Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu đến sinh trưởng của Thông ba lá (Pinus keysia) ở Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu đến sinh trưởng của thông ba (Pinus keysia) Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu đến sinh trưởng của thông ba lá (Pinus keysia) ở Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng
... yếu tố khí hậu yếu tố phi khí hậu (địa hình – đất, quần thể…) Vì thế, vấn đề đặt cần phải xác định ảnh hưởng khí hậu yếu tố môi trường khác đến sinh trưởng Thông ba 4.4 QUAN HỆ GIỮA SINH TRƯỞNG ... dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu bao gồm: Đặc điểm khí hậu khu vực Lạc Dương Lâm Đồng Đặc điểm bề rộng vòng năm Thông ba Đặc điểm số bề rộng vòng năm Thông ba Mối liên hệ sinh trưởng Thông ba ... sinh trưởng Thông ba với yếu tố khí hậu tổng hợp Các yếu tố khí hậu tổng hợp xem xét bao gồm hệ số thủy nhiệt 12 tháng nhiệt độ tháng 6, tháng 10 tháng 12 Kết nghiên cứu cho thấy: - Sinh trưởng...
 • 45
 • 279
 • 0

Nghiên cứu sinh trưởng và năng suất RỪNG TRỒNG THÔNG BA (PINUS KE Đơn Dương Tỉnh LÂM ĐỒNG

Nghiên cứu sinh trưởng và năng suất RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (PINUS KE ở Đơn Dương Tỉnh LÂM ĐỒNG
... Mạnh TÓM TẮT Đề tài “NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG THÔNG BA (PINUS KEYSIA) ĐƠN DƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG” thực Công Ty Lâm Nghiệp huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng từ tháng 01/2009 ... sinh trưởng chiều cao lâm phần Thông ba 20 tuổi Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng 4.3 SINH TRƯỞNG TRỮ LƯỢNG RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ Đặc trưng sinh trưởng trữ lượng trung bình (M, m3/ha) lâm phần Thông ba ... Hình 4.2 Sinh trưởng đường kính thân Hình 4.3 Lượng tăng trưởng suất rừng Thông ba 20 tuổi tăng trưởng D1.3 rừng Thông ba Đơn Dương Lâm Đồng 20 tuổi Đơn Dương Lâm Đồng Kết nghiên cứu cho thấy,...
 • 54
 • 1,523
 • 7

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu đến sinh trưởng của cây Bạch tùng (Dacrycarpus imbricatus Blume) khu rừng phòng hộ La Ngà, tỉnh Bình Thuận

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu đến sinh trưởng của cây Bạch tùng (Dacrycarpus imbricatus Blume) ở khu rừng phòng hộ La Ngà, tỉnh Bình Thuận
... năm Bạch tùng để làm sở cho việc nghiên cứu ảnh hưởng khí hậu đến sinh trưởng Bạch tùng - Phân tích xác định yếu tố khí hậu yếu tố mơi trường khác có ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng Bạch tùng khu ... hậu đến sinh trưởng Bạch tùng (Dacrycarpus imbricatus Blume) khu rừng phòng hộ La Ngà, tỉnh Bình Thuận Mục đích mục tiêu nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài phân tích mối liên hệ sinh trưởng ... Kết nghiên cứu làm sáng tỏ ảnh hưởng định lượng nhân tố sinh thái, đặc biệt hoạt động mặt trời, đến sinh trưởng suất rừng Những nghiên cứu sinh khí hậu áp dụng để phân tích ảnh hưởng nhân tố khí...
 • 72
 • 428
 • 0

