NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA LASER RẮN Cr3+:LiSAF ĐƯỢC BƠM BẰNG LASER BÁN DẪN

Nghiên cứu động học công nghệ của laser rắn Cr3+:LiSAF được bơm bằng laser bán dẫn

Nghiên cứu động học và công nghệ của laser rắn Cr3+:LiSAF được bơm bằng laser bán dẫn
... short laser pulses is obtainable from the Cr:LiSAF lasers operated at their near-threshold By proper choices of solid-state laser resonator and pumping parameters, duration of single solid-state laser ... THESIS INFORMATION Title: Research the dynamics and technology of laser diode-pumped solid-state Cr3+:LiSAF lasers Specialty: Optics Code: 62 44 01 09 Ph.D student: Nguyen Van Hao Supervisor: ... therefore, much shorter than the diode laser pumping pulse (100 µs) Direct generation of single short laser pulse has been experimentally demonstrated in other solid-state laser mediums such as Nd:YVO4...
 • 2
 • 268
 • 0

Nghiên cứu động học công nghệ của laser rắn Cr3+-LiSAF được bơm bằng laser bán dẫn

Nghiên cứu động học và công nghệ của laser rắn Cr3+-LiSAF được bơm bằng laser bán dẫn
... short laser pulses is obtainable from the Cr:LiSAF lasers operated at their near-threshold By proper choices of solid-state laser resonator and pumping parameters, duration of single solid-state laser ... therefore, much shorter than the diode laser pumping pulse (100 µs) Direct generation of single short laser pulse has been experimentally demonstrated in other solid-state laser mediums such as Nd:YVO4 ... diode-end-pumped, passively Cr:YSO Qswitched Cr:LiSAF lasers in broadband and narrowband laser operations The characteristics of the passively Q-switched Cr:LiSAF lasers were demonstrated to be dependent...
 • 2
 • 188
 • 1

Nghiên cứu động học công nghệ của LASER rắn Cr3+LiSAF được bơm bằng LASER bán dẫn

Nghiên cứu động học và công nghệ của LASER rắn Cr3+LiSAF được bơm bằng LASER bán dẫn
... giỏ tr cc i xung laser [cm-3] Gúc ti gng cu M1 [o] Gúc ti gng cu M2 [o] Gúc ti gng cu M3 [o] Pth Cụng sut ngng laser [mW] p Eo chựm bm tinh th laser [m] c Eo chựm laser tinh th laser [m] Cỏc ch ... s giỳp cho cỏc laser Cr:colquiriite cú ngng laser khỏ thp, hiu sut laser cao v thi gian hot ng di [33] Vi phng phỏp bm quang hc bng laser diode, tui th v hiu sut chuyn i nng lng laser c nõng lờn ... cụng ngh ca laser rn Cr3+:LiSAF c bm bng laser bỏn dn Mc ich ca ti: + Nghiờn cu c tớnh ca mụi trng laser rn Cr:LiSAF; bung cng hng laser Cr:LiSAF bng rng, bng hp v ngun bm quang hc cho laser rn...
 • 143
 • 261
 • 1

tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của đại học khoa học tự nhiên

tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của đại học khoa học tự nhiên
... Quản đề tài nghiên cứu khoa học - Quản đề xuất nghiên cứu khoa học - Quản hoạt đông nghiên cứu khoa học - Quản báo, công trình nghiên cứu khoa học - Quản hội đồng đánh đề tài nghiên ... Phần mềm đáp ứng đầy đủ quy trình hoạt động nghiệp vụ quản hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ từ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học đề tài nghiệm thu, kết thúc 1.2 Các tính phần mềm - Quản ... khoa học khác 18 2.10 Gửi ý kiến bình luận cho đề xuất, đề tài 19 I GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM 1.1 Giới thiệu chung Phần mềm “QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ” công...
 • 20
 • 187
 • 0

Xây dựng hệ thống trợ giúp ra quyết định phục vụ công tác quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ

Xây dựng hệ thống trợ giúp ra quyết định phục vụ công tác quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
... qun nh nc ca B KH&CN, c bit l t chc qun cỏc chng trỡnh, ti nghiờn cu khoa hc Cho n nay, B KH&CN cha xõy dng c H thng tr giỳp quyt nh h tr cụng tỏc qun cỏc chng trỡnh, ti nghiờn cu khoa ... cụng tỏc qun nh nc, cỏc bi bỏo khoa hc, cỏc bn quy phm phỏp lut liờn quan 14 Phng phỏp iu tra: xỏc nh thc trng vic ng dng CNTT cụng tỏc qun nh nc ti B KH&CN, ti ó tin hnh iu tra kho sỏt ... cỏc phiờn bn quyt nh Theo Arakas d kin mt cu trỳc chung cú thnh phn (a) H thng qun d liu (b) H thng qun mụ hỡnh (c) Mỏy tri thc (d) Giao din ngi dựng (e) Ngi dựng 1.2 Kho d liu (DW) 1.2.1...
 • 73
 • 385
 • 0

Nghiên cứu việc hình thành cộng đồng kinh tế asean (AEC) những vấn đề đặt ra đối với việt nam đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp bộ

Nghiên cứu việc hình thành cộng đồng kinh tế asean (AEC) và những vấn đề đặt ra đối với việt nam đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ
... cách nước thành viên 2.Tình hình nghiên cứu: Đ ã có số nghiên cứu ASEAN, AFTA, AEC vấn đề chưa có đề tài nghiên cứu tổng thể Một số quốc gia Đông Nam cũn? có đề tài nghiên cứu vấn đề này, nhiên ... Đưa vấn đề kinh tế xã hội việt Nam cần phải giải tiến trình hình thành AEC 4.ĐỐÌ tượng nghiên cứu Đ ề tài nghiê cứu điều kiện kinh tế xã hội quốc gia thành n viên ASEAN để xây dựng cộng kinh tế ... động Cộng đồng Kinh tế ASEAN tiến trình phát triển Viồt Nam" , Viện Kinh tế Chính trị Thế giới - "Tác động Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến vấn đề trị, xã hội Viồt Nam" , viết Nguyễn Văn Hà Phạm Đức Thành...
 • 138
 • 4,090
 • 19

Giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu việt nam trong tiến trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp bộ

Giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu việt nam trong tiến trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ
... BỘ GIÁO DỤC V À Đ À O TẠO T R Ư Ờ N G ĐẠI HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC V À CÔNG NGHỆ CẤP BỘ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐÔI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH ... doanh nghiệp kinh doanh xuất lo 1.2.Quy trình xây dựng phát triển thương hiệu 17 1.2.1 Căn pháp lý để xây dựng phát triển thương hiệu 17 Ì 2.2 Quy trình xây dựng phát triển thương hiệu : 21 1.3 Kinh ... hình xây dựng phát triển thương hiệu cạa doanh nghiệp kinh doanh xuất Việt Nam 50 2.1.1 Nhận thức cạa doanh nghiệp Thương hiệu 50 2.1.2.Tình hình xây dựng phát triển thương hiệu cạa doanh nghiệp...
 • 174
 • 494
 • 2

Xây dựng mô hình dự báo giá hàng xuất khẩu ứng dụng trong xuất khẩu hải sản đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp bộ

Xây dựng mô hình dự báo giá hàng xuất khẩu và ứng dụng trong xuất khẩu hải sản đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ
... DỰNG MÔ HÌNH Dự BÁO CHO HÀNG XUẤT KHẨU VÀ ỨNG DỤNG • Trong nhiều phương pháp dự báo nêu phần Ì, đề tài khoa học tập trung vào phương pháp tiên đề nhằm xây dựng m ô hình hồi quy cho dự báo hàng xuất ... BỘ GIÁO DỤC VÀ Đ À O TẠO T R Ư Ờ N G ĐỌI HỌC NGOIỊI T H Ư Ơ N G • • • 000 Đế TÀI NGHIÊN cứu KHOA HÓC VÀ C Ô N G NGHỄ cnp BỘ • • • XÂY DỰNG M Ô HÌNH Dự BÁO GIÁ H À N G XUẤT KHẨU VÀ ỨNG DỤNG TRONG ... CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở đẩu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài dàn trải thành phần sau: Phần Ì: Cơ sở khoa học dự báo Phần 2: Xây dựng m ô hình dự báo cho hàng xuất ứng dụng...
 • 71
 • 413
 • 0

Tài liệu Thủ tục đăng ký hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ pptx

Tài liệu Thủ tục đăng ký hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ pptx
... việc hỗ trợ Bộ định danh mục đề tài nghiên cứu doanh nghiệp hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí thông báo cho doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ xem xét hỗ trợ kinh phí ... nghiên cứu khoa học; Đề cương nghiên cứu khoa học Số hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa Thông tư liên tịch Bộ học Kho Thuyết minh đề tài nghiên ... Nam trang tin điện tử Bộ Khoa học Công nghệ Doanh nghiệp nộp hồ sơ trụ sở Bộ Khoa học Công Doanh nghiệp nghệ Hồ sơ không đủ thủ tục thông báo lại cho nộp hồ sơ doanh nghiệp chậm ngày kể từ nhận...
 • 5
 • 1,014
 • 1

BẢNG PHÂN LOẠI LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ potx

BẢNG PHÂN LOẠI LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ potx
... trưởng; 209 – Công nghệ sinh học công nghiệp; 305 – Công nghệ sinh học y học; 406 - Công nghệ sinh học nông nghiệp) Gồm nội dung như: Bộ gen học (Genomics) Những ứng dụng chẩn đoán; Công nghệ gen; ... học môi trường 20899 Công nghệ sinh học môi trường khác 209 CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHIỆP 20901 Các công nghệ xử lý sinh học (các trình công nghiệp dựa vào tác nhân sinh học để vận hành quy trình), ... học liên quan đến y học, y tế 38 Những vấn đề chung ứng dụng phương pháp công nghệ sinh học y học Công nghệ sản xuất kháng sinh, vacxin, v.v công nghệ sinh học; Công nghệ sinh học chẩn đoán bệnh;...
 • 59
 • 429
 • 0

Nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên docx

Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên docx
... quản tổng hợp, quy hoạch khai thác, sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường Atlat, sở liệu lĩnh vực thiên tai, môi trường tài nguyên Kết đào tạo, nâng cao lực KH&CN lĩnh vực thiên ... tài/ dự án có kết ứng dụng rộng rãi việc phòng tránh thiên tai bảo vệ môi trường sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên - 20% đề tài/ dự án có kết làm tiền đề cho việc nghiên cứu ứng dụng giai đoạn ... đề tài/ dự án có kết ứng dụng phục vụ trực tiếp cho việc quy hoạch sử dụng hợp lãnh thổ, bảo vệ môi trường phòng tránh thiên tai phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng lãnh thổ - 20% đề tài/ dự...
 • 5
 • 370
 • 1

Xem thêm