QLCL 209 nghiemthu nhatky hoancong

HT quản lí chất lượng (QLCL) ISO 9000

HT quản lí chất lượng (QLCL) ISO 9000
... thể số đặc điểm sau: - Thứ nhất: ISO - 9000 cho chất lợng sản phẩm chất lợng quản trị có mối quan hệ nhân Chất lợng sản phẩm chất lợng quản trị quy định Chất lợng quản trị nội dung chủ yếu QLCL ... tiêu chuẩn ISO - 9000 ISO - 9000 thừa kế tiêu chuẩn tồn đợc sử dụng rộng rãi trớc tiên lĩnh vực quốc phòng Bộ tiêu chuẩn ISO - 9000 đề cập đến lĩnh vực chủ yếu Quản chất lợng nh sách chất lợng, ... thức ISO - 9000 Các chơng trình nhận thức ISO - 9000 phải đợc truyền đạt tới nhân viên Nội dung chơng trình là: mục đích để xây dựng hệ thống chất lợng theo ISO - 9000; tiêu chí tiêu chuẩn ISO- 9000; ...
 • 35
 • 2,525
 • 13

HT QLCL ISO 9000

HT QLCL ISO 9000
... tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO - 9000 doanh nghiệp a Nhận thức ISO - 9000 Nguyễn Huy Bình QLCL- 43 Hệ thống qlcl iso- 9000 việc áp dụng vào dnvn Bộ tiêu chuẩn ISO - 9000 đợc biết đến Việt Nam từ ... Hệ thống qlcl iso- 9000 việc áp dụng vào dnvn Phần I Cơ sở lý luận QLCL hệ thống qlcl ISO - 9000 I Các khái niệm Khái niệm QLCL QLCL lĩnh vực nớc ta, từ nớc ta chuyển ... II - Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO- 9000 1) Quá trình hình thành phát triển tiêu chuẩn ISO- 9000 2) Cách tiếp cận triết lý tiêu chuẩn ISO- 9000 3) Kết cấu tiêu chuẩn ISO- 9000 4) Lợi ích...
 • 34
 • 1,148
 • 2

Glycoprotein methods protocols - biotechnology 048-9-191-209.pdf

Glycoprotein methods protocols - biotechnology 048-9-191-209.pdf
... GalNAc-ol H-2, H-4, H-5 and H-6' Analysis of Mucin-Type O-Linked Oligosaccharides 193 Fig Strategy of elucidation of oligosaccharide primary structure atoms; Gal H-3 and H-4 atoms; Fuc H-5 and H-6 ... presence of -2 , 3- or -2 ,6-linked sialic acid is clearly shown by the respective chemical shift of the H-3ax and H-3eq signals of the monosaccharides The H-3ax and H-3eq resonances of the -2 ,3-linked ... compared (compounds N-1 and A-1) 194 Table Chemical Shifts of GalNAc-ol Residues Characteristic of the Nature of Oligosaccharide-Alditol Cores Gal(β1–3)GalNAc-ol 194 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6' 4.393 4.063...
 • 19
 • 176
 • 0

Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802.docx

Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802.docx
... kết cao 2.3 Sự cần thiết phải áp dụng ISO 9001 nghiệp Sông Đà 802 Để tồn phát triển, nghiệp Sông Đà 802 thiết phải áp dụng hệ thống quản lý chất lợng ISO 9001 nhằm mục đích sau: - Nâng ... nghiên cứu xây dựng hệ thống ISO 9001 : 2000 nghiệp Sông Đà 802 3.1 Nội dung kế hoạch 3.1.1 Thành lập ban đạo nghiệp coi việc áp dụng hệ thống ISO 9001 : 2000 dự án lớn nghiệp tìm cách để ... nghiệp cam kết văn việc áp dụng ISO 9001, đội ngũ cán có thống cao việc nghiên cứu áp dụng ISO 9001 Qua thấy đợc trình độ nhận thức cán nghiệp đợc nâng cao Đây yêu cầu việc áp dụng hệ thống...
 • 58
 • 277
 • 2

Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp Việt Nam

Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp Việt Nam
... qlcl iso- 9000 việc áp dụng vào dnvn Kết cấu tiêu chuẩn ISO - 9000 Bộ tiêu chuẩn ISO - 9000 tiêu chuẩn mà gồm 26 tiêu chuẩn khác Trong nói, yêu cầu hệ thống đảm bảo chất lợng bao gồm tiêu chuẩn tiêu ... hành dự tính ban hành tiêu chuẩn ISO - 9000 phiên năm 2000 thức vào năm 2000 Hệ thống qlcl iso- 9000 việc áp dụng vào dnvn So với tiêu chuẩn ISO - 9000 năm 1994 tiêu chuẩn ISO - 9000 phiên năm 2000 ... dụng phơng thức QLCL theo ISO - 9000 vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cách thức tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO - 9000 doanh nghiệp a Nhận thức ISO - 9000 Hệ thống qlcl iso- 9000...
 • 35
 • 786
 • 5

Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001: 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802

Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001: 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802
... có kết cao 2.3 Sự cần thiết phải áp dụng ISO 9001 nghiệp Sông Đà 802 Để tồn phát triển, nghiệp Sông Đà 802 thiết phải áp dụng hệ thống quản lý chất lợng ISO 9001 nhằm mục đích sau: - Nâng ... nghiên cứu xây dựng hệ thống ISO 9001 : 2000 nghiệp Sông Đà 802 3.1 Nội dung kế hoạch 3.1.1 Thành lập ban đạo nghiệp coi việc áp dụng hệ thống ISO 9001 : 2000 dự án lớn nghiệp tìm cách để ... nghiên cứu triển khai áp dụng ISO 9001:2 000 nghiệp Sông Đà 802 2.1 Giải pháp Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2 000 Việc hoàn thiện hệ thống quản lý chất...
 • 58
 • 221
 • 0

Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001-2000 (nay là 9001- 2008) nghiên cứu tình huống Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001-2000 (nay là 9001- 2008) nghiên cứu tình huống Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Tĩnh hình thành tảng Công ty Khoáng sản Xuất nhập Tĩnh ... thành công, Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Tĩnh giải yêu cầu cách đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế Tổng công ty Điều thực thông qua xây dựng áp dụng HTQLCL phù hợp .Tổng công ty nghiên ... công ty con, đó: công ty doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, công ty công ty cổ phần mà công ty mẹ giữ cổ phần chi phối, công ty công ty TNHH mà công ty mẹ giữ 100% Đến Tổng công ty có 30 đơn vị thành...
 • 53
 • 456
 • 2

Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp Việt Nam

Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp Việt Nam
... Bình 23 QLCL- 43 Hệ thống qlcl iso- 9000 việc áp dụng vào dnvn PHầN III Phơng hớng giải pháp nhằm tăng cờng áp dụng hệ thống quản lí chất lợng theo tiêu chuẩn iso- 9000 doanh nghiệp việt nam trình ... QLCL- 43 Hệ thống qlcl iso- 9000 việc áp dụng vào dnvn Bộ tiêu chuẩn ISO - 9000 đợc biết đến Việt Nam từ năm 1989, 1990, nhng việc tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến áp dụng vào doanh nghiệp ... Bình QLCL- 43 Hệ thống qlcl iso- 9000 việc áp dụng vào dnvn II .Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO - 9000 Trong năm gần đây, nhà nghiên cứu nhà Quản lý quan tâm đến việc xây dựng hệ thống...
 • 34
 • 363
 • 3

Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp VN

Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp VN
... < 27 MECU1 Thêm vào đó, định nghĩa yêu cầu doanh nghiệp nhỏ phải doanh nghiệp độc lập Một doanh ngnhiệp độc lập doanh nghệp không bị doanh nghiệp nhóm doanh nghiệp nhóm doanh nghiệp khác sở hữu ... Hữu Hải - Nguyễn Hữu Ninh Tạp chí Ngiên cứu kinh tế số223-Tháng 12/1996 -Doanh nghiệp nhà nớc có 6200 doanh nghiệp, 84, 8% DNVVN (gồm 2000 doanh nghiệp thành viên tổng công ty lớn) -Doanh nghiệp ... hệ thống nhu cầu DNVVN - Hỗ trợ hai tổ chức nhằm thúc đẩy hợp đồng nhánh quan trọng giao cho DNVVN (hợp đồng nhánh DNVVN với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp nớc ngoài) -...
 • 31
 • 426
 • 0

Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp VN

Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp VN
... đôí thay đổi.Nói cách khác việc tác động vào thị trờng không phảI để triệt tiêu hoàn toàn lạm phát mà kìm giữ tỉ lệ định thân lạm phátlà yếu tố quan hệ mật thiết với vấn đề thất nghiệp tiền tệ.Nh ... ra.Tuy nhiên thông thờng tình hình biến đổi thất thờng đồng tiền việc đầu t vào đợc hớng vào dự án lâu dàI mà thờng nhằm mục tiêu vào mặt hàng thu lợi nhanh mặt hàng ddang lên giá cao,nơI mà viẹc ... lên-sự tăng lên mức giá trung bình theo thời gian II.Nguyên nhân dẫn đến lạm phát Lạm phát khởi thuỷ từ nhiều nguyên nhân khác nhau.Thứ lạm phát xảy tác động chủ quan hệ thống tiền tệ-tín dụng- ngân...
 • 22
 • 284
 • 0

Những sai lệch trong nhận thức và thực hiện về cụng tỏc QLCL ở VN hiện nay

Những sai lệch trong nhận thức và thực hiện về cụng tỏc QLCL ở VN hiện nay
... bi vit gm phn: I Thc trng v cụng tỏc QLCL nc ta thi gian qua II Nhng sai lch nhn thc v thc hin v cụng tỏc QLCL hin III Nhng gii phỏp nhm nõng cao hiu qu ca cụng tỏc QLCL thi gian ti Em xin chõn ... ca cụng tỏc QLCL, giỳp cỏc DN nhn thc ỳng n v cht lng v QLCL, t ú cú nhng hnh ng ỳng Trong gii hn phm vi l mt ỏn mụn hc, ti "Nhng sai lch nhn thc v thc hin v cụng tỏc QLCL Vit Nam hin nay" ch ... v cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu ca cụng tỏc QLCL thi gian ti i mi nhn thc v QLCL Gii phỏp thc hin v cụng tỏc QLCL 2.1 y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, qung bỏ, nõng cao nhn...
 • 39
 • 309
 • 0

Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802

Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802
... 2: Sơ đồ máy kế toán công ty Hình thức sổ kế toán công ty áp dụng nhật ký sổ Tuy niên áp dụng máy vi tính nên hệ thống báo cáo doanh nghiệp nhiều vừa phục vụ quản lý nhà nớc yêu cầu riêng công ... Quan hƯ #i chiu Sơ đồ 3: Hình thức chứng từ ghi sổ - Chế độ kế toán áp dụng công ty theo định số 147TCTK/QĐ Kỳ kế toán áp dụng công ty: bắt đầu vào ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm báo ... theo phơng pháp kê khai thờng xuyên, đánh giá vật t hàng hoá theo nguyên tắc giá gốc Phơng pháp nhập xuất kho theo phơng pháp bình quân gia quyền Khấu hao tài sản cố định theo phơng pháp tuyến tính...
 • 23
 • 242
 • 0

Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO – 9000

Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO – 9000
... êm ả không tự nguyện Do đó, họ bắt đầu đặt kế hoạch cho hoạt động có tính hệ thống chết êm ả không tự nguyện Bởi tiêu chuẩn để phân định ranh giới hành động chết êm ả chết yêu cầu bệnh nhân phải ... cho dù xúc phận không nhỏ giới bác sỹ 3.2 Hệ thống pháp luật Việt Nam lỏng lẻo, không đồng chồng chéo Trong đó, muốn ban hành Luật An tử yêu cầu hệ thống pháp luật nớc phải nghiêm minh, chặt ... truyền thống tiêu tan Khi đó, ngời ta dễ rơi vào tình xấu gây ảnh hởng đến gia đình, xã hội hành vi họ Nh vậy, không nên suy nghĩ làm để thay đổi truyền thống, quan niệm điều mà để truyền thống...
 • 48
 • 276
 • 0

Hệ thống QLCL theo tiêu chuân ISO - 9000 và việc áp dụng vào các Doanh nghiệp

Hệ thống QLCL theo tiêu chuân ISO - 9000 và việc áp dụng vào các Doanh nghiệp
... kiện dụng phơng thức QLCL theo ISO - 9000 vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.Cách thức tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO - 9000 doanh nghiệp a Nhận thức ISO - 9000 Bộ tiêu ... chuẩn ISO- 9000 3)Kết cấu tiêu chuẩnISO -9 000 4)Lợi ích việc chứng nhận hệ thống đảm bảo Chất Lợng theo ISO- 9000 5 )ISO -9 000phiên năm 200 0và cải tiến hệ thống CL Phần II:thực trạng QLCL theo tiêu ... thức tổ chứcvà áp dụng tiêu chuẩnISO-9000trong DN Việt Nam II-Kết khảo sát tình hình áp dụng mô hình QLCLtheo ISO- 9000 DN Việt Nam 1)-Kết áp dụng TC ISO- 9002 công ty liên doanh Coots-tootal Phong...
 • 35
 • 326
 • 2

Xem thêm