NC LTT 1350000 HCM

Giáo trình lý thuyết CTDL CH TH đại học công nghiệp TP HCM

Giáo trình lý thuyết CTDL CH TH đại học công nghiệp TP HCM
... giải thuật th c việc th ch ơng trình ngôn ngữ cụ th vấn đề th i gian Khi có cấu trúc liệu mà ch a tìm thuật giải có ch ơng trình ngược lại có Thuật giải ch a có cấu trúc liệu Một ch ơng trình ... nhận mã lệnh ch ơng trình (mỗi lần gọi đệ quy) ch y ch ơng trình, làm cho ch ơng trình ch y ch m lại Trong th c tế, viết ch ơng trình nên sử dụng thuật toán không đệ quy 2.3 Các giải thuật tìm kiếm ... Trang: Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật - Kiểu số th c: Th ờng có k ch th ớc sau: + Kiểu số th c bytes + Kiểu số th c bytes + Kiểu số th c bytes + Kiểu số th c 10 bytes Kiểu số th c th ờng th c...
 • 229
 • 881
 • 3

Tư Tưởng HCM (full) ban in.doc

Tư Tưởng HCM (full) ban in.doc
... Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh,Nxb CTQG, Hà Nội, 2003 Bộ giáo dục đào tạo, Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội, 2005 Nguyễn Mạnh ng, "Về nội ... Nguyễn Tất Thành Sau này, chủ thuyết học người cha bắt gặp trào lưu tưởng mới, thời đại Nguyễn Ái Quốc nâng lên thành tưởng cốt lõi đường lối trị 2.2 Quê hương Nghệ Tĩnh – “địa sinh linh ... tộc Dương Thị Khánh Ly/ DS33C044 Bài tập học kì/ Môn tưởng Hồ Chí Minh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Mạnh ng (chủ biên), tưởng Hồ Chí Minh – Một số nhận thức bản, Nxb CTQG, Hà Nội,...
 • 9
 • 528
 • 5

Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và việc vận dụng và việc vận dụng phát triển lực lượng sản xuất ở nc ta

Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và việc vận dụng và việc vận dụng phát triển lực lượng sản xuất ở nc ta
... dựng hình thái kinh tế - hội Việt Nam 1) Vấn đề xây dựng hình thái kinh tế - hội Việt Nam + Lần lịch sử hội học, học thuyết Mác - Lê nin hình thái kinh tế - hội vạch nguồn gốc động lực ... nhằm phát huy tiềm thành phần kinh tế, phát triển mạnh mẽ lực lợng sản xuất để xây dựng sở kinh tế chủ nghĩa hội, bớc hội hoá hội chủ nghĩa Trong thực tế sản xuất lên sản xuất lớn hội ... Tiểu luận triết học Nội dung I Học thuyết hình thái kinh tế - hội Hình thái kinh tế - hội + Hình thái kinh tế - hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử dùng để hội giai đoạn lịch sử...
 • 15
 • 2,185
 • 13

Phương pháp HCM.pdf

Phương pháp HCM.pdf
... thành phương pháp thích hợp cho cách mạng Việt Nam 2.3 Hệ thống phương pháp cách mạng chung Hồ Chí Minh 2.3.1 Phương pháp chung phương pháp riêng Về phương pháp cách mạng, ban đầu Người xác định phương ... thành phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh phương pháp biện chứng vật, phương pháp đấu tranh dân tộc trình dựng nước giữ nước, phương pháp đấu tranh dân tộc khác, cách mạng diễn giới 10  Phương pháp ... mạng Việt Nam Như vậy, việc hình thành phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh có đan xen phương pháp riêng cụ thể phương pháp chung Phương pháp chung phương pháp riêng không tách rời mà áp dụng đan...
 • 18
 • 298
 • 0

Quan điểm của CT HCM về tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quan điểm của CT HCM về tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
... khiếu nại, tố cáo phương thức thể quyền dân chủ nhân dân phương thức thực quyền giám sát nhân dân máy Nhà nước viên chức Nhà nước Do việc quan tâm làm tốt công tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố ... Một là, đảng viên, cán bộ, công chức quan Nhà nước việc giải khiếu nại, tố cáo, Bác yêu cầu phải giải nhanh, tốt, kịp thời khiếu nại công dân Người rõ: “ có cán bộ, đảng viên việc việc ... oan ức đoàn thể tố cáo lên cấp Đó quyền dân chủ tất công dân Việt Nam Đồng bào hiểu rõ khéo dùng quyền ấy” Chủ tịch Hồ Chí Minh coi khiếu nại, tố cáo phương thức giám sát nhân dân Nhà nước cán...
 • 4
 • 1,574
 • 7

