bài tập lớn hồ quang điện

Bài tập lớn truyền động điện tự động

Bài tập lớn truyền động điện tự động
... …Thời gian nộp tập dài:18/05/2011 Tài liệu tham khảo: 1/Bùi quốc khánh tác giả Cơ sở truyền động điện ; NXBKHKT 2005 2/Bùi Quốc Khánh,Nguyễn Văn Liễu…… Điều chỉnh tự động truyền động điện, NXBKHKT ... điều chỉnh dòng điện + Ucđ : Điện áp chủ đạo + ∆U v : Điện áp đặt vào tốc độ * + U i : Điện áp phản hồi âm dòng điện + Kb :Hệ số khuếch đại chỉnh lưu + Kđ : Hệ số khuếch đại động + β : Hệ số ... chỉnh dòng điện * Đơn giản hoá sơ đồ đòng điện: Do Tm > Te nên thay đổi dòng điện nhanh thay đổi tốc độ (nhanh thay đổi Suất Điện Động E).Vì ta bỏ qua tác dụng nhiểu sữ dụng t mạch vòng dòng điện. Trong...
 • 15
 • 1,069
 • 11

Bài tập lớn cung cấp điện

Bài tập lớn cung cấp điện
... Khánh Thiết kế cấp điện - Ngô Hồng Quang Mạch điện - Bùi Ngọc Thư Cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp Vở ghi lớp giảng thầy Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang Bài tập lớn cung cấp điện Chương ... Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 25 Bài tập lớn cung cấp điện *Vẽ biểu đồ phụ tải hình tròn toàn nhà máy: Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 26 Bài tập lớn cung cấp điện Chương III: Thiết kế mạng ... nhà máy phụ tải loại nên điện áp nhà máy có cấp sau: +Cấp điện áp 110V-220V, pha cung cấp điện cho phụ tải chiếu sáng + Cấp điện áp 127V/220V, 220V/380V, pha cung cấp điện cho thiết bị máy móc...
 • 68
 • 2,048
 • 9

Bài tập lớn hỗ trợ mua bán laptop

Bài tập lớn hỗ trợ mua bán laptop
... cần mua nhận kết khoảng thời gian thương lượng cho phép Để hỗ trợ người bán người mua Laptop, nhóm tiến hành phát triển hệ dịch vụ hỗ trợ mua bán Laptop Trong đó, agent đại diện cho người mua ... thống • Thiết kế hệ thống • Cài đặt • Kết luận Giới thiệu hệ hỗ trợ dịch vụ mua bán máy Laptop Mô tả toán: “Một khách hàng muốn đặt mua Laptop Khách hàng đưa thông tin yêu cầu cụ thể sản phẩm như: ... gian khách hàng nhiều kiến thức lĩnh vực máy tính Hệ dịch vụ hỗ trợ mua máy Laptop xây dựng để hỗ trợ người dùng việc tìm kiếm đặt mua sản phẩm cách nhanh chóng thỏa mãn nhiều yêu cầu khách hàng...
 • 18
 • 362
 • 2

Bài tập lớn Cung cấp điện (2)

Bài tập lớn Cung cấp điện (2)
... Khánh Thiết kế cấp điện - Ngô Hồng Quang Mạch điện - Bùi Ngọc Thư Cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp Vở ghi lớp giảng thầy Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang Bài tập lớn cung cấp điện Chương ... Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 25 Bài tập lớn cung cấp điện *Vẽ biểu đồ phụ tải hình tròn toàn nhà máy: Tạ Quang Kỳ– Lớp Đo Lường2_K49 Trang 26 Bài tập lớn cung cấp điện Chương III: Thiết kế mạng ... nhà máy phụ tải loại nên điện áp nhà máy có cấp sau: +Cấp điện áp 110V-220V, pha cung cấp điện cho phụ tải chiếu sáng + Cấp điện áp 127V/220V, 220V/380V, pha cung cấp điện cho thiết bị máy móc...
 • 69
 • 1,226
 • 0

Bài tập lớn cung cấp điện

Bài tập lớn cung cấp điện
... Mỗi thiết bị điện cần lựa chọn để thực tốt chức sơ đồ cấp điện làm cho hệ thống cung cấp điện vận hành đảm bảo tiêu kỹ thuật, kinh tế an toàn - Lựa chọn phần tử hệ thống cung cấp điện lựa chọn ... chọn theo điện áp dòng điện định mức II Chế độ tải Dòng điện qua khí cụ điện phận dẫn điện khác lớn so với dòng điện định mức Sự làm việc tin cậy thiết bị dựa quy định giá trị điện áp dòng điện thời ... Mặt đất chỗ đặt điện cực có điện lớn nhất, xa điện cực điện giảm dần xa điện cực từ 15-20m Nếu bỏ qua điện trở dây nối đất, điện trở nối đất dược xác định: Rđ ≈ Uđ Iđ Trong đó: Uđ: điện áp trang...
 • 53
 • 584
 • 0