bai 41: anh huong cu cac yeu to vat li den sinh truong cua vi sinh vat

bai 41: anh huong cu cac yeu to vat li den sinh truong cua vi sinh vat
... Đào Duy Anh Bản dịch Phạm Khắc Khoan - Lê Thước Ký Hữu - Bài Hồng Sơn sơn nguyệt luân minh, Thiên lý Tràng An thử tình Đại phác bất to n chân diện mục, Nhất châu hà tiểu công danh hữu sinh bất ... sớm hôm Độc Tiểu Thanh ký (Đọc tập Tiểu Thanh ký) Dịch nghĩa: Vườn hoa bên Tây hồ thành bãi hoang rồi, Chỉ vi ng nàng qua tập sách đọc trước cửa sổ Son phấn có thần phải xót xa vi c sau chết Văn ... Nguyên tâm, Tương giang thủy, Thiên thu vạn thu kiến để Cổ kim an đắc đồng tâm nhân, Giả sinh phù đồ vi nhĩ Li t nữ tòng lai bất nhị phu, Hà đắc thê thê tướng cửu châu! Vị tất cổ nhân tri hữu ngã,...
 • 8
 • 645
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố khí hậu đến sinh trưởng của Thông ba (Pinus kesya) tại Đà Lạt

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố khí hậu đến sinh trưởng của Thông ba lá (Pinus kesya) tại Đà Lạt
... DUNG NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cứu bao gồm vấn đề sau đây: Khái quát chung khí hậu Đà Lạt Ảnh hưởng yếu tố khí hậu đến tăng trưởng Thông ba 2.1 Ảnh hưởng lượng mưa 2.2 Ảnh hưởng nhiệt độ 2.3 Ảnh ... biết, nhân tố sinh thái có ảnh hưởng lớn đến đời sống thực vật khí hậu Trước đây, nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố khí hậu đến sinh trưởng thực vật, nhà sinh thái học thường so sánh trình sinh trưởng ... Ảnh hưởng số nắng 2.5 Ảnh hưởng độ ẩm không khí 2.5 Ảnh hưởng tổng hợp yếu tố khí hậu Phân hạng mức thuận lợi điều kiện khí hậu tăng trưởng Thông ba Đà Lạt Nhận định chung ảnh hưởng khí hậu tăng...
 • 72
 • 121
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố nội tại đến khả năng ra rễ của hom cây xoan ta melia azedarach linn tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố nội tại đến khả năng ra rễ của hom cây xoan ta melia azedarach linn tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƢƠNG THỊ CHINH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG MỘT SỐ YẾU TỐ NỘI TẠI ĐẾN KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA HOM CÂY XOAN TA (MELIA AZEDARACH LINN) TẠI TRƢỜNG ĐẠI ... khoa Lâm nghiệp, ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố nội đến khả rễ hom Xoan ta (Melia azedarach Linn) Trường Đại Học Nông Lâm ... Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố nội đến khả rễ hom Xoan ta (Melia azedarach Linn) Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nhằm rút...
 • 65
 • 446
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển của cây địa lan trần mộng xuân (cymbidium lowianum) tại huyện sapa, tỉnh lào cai

Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển của cây địa lan trần mộng xuân (cymbidium lowianum) tại huyện sapa, tỉnh lào cai
... L NH NGHIÊN C U NH HƯ NG C A M T S BI N PHÁP K THU T ð N SINH TRƯ NG, PHÁT TRI N C A CÂY ð A LAN TR N M NG XUÂN (Cymbidium lowianum) T I HUY N SA PA – T NH LÀO CAI CHUYÊN NGÀNH: KHOA H C CÂY TR ... bi n pháp k thu t ñ n sinh trư ng, phát tri n c a ñ a lan Tr n M ng Xuân (Cymbidium Lowianum) t i huy n Sa Pa t nh Lào Cai M c ñích, yêu c u c a ñ tài 2.1 M c ñích Nghiên c u m t s bi n pháp ... n sinh trư ng c a ñ a lan Tr n M ng Xuân - Nghiên c u xác ñ nh th i gian phun thu c b o v th c v t ñ n sinh trư ng, phát tri n ñ a lan Tr n M ng Xuân 2.2 N i dung nghiên c u - Thí nghi m 1: Nghiên...
 • 111
 • 184
 • 0

nghiên cứu ảnh huởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh truởng phát triển của lan đai châu tại truờng đại học nông nghiệp hà nội

nghiên cứu ảnh huởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh truởng phát triển của lan đai châu tại truờng đại học nông nghiệp hà nội
... ảnh hưởng số biện pháp kỹ thuật ñến sinh trưởng phát triển lan ðai châu trường ðại học Nông nghiệp Nội ” Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ... sản xuất hoa lan Việt Nam phát triển mạnh mẽ tỉnh phía Nam Bên cạnh ñó nghiên cứu lan nghiên cứu ñặc tính nông sinh học mà chưa có nghiên cứu sâu sắc Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn ... cao lan ðai châu 41 4.11 ðặc ñiểm sinh trưởng rễ lan ðai châu 42 4.12 Ảnh hưởng tần suất lần bón phân ñến sinh trưởng lan ðai châu Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông...
 • 94
 • 212
 • 0

Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng...của VSV

Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng...của VSV
... cho sinh trưởng vi sinh vật I-CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH 1 -Các nguyên tố cần thiết cho sinh trưởng Các nguyên tố cần thiết cho Nguyên tố Vai trò cần vi sinh vật? sinh trưởng thiết Cacbon Các ... số câu số Hãy kể tên nguyên tố dinh dưỡng chính, ảnh hưởng tới dinh dưỡng vi sinh vật Câu số Câu số Các chất gọi yếu tố sinh trưởng? Tại vi sinh vật lại cần yếu tố sinh trưởng? câu số câu số Những ... I-CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH II- CÁC CHẤT ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG Sinh trưởng vi sinh vật bị ức chế Các chất ức chế nhiều loại hoá chất tự nhiên nhân tạo sinh trưởng vi sinh vật ? Các chất học I-CÁC...
 • 26
 • 1,405
 • 4

Bài 40- Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng cảu vi sinh vật

Bài 40- Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng cảu vi sinh vật
... nuôi cấy vi sinh vật Quần thể VSV môi trường bán tổng hợp TiÕt 41- Bµi 40 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT Vi sinh vật đường ruột II CÁC CHẤT ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG ... Nguyên tố C N S P O Nguồn cung cấp Vai trò chúng vi sinh vật I CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH Các nguyên tố dinh dưỡng Nguyên tố Nguồn cung cấp Vai trò chúng vi sinh vật C Các hợp chất yếu tố dinh ... phiếu học tập số Em cho nhận xét vai trò ôxi sinh trưởng VSV? Kết luận : - Ôxi phân tử yếu tố thiếu sinh trưởng VSV hiếu khí - Ôxi phân tử giết chết ức chế sinh trưởng VSV kị khí 2 Các yếu tố sinh...
 • 28
 • 1,685
 • 6

Bài 40: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

Bài 40: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
... buộc Các yếu tố sinh trưởng: - Đây chất hữu quan trọng mà số vi sinh vật không tổng hợp như: Các vitamin, axit amin, bazơ purin pirimidin - Trong nuôi cấy loài vi sinh vật cần bổ sung thêm yếu tố ... 50%) - Nguồn cung cấp cacbon: Vi sinh vật lấy nguồn + Vi sinh vật hóa dị dưỡng: Lấy cacbon từ cacbon từ đâu ? hợp chất hữu prôtêin, cacbonhiđrat lipit + Vi sinh vật hóa tự dưỡng quang tự dưỡng: ... Lưu huỳnh có vai trò + Để tổng hợp axit vi sinh vật ? amin như: Xistêin, mêtiônin - Nguồn cung cấp: + Phân giải prôtêin  cácsinh vật lấy lưucác axit Vi axit amin (Có amin chứa S), sử dụng từ...
 • 10
 • 2,458
 • 19

Bài 40: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

Bài 40: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
... buộc Các yếu tố sinh trưởng: - Đây chất hữu quan trọng mà số vi sinh vật không tổng hợp như: Các vitamin, axit amin, bazơ purin pirimidin - Trong nuôi cấy loài vi sinh vật cần bổ sung thêm yếu tố ... 50%) - Nguồn cung cấp cacbon: Vi sinh vật lấy nguồn + Vi sinh vật hóa dị dưỡng: Lấy cacbon từ cacbon từ đâu ? hợp chất hữu prôtêin, cacbonhiđrat lipit + Vi sinh vật hóa tự dưỡng quang tự dưỡng: ... I Các chất dinh dưỡng: Cacbon: Cacbon có vai trò - Vai trò: vi sinh vật ? + Là yếu tố dinh dưỡng quan trọng sinh trưởng + Là khung tất hợp chất hữu + Là...
 • 10
 • 3,208
 • 14

Bài 41. Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của VSV

Bài 41. Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của VSV
... sợi) Bài 41 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VẬT LÍ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT I Nhiệt độ Những yếu tố vật ảnh II pH hưởng đến sinh trưởng vi sinh III Độ ẩm vật? IV Bức xạ I Nhiệt độ: - Ảnh hưởng ... sâu sắc đến tốc độ phản ứng sinh hoá 40 tế bào→ảnhsôi (1:3.5 )đến tốc độ sinh trưởng VSVoC) hưởngNhiệtoC ảnh hưởng (100 độ TN1:Sữa+nước Hỗn hợp Đun sôi 6-7h + sữa chua đến sinh trưởng VSV? o 40oC ... tác dụng đến sinh trưởng vi sinh vật? Tia gama Tia X Tia tử ngoại Củng cố: ? Biết ảnh hưởng yếu tố vật đến sinh trưởng vi sinh vật, người ứng dụng vào đời sống sản xuất? ? Kể tên cách bảo quản...
 • 22
 • 2,270
 • 16

luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ phần pha vật liệu nanô batio3 lên tính chất điện từ của vật liệu tổ hợp la0.7sr0.3mno3batio3

luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ phần pha vật liệu nanô batio3 lên tính chất điện từ của vật liệu tổ hợp la0.7sr0.3mno3batio3
... chuyn pha t v chuyn pha in ca vt liu cha a ụxit vo biờn Cú th nhn thy rng hu ht cỏc trng hp pha ụxit vo biờn, nhit chuyn pha t u gim so vi vt liu ban u, ch cú trng hp SiO2, nhit chuyn pha tng ... chuyn pha kim loi-in mụi (TP tn ti trờn tt c cỏc ng cong (T) Riờng i vi mu x = nhit chuyn pha TP rt gn vi nhit chuyn pha st t - thun t TC Mu ny th hin tớnh kim loi pha st t v tớnh in mụi pha ... 00C n 1300C, BTO chuyn thnh pha t giỏc, vt liu tr thnh st in Pha ny c quan tõm nhiu cỏc 16 lnh vc ng dng vỡ nú n nh nhit phũng Di nhit 00C, BTO cú pha trc giao, pha ny cú tớnh st in nhng hng...
 • 65
 • 425
 • 1

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT ppt

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT ppt
... - Tranh ảnh có liên quan 2/ HS : Đọc trước nhà Chuẩn bị câu hỏi: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật III N I DUNG &TI N TRÌNH BÀI D Y: 1/ ... dò:(1’) Học cũ Trả lời câu hỏi 1, & 3/ SGK trang 136 Đọc phần « Em có biết ? » / SGK trang 136 Xem tiếp Chuẩn bị :Các yếu tố vật lí có ảnh hưởng đến sinh trưởng & phát triển VSV ? PHT (2) : CÁC CHẤT ... Bacillus) lên men (nấm men, VK lactic) - Vi hiếu khí : st nơi nồng độ oxi thấp (2 – 10% ) (VK giang mai) VSV có khả tổng 4/ Các yếu tố sinh trưởng hợp đầy đủ chất hữu - Một số VSV khả tự cần thiết cho...
 • 6
 • 891
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đề tài rừng thông ba láđặc điểm sinh vật học thông ba lábệnh khô cành trên thông ba lákỹ thuật trồng thông ba lákỹ thuật trồng cây thông ba láquy trình kỹ thuật trồng thông ba lácách trồng thông ba lásinh truong thong ba lasinh trưởng thông ba láthong ba la lam dongthông ba lá lâm đồngtính toán sinh khối cây cá thể thông ba láđặc điểm của cây thông ba láđặc điểm cây thông ba lácác phương pháp thống kê trong khí hậuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn