề thi 45'' kì 2 lớp 10 (unit 5->8)
... failure C result D effect 10, Chọn câu xếp từ từ cụm từ đây: / this coat / you / prefer / coat / wear / yesterday / A I prefer this coat to the coat you wear yesterday B I prefer this coat than the ... read many romantic story more interesting than this 20 , Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với phần gạch chân từ lại: A dog B north C walk D caught 21 , Chọn câu xếp từ từ cụm từ đây: / workers ... material in north America 23 , Chọn phương án điền vào chỗ trống câu sau Playing computer games for 12 hours every day ………… him exhausted A make B made C making D makes 24 , Chọn từ/cụm từ thích...
 • 15
 • 261
 • 0

Giáo án tham khảo bồi dưỡng thao giảng, thi GV Anh 6 Unit 5 Things I do (29)

Giáo án tham khảo bồi dưỡng thao giảng, thi GV Anh 6 Unit 5 Things I do (29)
... school? P: 26th Unit 5: Things I Lesson 2: My day (A 3- ) P: 26th Unit 5: Things I Lesson 2: My day (A 3- ) P: 26th Unit 5: Things I Lesson 2: My day (A 3- ) P: 26th Unit 5: Things I Lesson 2: ... Unit 5: Things I Lesson 2: My day (A 3- ) Lucky you ! Unit 5: Things I Lesson 2: My day (A 3- ) What time you get up? Unit 5: Things I Lesson 2: My day (A 3- ) Lucky you ! Unit 5: Things I Lesson ... Unit 5: Things I Lesson 2: My day (A 3- ) ? What you every morning? P: 26th Unit 5: Things I P: 26th Lesson 2: My day (A 3- ) Lucky numbers Unit 5: Things I Lesson 2: My day (A 3- ) What is...
 • 27
 • 47
 • 0

Xem thêm