Bài tập lớn cung cấp điện

Bài tập lớn cung cấp điện
... nhà máy phụ tải loại nên điện áp nhà máy có cấp sau: +Cấp điện áp 110V-220V, pha cung cấp điện cho phụ tải chiếu sáng + Cấp điện áp 127V/220V, 220V/380V, pha cung cấp điện cho thiết bị máy móc ... sơ đồ cung cấp điện ảnh hưởng lớn đến tiêu kinh tế kỹ thuật hệ thống Một sơ đồ cung cấp điện coi hợp lý phải thoả mãn yêu cầu sau : +> Đảm bảo tiêu kỹ thuật +> Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện ... đến bậc cao hệ thống cung cấp điện theo điểm nút tính toán lưới điện 1000 V Mục đích tính toán phụ tải điện điểm nút nhằm chọn tiết diện dây dẫn lưới điện cung cấp, phân phối điện áp, chọn số lượng...
 • 70
 • 691
 • 18

Bài tập phần IV quang điện

Bài tập phần IV quang điện
... Xảy tượng quang điện λ > λo => không xảy tượng quang điện 1 hc hc 1 − − − −6 -34 0,56.10−6 Uc1 = λ1 λo λ λo =6,625.10 3.10 0, 4.10 = hc 1, 6.10−19 e e = 0,887 (V) -Hết Phần IV- Quang Điện- ... = VA = ? để mạch dòng quang điện? ( UAK = - Uc ) W W − At 3,975.10−19 − 2, 224.10 −19 = = 1, 09(V ) Uc = d = e e 1, 6.10−19 UAK = Uc = VA – VK = 1,09(V) => VA = 1,09(V) Bài 9: λ1 = 0,35.10-6 (m) ... xảy tượng quang điện λ2 λ1 c, vo ≈ 2hc  1 => λmin = vo.max = − ÷  λ m  λmin λo  2.6, 625.10−34.3.108  1  => vo.max =  0, 4.10−6 − 0, 659.10−6 ÷ = 2,07.10 (m/s) −31 9,1.10   -6 Bài 10:...
 • 5
 • 196
 • 0

bài tập lớn: trang bị điện trên ô tô

bài tập lớn: trang bị điện trên ô tô
... låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä ACV cọ thãø cho mäüt lỉåüng khäng khê låïn âi qua, vç váûy mäüt van khäng khê cå khê riãng biãût âỉåüc sỉí dung cho khäng ti lảnh nhanh ca âäüng cå âỉåüc trang ... v täúc âäü khäng ti khong 1000 âãún 1200 vng/ åí nhiãût âäü lm viãûc Mai Huy Tán Bi táûp låïn: trang bë âiãûn trãn ä tä 3.Âiãưu khiãøn chu trçnh lm viãûc hãû thäúng van âiãưu khiãøn khäng khê ... , mäüt van khäng khê riãng âỉåüc sỉí dung âãø thỉûc hiãûn khäng ti nhanh ngüi trãn cạc xe âỉåüc trang bë hãû thäúng ny Våïi hãû thäúng ny, ECM thay âäøi dng khê qua nhạnh phủ bàòng cạch thay âäøi...
 • 20
 • 434
 • 1

Bài tập lớn trang bị điện xây dựng

Bài tập lớn trang bị điện xây dựng
... chiu cao nõng Cỏc mỏy ca cng trc c trang b cỏc ng c in riờng bit ,dựng in t mng li in cụng nghip Phõn loi - Theo cu to thộp: + Cng trc dm (...
 • 18
 • 308
 • 0

Bài tập lớn trang bị điện máy xếp dỡ đề tài tính chọn động cơ và xây dựng hệ thống điều khiển cho cơ cấu nâng hạ hàng

Bài tập lớn trang bị điện máy xếp dỡ đề tài tính chọn động cơ và xây dựng hệ thống điều khiển cho cơ cấu nâng hạ hàng
... 3 (nâng) đột ngột điện, công nhân quên không gạt tay điều khiển vị trí “0” có điện trở lại cấu không hoạt động trở lại tay điều khiển vị trí 15 Bài Tập Lớn - Trang Bị Điện Máy Xếp Dỡ 3, toàn hệ ... mức tính theo công thức: nđm = 30.i.v dm , π R đó: vđm – tốc độ nâng hàng định mức Vậy : nđm = 30.100.0, = 764 v/p 3,14.0,5 + Tính công suất động cơ: Bài Tập Lớn - Trang Bị Điện Máy Xếp Dỡ Pđm ... độ nâng khởi động xác định nhờ đồ thị đặc tính động giao điểm đường đặc tính 2p=8 (ở góc phần tư thứ I) với tải M1, từ đường đặc tính ta tìm np = 696 v/ph Bài Tập Lớn - Trang Bị Điện Máy Xếp Dỡ...
 • 16
 • 597
 • 3

bài tập lớn truyền động điện tự động

bài tập lớn truyền động điện tự động
... lý hoạt động nguyên tắc vận hành hệ thống điều chỉnh tự động nhằm nắm bắt kịp thời với thực tế xã hội năm tới Trong trình học tập trường em học môn học Điều Chỉnh tự động truyền động Điện, để ... ĐH ĐIỆN A_K3 BTL: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Tài liệu đăng website http://www.tailieuhoc.edu.vn 14 LỚP: ĐH ĐIỆN A_K3 BTL: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Tài liệu đăng website http://www.tailieuhoc.edu.vn 15 LỚP: ĐH ĐIỆN ... http://www.tailieuhoc.edu.vn 11 LỚP: ĐH ĐIỆN A_K3 BTL: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Mô tả hệ thống Matlab Tài liệu đăng website http://www.tailieuhoc.edu.vn 12 LỚP: ĐH ĐIỆN A_K3 BTL: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Tài liệu đăng website...
 • 16
 • 216
 • 1

Bài Tập Lớn Hệ Thống Điện

Bài Tập Lớn Hệ Thống Điện
... có điện kháng không ảnh hởng đáng kể nh máy cắt, dao cách ly, aptomat, + Mạng cao áp tính không tính đến điện trở tác dụng Các hệ thống cung cấp điện xa nguồn công suất nhỏ so với hệ thống điện ... phối trung tâm *Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xởng sửa chữa khí Tính toán bù công suất phản kháng cho hệ thống cung cấp điện nhà máy Thiết kế chiếu ... bảo chất lợng đầu sản phẩm hệ thống cấp điện nhà máy .Hệ thống cung cấp diện cho nhà máy phải đảm bảo đợc tiêu kỹ thuật kinh tế đặt ra,không đáp ứng tốt cho phụ tải điện nhà máy thời điểm mà phải...
 • 68
 • 184
 • 2

khảo sát và tính toán các tham số cho hệ truyền động tự động- bài tập lớn truyền động điện tự động

khảo sát và tính toán các tham số cho hệ truyền động tự động- bài tập lớn truyền động điện tự động
... đạo + U v : Điện áp đặt vào tốc độ + U * : Điện áp phản hồi âm dòng điện i + Kb :Hệ số khuếch đại chỉnh lưu + Kđ : Hệ số khuếch đại động +  : Hệ số phản hồi âm dòng điện +  : Hệ số phản hồi ... định dòng điện 4/Xác định tham số điều chỉnh tốc độ hệ truyền động 5 /Khảo sát đặc tính động học hệ phần mềm Matlap rút kết luận 6/Xây dựng sơ đồ nguyên lý hệ D/Yêu cầu: Thời gian nhận tập dài:18/04/2011 ... …Thời gian nộp tập dài:18/05/2011 Tài liệu tham khảo: 1/Bùi quốc khánh tác giả Cơ sở truyền động điện ; NXBKHKT 2005 2/Bùi Quốc Khánh,Nguyễn Văn Liễu…… Điều chỉnh tự động truyền động điện, NXBKHKT...
 • 15
 • 325
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lớn kỹ thuật điệnbài tập hiệu ứng quang điệnbài tập lớn thương mại điện tửbáo cáo bài tập lớn môn giao diện người máybài tập lớn môn giao diện người máybài tập lớn khí cụ điệnbài tập hiện tượng quang điện ngoàibài tập hiện tượng quang điện trongbài tập hiện tượng quang điệnbai tap lon ve dong dien khong doibài tập hàn hồ quang taybài tập lớn nhập môn điện tử viễn thôngbài tập hiện tượng quang điện khóbai tap lon cung cap dienbai tap lon trang bi dienĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả