14 thi online 1 unit 3

Đề thi HSG 1,2,3,4,5

Đề thi HSG 1,2,3,4,5
... nào? 2- Hãy tả cảnh đoàn quân Quốc Toản 3- Em có suy nghĩ Trần Quốc Toản, người thi u niên anh hùng dân tộc? Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp Nămhọc 2001-2002 Môn Tiếng Việt (thời gian 30 phút) ... nhật Biết hiệu độ dài cạnh 15 m ( 4điểm) Bài 5-Hãy điền số 1,2,3,4,5, 6.7 vào chấm tròn cho tổng số đường thẳng điều 11 ( 4điểm) Đề thi học sinh giỏi lớp Năm học 2002-2003 Môn toán lớp Thời gian ... Mẹ Bài 4- ( điểm): Cho tứ giác ABCD Từ đỉnh C kẻ đoạn thẳng chia tứ giác thành hình tam giác Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp Nămhọc 2001-2002 Môn toán (thời gian 60 phút) Bài 1- (3 điểm) Tính...
 • 20
 • 216
 • 0

Đề thi GK 1 lớp 3/5

Đề thi GK 1 lớp 3/5
... đoạn thẳng có độ dài cho trước 1( 1) 1( 1) Kỹ giải tốn gấp số lên nhiều lần Tổng 1( 1) 5(3) 1( 1) 1( 2) 4(5) 1( 1) 2(3) 11 (10 ) Vĩnh Tân, Ngày tháng 10 năm 2 010 Người thi t lập Nguyễn Thị Hạnh Trường ... sinh lớp ………… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ Năm học 2 010 – 2 011 MƠN TỐN LỚP ĐỀ (Thời gian làm : 40 phút) Chữ ký Giám thị GT1: ……………… GT2: …………………… STT MẬT MÃ Điểm Nhận xét Chữ ký Giám khảo MẬT MÃ GK1 :…………………… ... 6 81 + 438 267 796 414 37 14 8 x 12 6 -12 42 06 - Bài (1 điểm) Điền dấu >,…34 dm b.9m cm…< 980 cm Bài : Tính ( đ ) Mỗi phép tính đ Đúng bước 0.25đ x + 21 = 49 + 21 80 : -13 = 40 – 13 ...
 • 13
 • 224
 • 0

Ma trận đề thi HK 1 lớp 3/5

Ma trận đề thi HK 1 lớp 3/5
... - 645 576 12 7 960 518 205 x 679 49 97 820 Câu :1 đ Thực tính 0,5 đ : 76+ x 13 = 76 +10 4 (0,25 đ) = 18 0 48 :(32 – 28) = 48 : (0,25 ) (0,25 đ) = 12 (0,25 đ) Câu 3: đ Thực tính đ : X x =10 0 - 28 X ... KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ NĂM HỌC 2 010 – 2 011 MÔN TOÁN LỚP /5 Phần 1: đ Mỗi ý 0.5 đ Câu 1: a Câu 2: b Câu 3: c Câu 4: c Câu 5: a Câu 6: b Phần 2: đ Câu 1: đ Đặt tính tính đúng: 0,5đ/bài Nếu ... TH SÔNG MÂY ĐỀ ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ Họ tên : ……………………… (Thời gian làm : 40 phút) STT MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Học sinh lớp : ……………… Chữ ký Giám thị Điểm (bằng chữ số) MẬT MÃ Năm học 2 010 – 2 011 Nhận xét...
 • 10
 • 12,130
 • 217

Ma trận - đề thi HK 1 4/3

Ma trận - đề thi HK 1 4/3
... Tổng: 2 (1) 4(2) 1( 1) 1( 1) 1( 0,5) 1( 0,5) 1( 1) 2 (1) 1( 1) 3 (1, 5) 1( 0,5) 1( 0,5) 1( 1) 1( 1) 1( 0,5) 8(5) Phòng GD&ĐT Vĩnh Cửu KIỂM TRA CUỐI KÌ I Chữ ký Giám thị Trường: MƠN TV đọc LỚP GT1: Họ tên: ... Tìm hai số biết tổng hiệu hai số Tổng: 1( 1) 1( 1) 2 (1) 10 (6) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 1( 2) 6(3) 4(2) 3 (1, 5) 3(2) 1( 2) 2(3) 15 (10 ) MA TRẬN ĐỀ THI MƠN TIẾNG VIỆT- CHKI MỨC ĐỘ Biết KQ TL Hiểu KQ TL Vận dụng ... Mơn Tốn 0,5 đ/ câu 3- d 4- b 5- a I/ Trắc nghiệm: (3đ) 1- a 2- b 6- b II/ Tự luận: Bài 1: (3đ) - câu 0.75 đ 14 6 x 307 = 44822 13 498 : 32 = 4 21 16 427 654 + 90 837 = 518 4 91 758 495 – 62736...
 • 15
 • 1,300
 • 75