Tư Tưởng HCM.doc

Tư Tưởng HCM.doc
... lại, tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng di sản tinh thần vô quí báu ta Nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, vấn đề đặt không chỗ thừa định giá trị thực tiễn to lớn tưởng ... sau: Thế tưởng Hồ Chí Minh đạo đức? Thế gương đạo đức Hồ Chí Minh? Thế học tập làm theo? Và ý nghĩa vận động đâu? tưởng Hồ Chí Minh đạo đức Như người biết, chủ nghĩa Mác – Lê-nin tưởng ... to lớn, trước nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày Nội dung tưởng Hồ Chí Minh rộng, tập trung vào tưởng như: tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người; độc...
 • 16
 • 317
 • 0

Tư tưởng Chủ tịch HCM ve thanh nien.doc

Tư tưởng Chủ tịch HCM ve thanh nien.doc
... viên phải làm để hiểu vận dụng tưởng Bác học tập vào sống: Thứ nhất, lời Bác dạy cụ thể, dễ hiểu, trừu ng nên người cần phải nhận thức đầy đủ nội dung học tập tưởng Hồ Chí Minh vận dụng ... Dạy cách học phát huy tính chủ động người học, đặc biệt coi trọng khâu tự học sinh viên; gắn học tập với NCKH rèn luyện kĩ nghề nghiệp cho sinh viên” Với tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh học tập; ... để đạt mục đích nói chưa hiểu chưa vận dụng tưởng Bác vào thực tiễn Chúng ta phải xác định học để tiếp thu tri thức khoa học tự nhiên, xã hội, duy; tri thức, kĩ nghề nghiệp để nâng cao...
 • 3
 • 369
 • 2

Cơ sở,quá trình và hình thành phát triển tư tưởng HCM

Cơ sở,quá trình và hình thành phát triển tư tưởng HCM
... xâm l-ợc Việt nam quốc gia phong kiến ộc lập Năm 1884 Hiệp -ớc Patơnốt đ-ợc ký kết Việt Nam trở thành n-ớc thuộc địa nửa phong kiến Năm 1858 thực dân Pháp nổ súng xâm l-ợc Việt Nam PHONG TRO...
 • 30
 • 521
 • 5

BIỆN PHÁP DUY TRÌ QUAN HỆ HỘI VIÊN CHO HỘI DỆT MAY THÊU ĐAN TP.HCM.doc

BIỆN PHÁP DUY TRÌ QUAN HỆ HỘI VIÊN CHO HỘI DỆT MAY THÊU ĐAN TP.HCM.doc
... Chương5: biện pháp trì quan hệ hội viên cho Agtek CHƯƠNG BIỆN PHÁP DUY TRÌ QUAN HỆ HỘI VIÊN CHO AGTEK Hiện Agtek có nhân viên phụ trách hai lĩnh vực phát triển hội viên trì mối quan hệ với hội viên ... cho hội viên bị đánh giá thấp không thu hút hội viên - 29 - Chương4: Phân tích hoạt động trì hội viên Hội Dệt may Thêu Đan Tp.HCM CHƯƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DUY TRÌ HỘI VIÊN CỦA HỘI DỆT MAY THÊU ... thường xuyên với hội viên cũ kết nạp đặn hội viên Do đó, đề tài Biện Pháp Duy Trì Mối Quan Hệ Hội Viên Cho Hội Dệt May Thêu Đan Tp.HCM (Agtek)” thực nhằm thiết lập cấu quản lí hội viên cách hiệu...
 • 100
 • 257
 • 0

Tư tưởng HCM về mục tiêu, động lực của CNXH.

Tư tưởng HCM về mục tiêu, động lực của CNXH.
... Chức văn hóa - Bồi duỡng tưởng đắn tính chất cao đẹp người + Văn hoá có chức cao quý bồi dưỡng tưởng đắn mà biểu cao quý lý ng cho người cho dân tộc Việt Nam lý ng cao đẹp độc lập dân ... chỉnh đốn 11 Có Đảng tưởng, tính chất, hoạt động Hơn Đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất, lực để đáp ứng yêu cầu cách mạng Theo HCM: - Đảng phải vững mạnh trị, tưởng tổ chức, phải xứng ... chất lực sau Có tinh thần lực làm chủ Có đạo đức cần, kiệm, liêm chính, công vô Có kiến thức khoa học, kỹ thuật, dám nghĩ dám làm * Về động lực CNXH: - Phát hiện, phát huy động lực CNXH + Động...
 • 21
 • 724
 • 2

Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc

Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc
... việc đoàn kết dân tộc trước hết phải đoàn kết nội Đảng E, Đoàn kết dân tộc gắn liền với đoàn kết quốc tế: - Vì thời đại ngày CMVN phận hữu CMTG Lợi ích dân tộc vệt nam gắn liền với lợi ích dân tộc ... chống lại bè phái cục địa phương làm đoàn kết, kiên chống lại chủ nghĩa giáo điều bão thủ Câu5: tưởng HCM đại đoàn kết dân tộc (5 luận điểm) A, Đại đoàn kết dân tộc vấn đề có ý nghĩa chiến lược ... thành kinh nghiệm: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công.Thực tế chứng minh nhờ thực đại đoàn kết dân tộc nên nhân dân ta làm cách mạng sản thành công, thành...
 • 21
 • 2,633
 • 2

Tư tưởng HCM về mục tiêu, động lực của CNXH

Tư tưởng HCM về mục tiêu, động lực của CNXH
... chất lực sau Có tinh thần lực làm chủ Có đạo đức cần, kiệm, liêm chính, công vô Có kiến thức khoa học, kỹ thuật, dám nghĩ dám làm * Về động lực CNXH: - Phát hiện, phát huy động lực CNXH + Động ... duỡng tưởng đắn tính chất cao đẹp người + Văn hoá có chức cao quý bồi dưỡng tưởng đắn mà biểu cao quý lý ng cho người cho dân tộc Việt Nam lý ng cao đẹp độc lập dân tộc, tự CNXH cho ... chỉnh đốn 11 Có Đảng tưởng, tính chất, hoạt động Hơn Đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất, lực để đáp ứng yêu cầu cách mạng Theo HCM: - Đảng phải vững mạnh trị, tưởng tổ chức, phải xứng...
 • 21
 • 7,356
 • 10

Tu tuong HCM (QH giai cap-dan toc).doc

Tu tuong HCM (QH giai cap-dan toc).doc
... Nam Người cho lãnh đạo hay không đặc tính giai cấp số lượng nhiều hay giai cấp Giai cấp công nhân giai cấp có nhiều đặc tính tiến có hệ tư tưởng CNMLN nên giai cấp công nhân phải người lãnh đạo ... Minh phân tích cấu xã hội - giai cấp Việt Nam, thấy vai trò vị trí giai cấp Trên sở Người khẳng định: cách mạng nghiệp toàn dân giai cấp công nhân lãnh đạo Đó luận điểm TTHCM QHGC - DT 2.2 Độc lập ... XIX đến đầu kỷ XX thay đổi Trong giai cấp xã hội chưa có giai cấp tiên phong phong trào dân tộc, dân chủ xã hội Việt Nam, dân tộc Việt Nam lúc xã hội có kết cấu giai cấp lỏng lẻo, xộc xệch, rệu...
 • 11
 • 324
 • 0

Tu tuong HCM van de dan toc & giai phong dan toc.doc

Tu tuong HCM van de dan toc & giai phong dan toc.doc
... Ở nước thuộc địa, giai cấp tư tư bản xứ không lực kinh tế trị, khả độc lập lãnh đạo phong trào cách mạng giải phóng dân tộc Nếu họ khơi dậy phong trào, người cộng sản phải tham ... không phân biệt giai cấp phân biệt màu da Tóm lại người chủ trương chống lại biểu tư tưởng dân tộc tiểu tư sản, tư sản phong kiến Để giải phóng dân tộc đế quốc dùng bạo lực để đàn áp phong trào yêu ... nảy sinh phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, giai cấp công nhân đời, kẻ bóc lột giai cấp, áp bọn tư bản, đế quốc đến cướp nước tay sai chúng Vì vậy, giai cấp công nhân nước phải người lãnh đạo...
 • 8
 • 448
 • 4

Hoàn thiện ộ máy quản lý ở công ty điện máy TP HCM tại HN.doc.DOC

Hoàn thiện ộ máy quản lý ở công ty điện máy TP HCM tại HN.doc.DOC
... trạng máy quản Chi nhánh Công ty điện máy TP Hồ Chí Minh Hà Nội Chơng III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện máy quản Chi nhánh Công ty điện máy TP Hồ Chí Minh Hà Nội Chơng I: luận chung máy ... suất lao động Qua thời gian thực tập Chi nhánh Công ty điện máy TP Hồ Chí Minh Hà Nội, em chọn đề tài: " Hoàn thiện máy quản Chi nhánh Công ty điện máy TP Hồ Chí Minh Hà Nội" Trên sở tình hình ... (4) c) Hoàn thiện hình thức phân công hiệp tác lao động máy quản Có hình thức phân công lao động: - Phân công lao động theo chức quản lý: Là phân công sở phân chia toàn công việc quản thành...
 • 75
 • 185
 • 0

Xem thêm