Tài liệu LUYỆN THI CHƯƠNG 1+2+3 VẬT LÝ 12

Tài liệu LUYỆN THI CHƯƠNG 1+2+3 VẬT LÝ 12
... dao động điều hoà A Khi vật chuyển động vị trí cân vật tăng B Khi động vật tăng tăng C Khi vật dao động vị trí cân động hệ lớn D Khi vật chuyển động vị trí biên động vật tăng Chọn câu sai nói ... 36 Vật dao động điều hoà có phương trình x = 6cos( 20 π t - π /2) ( cm/s) Chọn câu đúng: A Vật qua VTCB theo chiều dương C Vật VT biên dương B Vật qua VTCB theo chiều âm D Vật VT biên âm 37 Vật ... đại vật : A 240m/s2 B m/s2 C 120 π m/s2 D 0.226m/s2 38 Một vật dao động điều hoà có lượng 2mJ, độ cứng lò xo 10N/m Chiều dài quỹ đạo vật: A 0,63 cm B 0,63m C 2cm D 4cm π ) (cm, s), khối lượng vật...
 • 10
 • 654
 • 25

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 3: Reported speech docx

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 3: Reported speech docx
... Direct Speech Reported Speech today/tonight that day/ that night now then tomorrow the following day next week the following week this that these those here there Ex: He said to me “Don’t open this ... …………………………………………………………………………… REPORTED SPEECH (INDIRECT SPEECH) YES/NO QUESTIONS Đổi động từ giới thi u sang : “asked” Thêm if whether vào trước câu gián tiếp ... Direct Speech Reported Speech today/tonight that day/ that night yesterday the day before last week the week before ago before now then tomorrow the following day next week the following week this...
 • 9
 • 488
 • 7

Đề thi TV 1, 2, 3, 4, 5

Đề thi TV 1, 2, 3, 4, 5
... điểm) 1/ Chính tả (5 điểm) Bài viết không mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng trình bày đoạn văn. (5 điểm) Mỗi lỗi tả viết(sai, lẫn phụ âm đầu vần, không viết hoa quy định) trừ 0 ,5 điểm Nếu chữ viết ... nghề gì? b/ Hằng ngày, người làm việc gì? c/ Người làm việc nào? d/ Tình cảm em người nào? ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP I/ Đọc thành tiếng làm tập.(4 điểm) Mỗi câu hỏi, tập cho điểm Câu 1:Ý a( ... khoảng cách , kiễu chữ trình bày bẩn, … bị trừ điểm toàn 2/ Tập làm văn. (5 điểm) Học sinh viết đoạn văn từ 7đến 10 câu đề Câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, điểm Tùy theo...
 • 3
 • 67
 • 0

On tap Unit 1 - Unit 3

On tap Unit 1 - Unit 3
... to visit a person or a community of unfamiliar social customs 66 Which of the following is NOT mentioned in the passage as a purpose of greetings? A To create contact with the person being greeted ... will pay back the money, Gloria.” Said Ivan A Ivan apologized to Gloria for borrowing her money B Ivan offered to pay Gloria the money back C Ivan promised to pay back Gloria’s money D Ivan suggested ... paying back the money to Gloria 60 by certain actions / body language / ideas or thoughts / transmit / A Ideas or thoughts transmitted body language by certain actions B By certain actions, ideas or...
 • 3
 • 222
 • 0

TEST 1 UNIT 3

TEST 1 UNIT 3
... have 18 We have a meeting _ 8.00 and 10 .15 am A from B at C since D between 19 We caught a bus and arrived home early _ the morning A on B in C at D for 20 I was born _ December 15 th, ... D to work 31 The accident happens because of driving _ A careful B careless C.carefully D carelessly 32 I wish you _us some day A visit B will visit C would visit D.visited 33 Van is a(n ... D.intelligent 34 There is a river _across the village A.flowing B running C.lying D reaching 35 A He is considered one of the greatest of the country A heroin B heroes C heroic D heronins 36 The...
 • 4
 • 964
 • 13

bai kiem tra 1 tiet unit 1 - unit 3

bai kiem tra 1 tiet unit 1 - unit 3
... answer True (T) or False (F) (1mk) Lan gets up at 6.00 every morning After breakfast, She goes to school She has classes from 7.00 to 10 .30 She has lunch at 11 .30 She does her homework in the ... bed at 10 .00 T Lan gets up at 6.00 She has classes from 7.00 to 11 .00 She does her homework in the evening She goes to bed at 10 .00 VI Rewrite the sentences with the word given (3. mks) 1) What ... your house ?  Where ? What does your sister ?  What _? F 1- _ 2- _ 3- _ 4- _ ...
 • 2
 • 168
 • 0

Giáo án lets go 1 - UNIT 3: LET’S TALK Week: 19 Period: 38 pps

Giáo án lets go 1 - UNIT 3: LET’S TALK Week: 19 Period: 38 pps
... Sarah Sarah: (Say to 14 ’ Puppet B) Hi, John All: Let’s play color friend and practise in greeting you? S2: I’m fine How are you? S1: I’m fine, thank - Putting you some teacher’s - Team A cards on ... Let’s play 5’ Practice: - Deviding class into group of 03 sts and practise in speaking using the my dialogue - Sitting in groups S1: Hi, (Kate), This is my friend, (Andy) S2: Hello, (Andy) S3: ... friend, (Andy) S2: Hello, (Andy) S3: Hi, (Kate) - Look at the books, listen and show on - Playing the the tape characters - Choral repetition - Playing Role the tape play again Stopping each...
 • 6
 • 277
 • 0

Gáo án lets go 1 - UNIT 3: LET’S SING Week: 20 Period: 39 pptx

Gáo án lets go 1 - UNIT 3: LET’S SING Week: 20 Period: 39 pptx
... Ss: Hello, Sarah - Playing - Choral the tape repetition - Sing this song ( no music) Sing following the tape 2’ IV.EXTENSION: V.WORKBOOK: - Singing the first part of the song - Deviding class ... groups to practise in singing - Sing the second part - Group A: This is my friend, Sarah - Deviding class in - Group B: groups of Hello, 04 sts Sarah - Changing role play S1 introduces S2 to their ... dialogue All: Let’s play! 15 ’ (Mary) Group C: Hi, (Ken) - Group A: Pick up your (pencil) - Group B, C practise Introduce the characters: - Choral T: Sarah This is my repetition friend, Sarah - Opening...
 • 6
 • 192
 • 0

Giáo án lets go 1 - UNIT 3: LET’S TALK Week: 20 Period: 40 ppsx

Giáo án lets go 1 - UNIT 3: LET’S TALK Week: 20 Period: 40 ppsx
... repetition 15 ’ Practice: showing Sarah on - S1: This is the my friend, picture (Mary) - Ss: Hello, - Calling (Mary) 02 sts to - S2: This is practise in my friend, front of (Ken) the class - Ss: Hello, ... the first part of the song - Deviding class into 02 groups to practise in singing - Sing the second part - Group A: This is my friend, Sarah - Group B: Hello, Sarah S1 - Deviding introduces class ... dialogue All: Let’s play! Introduce the characters: T: Sarah This is my friend, Sarah - Opening the book, page 21, Hello, (Mary) Group C: Hi, (Ken) - Group A: Pick up your (pencil) - Group B, C...
 • 6
 • 233
 • 0

Giáo án lets go 1 - UNIT 3: LET’S LEARN Week: 21 docx

Giáo án lets go 1 - UNIT 3: LET’S LEARN Week: 21 docx
... repetition - Ask answer and (They are = They’re) Practice: Hanging - Listen Substitution Drill the wall chart - S1 ask 2’ - Ss answer Changing S1… IV EXTENSION: Guessing game - Playing the tape S1 : ... repetition - Asking - Copy down sts to review vocabula ry and the model - Using real objects to introduce new words ( Teacher’ s cards 33 - 44) - Look at the pictures - Oder 02 lines - Listen and ... cassettes What are these? - Group B: They’re (tables) - Look at the picture, identify objects,chararc ters - Listen and show on the characters - Listen and choral repetition - Copy down 6’ Introduce...
 • 8
 • 189
 • 1

Xem thêm